Toán 1 đề ktra hk 1 TH thạch bàn b 2015 2016

2 7 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 10:28

PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN B Họ tên:…………………………… Lớp 1… Điểm Thứ ….ngày ….tháng….năm 2015 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I MƠN TỐN – LỚP Năm học 20152016 (Thời gain làm bài: 40 phút) GV chấm (Kí , ghi rõ họ tên) Nhận xét giáo viên …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… Bài (2 điểm) a Viết số từ đến 10 ……………………………………………………………………………… b Viết theo mẫu: c Viết theo mẫu 3: ba 8:…… 9:…… 7:…… 5:…… 4:…… Bài (1 điểm): Viết số 6; 4; 0; 9; 7; 10 a) Theo thứ tự từ bé đến lớn:…………………………………………… b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:…………………………………………… Bài (2 điểm): Tính a) b) + = … – = … Bài (1 điểm): Số? + = … 10 – = … – – = … – + = … + + = … 10 – + =… 6 = … + … + + = + … = 10 7=2+3+2 Bài (1 điểm): Điền dấu > , < , = … + + + 2… 10 – … … – + Bài (2 điểm): a Viết phép tính thích hợp: Có :6 cam Thêm : cam Có tất : … cam? b Viết phép tính thích hợp: Bài (1 điểm) Hình bên có: - ……hình vng - ……hình tam giác ... + … = 10 7=2+3+2 B i (1 điểm): Điền dấu > , < , = … + + + 2… 10 – … … – + B i (2 điểm): a Viết phép tính th ch hợp: Có :6 cam Th m : cam Có tất : … cam? b Viết phép tính th ch hợp: B i (1 điểm)... hợp: Có :6 cam Th m : cam Có tất : … cam? b Viết phép tính th ch hợp: B i (1 điểm) Hình b n có: - ……hình vng - ……hình tam giác
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán 1 đề ktra hk 1 TH thạch bàn b 2015 2016 , Toán 1 đề ktra hk 1 TH thạch bàn b 2015 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay