PHIẾU bài tập TUẦN 3 TOÁN 2

2 10 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 10:18

PHIẾU BÀI TẬP TUẦNTOÁN Phép cộng có tổng 10 26 + ; 36 + 24 cộng với số : + a) Số? + = … + … = 10 … + = 10 b) Tính nhẩm: + + = … + + = … + + = … + + = … Đặt tính tính 38 + 47 + 33 …… ……… …… ……… …… ……… 28 + 42 33 + 57 …… ……… …… ……… …… ……… + = … … + = 10 + … = 10 + = … + … = 10 … + = 10 + + = … + + = … + + = … + + = … 76 + …… …… …… 51 + 19 …… …… …… 35 + 55 ……… ……… ……… + 44 ……… ……… ……… 48 + 42 ……… ……… ……… 67 + 23 ……… ……… ……… Lớp 2A trồng 23 cây, lớp 2B trồng 27 Hỏi hai lớp trồng cây? Bài giải ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Nối phép tính với số thích hợp (theo mẫu) 9+6 9+2 15 14 9+6 11 9+7 18 11 12 11 112 10mấy giờ? Đồng10hồ 9+4 17 16 9+9 12 14 13 9+3 9+8 4 5 6 11 10 12 ………………………… …………………………… ………………………… a) Đúng ghi Đ, sai ghi S: 64 46 73 48 54 + + + + 17 22 16 + 70 96 80 90 70 b) Tính nhẩm + + = …… + + = ……… + + = …… + + = ……… Hùng có viên bi màu đỏ viên bi màu xanh Hỏi Hùng có tất viên bi? Bài giải ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Con Sên bò đoạn đường dài 46cm, sau bò tiếp thêm đoạn đường dài 44cm Hỏi Sên bò đoạn đường dài đề-xi-mét? Bài giải ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Viết số thích hợp vào ô trống: a) Một số cộng với cộng tiếp với 15 Số … b) Lấy tổng cộng tiếp với kết …… c) Tổng hai số hạng 10, số hạng …… 10 a) Điền dấu (+) (-) vào ô trống: = 16 5=4 3=6 = 13 b) Số? 9+5+ = 18 9+9+ = 20 ... sai ghi S: 64 46 73 48 54 + + + + 17 22 16 + 70 96 80 90 70 b) Tính nhẩm + + = …… + + = ……… + + = …… + + = ……… Hùng có viên bi màu đỏ viên bi màu xanh Hỏi Hùng có tất viên bi? Bài giải ………………………………………………………………………………………... với kết …… c) Tổng hai số hạng 10, số hạng …… 10 a) Điền dấu (+) (-) vào ô trống: = 16 5=4 3= 6 = 13 b) Số? 9+5+ = 18 9+9+ = 20 ... Sên bò đoạn đường dài 46cm, sau bò tiếp thêm đoạn đường dài 44cm Hỏi Sên bò đoạn đường dài đề-xi-mét? Bài giải ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: PHIẾU bài tập TUẦN 3 TOÁN 2 , PHIẾU bài tập TUẦN 3 TOÁN 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay