TOÁN 3 PHIẾU bài tập TUẦN 4

2 10 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 10:19

PHIẾU BÀI TẬP TUẦNTOÁN Bảng nhân Nhân số có hai chữ số với số có chữ số (khơng nhớ) Bài Đặt tính tính 328 + 457 645 + 84 537 – 463 262 – 49 321 – 205 ………… ………… ………… ……… ………… ………… ………… ………… ……… ………… ………… ………… ………… ……… ………… Bài Nối phép nhân với kết phép nhân 6x3 42 6x5 6x6 18 6x8 36 6x7 30 6x9 12 54 48 24 6x2 6x4 Bài Đặt tính tính 42 x 23 x 21 x 11 x 20 x 33 x 32 x …… ……… …… …… …… …… …… …… ……… …… …… …… …… …… …… ……… …… …… …… …… …… Bài Tìm X, biết: x X = 18 6:X=3 21 : X = X:7=4 ……………… …………… ………… ………… ……………… …………… ………… ………… ……………… …………… ………… ………… Bài Tính a) x 10 – 37 = …………… b) 300 x + 69 = …………… = …………… x + 65 = …………… = …………… = …………… 800 : – 250 = …………… = …………… Bài Khoanh vào chữ đặt trước đồng hồ 25 phút: A 11 12 10 B 11 12 10 C 11 12 10 D 11 12 10 Bài 7.Viết số thích hợp vào chỗ chấm a) ; 12 ; 18 ; … ; … ; … ; … b) 24 ; 27 ; 30 ; … ; … ; … ; … ; Bài Mỗi học sinh sách Hỏi học sinh mua sách? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Bài Khối lớp Ba trường tiểu học có lớp,mỗi lớp có 32 học sinh a) Khối lớp Ba trường có tất học sinh? b) Biết khối lớp Hai trường có 89 học sinh Hỏi khối lớp Ba nhiều khối lớp Hai học sinh? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Bài 10 Tìm số có hai chữ số, biết số có tích hai chữ số 18 tổng hai chữ số ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: TOÁN 3 PHIẾU bài tập TUẦN 4 , TOÁN 3 PHIẾU bài tập TUẦN 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay