2012DaNhatD DH

2 13 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 09:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC Câu số 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn: TIẾNG NHẬT; Khối D Mã đề thi 193 286 374 463 531 617 A A C A A B D D B B A D D B D A B A A D B B A A C B C C C D D D B D D A B D C B D B D D B D A D D C A C B B C A D C B B D A B D D A B B B D A C A B B A C D A B A C C B D B C B D D A D A B A A C A B B C D C A A C B C D D A B C D B B D B C A D A C C D C D C D D B C D A A C A A C C B D A D C B A B D C A D D A D A D C C A A B A A C C C A A B B D D B B C A A C D B D A A A A B C A D D B B D B B B D B C B D A D C A C C C B B C D D A B A C C A C C C D B B A D C D A C B B A B C A B C Câu số 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Mã đề thi 193 286 374 463 531 617 A C D D D D B D B B D B C B C D D A D B C C A A B D B C B A A A C C A C D C A A B B D B A B D D C A B B A C C A D C C C A D C A B C B C C D B D C C D A D C D B D C D C B B D A C C B D A A C A B B D D B C A A D D A C A B C C B A C C D B B C D A C C C B A A A A D B B C D B A D C A C C C B B C B D C A C A D A C B A B A D C A C B A D A C D C B A B B A C A C D A D A D B A B B C D C B B B A D A C D D C A D D C A D D B B D B D A A B D A B C A D A C D C B B C C D B D C D C A B B D A
- Xem thêm -

Xem thêm: 2012DaNhatD DH , 2012DaNhatD DH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay