GIÁO ÁN TIỂU HỌC TOÁN 5 HKI PBT 02 TH VINSCHOOL

3 12 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 10:18

TOÁN - HKI - Nguyễn Văn Quyền - 0938.59.6698 - sưu tầm biên soạn PHIẾU TỰ HỌC MÔN TOÁN TUẦN VINSCHOOL I Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời làm theo yêu cầu Câu Dựa vào hình vẽ, viết hỗn số thích hợp phần tô đậm Câu Rút gọn phân số A B C D phân số tối giản nào? A B C Câu Nối hỗn số với phân số thích hợp: D Khơng rút gọn Câu Một câu lạc bóng đá có tất 161 thành viên, số thành viên học sinh lớp Hỏi có học sinh lớp tham gia câu lạc bóng đá? A 45 học sinh B 46 học sinh C 115 học sinh D 23 học sinh Câu Điền số thích hợp vào chỗ chấm: … … Câu Phân số nhỏ nhất? A B C D TOÁN - HKI - Nguyễn Văn Quyền - 0938.59.6698 - sưu tầm biên soạn Câu Cho A 28 Số thích hợp để điền vào trống? B 27 C 18 D Câu Trong thư viện trường có số sách truyện truyện thiếu nhi số sách truyện sách khoa học Số sách truyện lại phần số sách truyện thư viện? A số sách truyện B số sách truyện C số sách truyện D số sách truyện II Làm tập sau: Bài Chuyển hỗn số thành phân số thực tính a) b) c) d) Bài Một hình vng có cạnh vng có chiều rộng m Một hình chữ nhật có diện tích diện tích hình m Tính chu vi hình chữ nhật Bài giải Bài Tính nhanh: TỐN - HKI - Nguyễn Văn Quyền - 0938.59.6698 - sưu tầm biên soạn ...TOÁN - HKI - Nguyễn Văn Quyền - 0938 .59 .6698 - sưu tầm biên soạn Câu Cho A 28 Số th ch hợp để điền vào trống? B 27 C 18 D Câu Trong th viện trường có số sách truyện truyện thiếu nhi... Bài Tính nhanh: TỐN - HKI - Nguyễn Văn Quyền - 0938 .59 .6698 - sưu tầm biên soạn ... sách truyện lại phần số sách truyện th viện? A số sách truyện B số sách truyện C số sách truyện D số sách truyện II Làm tập sau: Bài Chuyển hỗn số th nh phân số th c tính a) b) c) d)
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TIỂU HỌC TOÁN 5 HKI PBT 02 TH VINSCHOOL , GIÁO ÁN TIỂU HỌC TOÁN 5 HKI PBT 02 TH VINSCHOOL

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay