PHIẾU bài tập TUẦN 4 TOÁN 2

2 8 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 10:28

PHIẾU BÀI TẬP TUẦNTOÁN 29 + ; 49 + 25 cộng với số : + ; 28 + Tính nhẩm a) 29 + + = … 49 + + = …… 29 + = … 49 + = … b) + = … + = …… 39 + = … 59 + = … a) Viết số thích hợp vào trống: 79 + + = …… 79 + = … + = … 49 + = … Số hạng 59 89 69 29 49 39 Số hạng 38 49 55 Tổng b ) Đặt tính tính 39 + 69 + 49 + 37 59 + 34 19 + ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… Chị hái 29 hoa, em hái 16 hoa Hỏi hai chị em hái hoa? Bài giải ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… a) Viết số thích hợp vào trống (theo mẫu) + 10 b ) Nối phép tính với số thích hợp 14 11 8+3 8+4 8+6 8+8 15 12 14 8+7 17 18 + 10 16 13 8+9 Khoanh vào phép cộng có kết lớn nhất: 8+5 10 29 + 43 39 + 34 Đặt tính tính: 48 + 78 + ……… ………… ……… ………… ……… ………… 49 + 23 69 + 17 ……… ………… ……… ………… ……… ………… 49 + 27 59 + 15 68 + ……… ……… ……… 39 + 39 ……… ……… ……… 38 + ……… ……… ……… 69 + 25 ……… ……… ……… Lúc đầu lớp 2A có 28 bạn sau có thêm bạn chuyển đến Như vậy, lớp 2A có tất bạn? Bài giải ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Điền dấu > , < = vào chỗ chấm: 29 + … 32 8+5…8+7 58 + … 67 8+9…9+8 49 + 26 … 74 9+6…8+8 a) Đo độ dài đoạn thẳng viết tiếp vào chỗ chấm: A B C Độ dài đoạn thẳng AC tổng độ dài hai đoạn thẳng ….và… b ) Số? 8+9+ = 20 8+6- = 10 10 Một đội sản xuất có 19 nam 16 nữ Người ta chuyển nữ bổ sung thêm nam cho đội sản xuất Hỏi đội sản xuất có người? Bài giải ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .. .29 + 43 39 + 34 Đặt tính tính: 48 + 78 + ……… ………… ……… ………… ……… ………… 49 + 23 69 + 17 ……… ………… ……… ………… ……… ………… 49 + 27 59 + 15 68 + ……… ……… ……… 39 + 39 ……… ……… ……… 38 + ……… ……… ……… 69 + 25 ... chấm: 29 + … 32 8+5…8+7 58 + … 67 8+9…9+8 49 + 26 … 74 9+6…8+8 a) Đo độ dài đoạn thẳng viết tiếp vào chỗ chấm: A B C Độ dài đoạn thẳng AC tổng độ dài hai đoạn thẳng ….và… b ) Số? 8+9+ = 20 8+6-... ……… ……… ……… 38 + ……… ……… ……… 69 + 25 ……… ……… ……… Lúc đầu lớp 2A có 28 bạn sau có thêm bạn chuyển đến Như vậy, lớp 2A có tất bạn? Bài giải ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: PHIẾU bài tập TUẦN 4 TOÁN 2 , PHIẾU bài tập TUẦN 4 TOÁN 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay