bài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chế

4 18 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 08:05

bài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chếbài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chế Bảng số liệu đầu vào STT Tên tham số 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Đường kính vệt bánh xe tính toán Mô đun đàn hồi yêu cầu, Eyc Mô đun đàn hồi tính độ võng lớp BTN Mô đun đàn hồi tính độ võng lớp BTN Mô đun đàn hồi lớp móng Môđun đàn hồi lớp móng Môđun đàn hồi đất Chiều dày lớp BTN hạt mịn Chiều dày lớp BTN hạt thô Chiều dày lớp CPĐD loại I Chiều dày lớp CPĐD loại II áp lực bánh xe tính toán lên mặt đường, p Góc ma sát đất nền, f Lực dính đơn vị, c HƯ sè ®iỊu kiƯn tiÕp xóc, m HƯ sè làm việc, K2 Hệ số khai thác, Kkt Mô đun đàn hồi kéo uốn lớp BTN Mô đun ®µn håi kÐo n cđa líp BTN C­êng ®é chịu kéo uốn cho phép Mô đun đàn hồi tính trượt lớp BTN Mô đun đàn hồi tính trượt lớp BTN Lực dính bê tông nhựa, c Hệ số tổng hợp, K' Giá trị 33,00 1400,00 2700,00 3500,00 3500,00 2500,00 400,00 5,00 7,00 15,00 20,00 6,00 21,00 0,51 0,65 0,80 1,00 14000,00 8500,00 14,00 2000,00 2500,00 3,00 1,60 Hình vẽ minh hoạ h4 = 5,00 Líp BTN1 h3 = 7,00 Líp BTN2 h2 = 15,00 lớp móng h1 = 20,00 lớp móng Đơn vÞ cm daN/cm2 daN/cm2 daN/cm2 daN/cm2 daN/cm2 daN/cm2 cm cm cm cm daN/cm2 ®é daN/cm2 daN/cm2 daN/cm2 daN/cm2 daN/cm3 daN/cm4 daN/cm5 kIểM TOáN kết cấu mặt đường mềm (theo 22tcn 211-93) A kiểm tra kết cấu áo đường theo tiêu chuẩn độ võng đàn hồi Các số liệu ban đầu + Đường kính vệt bánh xe tính toán + + + + + + + + + + 33 cm Mô đun đàn hồi yêu cầu, Eyc Mô đun đàn hồi lớp BTN hạt mịn Mô đun đàn hồi lớp BTN hạt thô Mô đun đàn hồi lớp CPĐD loại I Môđun đàn hồi lớp CPĐD lọai II Môđun đàn hồi đất Chiều dày lớp BTN hạt mịn Chiều dày lớp BTN hạt thô Chiều dày lớp CPĐD loại I Chiều dày lớp CPĐD loại II 1.400 2.700 3.500 3.500 2.500 400 5,00 7,00 15,00 20,00 daN/cm2 daN/cm2 daN/cm2 daN/cm2 daN/cm2 daN/cm2 cm cm cm cm Tổng chiều dày Các kết tính toán Lớp Ei 2700 3500 3500 2500 t 0,901 1,206 1,400 hi 15 20 HƯ sè H/D 1,42 TrÞ sè b 1,165 E tb 3.453 tt K 0,119 0,200 0,750 htb 47 42 35 Eo/E1 0,116 Ech/E1 0,440 Mô đun đàn hồi chung kết cấu áo đường Có Ech= 1519 daN/cm2 > E yc  1400 daN/cm2 VËy kÕt cÊu chọn đảm bảo tiêu chuẩn độ võng đàn håi cho phÐp Etb 2963 2996 2901 Ech 1519 (Tra toán đồ H3-3) 47 cm b kiểm tra đất theo tiêu chuẩn bảo đảm không trượt Các số liệu ban đầu + Đường kính vệt bánh xe tính toán + áp lực bánh xe tính toán lên mặt đường, p 33 cm daN/cm2 tt + Mô đun đàn hồi, E tb + Môđun đàn hồi đất + Tổng chiều dày kết cấu áo đường + Góc ma sát đất nền, f + Lực dính đơn vị, c + Hệ số điều kiện tiếp xúc, m + HƯ sè lµm viƯc, K2 + HƯ sè khai th¸c, Kkt 3453 daN/cm2 400 daN/cm2 47 cm 21 độ 0,51 daN/cm2 0,65 0,8 Các kết tính toán H/D 1,42 tt tax/p 0,023 (Tra toán đồ H3-7) E tb/Eo 8,633 t  K '.c  K1.K n.m t  t ax Cã t = ,130000daN/cm2  K kt t  tax H 47 0,14 tav -0,008 (Tra toán đồ H3-9) ,327492daN/cm2 av ,130000daN/cm2 < ,327492daN/cm2 Nền đất đảm bảo chống trượt c kiểm tra lớp vật liệu toàn khối theo đk chịu kéo uốn Các số liệu ban đầu + Mô đun đàn hồi lớp BTN hạt mịn + Mô đun đàn hồi lớp BTN hạt thô + Cường độ chÞu kÐo uèn cho phÐp 14.000 daN/cm2 8.500 daN/cm2 14 daN/cm2 Kiểm tra lớp bê tông nhựa + Đổi lớp bê tông nhựa lớp tương đương K=h4/h3 0,714 t=E4/E3 1,647 Etbn 17412 + §ỉi líp cÊp phèi đá dăm lớp tương đương K=h2/h1 0,750 t=E2/E1 1,400 Etbdd 2901 + Xác định Echm mặt lớp cấp phối đá dăm h/D 1,061 b 1,114 Etb 3232 Eo/Etb 0,124 Echm/Etb 0,370 (Toán đồ H3-3) Etbn/Echm 14,560 jku 1,78 (Toán đồ H3-11) + ứng suất kéo uốn xuất đáy lớp BTN hạt thô Hbtn 12 Hbtn/D 0,364 _ s  s u  1.15 * p * s ku Có sku =12,282000daN/cm2 < Bê tông nhựa đảm bảo điều kiện chịu kéo uốn 14,000daN/cm2 12,282000daN/cm2 14,0000daN/cm2 Echm 1196 d kiĨm tra ®iỊu kiƯn chèng trượt hai lớp bê tông nhựa + + + + + + Các số liệu ban đầu Mô đun đàn hồi lớp BTN hạt mịn Mô đun đàn hồi lớp BTN hạt thô Chiều dày lớp BTN hạt mịn Chiều dày lớp BTN hạt thô Lực dính bê tông nhựa, c Hệ số tổng hợp, K' 2000daN/cm2 2500daN/cm2 5,000cm 7,000cm 3,00daN/cm2 1,6 Các kết tính toán + Đổi lớp bê tông nhựa lớp tương đương K=h4/h3 0,714 t=E4/E3 0,800 Etbn 2283 + Xác đinh Echm lớp cấp phối đá dăm Echm= 1196daN/cm2 H 12 t ax H/D 0,364 2,220daN/cm2 Etb/Echm 1,909 tax/p 0,37 (Tra toán đồ H3-13) < t 4,800daN/cm2 Vậy lớp bê tông nhựa đảm bảo điều kiện chống trượt tax 2,22
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chế, bài tập lớn môn thiết kế tối ưu: Sáng chế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay