GIÁO ÁN TIỂU HỌC TOÁN 2 GK1 TH NGUYỄN TRÃI

4 8 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 10:18

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi Lớp: 2… KIỂM TRA GIỮA KỲ MƠN: TỐN – Lớp Năm 2015 -2016 Họ tên:……………………… Thời gian làm bài: 40 phút Đề 1 Viết số: a Bốn mươi tám ki-lô-gam:………… b Năm mươi hai lít:………………… c Số bé có hai chữ số:………… d Số lớn có chữ số:………… Điền dấu >, , < , = 47 + 18 65 + 35 + 16 + 25 Câu 4: Thùng thứ có 16l dầu Thùng thứ hai có thùng thứ 2l dầu Hỏi thùng thứ hai có lít dầu? Câu 5: Kẻ thêm đoạn thẳng hình sau để được: hình chữ nhật hình tam giác Đề I Trắc nghiệm: Câu 1: Số bị trừ 67, số trừ 33 hiệu bao nhiêu? A 100 B 90 C 34 D 44 Câu 2: Số hạng thứ 18, số hạng thứ hai 29 tổng bao nhiêu? A 47 B 37 C 57 D 56 Câu 3: Kết phép tính 15kg – 10kg + kg bao nhiêu? A 10kg B 11kg C 12kg D 13kg Câu 4: Kết phép tính 12 + 30 + 58 bao nhiêu? A 70 II Tự luận: B 80 C 90 D 100 Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: (2đ) 35 12 + 24 + 46 + + 17 24 40 92 41 60 Bài 2: Tính 5+6= 7+8= 4+8= 9+3= 6+5= 8+7= 8+4= 3+9= Bài 3: Đặt tính tính 15 + 26 +18 + 67 58 + 12 Bài 4: Trong hình bên: a Có hình tam giác b Có hình chữ nhật Bài 5: Hoa cân nặng 18 kg Mai cân nặng kg Hỏi Mai cân nặng ki lô gam? ... dấu >, < , = 47 + 18 65 + 35 + 16 + 25 Câu 4: Th ng th có 16l dầu Th ng th hai có th ng th 2l dầu Hỏi th ng th hai có lít dầu? Câu 5: Kẻ th m đoạn th ng hình sau để được: hình chữ nhật... Đ, sai ghi S vào ô trống: (2 ) 35 12 + 24 + 46 + + 17 24 40 92 41 60 Bài 2: Tính 5+6= 7+8= 4+8= 9+3= 6+5= 8+7= 8+4= 3+9= Bài 3: Đặt tính tính 15 + 26 +18 + 67 58 + 12 ... D 44 Câu 2: Số hạng th 18, số hạng th hai 29 tổng bao nhiêu? A 47 B 37 C 57 D 56 Câu 3: Kết phép tính 15kg – 10kg + kg bao nhiêu? A 10kg B 11kg C 12kg D 13kg Câu 4: Kết phép tính 12 + 30 +
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TIỂU HỌC TOÁN 2 GK1 TH NGUYỄN TRÃI , GIÁO ÁN TIỂU HỌC TOÁN 2 GK1 TH NGUYỄN TRÃI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay