bài tập lớn thiết kế tối ưu

4 24 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 07:54

bài tập lớn thiết kế tối ưubài tập lớn thiết kế tối ưubài tập lớn thiết kế tối ưubài tập lớn thiết kế tối ưubài tập lớn thiết kế tối ưubài tập lớn thiết kế tối ưubài tập lớn thiết kế tối ưubài tập lớn thiết kế tối ưubài tập lớn thiết kế tối ưubài tập lớn thiết kế tối ưubài tập lớn thiết kế tối ưubài tập lớn thiết kế tối ưubài tập lớn thiết kế tối ưubài tập lớn thiết kế tối ưubài tập lớn thiết kế tối ưubài tập lớn thiết kế tối ưubài tập lớn thiết kế tối ưubài tập lớn thiết kế tối ưubài tập lớn thiết kế tối ưubài tập lớn thiết kế tối ưubài tập lớn thiết kế tối ưubài tập lớn thiết kế tối ưubài tập lớn thiết kế tối ưubài tập lớn thiết kế tối ưubài tập lớn thiết kế tối ưubài tập lớn thiết kế tối ưubài tập lớn thiết kế tối ưubài tập lớn thiết kế tối ưubài tập lớn thiết kế tối ưubài tập lớn thiết kế tối ưubài tập lớn thiết kế tối ưubài tập lớn thiết kế tối ưubài tập lớn thiết kế tối ưubài tập lớn thiết kế tối ưubài tập lớn thiết kế tối ưubài tập lớn thiết kế tối ưubài tập lớn thiết kế tối ưubài tập lớn thiết kế tối ưubài tập lớn thiết kế tối ưubài tập lớn thiết kế tối ưubài tập lớn thiết kế tối ưubài tập lớn thiết kế tối ưubài tập lớn thiết kế tối ưubài tập lớn thiết kế tối ưubài tập lớn thiết kế tối ưubài tập lớn thiết kế tối ưubài tập lớn thiết kế tối ưu Tin học ứng dụng Bài 3: Thiết kế bảng Kiểm toán mặt đờng excel Phần : Thuyết minh Mục tiêu toán Trong dự án xây dựng giao thông đờng bộ, giá trị phần mặt đờng lớn, thờng chiếm từ 50 70% tổng giá trị xây lắp Vì thiết kế mặt đờng cho phù hợp cần thiết, đòi hỏi phải tính toán cho đảm bảo yêu kỹ thuật tuyến đờng không làm lãng phí nguyên vật liệu Việc lập bảng kiểm toán mặt ®êng sÏ gióp cho c¸c kü s thiÕt kÕ nhanh chóng đa kết cấu hợp lý Trong thiết kế mặt đờng cấp cao, kết cấu mặt đờng thêng sư dơng líp vËt liƯu nh sau: - lớp bê tông nhựa - lớp móng mặt đờng Để tiện cho việc tính toán mặt đờng với chiều dày khác lớp vật liệu lập bảng tính phần mềm Excel Danh mơc sè liƯu nhËp: ST Tªn tham sè T Ký Đơn vị Ví dụ hiệu đo Đờng kính vƯt b¸nh xe D cm 33 ¸p lùc b¸nh xe lên mặt đờng P daN/cm 6 Mô đuyn đàn hồi yêu cầu mặt đ- Eyc daN/cm ờng Mô đuyn đàn hồi tính độ võng E4 daN/cm BTN Mô ®uyn ®µn håi tÝnh ®é cđa BTN E3 daN/cm 2 Mô duyn đàn hồi tính độ võng lớp E2 daN/cm móng Mô duyn đàn hồi tÝnh ®é cđa líp E1 daN/cm Vò Qc HiÕu – Líp XDCTGT K11 1400 2700 3500 3500 2500 Tin học ứng dụng ST Tên tham số T Ký Đơn vị Ví dụ hiệu đo móng Mô duyn đàn hồi đất E0 daN/cm 400 10 11 Mô duyn đàn hồi tính kéo uốn BTN Eku4 daN/cm 1400 Mô đuyn ®µn håi tÝnh kÐo n cđa BTN Eku3 daN/cm 8500 2 Cêng ®é kÐo uèn cho phÐp [σ] daN/cm 14 12 Góc ma sát đất độ 21 13 Lực dính đơn vị c daN/cm 0.51 14 HƯ sè ®iỊu kiƯn tiÕp xóc m - 0.65 15 HƯ sè lµm viƯc K2 - 0.8 16 Hệ số khai thác Kkt - 17 Mô duyn đàn hồi tính trợt lớp BTN Et1 daN/cm 2000 18 Mô duyn đàn hồi tính trợt cđa líp BTN Et2 daN/cm 2500 19 Lùc dÝnh cđa líp BTN c daN/cm 20 HƯ số tổng hợp K - 1.6 21 Chiều dày BTN hạt mịn h4 cm 22 Chiều dày BTN hạt thô h3 cm 23 Chiều dày CPĐD loại h2 cm 15 24 Chiều dày CPĐD loại h1 cm 20 Danh mục tham số đầu STT Tên tham số ý nghĩa Vũ Quốc Hiếu Lớp XDCTGT K11 Ký đơn Số ví Tin học ứng dụng hiệ vị dụ Mô duyn đàn Kiểm tra kết cấu áo đ- Ech daN/c 1519 hồi chung ờng theo tiêu chuẩn độ m2 u kết cấu võng đàn hồi ứng xuất hoạt Kiểm tra đất theo daN/c động m2 tiêu đất đảm bảo không trợt ứng xuất hoạt Kiểm tra vật liệu toàn ku daN/c động kiện m2 kiện ax daN/c khối đất chuẩn theo điều chịu kéo uốn ứng xuất cắt Kiểm tra điều lớn tải chống trợt hai lớp trọng xe chạy BTN gây Danh mục hình vẽ: - Sơ hoạ kết cấu mặt đờng - Toán đồ hình - Toán đồ hình - Toán đồ hình 11 - Toán đồ hình 13 Viết công thức thuật toán a.Kiểm toán theo độ võng đàn hồi: E2 1 + Kt /  h2 Víi Etb = E1   ®ã K = h1 , t = E  1+ K  Tû sè H/D tra b¶ng 3-6 cã β E tbtt = E tb × β Vò Qc HiÕu – Líp XDCTGT K11 m2 Tin học ứng dụng Tra toán đồ - cã Ech/E1 ⇒ Ech b KiĨm tra nỊn ®Êt theo tiêu chuẩn đảm bảo không trợt ứng suất cắt hoạt động cho phép [] = K x c K = (K1*K2)/(n*m*Kt) ứng suất cắt hoạt động = ax + τav c KiĨm tra vËt liƯu toµn khèi theo ®iỊu kiƯn chÞu kÐo n σ u = 1.15*P*σ ku < [ ] Phần Thiết kế bảng tính Vò Qc HiÕu – Líp XDCTGT K11 ... (K1*K2)/(n*m*Kt) ứng suất cắt hoạt động = τax + τav c KiĨm tra vËt liƯu toµn khèi theo điều kiện chịu kéo uốn u = 1.15*P* ku < [ ] Phần Thiết kế bảng tÝnh Vò Qc HiÕu – Líp XDCTGT K11 ... ®Êt chn theo ®iỊu chịu kéo uốn ứng xuất cắt Kiểm tra điều lớn tải chống trợt hai lớp trọng xe chạy BTN gây Danh mục hình vẽ: - Sơ hoạ kết cấu mặt đờng - Toán đồ hình - Toán đồ hình - Toán đồ... K11 Ký đơn Số ví Tin học ứng dụng hiệ vị dụ Mô duyn đàn Kiểm tra kết cấu áo đ- Ech daN/c 1519 hồi chung ờng theo tiêu chuẩn độ m2 u kết cấu võng đàn hồi ứng xuất hoạt KiĨm tra nỊn ®Êt theo τ daN/c
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập lớn thiết kế tối ưu, bài tập lớn thiết kế tối ưu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay