GIÁO ÁN TIỂU HỌC TOÁN 4 GK1 TH ái mộ

3 10 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 10:18

TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ B Họ tên: …………………………… Lớp: … Điểm BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I MƠN TỐN – LỚP Năm học 2017 – 2018 (Thời gian làm 40 phút) Nhận xét giáo viên ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… Chữ ký GV chấm PHẦN I: Trắc nghiệm (4 điểm) Khoanh vào chữ trước câu trả lời kết đúng: Câu (0,25 điểm) Số năm mươi bảy triệu sáu trăm bốn mươi ba nghìn năm trăm năm mươi tám viết là: A 57 643 558 B 57 634 588 C 786 548 D 874 568 Câu (0,25 điểm) Năm 1226, Nhà Trần thành lập vào kỷ thứ mấy? A X B XI C XII D XIII Câu (0,25 điểm) Số cần điền vào chỗ chấm: ¼ kỷ = ………… năm là: A 20 năm B 25 năm C 30 năm D 50 năm Câu (0,25 điểm) Thứ bảy ngày 26 tháng thứ bảy tuần tới là: A tháng B tháng C tháng D tháng Câu (0,5 điểm) Số cần điền vào chỗ chấm 3456 kg = ……tấn ……kg A 34 56 kg B 345 kg C 456 kg D Khơng có Câu (0,5 điểm) Hai số có tổng 640, số lớn số bé 40 đơn vị Hai số là: A 600 40 B 260 300 C 340 380 D 300 340 Câu (0,5 điểm) Dãy số viết theo thứ tự từ bé đến lớn: A 65 423; 65 432; 65 342; 65 324 B 65 324; 65 342; 65 423; 65 432 C 65 432; 65 342; 65 423; 65 324 D 65 342; 65 324; 65 423; 65 432 Câu (0,5 điểm) Dòng sau nêu số góc? A Hình có: góc vng, góc nhọn, góc tù, góc bẹt B Hình có: góc vng, góc nhọn, góc tù, góc bẹt C Hình có: góc vng, góc nhọn, góc tù, góc bẹt D Hình có: góc vng, góc nhọn, góc tù, góc bẹt Câu (1 điểm) Viết tiếp vào chỗ chấm: a Cạnh MN song song với cạnh ……………… b Cạnh BC vng góc với cạnh ……………… PHẦN II: Tự luận (6 điểm) Bài 1: (2 điểm) Đặt tính tính a 85953 + 68494 b 79357 – 55738 c 8518 x d 69646 : ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Bài 2: (2 điểm) Có xe chở hàng vào kho, xe đầu xe chở 15 tạ, xe sau xe chở 25 tạ Hỏi trung bình xe chở tạ hàng? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Bài 3: (1,5 điểm) Tổng hai số 378 Nếu thêm vào số bé 30 đơn vị số bé số lớn Tìm hai số ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Bài 4: (0,5 điểm) Tính tổng cách thuận tiện 54 397 + 2457 + 5603 + 1543 ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… PHHS (Ký ghi rõ họ tên) ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ... ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Bài 4: (0,5 điểm) Tính tổng cách thuận tiện 54 397 + 245 7 + 5603 + 1 543 ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………... cạnh ……………… PHẦN II: Tự luận (6 điểm) Bài 1: (2 điểm) Đặt tính tính a 85953 + 6 849 4 b 79357 – 55738 c 8518 x d 69 646 : ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Bài 3: (1,5 điểm) Tổng hai số 378 Nếu th m vào số bé 30 đơn vị số bé số lớn Tìm hai số ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TIỂU HỌC TOÁN 4 GK1 TH ái mộ, GIÁO ÁN TIỂU HỌC TOÁN 4 GK1 TH ái mộ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay