Dapan NHAT dnam2014

2 14 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 09:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 Môn thi: TIẾNG NHẬT; Khối D (Đáp án có 02 trang) ĐỀ THI CHÍNH THỨC Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Mã đề 138 A C D C D D C B A C D A B B B C D C B D A A C C C A A D B C B C D A A C C B B A B B C B A A B A B A 429 A B A A D D A C D C B C A C C B C C C D A C D B A B D B A D D A B D B A C D A D A C A B C D A B D C 518 A B D C A D A A B D A C C A C A D A A D D D C D A B C B D B C C B D A A A A D D A C C A D B C D B D 639 C B B B A B D D D B D B D B B D D C B A A C C A A A D C A C A D C B C C A B D A C D C D A B C D D D 853 C A B B C A A C D C A B D D A D B B A A C B A B A D A C C C B D A C D C B A D A B B C C D D C C C B 972 B D A C C D B B D C A C B D C B D B C B D A D C B C C A D C B A C C D A B B A D B D A B B C D B A B Câu 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Mã đề 138 D D A B A D D B D D C B D C C C A A A D B C B B A C D D D D 429 A A B C D C C C B A B A A C D B B B B D B C D B B D A C D D 518 A C B A B B C D B B A C D B C B B C A B B D C B C C D B D C 639 A A B B A C B A B A D D C B C A C B A B A C C C B D D D C A 853 D B B B D D D B C A D D C C B C B A A D A D B B C D A D A A 972 A A A D D C D A A A A C A B B C C B D A D A D D A B C D C C
- Xem thêm -

Xem thêm: Dapan NHAT dnam2014 , Dapan NHAT dnam2014

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay