bài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chế 1

4 9 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 08:05

bài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chế BàI tập lớn môn thiêt kế tối u tin học ứng dụng Bài tập môn sáng chế: Phân tích nguyên tắc sáng chế điện thoại di động Nokia 8910 Nguyên tắc 1: Đổi chuyển động thẳng thành chuyển động quay ngợc lại Những điện thoại thông thờng thu nhỏ kích thớc không sử dụng cách gập lại, nhng ĐTDĐ Nokia 8910 chuyển động thẳng thụt vào Nguyên tắc 2: Lần lợt chọn thử tình minimun maximun Chiếc ĐTDĐ Nokia 8910 đợc điển hình công nghệ vi mạch điện siêi nhỏ, nhỏ lòng bàn tay nhng nã cã rÊt nhiỊu c«ng dơng nh mét máy tính Nguyên tắc 3: áp dụng trờng hoạt động vật lý khác Công nghệ không dây nói chung minh chứng cho nguyên tắc Nguyên tắc 4: Ghép vài chức vào cá thể Vừa điện thoại, vừa máy nghe nhạc, vừa sổ tay ghi lịch công tác Nguyên tắc 5: Sử dụng nhiều loại vật liệu vào nhiều phận khác tuỳ theo chức độ bền, tuổi thọ cá nhân Nguyên tắc 6: Chuyển chuyển động trợt thành chuyển động bánh tạo chuyển động êm bền cho vỏ máy Nguyên tắc 7: Lồng xếp vào vận chuyển bảo quản Vỏ cầu tạo hai nửa lồng vào nên không sử dụng vỏ máy đợc xếp lại gọn Nguyên tắc 8: Có thể áp dụng nguyên tắc Ghép vài chức vào thể để nâng tính tiện dụng điện thoại Đó dụng nã thay thĨ cho ỉ lu tr÷ d÷ liƯu rÊt tiện lợi thẻ nhớ vào nối với máy tính thông thờng cổng USB cần thiết Học viên Bùi Đức Đại Lớp XDCTGT K11 BàI tập lớn môn thiêt kế tối u tin học ứng dụng Bài tập môn thiết kế tối u: Lựa chọn đề tài: Một toán tối u hoá thờng gặp thiết kế đờng toán thiết kế tối u kết cấu áo đờng mềm Trong phạm vi môn học thiết kế tối u, đề cập nhiều đến toán tính toán thiết kế kết cấu áo đờng mền thông thờng mà xét dới góc độ toán thiết kế tối u Do toán kỹ thuật bỏ qua phần lựu chọn kết cấu nh lựu chọn môđun đàn hồi yêu cầu Nội dung kỹ thuật toán: Thiết kế tối u kết cấu áo đờng mềm gồm lớp vật liệu đảm bảo môđun đàn hồi yêu cầu chung Nh toán đặt yêu cầu phải xác định đợc chiều dày lớp vật liệu Điều kiện chiều dày phải thoả mãn cho kết cấu cho giá thành rẻ nhng đảm bảo yêu cầu cờng độ Cụ thể hoá công thức sau: Giá thành cho 1m2 = chiều dày lớp*Đơn giá líp Ech  Eyc  ax+ av  K’.C  ku Ru Ngoài điều kiện cấu tạo Mô hình toán thiết kế tối u Với toán kỹ thuật đợc nêu ta nhận toán tối u hoá Ta phát biểu toán tối u hoá nh sau: Tìm cựu tiểu hoá hàm mục tiêu: V = Giá thành cho 1m2 = V(h1, h2, h3, h4) Víi hµm rµng bc  = Ech  Eyc  =  ax +  av  K’.C  =  ku  Ru Häc viên Bùi Đức Đại Lớp XDCTGT K11 BàI tập lớn môn thiêt kế tối u tin học ứng dụng Và điều kiện xác định giá trị ẩn h i (các giá trị phải nằm khoảng cho phép theo quy định quy trình, không nên cụ thể) Trong ®ã c¸c Èn cã ý nghÜa nh sau: hi : chiều dày lớp vật liệu cấu tạo nên kết cấu Lựa chọn phơng pháp giải Để giải toán tối u hoá ta có nhiều phơng pháp Tuy nhiên ta chọn phơng pháp chia đôi khoảng tìm kiếm Phơng pháp thuộc nhóm phơng pháp tối u tham số Do thực hiƯn ta cã thĨ cho Èn sè cố định tìm nghiệm tối u cho ẩn lại khoảng (a,b) cho trớc Thuật toán Bớc1: Tìm điểm đoạn (a,b) c=(a+b)/2; Bớc2: Tính toạ độ điểm a1=c-/2 b1=c+/2; Bớc 3: Tính f(a1) f(b1); Bớc 4: Nếu f(a1) f(b1) chun sang bíc 6; Bíc 5: NÕu f(a1)  f(b1) đặt b=c, chuyển sang bớc 7; Bớc 6: Đặt a=c; Bíc 7: NÕu (b-a)   th× chun bíc 1; Bớc 8: Tính điểm cực tiểu x=(a+b)/2 giá trị cựu tiểu hàm f(x) tơng ứng; Bớc 9: Dừng chơng trình Học viên Bùi Đức Đại Lớp XDCTGT K11 BàI tập lớn môn thiêt kế tối u tin học ứng dụng Sơ đồ khối chơng tr×nh BEGIN NhËp sè liƯu Xư lý sè liƯu t×m nghiệm tối u Kiểm tra điều ràng buộc Tính toán giá trị hàm mục tiêu V Kiểm tra hàm mơc tiªu V Xt sè liƯu END Häc viªn Bïi §øc §¹i – Líp XDCTGT – K11
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chế 1, bài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chế 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay