Bài 11 Tổ chức thông tin trong máy tính

4 15 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 07:29

Em thấy cách tổ chức thông tin trong thư viện, được phân chia ra các tủ sách, trong các tủ sách lại có các kệ sách, trong kệ sách chia ra các sách theo khối,…Thông tin trong máy tính cũng được tổ chức tương tự như hệ thống thư viện. Chúng ta cùng tìm hiểu TUẦN 10 TIẾT 20 Ngày soạn: ./ ./2018 Ngày dạy: / /2018 BÀI 11 TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH I MỤC TIÊU Kiến thức: – Trình bày khái niệm bản: tệp tin, thư mục, đường dẫn – Nhận thấy vai trò hệ điều hành việc lưu trữ quản lí thơng tin Kĩ năng: Rèn luyện khả nhận biết thư mục mối quan hệ chúng Thái độ: Có ý thức xếp, quản lí trật tự, ngăn nắp Các lực cần phát triển - Quan sát, nhận biết cấu trúc lưu trữ máy tính dạng hình - Phân biệt tệp tin, thư mục - Tổ chức, xếp công cụ học tập II CHUẨN BỊ - GV: Giáo án, SGK, phòng máy, giảng - HS: Sách giáo khoa, chuẩn bị cho học III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Khởi động (3’) - Ổn định - Em thấy cách tổ chức thông tin thư viện, phân chia tủ sách, tủ sách lại có kệ sách, kệ sách chia sách theo khối,…Thông tin máy tính tổ chức tương tự hệ thống thư viện Chúng ta tìm hiểu Hình thành kiến thức (32’) Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung Hoạt động Cấu trúc lưu trữ thơng tin máy tính 5’ - Trong q trình xử lí thơng tin, máy tính cần truy cập tới thông tin thiết bị lưu trữ Việc truy cập thông tin nhanh thông tin tổ chức cách hợp lí Để giải vấn đề hệ điều hành tổ chức thông tin theo cấu trúc nào? - Chú ý Cấu trúc lưu trữ thơng tin máy tính - Hệ điều hành tổ chức thông tin theo cấu trúc hình gồm tệp thư mục - Cấu trúc hình gồm tệp thư mục HOẠT ĐỘNG 1: GIỚI THIỆU TẬP TIN 12’ – Ta lưu trữ thơng tin máy ? – Thơng tin lưu trữ máy gọi ? – Trình bày khái niệm tập tin – Tập tin phân biệt với tên – Cho học sinh quan sát tên số tập tin – Quan sát cho biết cấu trúc chung tên tập tin ? – Trả lời: hình ảnh, văn bản, TẬP TIN: phim, nhạc… – Tập tin đơn vị – Trả lời: liệu để lưu trữ thông tin thiết bị lưu trữ – Là đơn vị để lưu trữ -Cách đặt tên: Tên tập tin thông tin, gồm phần: + Phần tên: có từ đến - Chú ý 255 kí tự, khơng có kí tự đặc biệt (@, !, *…) - Quan sát  Trả lời: + Phần mở rộng: có từ đến kí tự, khơng có Tên tập tin gồm phần: khoảng trắng Dùng đế + Phần tên phân biệt loại tập tin + Phần mở rộng – Trình bày cấu trúc tên tập tin – Lắng nghe  Ghi VD: kt.doc; vidu.doc; buom.jpg; HOẠT ĐỘNG 2: GIỚI THIỆU THƯ MỤC 15’ – Tương tự cách xếp sách thư - Chú ý theo dõi viện, máy tính liệu tố chức xếp cách hợp lí – Trình khái niệm thư mục - Thư mục phương thức tổ chức, cất giữ tập tin - Trong lớp học, có - Khơng thể hs có SBD khơng? - Tên tập tin thư mục phải - Chú ý, ghi nhận kiến thức khác - Thư mục thư mục mẹ phải khác - Minh họa hình cho hs quan - Chú ý theo dõi sát thư mục giải thích cho em hiểu THƯ MỤC: Thư mục phương thức tổ chức, cất giữ tập tin có nội dung liên quan với - Cách đặt tên: giống tên tập tin khơng có phần mở rộng - Phân loại: + Thư mục chứa tệp tin thư mục khác Thư mục gọi thư mục mẹ, thư mục gọi thư mục Thư mục ngồi khơng có thư mục mẹ gọi thư mục gốc + Thư mục khơng chứa gọi thư mục rỗng =>Tổ chức gọi tổ chức thư mục Vận dụng (7’) - Nêu lại khái niệm tệp tin thư mục > Tập tin đơn vị để lưu trữ thông tin thiết bị lưu trữ Mở rộng (3’) - Về nhà học bài, làm tập mục câu hỏi tập - Sắp xếp lại tài liệu học tập em cho ngăn nắp, vẽ cấu trúc góc học tập em thành thư mục Ví dụ: Tủ sách \ Khoa học tự nhiên \ Toán IV Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… TUẦN 11 TIẾT 21 Ngày soạn: ./ ./2018 Ngày dạy: / /2018 BÀI 11 TỔ CHỨC THƠNG TIN TRONG MÁY TÍNH (TT) I MỤC TIÊU Kiến thức: – Trình bày khái niệm bản: tệp tin, thư mục, đường dẫn – Nhận thấy vai trò hệ điều hành việc lưu trữ quản lí thơng tin Kĩ năng: Rèn luyện khả nhận biết thư mục mối quan hệ chúng Thái độ: Có ý thức xếp, quản lí trật tự, ngăn nắp Các lực cần phát triển - Quan sát, nhận biết cấu trúc lưu trữ máy tính dạng hình - Phân biệt tệp tin, thư mục, đường dẫn - Tổ chức, tìm kiếm, xếp cơng cụ học tập thư mục - Biết sử dụng máy tính để tạo cấu trúc lưu trữ máy tính II CHUẨN BỊ - GV: Giáo án, SGK, phòng máy, giảng - HS: Sách giáo khoa, chuẩn bị cho học III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Khởi động (3’) - Em biết cấu trúc lưu trữ thông tin máy tính làm cách để thực ý tưởng tìm hiểu cách thực Hình thành kiến thức (32’) Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung HOẠT ĐỘNG 1: GIỚI THIỆU ĐƯỜNG DẪN 10’ Để tìm nhà người bạn ta cần – Trả lời: quận, phường, ĐƯỜNG DẪN: thơng tin gì? đường, số nhà… – Đường dẫn dãy – Làm để tìm tập tin –Trả lời: Xác định tập tin tên thư mục lồng nhau, đặt lưu trữ máy cách nhanh chóng gì, lưu đâu cách dấu \, bắt ? đầu thư mục – Trong tổ chức thư mục để tìm xuất phát, kết thúc tập tin hay thư mục ta cần biết thư mục tập tin cần đường dẫn – Lắng nghe  Ghi tìm – Trình bày khái niệm đường dẫn HOẠT ĐỘNG 2: CÁC THAO TÁC VỚI TẬP TIN VÀ THƯ MỤC 12’ – Ta làm – Trả lời: xem nội dung, CÁC THAO TÁC VỚI sách? bao bìa, dán nhãn, cho TẬP TIN VÀ THƯ MỤC: mượn,… – Xem thông tin tập – Đối với tập tin ta – Lắng nghe  Ghi tin, thư mục thực công việc tương tự – Tạo thư mục tệp tin sách – Xóa thư mục tệp tin – Trình bày thao tác với tập tin, thư – Xem thông tin tập – Đổi tên thư mục tệp tin mục – Sao chép thư mục tệp tin, thư mục tin – Tạo – Di chuyển thư mục tệp – Xóa tin – Đổi tên – Sao chép – Di chuyển HOẠT ĐỘNG 3: CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SGK 10’ – Hướng dẫn học sinh thảo luận – Thảo luận  trình bày ý CÂU HỎI VÀ BÀI câu hỏi  Nhận xét, đánh giá TẬP kiến: – Câu 1: Chọn câu – Thảo luận trả lời câu hỏi tập – Câu 1: Câu A, C A) Thư mục chứa tập (SGK) vào tập tin B) Tập tin chứa tập tin khác C) Thư mục chứa thư mục D) Tập tin chứa – Câu 2: Câu C thư mục – Câu 2: Một thư mục chứa tập tin : A) B) 10 C) Không hạn chế số lượng – Câu 3: a) C:\THUVIEN\KHNT\ TOAN\Hinh.bt b) Sai – Câu 3: a) Viết đường dẫn đến tập tin Hinh.bt b) Câu “THUVIEN” chứa c) THUVIEN d) Đúng – Câu 4: nội dung học – Câu 5: Không nằm thư mục gốc Có thể nằm khác đường dẫn (ví dụ: D:\bai tap\tin.doc; d:\bai hoc\tin.doc có tệp tin tin.doc khác đường dẫn) tập tin Dai.bt Hinh.bt” hay sai? c) Thư mục mẹ KHXH là? d) Thư mục BAIHAT nằm thư mục gốc , hay sai ? – Câu 4: Nêu thao tác tập tin, thư mục – Câu 5: Trong đĩa cứng vó thể tồn hai tập tin hai thư mục có tên giống không? Vận dụng (7’) - Y/c hs nêu lại khái niệm đường dẫn thao tác tệp tin, thư mục > Đường dẫn dãy thư mục lồng nhau, đặt cách dấu \, bắt đầu thư mục xuất phát, kết thúc thư mục tập tin cần tìm Mở rộng (3’) - Em thấy máy tính có nhiều tệp tin, thư mục đặt chưa theo cấu trúc gây khó khăn cho việc truy cập tìm kiếm Em tạo, xếp, thư mục, tệp tin cho khoa học - Về nhà học bài, xem lại câu phần câu hỏi tập - Đọc trước 12 Hệ điều hành Windows IV Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ... thư mục rỗng = >Tổ chức gọi tổ chức thư mục Vận dụng (7’) - Nêu lại khái niệm tệp tin thư mục > Tập tin đơn vị để lưu trữ thông tin thiết bị lưu trữ Mở rộng (3’) - Về nhà học bài, làm tập mục... /2018 BÀI 11 TỔ CHỨC THƠNG TIN TRONG MÁY TÍNH (TT) I MỤC TIÊU Kiến thức: – Trình bày khái niệm bản: tệp tin, thư mục, đường dẫn – Nhận thấy vai trò hệ điều hành việc lưu trữ quản lí thơng tin Kĩ... cấu trúc lưu trữ máy tính dạng hình - Phân biệt tệp tin, thư mục, đường dẫn - Tổ chức, tìm kiếm, xếp công cụ học tập thư mục - Biết sử dụng máy tính để tạo cấu trúc lưu trữ máy tính II CHUẨN BỊ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 11 Tổ chức thông tin trong máy tính, Bài 11 Tổ chức thông tin trong máy tính

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay