BAITAPSANGCHE.DOC

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 08:06

bài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chế Bài tập sáng chế xin nêu vài thuật toán sáng chế đợc áp dụng quạt điện đợc sử sử dụng gia đình Tăng nhanh hay giảm bớt tốc độ Đối với quạt điện tùy theo yêu cầu ngời sử dụng tăng nhanh giảm tốc độ quay cánh quạt Lần lợt chọn tình min, max hóa Để có tốc độ quay hay yêu cầu gió cần thiết hoàn cảnh thời điểm khác mà ngời sử dụng yêu cầu quạt quay với tốc độ lớn hay nhỏ cần Thay đổi vị trí phận tùy theo hoàn cảnh sử dụng Có thể chế tạo quạt có thứ tự thân, cánh khác tùy theo vị trí điều kiện sử dụng, nh có quạt bàn, quạt cây, quạt treo tờng, quạt trần Khép thêm chức vào cá thể Ngoài chức tạo gió chế tạo quạt có chức khác nh làm đèn ngủ vào ban đêm, chức hẹn tắt mở kèm theo nhạc báo thức cần hay chức ®ång hå ®Ĩ xem giê Sư dơng nhiỊu lo¹i vật liệu vào nhiều phận tùy theo chức năng, độ bền tuổi thọ Tùy theo yêu cầu chức mà phận đợc chế tạo với loại vật liệu khác nh nhựa, kim loại, PVC, gỗ, Chuyển đổi trạng thái hoạt động Có thể cho đứng yên, cho quay tròn để lúc quạt mát cho hay nhiều ngời, chuyển từ trạng thái đứng yên sang trạng thái di chuyển thẳng theo chu kỳ Phân đoạn thời gian hoạt động bé phËn råi lo¹i bá tõng bé phËn sau hoàn tất Chẳng hạn nh cho quạt chạy thời gian yêu cầu sau cần làm đèn ngủ Đề xuất phơng án chế tạo quạt mô theo vật tự nhiên ta đề xuất phơng án chế tạo quạt điện mô theo hình chàng niên, hai tay hệ cánh quạt hoạt động hoạt động cách độc lập điều kiện cần thiết
- Xem thêm -

Xem thêm: BAITAPSANGCHE.DOC, BAITAPSANGCHE.DOC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay