TẤT tần tật về IELTS WRTING TASK 1

20 20 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 07:16

TỔNG QUAN IELTS WRITING TASK 1 Những điều cần biết Writing Task Tiêu chí chấm điểm Task 4 Bố cục viết Task Các bước làm Writing Task tổng quan Nền tảng từ vựng ngữ pháp cho Writing Task 14 LINK VIDEO BÀI HỌC: https://www.youtube.com/watch?v=C6qMUnb9dn8&t=23s Những điều cần biết Writing Task • Đây phần thi thi IELTS Writing học thuật (IELTS Academic Writing Test) • Cần viết báo cáo dài 150 từ, nhiên không dài 200 từ • Phần thi task chiếm 1/3 tổng số điểm phần thi Writing • Chỉ nên dành tối đa 20 phút cho phần thi Task • Khơng cho ý kiến cá nhân thơng tin khơng có biểu đồ vào viết • Khơng sử dụng đại từ I, we, me viết • Không nên vội vàng làm mà cần lên dàn ý viết trước bắt đầu • Khơng liệt kê tất số liệu có biểu đồ vào viết Tiêu chí chấm điểm Task Tiêu chí 1: Task achievement: Khả hoàn thành yêu cầu - Trả lời hết phần task, đưa tất đặc điểm tiêu biểu, quan trọng biểu đồ - Đưa ý rõ ràng, chọn chi tiết tiêu biểu đưa số liệu phục vụ cho chi tiết - Viết 150 từ Tiêu chí 2: Coherence and Cohesion: Bài viết phải có tính mạch lạc liên kết câu, sử dụng từ nối xác hợp lý - Các đoạn văn cần xếp ý rành mạch ý cần logic, gắn kết với - Sử dụng từ nối thích hợp - Sử dụng dấu câu hợp lý Tiêu chí 3: Lexical Resource: Vốn từ vựng phong phú - Khả sử dụng từ vựng đa dạng - Hạn chế lỗi sai tả - Có thể sử dụng collocation Tiêu chí 4: Grammatical Range and Accuracy: Sử dụng đa dạng cấu trúc ngữ pháp - Khả sử dụng câu phức, cấu trúc ngữ pháp cách linh hoạt - Hạn chế mắc lỗi sai ngữ pháp Các dạng xuất thi Task 1 Line graph – Biểu đồ đường Pie chart - Biểu đồ tròn Bar Chart – Biểu đồ cột Table – Bảng Process – Quá trình Maps - Bản đồ Bố cục viết Task Một viết Task chia làm đoạn - Paragraph (Introduction) Sentence 1- Paraphrase Question - Paragraph (Overview) Sentence 1- Overview of first main feature Sentence 2- Overview of second main feature Sentence 3- Make general comparison, if appropriate - Paragraph (Details of significant feature 1) Sentence 1- Supporting details Sentence 2- Supporting details Sentence 3- Supporting details/comparison details, if appropriate - Paragraph (Details of significant feature 2) Sentence 1- Supporting details Sentence 2- Supporting details Sentence 3- Supporting details/Comparison details, if appropriate Các bước làm Writing Task tổng quan Bước 1: Phân tích đề Đầu tiên, bạn nên dành 1-2 phút để phân tích tiêu chí sau đề thi: - Đối tượng mà biểu đồ nhắc đến gì? - Đơn vị gì? - Mốc hay khoảng thời gian (nếu có)? - Thì động từ? Example: The table below gives information on consumer spending on different items in five different countries in 2002 Write a report for a university lecturer describing the information shown below Make comparisons where relevant Percentage of national consumer expenditure by category – 2002 - Đối tượng mà biểu đồ nhắc đến gì? Ta nhận từ đề đối tượng “national consumer expenditure” - Đơn vị gì? Đơn vị phần trăm “percentage” - Mốc thời gian Số liệu biểu đồ ghi lại vào năm 2002 - Thì động từ Thì khứ Bước 2: Viết Introduction Câu mở đầu đoạn văn đầu cần phải đưa thông tin bảng biểu mô tả gì, thời gian, địa điểm liên quan đến đối tượng mơ tả Cách nhanh để viết câu mở đầu viết lại đề (paraphrase) Các mẫu câu áp dụng cho phần mở Subject Verb Object Noun Clause The bar chart illustrates /pie chart the number of The line graph the amount of demonstrates = how many + countable noun + verb = how much + uncountable noun + verb The table describes the percentage of = the proportion of The diagram compares The figure/figures for gives information about Example: The graph below shows the figures for imprisonment in five countries between 1930 and 1980 Paraphrased Sentence: The bar chart compares the number of people in prison in five different countries over a period of 50 years, from 1930 to 1980 Bước 3: Viết Overview Trong task 1, phải viết tóm tắt chung cho thông tin bảng biểu Giám khảo gọi phần ‘general overview’ ‘overall trend’ Đoạn văn tóm tắt phải viết sau mở bài, nhiên viết cuối chấp nhận Một cách để tóm tắt bảng biểu quan sát thay đổi cách bao qt • Nhìn vào biểu đồ, tìm 1-2 điểm bật nhất, khơng đưa số liệu cụ thể vào phần • Viết từ 1-2 câu Mẫu câu áp dụng cho phần mô tả chung: Overall, it’s evident/clear/apparent that… Example: The graph below shows the figures for imprisonment in five countries between 1930 and 1980 Nhận xét: • Biểu đồ có thay đổi liên tục số liệu qua năm • Nhìn chung, Mỹ nước có tỉ lệ tội phạm cao nhất, Anh nước có tỉ lệ thấp Overview: While the figures for imprisonment fluctuated over the period shown, it is clear that the United States had the highest number of prisoners overall Great Britain, on the other hand, had the lowest number of prisoners for the majority of the period (Nguồn: ielts-simon.com) Bước 4: Lựa chọn thông tin viết hai đoạn detail Đề task yêu cầu “Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.” Bây nên dựng đoạn detail để viết có bố cục rõ ràng Thông tin bảng biểu thường nhiều, cần lựa chọn báo cáo thông tin chính, bật bao gồm số liệu đưa so sánh cần thiết Cách lựa chọn thơng tin trình bày chi tiết vào học bạn nhé! Nền tảng từ vựng ngữ pháp cho Writing Task TỪ VỰNG MIÊU TẢ XU HƯỚNG Xu hướng Verb Noun Tăng      Rise Increase Grow Climb Go up      Giảm       Fall Decrease Reduce Decline Go down Drop      Duy trì mức ổn định  Remain stable/ steady  Stabilize  Stay stable/ unchanged  Stability Dao động  Fluctuate  Be volatile  A fluctuation  A volatility A rise An increase A growth A climb An upward trend A fall A decrease A reduction A decline A downward trend  A drop Đạt mức cao  Hit the highest point  Reach a peak Đạt mức thấp  Hit the lowest point TỪ VỰNG MIÊU TẢ TỐC ĐỘ, MỨC ĐỘ THAY ĐỔI Adverb Adjective Dramatically Dramatic Sharply Sharp Enormously Enormous Steeply Steep Substantially Substantial Considerably Considerate Significantly Significant Rapidly Rapid Moderately Moderate Gradually Gradual Slightly Slight Marginally Marginal Strong Weak CẤU TRÚC CÂU MÔ TẢ SỰ THAY ĐỔI Cấu trúc Ví dụ S + v + adv + number + time GM car sales increased period significantly from $5,000 to $105,000 between 1960 and 2010 There be + a/an + adj + noun + There was a significant increase number + in + s + time period of $100,000 in GM car sales, from $5,000 to $105,000, between 1960 and 2010 S + experienced/ saw + a/an GM car sales saw a significant +noun + number + time period growth in GM car sales, from $5,000 to $105,000, between 1960 and 2010 CẤU TRÚC CÂU SO SÁNH Cấu trúc Ví dụ Compared to/with Prices in the UK are high compared to/with prices in Canada and Australia In comparison Prices in the UK are high in comparison to/ to/with with prices in Canada and Australia While/ Whereas/Although - There are million smokers in the UK, while / whereas only million Canadians and million Australians smoke - Between 1990 and 2000, the number of smokers in the UK decreased dramatically, while / whereas the figures for Canada and Australia remained the same - Although the Middle East produced 100 tons oil, Japan produced none However/In contrast/ On other hand - The Middle East produces high levels of oil; the however, Japan produces none - The USA produces large amounts of natural gas In contrast, South Korea produces none - European countries make great use of solar power On the other hand, most Asian countries us this method of power generation very little CÁC CẤU TRÚC SO SÁNH KHÁC • Developing countries are more reliant on alternative energy production than developed countries • Solar power accounts for far less of the total energy production than gas or coal does • Hydropower is not as efficient as wind power • Like Japan, South Korea does not produce any natural gas • The Middle East produces twice as much oil as Europe • Western countries consume three times more oil than the Middle East • Russia consumes slightly more oil than Germany • The UAE produced the same amount of oil as Saudi Arabia CÁCH SỬ DỤNG GIỚI TỪ Khi mô tả số liệu đặc điểm, giới từ “to”, “by”, “with”, “at” có vai trò quan trọng câu Dưới cách sử dụng giới từ viết, bạn tham khảo nhé: a Dùng giới từ “to” mơ tả thay đổi đến mức Ví dụ: In 2018, the rate of unemployment rose to 10% b Dùng giới từ “by” mô tả thay đổi khoảng Ví dụ: In 2009, the rate of unemployment fell by 2% (from 10% to 8%) c Dùng giới từ “with” để mô tả phần trăm, số lượng chiếm Ví dụ: He won’t the election with 52% of the vote d Dùng giới từ “at” để thêm số vào cuối câu Ví dụ: Unemployment reached its highest point in 2008, at 10% ... điều cần biết Writing Task • Đây phần thi thi IELTS Writing học thuật (IELTS Academic Writing Test) • Cần viết báo cáo dài 15 0 từ, nhiên không dài 200 từ • Phần thi task chiếm 1/ 3 tổng số điểm phần... to $10 5,000 between 19 60 and 2 010 There be + a/an + adj + noun + There was a significant increase number + in + s + time period of $10 0,000 in GM car sales, from $5,000 to $10 5,000, between 19 60... kê tất số liệu có biểu đồ vào viết Tiêu chí chấm điểm Task Tiêu chí 1: Task achievement: Khả hoàn thành yêu cầu - Trả lời hết phần task, đưa tất đặc điểm tiêu biểu, quan trọng biểu đồ - Đưa ý rõ
- Xem thêm -

Xem thêm: TẤT tần tật về IELTS WRTING TASK 1 , TẤT tần tật về IELTS WRTING TASK 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay