BAO CAO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

92 43 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 00:53

Thời gian gần đây, cùng với sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ và sự ra đời của nền kinh tế tri thức đã đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với nguồn nhân lực nói riêng và người lao động nói chung. Nguồn nhân lực có chất lượng cao là nguồn nhân lực có đủ tầm vóc, tố chất tiêu chuẩn, tài đức, đủ sức đảm đương công việc được giao; năng động, sáng tạo và thích nghi với công việc một cách nhanh chóng. Vậy vấn đề đặt ra ở đây là làm thế nào, làm ra sao để có được đội ngủ lao động, nguồn nhân lực vừa mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội.Những con người trong xã hội nói chung, cũng như CBCC đang công tác tại UBND huyện Quảng Trạch nói riêng phải phát triển để bắt kịp xu hướng đổi mới của xã hội. Muốn vậy chúng ta cần phải có những chính sách đào tạo và phát triển cho họ. Đó chính là yêu cầu đặt ra đối với mỗi cơ quan tổ chức để đi đến thành công.Việc tạo ra một động lực cho CBCC làm nên những đột phá, những bước tiến dài để đạt được mục tiêu, vì lợi ích cộng đồng phục vụ nhân dân. Thiết nghĩ đây là yếu tố quan trọng và cần được chú trọng; phát huy và khai thác hết những khả năng tiềm ẩn của con người để phục vụ lợi ích chung là hết sức cần thiết và cũng là yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển xã hội.Đề tài “ Thực trạng và giải pháp đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức tại UBND huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình” đã được em lựa chọn để thể hiện rõ những vấn đề trên. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI KHOA TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI UBND HUYỆN QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH ĐỊA ĐIỂM THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: PHÒNG NỘI VỤ - UBND HUYỆN QUẢNG TRẠCH - TỈNH QUẢNG BÌNH Người hướng dẫn (tại quan thực tập): Nguyễn Anh Tuấn Sinh viên thực hiện: Trần Thị Thu Trang Hệ đào tạo: Đại học Chuyên ngành: Quản trị nhân lực Khóa học: 2016 – 2018 Lớp: 1607 QTNB Quảng Nam , tháng 5/2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các s ố li ệu, k ết qu ả báo cáo trung thực chưa công bố nghiên cứu khác N ếu không nêu xin chịu trách nhiệm hồn tồn đề tài Người cam đoan Trần Thị Thu Trang LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, em xin chân thành cảm ơn Phòng Nội vụ thu ộc UBND huy ện Quảng Tr ạch tạo điều kiện thuận lợi sở vật chất, tinh thần l ẫn điều ki ện khác trình kiến tập viết báo cáo quan Đặc biệt, em xin chân thành c ảm ơn sâu s ắc t ới anh Nguyễn Anh Tuấn – Cán trực tiếp hướng dẫn em suốt trình thực tập vừa qua (từ ngày 02/05/2018đến ngày 02/06/2018) Đồng thời em xin cảm ơn anh, chị cán cơng chức Phòng Nội vụ UBND huyện Quảng Trạch quan tâm giúp đỡ, tận tình bảo, hướng dẫn giúp đỡ em có tài liệu thi ết th ực đ ể hoàn chỉnh báo cáo hoàn thành tốt đợt thực tập Qua đây, em xin cảm ơn chân thành tới thầy, cô thuộc khoa Quản trị nguồn nhân lực nhiệt tình giúp đỡ chuyên môn lẫn kinh nghi ệm th ực tế, tận tình h ướng dẫn, đóng góp ý kiến để giúp em đạt kết tốt đợt thực tập Mặc dù có nhiều cố gắng song hạn chế kinh nghi ệm làm việc, thời gian để tìm hiểu thực tế nên báo cáo khơng thể tránh kh ỏi sai sót, em r ất mong nh ận đ ược s ự đóng góp ý kiến quý thầy cô để báo cáo em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Quảng Trạch, ngày 05 tháng 05 năm 2018 Sinh viên thực tập Trần Thị Thu Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBCC CNH-HĐH Cán bộ, côngchức Công nghiệp hóa, đạihóa HCNN Hành Nhànước NSNN Ngân sách nhànước QLNN Quản lý nhànước UBND Ủy ban nhândân XHCN Xã hội chủnghĩa PHẦN Ở ĐẦU Em xem có phải lỗi file khơng mà thấy lỗi dính chữ nhiều Lý chọn đề tài Thời gian gần đây, với phát triển vượt bậc khoa học công ngh ệ s ự đ ời kinh tế tri thức đặt yêu cầu ngày cao đối v ới ngu ồn nhân l ực nói riêng người lao động nói chung Nguồn nhân lực có chất lượng cao ngu ồn nhân l ực có đ ủ tầm vóc, tố chất tiêu chuẩn, tài đức, đủ sức đảm đương công việc giao; đ ộng, sáng tạo thích nghi với cơng việc cách nhanh chóng Vậy vấn đề đặt làm th ế nào, làm để có đội ngủ lao động, nguồn nhân l ực vừa mạnh v ề s ố l ượng l ẫn ch ất lượng để đáp ứng nhu cầu ngày cao xã hội Những người xã hội nói chung, CBCC công tác t ại UBND huy ện Quảng Trạch nói riêng phải phát triển để bắt kịp xu hướng đổi m ới c xã h ội Mu ốn v ậy cần phải có sách đào tạo phát tri ển cho h ọ.Đó yêu c ầu đ ặt quan tổ chức để đến thành công Việc tạo động lực cho CBCClàm nên đột phá, nh ững b ước ti ến dài đ ể đ ạt mục tiêu, lợi ích cộng đồng phục vụ nhân dân Thi ết nghĩ y ếu tố quan tr ọng cần trọng; phát huy khai thác hết khả ti ềm ẩn người đ ể phục vụ lợi ích chung cần thiết yếu tố quan tr ọng góp phần thúc đ ẩy s ự phát triển xã hội Đề tài “ Thực trạng giải phápđào tạo - bồi dưỡngcán bộ, công chức t ại UBND huy ện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình” em lựa chọn để thể rõ vấn đề Lời mở đầu viết rõ ràng hơn, 1,5 trang Mục tiêu nghiên cứu - Làm rõ sở lý luận vấn đề đào tạo, bồi dưỡng CBCChuyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình - Đánh giá thực trạng đào tạo,bồi dưỡng CBCChuyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình nhằm kết đạt được, tồn tại, hạn chế nguyênnhân - Trên sở tổng kết lý luận thực trạng, đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng CBCChuyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bìnhtừ năm 2016 đến 2018 tầm nhìn đến năm 2025 Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Trong phạm vi UBND huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình - Về thời gian: Nghiên cứu công tác đào tạo bồi dưỡngCBCCtrong thời gian từtháng 1/2016 đến 4/2018, định hướng giải pháp từ 2018-2025 Vấn đề nghiên cứu Công tác đào tạo, bồi dưỡngCBCCở UBND huyện Quản Trạch 5.Phương pháp nghiên cứu Bài báo cáo sử dụng số phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp thu thập nguồn sốliệu: + Thu thập số liệu thứ cấp: Số liệu từ website huyện Quảng Trạch để đánh giá tình hình chung c huy ện v ới tư cách địa bàn nghiên cứu Số liệu thống kê phòng Nội vụ huyện Quảng Trạch, Trung tâm bồi dưỡng trị huyện; để cung cấp số liệu thức đánh giá th ực tr ạng công tác đào tạo,bồi dưỡng nhân tố ảnh hưởng đến đào tạo, bồi dưỡng CBCC + Thu thập số liệu sơ cấp: Phương pháp điều tra cơng cụ để thu thập liệu s cấp v ề nh ững nội dung nghiên cứu đề tài UBND huyện - Phương pháp Thu thập thông tin : cách trao đổi trực tiếp với CBCC UBND huyện Phương pháp điều tra xã hội học: Phương pháp sử dụng để đánh giá thực trạng hiệu đào tạo, bồi dưỡng CBCC huyện Quảng Trạch Phương pháp phân tích hệ thống: Phương pháp sử dụng để phân tích s ố liệu thống kê, kết điều tra, khảosát Ý nghĩa đề tài - ý nghĩa thực tiễn: - ý nghĩa lý luận: Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ CBCClà vấn đề luôn tồn quan tâm ni ều việc phát triển nhân lực nói riêng xây dựng đất nước nói chung Đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực đảm bảo cho nguồn nhân lực có th ể thích ứng theo sát tiến hóa phát triển khoa h ọc kỹ thu ật công ngh ệ đ ảm b ảo cho c quan có dội ngũ lao động giỏi, hoàn thành tốt mục tiêu giao Trong lĩnh vực hành nhà nước lại vơ quan tr ọng, đòi hỏi tính chun mơn, chất lượng hiệu công việc cao người CBCCđể đảm bảo chạy theo phát triển xã hội Nên đào tạo, bồi dưỡng CBCClà vấn đề cấp thiết cho hệ thống hành nhà nước Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, phụ lục, bảng bi ểu, danh mục tài li ệu tham khảo đề tài có kết cấu gồm chương sau: Chương I: Cơ sở lý luận công tác đào tạo, bồi dưỡngCBCCtại UBND huyện Quảng Trạch Chương II: Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡngCBCCtại UBND huyện Quảng Trạch Chương III: Một số giải pháp khuyến nghị nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡngCBCCtại UBND huyện Quảng Trạch Lỗi chỉnh, hình thức nhiều Em cần ý PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO – BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP HUYỆN 1.1 Một số khái niệm liên quan Khái niệm Đào tạo: Đào tạo hiểu công việc trang bị phẩm chất, kiến thức, kỹ bản, có hệ thống cho người học, để sau khoá học (dài hạn ngắn hạn) người học đạt trình độ cấp học cao Khái niệm Bồi dưỡng: Bồi dưỡng dùng với nghĩa cập nhật, bổ túc thêm số kiến thức, kỹ cần thiết, nâng cao hi ểu bi ết sau đ ược đào t ạo c b ản, cung c ấp thêm kiến thức chuyên ngành, mang tính ứng dụng Như vậy, nghiệp vụ tổ chức, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán b ộ có vai trò đ ặc bi ệt quan trọng, khâu thiếu tồn quy trình xây dựng thực hi ện tổ ch ức Những cán qua đào tạo, bồi dưỡng rộng, phẩm ch ất, trình đ ộ, l ực cán b ộ đào tạo, bồi dưỡng cao tạo nguồn cán đơng có chất lượng Khơng có nguồn cán đào tạo, bồi dưỡng thử thách qua th ực ti ễn khơng có đủ cán đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ Cùng với nhiều công tác khác, cơng tác đào tạo, bồi dưỡng góp ph ần quan tr ọng, thi ết thực vào việc tạo “sản phẩm” cán có chất lượng, đáp ứng yêu c ầu, nhi ệm v ụ c tình hình (Nguồn: TS: Hồng Mạnh Đồn.Học viện CT-HCQG TPHCM) Bổ sung khái niệm cán bộ, công chức/ CBCC cấp huyện 1.2.1 Vai trò gì? Cơng tác đào tạo bồi dưỡngCBCClà vấn đề quan trọng công tác cán Vấn đề đã, sẻ tiếp tục Đảng, Nhà nước quan tâm, Việt Nam tr thành viên WTO, vị Viêt Nam trường qu ốc tế ngày đ ược nâng cao việc đào tạo phát triển cán bộ, công chức tr nên cần thi ết Đào tạo bồi dưỡngCBCCluôn mục tiêu quan trọng mà tổ chức hướng tới, nhằm sử dụng tối đa nguồn nhân lực có nâng cao tính chun nghi ệp, tính hi ệu qu ả c t ổ chức thông qua để giúp cán bộ, cơng chức hiểu rõ nắm vững công việc Con người nguồn lực quan trọng giúp tổ chức tồn phát tri ển mạnh mẽ Do vậy, việc Đào tạo bồi CBCCcó vai trò quan trọng trình xây dựng tổ chức, giúp tổ chức nâng cao suất hiệu thực hi ện công việc, hi ệu th ực hi ện công việc, giảm bớt giám sát, nâng cao tính ổn định động tổ chức Đối với người lao động: Vai trò đào tạo bồi dưỡngCBCCthể chỗ đáp ứng yêu cầu học tập người lao động yếu tố tạo nên đông tốt Khi người lao động phát triển, nâng cao lực họ trì chất lượng công vi ệc, tạo điều kiện cho việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào tổ chức Mu ốn hồn thành t ốt nhiệm vụ CBCC phải đảm bảo mặt chất lượng tực phải có trình độ chun mơn, kĩ thuật đáp ứng u cầu cơng việc Vì cơng tác đào tạo bồi dưỡngCBCCphải có kế hoạch hợp lí, đắn, khoa học kịp thời Bên cạnh đó, việc đào tạo phát tri ển nhằm th ỏa mãn nhu c ầu tự kh ẳng đ ịnh mình, nhu cầu tôn trọng người lao động, tạo hứng thú cho h ọ tham gia trình thực công việc, tạo yêu nghề hơn, gắn bó v ới cơng vi ệc h ơn, tạo cho ng ười cán có cách nhìn mới, tư công việc s để h ọ phát huy tính sáng t ạo cơng việc Có thể khẳng định rằng, cơng tác đào tạo bồi dưỡngCBCCđóng vai trò quan trọng tồn phát triển tổ chức Nếu tổ chức có chi ến l ược phát triển mạnh, có sở vật chất đại, đầy đủ đội ngũ nhân lực y ếu tổ chức khó phát triển Vậy muốn đưa tổ chức phát tri ển lên ph ải đào tạo đ ội ngũ CBCCmạnh số lượng chấtlượng 1.2.1 Nguyên tắc gì? - Nguyên tắc 1: Con người sống hồn tồn có lực để phát tri ển, m ọi người tổ chức có khả để phát tri ển cố gắn th ường xuyên phát tri ển đ ể gi ữ v ững s ự tăng trưởng quan các nhân Con người lôn có s ự thích nghi cao đ ối với điều kiện, ngoại cảnh liên tục thay đổi, tri thức khoa h ọc phát tri ển nhu c ầu phát triển mặt trí tuệ người tất yếu Nguyên tắc 2: Mỗi người có giá trị riêng v ậy người m ột ng ười c ụ th ẻ, khác với người khác có khả đóng góp sáng kiến Nguyên tắc 3: Lợi ích người lao động mục tiêu tổ ch ức có th ể k ết h ợp với nhau, mục tiêu tổ chức phát tri ển nguồn nhân lực bao g ồm độngviê, khuy ến khích thành viên cơc gắn tăng cường đóng góp h ọ tổ ch ức, thu hút s dụng tốt người có đủ lực trình độ đạt giá trị lớn thông qua s ản phẩm người lao động làm để bù lại chi phí bỏ cho đào t ạo phát tri ển M ặt khác mong muốn người lao động qua đào tạo phát tri ển ổn định để phát triển có hội tiến bộ, thăng chức, có vị trị làm việc thuận lợi mà có th ể đóng góp, cống hiến nhiều nhất, cung cấp thông tin đào tạo liên quan đ ến h ọ Khi nhu cầu họ thừa nhận đảm bảo Các thành viên tổ ch ức phấn khởi làm việc Nguyên tắc 4:Phát triển nguồn nhân lực đào tạo người lao đ ộng m ột đ ầu tư sinh lợi đáng kể phát triển đào tạo nguồn nhân l ực phương ti ện đ ể đ ạt đ ược s ự phát triển tổ chức có hiệu 1.3 Nội dung, quy trình cơng tác đào tạo bồi dưỡngCBCC 1.3.1 Nội dung c gì? 1.3.1.1 Xác định nhu cầu đàotạo, bồi bồi dưỡng Xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng phần trình đào tạo; song bước đầu tiên, quan trọng, làm sở cho việc xây dựng kế hoạch đàotạo Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡngCBCCcấp huyệnđược xác định dựa sở phân tích hai yếu tố bản: Thực trạng chất lượng CBCCvà yêu cầu tiêu chuẩn cán công chức Để xác định nhu cầu đào tạo cần phải vào nhu cầu đào tạo củatừng người, nhu cầu đào tạo đơn vị (thông qua ều tra khảo sát, thống kê, tổng hợp ) Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng CBCCcấp huyệnbao gồm: Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chínhtrị Nhằm thường xun xây dựng đội ngũCBCCcó lập trường trị vững vàng, thái độ trị đắn, phẩm chất tư tưởng tốt Nội dung đào tạo bồi đưỡng lý luận trị bao gồm: + Trang bị kiến thức lý luận trị theo tiêu chuẩn quy đ ịnh cho ch ức danh cán bộ, ngạch công chức chức danh lãnh đạo quản lý + Tổ chức phổ biến văn kiện, nghị Đảng; bồi dưỡng cập nhật, nâng
- Xem thêm -

Xem thêm: BAO CAO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP, BAO CAO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP, Lỗi căn chỉnh, hình thức nhiều. Em cần chú ý, Khái niệm Đào tạo: Đào tạo được hiểu là công việc trang bị những phẩm chất, kiến thức, kỹ năng cơ bản, có hệ thống cho người học, để sau một khoá học (dài hạn hoặc ngắn hạn) người học đạt được trình độ một cấp học cao hơn., Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức của UBND huyện Quảng Trạch, Mối quan hệ của Phòng Nội vụ và các phòng, cơ quan ban nghành ở huyện và UBND xã là mối quan hệ phối hợp. Phòng có trách nhiệm phối hợp trên các mặt công tác có liên quan, nhất là công tác tổ chức công tác cán bộ, công tác xây dựng chính quyền, công tác T, Phòng có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn trong việc chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ chuyên môn thuộc hệ thống của ngành để thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trong các lĩnh , Bước 2:Phân tích công việc để xem công việc nào thì cần những người có trình độ, kĩ năng gì, tương ứng mỗi công việc thì yêu cấu về trình độ, kĩ năng khác nhau mà UBND huyện Quảng Trạch sẻ lên kế hoạch, phương pháp đào tạo sao cho công tác đào tạo đạt kết

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay