TOÁN 4 bài 10 NHÂN với số có một CHỮ số TÍNH CHẤT GIAO HOÁN và kết hợp của PHÉP NHÂN

4 10 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 10:29

TỐN BÀI 10NHÂN VỚI SỐMỘT CHỮ SỐ TÍNH CHẤT GIAO HỐN KẾT HỢP CỦA PHÉP NHÂN Bài 1: Đặt tính tính: 123321 × 210315 × 106230 × 114314 × Bài 2: Một trại chăn nuôi hai khu vực Khu A chuồng, chuồng 1750 gà Khu B chuồng, chuồng 2850 gà Hỏi hai khu gà? Bài giải Bài 3: Tính: a) 150627 × + 413768 = = c) ( 185728 – 57952 ) × = = b) 413768 + 150627 × = = d) 185728 – 57952 × = = TỐN Bài 4: Khối lớp 470 học sinh, học sinh mua sách Khối lớp 465 học sinh, học sinh mua sách Hỏi hai khối mua tất sách? Bài giải Bài 5: Viết theo mẫu: a) Mẫu: 23 × 10 = 230 b) Mẫu: 375 = × 100 + × 10 + 357 × 10 = 465 = 357 × 100 = 5764 = 357 × 1000 = = abcd = Bài 6: Viết theo mẫu: Mẫu: 230 : 10 = 23 a) 3570 : 10 = 35700 : 100 = 357000 : 1000 = Bài 7: Tính: b) 2400 : 100 = 24000 : 10 = 2005000 : 1000 = TOÁN a) 270 × 100 : 10 = = c) 52000 : 100 : 10 = = b) 270 : 10 × 100 = = d) 52000 : 10 : 100 = = Bài 8: Tính cách thuận tiện ( theo mẫu ): Mẫu: 49 × × = = = a) 135 × × = 50 = = 49 × (5 × 2) 49 × 10 490 b) 246 × 25 × = = = Bài : Một người mua hộp kẹo, hộp chứa túi kẹo, túi 125g kẹo Hỏi người mua ki-lơ-gam kẹo? ( Giải theo hai cách ) Bài giải Cách Cách Bài 10: Một người mua hai loại mì sợi Mua 40 gói loại 75g gói 50 gói loại 80g gói Hỏi người mua tất ki-lơ-gam mì sợi ? TỐN Bài giải ... 230 : 10 = 23 a) 3570 : 10 = 35700 : 100 = 357000 : 100 0 = Bài 7: Tính: b) 240 0 : 100 = 240 00 : 10 = 2005000 : 100 0 = TOÁN a) 270 × 100 : 10 = = c) 52000 : 100 : 10 = =... b) 270 : 10 × 100 = = d) 52000 : 10 : 100 = = Bài 8: Tính cách thuận tiện ( theo mẫu ): Mẫu: 49 × × = = = a) 135 × × = 50 = = 49 × (5 × 2) 49 × 10 49 0 b) 246 × 25 ×... Bài 5: Viết theo mẫu: a) Mẫu: 23 × 10 = 230 b) Mẫu: 375 = × 100 + × 10 + 357 × 10 = 46 5 = 357 × 100 = 57 64 = 357 × 100 0 = = abcd = Bài 6: Viết theo
- Xem thêm -

Xem thêm: TOÁN 4 bài 10 NHÂN với số có một CHỮ số TÍNH CHẤT GIAO HOÁN và kết hợp của PHÉP NHÂN , TOÁN 4 bài 10 NHÂN với số có một CHỮ số TÍNH CHẤT GIAO HOÁN và kết hợp của PHÉP NHÂN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay