PHIẾU bài tập TUẦN 1 TOÁN 2

2 9 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 10:28

PHIẾU BÀI TẬP TUẦN – TỐN Ơn tập số đến 100 Số hạng – Tổng Đề-xi-mét Viết (theo mẫu) a) Chục Đơn vị Viết số 47 Đọc số Bốn mươi bảy Tám mươi tư 60 Ba mươi mốt b) Mẫu: 56 = 50 + 14 …………… 45 = …………… 39 = …………… 28 …………… 77 = …………… 91 = …………… a) Điền dấu > , < = vào chỗ chấm: 28 … 38 32 … 30 + 64 … 46 66 … 60 + 49 … 50 84 … 80 + b) Khoanh vào số bé nhất: 75 ; 42 ; 80 ; 69 c) Khoanh vào số lớn nhất: 56 ; 96 ; 99 ; 85 a) Viết số tròn chục có hai chữ số: …………………………………………………………………… b) Viết số gồm: - chục đơn vị: ……… - chục 15 đơn vị: ……… Cho số 45 ; 32 ; 79 ; 31 ; 35 ; 45 ; 70 ; 31 ; 97 - Theo thứ tự từ bé đến lớn là: ………………………………… - Theo thứ tự từ lớn đến bé : …………………………………… a) Viết số thích hợp vào trống (theo mẫu) Số hạng Số hạng Tổng 52 45 97 b ) Tính nhẩm 40 + 30 + 10 = … 50 + 30 = … 10 + 20 = … 37 21 68 30 23 55 34 65 20 + 10 + 10 = … 70 + 20 = …… 50 + 210 + 10 = … Đặt tính tính, biết số hạng là: 21 67 30 + 20 = … 40 + 30 = …… 50 + 40 = …… a) 34 45 b) 56 22 c) 73 20 d) 23 44 ……… ………… ………… ………… ……… ………… ………… ………… ……… ………… ………… ………… Một đàn gà có 23 gà trống 44 gà mái Hỏi đàn gà có tất gà? Bài giải ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… a) Số: 1dm = ….cm 20cm = ….dm 2dm = ….cm 60cm = ….dm 10cm = ….dm 7dm = ….cm 3dm = ….cm 50cm = …dm 4dm = ….cm b) Viết dài hơn, ngắn thích hợp vào chỗ chấm: B A M 1dm C N D Đoạn thẳng AB ………… 1dm Đoạn thẳng CD ………… 1dm c) Tính : 3dm + 5dm = ………… 10dm + 8dm = ……… 10dm + 5dm = ………… Số? a) Số bé có chữ số là: …… b) Số lớn có mơt chữ số là: … c) Số bé có hai chữ số là: …… d) Số lớn có hai chữ số là: …… 10 Điền chữ số thích hợp vào trống: 23 + + 7 9dm – 5dm = ………… 17dm – 5dm = ………… 38dm – 24dm = ……… + 86 ...a) 34 45 b) 56 22 c) 73 20 d) 23 44 ……… ………… ………… ………… ……… ………… ………… ………… ……… ………… ………… ………… Một đàn gà có 23 gà trống 44 gà mái Hỏi đàn gà có tất gà? Bài giải ………………………………………………………………………………………... Số: 1dm = ….cm 20 cm = ….dm 2dm = ….cm 60cm = ….dm 10 cm = ….dm 7dm = ….cm 3dm = ….cm 50cm = …dm 4dm = ….cm b) Viết dài hơn, ngắn thích hợp vào chỗ chấm: B A M 1dm C N D Đoạn thẳng AB ………… 1dm... ………… 1dm c) Tính : 3dm + 5dm = ………… 10 dm + 8dm = ……… 10 dm + 5dm = ………… Số? a) Số bé có chữ số là: …… b) Số lớn có mơt chữ số là: … c) Số bé có hai chữ số là: …… d) Số lớn có hai chữ số là: …… 10
- Xem thêm -

Xem thêm: PHIẾU bài tập TUẦN 1 TOÁN 2 , PHIẾU bài tập TUẦN 1 TOÁN 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay