TOÁN 2 GK1 TH lê QUÝ đôn

3 4 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 10:18

Trường Tiểu học Quý Đôn Lớp: 2… KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN MƠN: TỐN – Lớp Họ tên:……………………… Điểm Thời gian làm bài: 40 phút Lời phê thầy, giáo Chữ kí giáo viên PHẦN I TRẮC NGHIỆM (4 điểm) Bài (1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước đáp án a) Số “Năm mươi hai” viết là: A 502 E b) Số liền trước 69 là: A 70 E Bài (1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước kết F a) 36 + 25 = ? A 51 E b) 58cm – 30cm = ? A 28 E Bài (1 điểm) Nối trống với số thích hợp H I a) b) c) d) B B B dm = F G B 10 52 68 C 520 D 25 C 69 D 96 41 C 61 D 71 28 cm C 38 D 38 cm cm 50 10 40 cm = dm 40 Bài (1 điểm) Đúng ghi Đ; sai ghi S vào chỗ chấm 37 kg + 28 kg = 65 kg … 81 dm + 19 dm = 90 dm … Số lớn có chữ số khác 99 … Số 55 gồm chục đơn vị … J PHẦN II TỰ LUẬN (6 điểm) K Bài (2 điểm) Đặt tính tính L 38 + P ……………………………………………………………………………… ……… Q ……………………………………………………………………………… ……… R ……………………………………………………………………………… ……… S ……………………………………………………………………………… ……… T Bài (1 điểm) Tìm X a) X + 15 = 48 M 65 + 18 N b) 72 + 28 27 + X = 37 O 75 – 23 c) ……………………………………………………………………………… ……… d) ……………………………………………………………………………… ……… e) ……………………………………………………………………………… ……… f) Bài (2 điểm) Tháng trước tổ em 26 điểm mười, tháng tổ em nhiều tháng trước điểm mười Hỏi tháng tổ em điểm mười? g) ……………………………………………………………………………… ……… h) ……………………………………………………………………………… ……… i) ……………………………………………………………………………… ……… j) ……………………………………………………………………………… ……… k) ……………………………………………………………………………… ……… l) ……………………………………………………………………………… ……… m) Bài (1 điểm) Tìm tổng số, biết số hạng thứ 31, số hạng thứ số liền trước số hạng thứ n) ……………………………………………………………………………… ……… o) ……………………………………………………………………………… ……… p) ……………………………………………………………………………… ……… ... 18 N b) 72 + 28 27 + X = 37 O 75 – 23 c) ……………………………………………………………………………… ……… d) ……………………………………………………………………………… ……… e) ……………………………………………………………………………… ……… f) Bài (2 điểm) Th ng trước tổ em 26 điểm... ……………………………………………………………………………… ……… f) Bài (2 điểm) Th ng trước tổ em 26 điểm mười, th ng tổ em nhiều th ng trước điểm mười Hỏi th ng tổ em điểm mười? g) ……………………………………………………………………………… ……… h) ………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………… ……… m) Bài (1 điểm) Tìm tổng số, biết số hạng th 31, số hạng th số liền trước số hạng th n) ……………………………………………………………………………… ……… o) ………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: TOÁN 2 GK1 TH lê QUÝ đôn , TOÁN 2 GK1 TH lê QUÝ đôn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay