Phân tích bản chất và xu hướng của việc lựa chọn địa điểm cho doanh nghiệp trên thế giới hiện nay.

21 137 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 00:35

Bài luận phân tích bản chất, điểm mạnh và điểm yếu khi chúng ta lựa chọn địa điểm cho doanh nghiệp ví dụ như hướng dẫn làm sao để tối ưu hóa được thời gian đi lại đến địa điểm doanh nghiệp. Hay trả lời câu hỏi làm thế nào để có thể làm hài lòng nhân viên, lựa chọn vị trí đúng cách phụ thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp B2C HOẶC B2B. Và xu hướng của những doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong tương lai. Khi mà các ông lớn về bán đang chịu một sức ép không lớn của những tập đoàn về công nghệ thì họ sẽ phải có nhưng bước đi ra sao. Hay cùng tìm hiểu những chi tiết hay, chọn lọc trong bài luận này nhé. Nguyễn Môn Tuấn học: Anh Quan Tri San Xuất Va Tac Nghiêp BAI LUXUÂT ÂN: VA HAY QUAN TRI SAN TACPHÂN NGHIÊTICH P Email: tuananhn029@gmai.com BẢN CHẤT CỦA LỰA CHỌN ĐỊA ĐIÊM TRONG DOANH NGHIÊP, XU HƯỚNG LỰA CHỌN ĐỊA ĐIÊM CỦA CÁC DOANH NGHIÊP TRÊN THÊ GIỚI HIÊN NAY Bài luận: hãy phân tích bản chất của lựa chọn địa điểm doanh nghiêp, xu hướng lựa chọn địa điểm của các doanh nghiêp thế giới hiên MỤC LỤC A, BAN CHÂT CỦA LỰA CHỌN ĐIA ĐIỂM TRONG DOANH NGHIÊP I, VI TRÍ QUAN TRỌNG NHƯ THẾ NAO ĐỐI VỚI DOANH NGHIÊP Vi tri tac đông đên nhân viên Vi tri anh hưởng đên nha cung cấp Vi tri anh hưởng đên khach hang Vi tri anh hưởng đên doanh nghiêp II, SỰ CÂN THIẾT CỦA VIÊC CHỌN ĐIA ĐIỂM CHO DAONH NGHIÊP Đôi vơi doanh nghiêp Đôi vơi người Đôi vơi môi trường III, CHỌN VI TRÍ CHO DOANH NGHIÊP Cac loại vi tri IV, MỤC TIÊU Đôi vơi tô chưc vi lơi nhuận Đôi vơi tô chưc phi lơi nhuận V, CAC YẾU TỐ CÂN XEM XÉT KHI LỰA CHỌN VI TRÍ DOANH NGHIÊP 13 yêu tô cần xem xét lựa chọn vi tri doanh nghiêp XU HƯỚNG LỰA CHỌN ĐIA ĐIỂM CỦA CAC DOANH NGHIÊP TRÊN THẾ THỚI HIÊN NAY Walmart Uniplo 2 3 3 6 A, BAN CHÂT CỦA LỰA CHỌN ĐIA ĐIỂM TRONG DOANH NGHIÊP Bài luận: hãy phân tích bản chất của lựa chọn địa điểm doanh nghiêp, xu hướng lựa chọn địa điểm của các doanh nghiêp thế giới hiên I, VI TRÍ QUAN TRỌNG NHƯ THẾ NAO ĐỐI VỚI DOANH NGHIÊP? Chung ta đêu biêt môt điêu vi tri co thê tạo m ôt doanh nghiêp hoạt đông tch cực hoăc theo chiêu hương xấu No co thê tac đông mạnh me vê mọi khia cạnh đên doanh nghi êp Vi tri co thê tac đông đên khach hang ma doanh nghi êp nhăm đên, loại san phâm ma dich vu ma doanh nghiêp cung cấp ho ăc thậm tri la ca chất lương nhân viên ma doanh nghiêp thuê Vi tri tac đông đên nhân viên Vi tri cua co thê khuyên khich hoăc ngăn can nhân viên têm cua doanh nghiêp tương lai Doanh nghiêp phai tự tra lời câu hoi: - - - Co gần cac tuyên xe công công xe Bus,… hay không? Co chô đậu xe hay không va miễn phi hay tnh phi? Co tên ich xung quanh vi tri doanh nghiêp quan coffee hay quan ăn trưa hay không? Co nhiêu tuyên đường di chuyên đên vi tri doanh nghi êp hay không? Vi tri đo co hay say tăc xe cô hay không? Vi tri cua doanh nghiêp co đu an toan cac tnh huông nguy cấp say hay không? Măc du câu hoi đươc đưa ở nhiêu người thậm tri ban lãnh đạo coi đo la điêu không kê Nhưng chung đong vai tro quan trọng viêc liêu đo co chấp nh ận đê Bài luận: hãy phân tích bản chất của lựa chọn địa điểm doanh nghiêp, xu hướng lựa chọn địa điểm của các doanh nghiêp thế giới hiên lam viêc tại doanh nghiêp hay không Biêt đâu đấy doanh nghiêp lại đanh mất nhân viên têm thi sao? Vi du nêu họ phai tra lam môt tuyên đường tăc suôt ngay, hoăc xung quanh không co tên ich ho ăc phai tra chi phi cao đê gửi xe thi chất lương nhân viên cũng công viêc se phần nao bi anh hưởng Vi tri anh hương đên nha cung cấp Đê công viêc kinh doanh dựa viêc phân phôi san phâm cua doanh nghiêp co thê toa sang Băt bu ôc cac nha cung cấp san phâm phai la nguồn sang va la sự cần thiêt cua doanh nghiêp Nêu không co san phâm doanh nghiêp se không co gi đê ban cho khach hang Vậy nên doanh nghiêp phai xem xét vi tri cua cac nha cung cấp co phu hơp hay không dựa vao khoang cach giưa họ va vi tri cua doanh nghiêp Nhưng măt tch cực nêu bạn co môt nha cung cấp ở gần đo: - - - - Kha găp măt cac nha cung cấp va trai nghiêm san phâm cua họ trực têp Kha phat triên đia phương băng cach sử dung cac doanh nghiêp tại đia phương Kha giao hang nhanh chong giup doanh nghiêp co thê sử ly kho vận nhanh chong không lo kho bi thiêu hang Tự chu đươc chất lương , kiêm soat đươc lô trinh san phâm Bài luận: hãy phân tích bản chất của lựa chọn địa điểm doanh nghiêp, xu hướng lựa chọn địa điểm của các doanh nghiêp thế giới hiên Vi tri anh hưởng đên khach hang cua bạn Hãy suy nghĩ vê đôi tương khach hang muc têu cua bạn va tra lời câu hoi khach hang cua bạn se la ai: Người dân đia phương? Khach du lich? - - Nêu đa sô la người dân đia phương thi môt cửa hang ở trung tâm phô hoăc nơi tập trung đông dân cư se la hơp ly nhất Nêu khach hang la khach du lich nươc ngoai thi gần khu du lich nôi têng hoăc sân bay se la môt lựa chọn tôt Nêu doanh nghiêp theo kiêu B2B trường hơp nay, doanh nghiêp co thê danh nhiêu thời gian cac cuôc họp măt đôi vơi cac chu doanh nghiêp khac Doanh nghi êp se phai cân nhăc kỹ lưỡng trươc quyêt đinh se năm môt khu công nghiêp hay ngoai Tuy vao từng loại hinh kinh doanh B2C hay B2B, khach hang ma doạnh nghiêp nhăm đên ma co thê đăt vi tri doanh nghiêp cho hơp ly Vi tri anh hưởng đên doanh nghiêp cua bạn Ro rang tất ca điêu đêu tac đông đên doanh nghiêp, doanh nghiêp phai suy nghĩ trực têp vê vi tri minh muôn ở va kha co thê chi tra Nêu lựa chọn đia điêm qua đăt tên se gây cac vấn đê vê tai chinh tương lai Bài luận: hãy phân tích bản chất của lựa chọn địa điểm doanh nghiêp, xu hướng lựa chọn địa điểm của các doanh nghiêp thế giới hiên Chu doanh nghiêp cần phai phat triên cung vơi doanh nghi êp co nghĩa la khởi đầu ở nơi ma ta co thê chi tra va xây dựng no trở nên lơn cach doanh nghiêp cua bạn phat triên Quan trọng hêt la phai quan tâm đên môi trường, chu trọng đên đời sông cua người dân cho cai thiên đươc thu nhập, nâng cao đời sông cua người dân tại đia phương nơi minh kinh doanh Đấy la chia khoa cua viêc phat triên lâu dai va bên vưng cua doanh nghiêp II, SỰ CÂN THIẾT CỦA LỰA CHỌN ĐIA ĐIỂM TRONG DOANH NGHIÊP? Đôi vơi doanh nghiêp Bài luận: hãy phân tích bản chất của lựa chọn địa điểm doanh nghiêp, xu hướng lựa chọn địa điểm của các doanh nghiêp thế giới hiên - - - - - - - - - Marketng: viêc mở rông them nhiêu đia điêm mơi co thê coi la môt chiên lươc têp thi cua nhiêu doanh nghiêp Giup khach hang dễ dang tm kiêm san phâm va giup doanh nghiêp têp cận nhiêu khach hang Sales: phân bô chi nhanh tại cac vi tri phu hơp giup ưu hoa lương khach hang sử dung dich vu va mua san phâm cua doanh nghiêp Cai thiên doanh sô ban hang Logistc: lựa chọn vi tri phu hơp giup doanh nghi êp phân bô phu hơp giưa kho, xưởng va kênh phân phôi Chi phi kinh doanh: sự chênh lêch giưa đia điêm vơi đia điêm khac Sự thay đôi cua thi trường: san phâm cua doanh nghiêp không đươc quan tâm tại vi tri nưa Do doanh nghiêp muôn mở rông pham vi kinh doanh ho ăc mô hinh kinh doanh vi co thê môt vai đia điêm không đap ưng nôi nhu cầu hoăc thi hiêu cua người dân thay đôi Đôi thu cạnh tranh: co đôi thu cạnh tranh qua mạnh gây anh hưởng đên doanh sô thi doanh nghiêp cũng phai co điêu chỉnh hơp ly Đôi vơi môi trường Nêu doanh nghiêp la doanh nghiêp san xuất cac san phâm đôc hại co sử dung hoa chất hay san phâm co chưa kim loại co đôc tô thi phai chọn đia điêm xa nơi đươc coi la di san nhân loại Nêu doanh nghiêp mở rông quy mô khai thac đia điêm đẹp chưa đươc khai pha thi co thê khiên cho nơi đo trở nên nôi têng Bài luận: hãy phân tích bản chất của lựa chọn địa điểm doanh nghiêp, xu hướng lựa chọn địa điểm của các doanh nghiêp thế giới hiên - - - - Môt danh lam co thê trở nên ô nhiễm biên môt nơi co phong canh binh thường, môt mơi không biêt đên co thê trở môt điêm nghỉ dưỡng đấy la nhờ sự hơp ly xac đinh vi tri doanh nghiêp Đôi vơi người Nhưng nơi co nhiêu doanh nghiêp tập trung nhất hầu la nơi co thu nhập đầu người cao nhất đời sông cua người đươc cai thiên Măt xấu cua no la nơi chiu sự ô nhiễm môi trường chất đôc từ nha may xa thai môi trường Viêc lựa chọn vi tri phu hơp co thê lam cho đời sông người dân tôt hoăc ngươc lại vi vậy viêc đưa quyêt đinh vi tri phu hơp la rất cần thiêt III, CHỌN VI TRÍ CHO DOANH NGHIÊP Bất kê ban chất doanh nghiêp la gi, trươc băt đầu thuê ho ăc mua môt đia điêm kinh doanh, doanh nghiêp cần phai co đươc Bài luận: hãy phân tích bản chất của lựa chọn địa điểm doanh nghiêp, xu hướng lựa chọn địa điểm của các doanh nghiêp thế giới hiên môt bưc tranh toan canh ro rang vê thư minh phai co, gi bạn muôn co hoăc gi minh co thê không cần thiêt đên no Viêc hinh dung bưc tranh đo hoan toan rất tôn thời gian, vừa thu vi, vừa te nhạt đăc biêt doanh nghiêp băt bu ôc phai chu y đên no Vi sao? Trong băt đầu quyêt đinh nhiêu lôi chung ta co thê dễ dang sửa đươc, riêng viêc lựa chọn vi tri không tôt thi rất kho khan va hầu không sửa chưa đươc Các Loại Vị Tri Cac loại hinh vi tri phu thuôc vao phần lơn loại hinh doanh nghiêp ma bạn chọn Nhưng cũng co đu cac phương phap phu hơp cho doanh nghiêp tha hồ chọn lựa Quan trọng la doanh nghiêp phai sử dung tri tưởng tương cua minh th ật tỉnh tao - - - - Homebased Đây co le la đia điêm phu hơp nhất cho công ty nho quy mô hô gia đinh hoăc ban đầu không co nhiêu vôn Ưu điêm: tên dung, bạn co thê điêu hang doanh nghi êp ở bất ky đâu nha cua minh, têt kiêm kê thời gian đam phan va tên thuê măt băng hang thang Đây cũng la cach kha nhiêu người lựa chọn Nhươc điêm: không đươc rông dãi va nhiêu điêu bất tên khac nưa Ban le Không gian ban le co nhiêu hinh dạng va kich cỡ khac va co thê năm ca khu trung tâm thương mại, khu Bài luận: hãy phân tích bản chất của lựa chọn địa điểm doanh nghiêp, xu hướng lựa chọn địa điểm của các doanh nghiêp thế giới hiên - - - - - - - - mua săm phô tại cac sở hôn hơp, toa nha riêng Chung ta cũng co thê tm thấy không gian ban le tại sân bay, sanh khach sạn, sân vận đông,… Di đông Cho du san phâm hoăc dich vu ma doanh nghiêp cung cấp cho khach hang hay ca doanh nghiêp khac, vi tri ly tưởng la cas phương tên di đông xe hơi,… Thương mại Không gian thương mại se co nhiêu lựa chọn so vơi không gian ban le Đây la môt lựa chọn hương tơi công ty co muc đich đăt văn phong tru sở cua doanh nghiêp Nơi chu cho thuê se cung cấp cac dich vu lễ tân, fax, photocopy, phong hôi nghi cac dich vu hô trơ khac nhưu môt phần cua goi không gian Suite Executve giup doanh nghiêp thê hiên hinh anh chuyên nghiêp vơi chi phi hơp ly so vơi văn phong truyên thông thông thường Công nghiêp Nêu doanh nghiêp cua bạn liên quan đên san xuất ho ăc phân phôi san phâm, doanh nhiêp se cần m ôt nha may hoăc môt nha kho Cac khu công nghiêp nhẹ thường thu hut cac nha san xuất nho ca nghanh công nghiêp nonpollutng cũng ca công ty cần co phong trung bay ngoai ca sở san xuất Bài luận: hãy phân tích bản chất của lựa chọn địa điểm doanh nghiêp, xu hướng lựa chọn địa điểm của các doanh nghiêp thế giới hiên - Cac khu công nghiêp co xu hương Gia va it đươc lên kê hoạch, khu cung nghiêp thường ở gần khu vực co đường săt hoăc cang nươc Co rất nhiêu lựa chọn va cac loại đia điêm khac la loại hinh chinh ma đươc chu y đên nhiêu nhất Ngay anh hưởng bởi xu hương công nghê hoa, doanh nghiêp phai lựa chọn them điêm ban tại khac trang thương mại điên tử hoăc lựa chọn vi tri quang cao cac trang mạng hoăc cac phần mêm ưng dung,… Môi loại hinh đêu co ưu va nhươc điêm, vao từng muc têu va loại hinh kinh doanh ma doanh nghiêp cần phai đưa giai phap cho phu hơp IV, MỤC TIÊU - - Đôi vơi cac tô chưc hoạt đông vi lơi nhuận Viêc chọn lựa không dựa têm vê lơi nhuận ma chu y đên têm kha phat triên vê lâu dai vi tri đo Đôi vơi doanh nghiêp kinh doanh dich vu thi muc têu la têp cận đươc nhiêu khach hang têm Doanh nghiêp Bài luận: hãy phân tích bản chất của lựa chọn địa điểm doanh nghiêp, xu hướng lựa chọn địa điểm của các doanh nghiêp thế giới hiên - - phai xem xét xem liêu vi tri co phu hơp vơi dich vu ma minh cung cấp hay không Đôi phai tm hiêu xem xung quanh co nhiêu daonh nghiêp cung cấp dich vu giông minh hay không đê co cach hơp tac phu hơp Đôi vơi daonh nghiêp san xuất thi muc têu la vi tri phai co kha vận chuyên đa dạng, Co nhiêu nha cung cấp đầu vao hoăc gần vơi kho xưởng cua minh hêt la phai co nhân viên chất lương Đôi vơi tô chưc phi lơi nhuận Chu yêu dựa hiêu qua kinh tê – xã hôi Chung ta cũng biêt không co đia điêm nao phu hơp vê mọi măt so vơi cac đia điêm khac điêu đấy không quan trọng băng muc têu dai hạn ma daonh nghiêp hương tơi V, CAC YẾU TỐ CÂN XEM XÉT KHI LỰA CHỌN VI TRÍ DOANH NGHIÊP Vi tri cua doanh nghiêp co thê la môt yêu tôt mạnh me ma không nên xem nhẹ bởi vi no co thê pha vỡ doanh nghi êp Sau la yêu tôt nên đươc xem xét chọn vi tri doanh nghiêp Bài luận: hãy phân tích bản chất của lựa chọn địa điểm doanh nghiêp, xu hướng lựa chọn địa điểm của các doanh nghiêp thế giới hiên - - - - - - - Nguồn nguyên liêu săn co Nêu la môt doanh nghiêp san xuất hoăc khai thac, thi sự gần gũi hoăc săn co cua nguyên liêu thô la môt yêu tô không đươc xem nhẹ chọn đại điêm kinh doanh Nêu doanh nghiêp không năm gần nguồn nguyên liêu thi viêc tm nguồn cung ưng va vận chuyên se giam biên lôi nhuận cua daonh nghiêp Chi phi vi tri Bên cạnh tên thuê ban, hãy xem xét tất ca cac chi phi liên quan chọn môt đia điêm No co bao gồm chi phi xây dựng bao tri, tên ich bao mật không?? Nêu ở vi tri xa doanh nghiêp cũng phai tnh đên chi phi têp thi bô sung cần thiêt đê cho phép khach hang tm thấy minh Yêu tô ca nhân Nêu bạn dự đinh lam viêc cửa hang cua minh, hãy nghĩ vê thời gian cần thiêt đê đên đo từ nha Nêu bạn danh phần lơn thời gian đê du lich từ nha đên nơi lam viêc, viêc đo co thê lam lu mờ sự phan khich cua viêc trở ông chu cua riêng bạn Cạnh tranh Ngoai ra, bạn co thê têt kiêm chi phi phân tch vi tri băng cach xem xét đôi thu cạnh tranh cua bạn ở đâu Nhin thấy nơi đôi thu cạnh tranh cua bạn đươc đăt cho bạn môt đanh gia tôt vê tnh kha thi cua viêc kinh daonh khu vực “Nearness” vơi thi trường Bài luận: hãy phân tích bản chất của lựa chọn địa điểm doanh nghiêp, xu hướng lựa chọn địa điểm của các doanh nghiêp thế giới hiên - - - - - - - Yêu tô quan trọng têp theo cần xem xét la sự gần gũi cua daonh nghiêp vơi khach hang Liêu người ban lại ho ăc người dung cuôi cung co phai la khach hang cua bạn không? Tra lời câu hoi đê xac đinh vi tri doanh nghi êp cua bạn Hãy nhơ đê doanh nghiêp cua bạn công, bạn phai giup khach hang dễ dang tm thấy san phâm cua bạn Tinh kha dung cua sở hạ tầng ban Cac tên nghi va sở hạ tầng cấp nươc, cung cấp điên, mạng lươi đường va an ninh tôt la điêu cân nhăc xac đinh vi tri doanh nghiêp Chinh sach vê kinh tê Môt sô nên kinh tê ung hô ca nha tư ban va nơi khac bi thuc bởi chu nghĩa xã hôi; nơi ma chinh phu kiêm soat tất ca cac doanh nghiêp Cac yêu tô phu khac đê xem xét la chinh sach cua chinh phu, chinh sach tai chinh va tên tê, ty gia hôi đoai, thuê,… Nhân khâu học Loại san phâm hoăc dich vu ma doanh nghiêp cung cấp vầ trạng thai cua khach hang se đong vai tro quan trọng lựa chọn vi tri daong nghiêp Tuôi tac, nghê nghiêp va thu nhập nhập hô gia đinh Vi du: gia sử doanh nghiêp kinh doanh văn phong phâm Điêu đo co nghĩa la nhân khâu học cua bạn nên la sinh viên, học sinh Vi vậy vi tri tôt nhất nên đăt gần khu vực trường học Psychographics Bài luận: hãy phân tích bản chất của lựa chọn địa điểm doanh nghiêp, xu hướng lựa chọn địa điểm của các doanh nghiêp thế giới hiên Tư cua khach hang hoăc môt khu vực cu thê cũng la yêu tôt cần đươc cân nhăn lựa chọn vi tri cho daonh nghiêp - Vi du: sai lầm khung khiêp kinh daonh thit cho môt khu vực co long yêu cho cao 10 Cum / khu công nghiêp - Cac khu công nghiêp la cac khu vực đươc quy hoạch đ ăc biêt cho cac muc đich thương mại, đăc biêt la cac công ty san xuất - Cac khu vực đươc chu y đ ăc bi êt mạng lươi đường bô tôt, cung cap điên liên luc,… 11 Khu chê xuất - Đinh vi doanh nghi êp khu vực xử ly xuất co thê la lựa chọn thông minh nêu doanh nghiêp la nha xuất khâu - Đinh vi doanh nghi êp ở cac khu vực co y nghĩa lam giam chi phi vận chuyên, kiêm tra,… 12 Khu thương mại tự - Cac khu thương mại tự quôc tê va cac trung tâm h ôi chơ thương mại cũng la nơi tôt đê kinh doanh 13 Kênh phân phôi - Nêu doanh nghiêp không trực têp giai quyêt vơi người dung cuôi hoăc người têu dung cuôi cung, thi nên cân nhăc kênh phân phôi cua minh chọn vi tri cho doanh nghiêp cua minh - Doanh nghiêp cang giup ca nha phân phôi têp c ận san phâm dễ dang thi điêu đo cang tôt cho doanh nghiêp - Bài luận: hãy phân tích bản chất của lựa chọn địa điểm doanh nghiêp, xu hướng lựa chọn địa điểm của các doanh nghiêp thế giới hiên VI, XU HƯỚNG LỰA CHỌN ĐIA ĐIỂM CAC DOANH NGHIÊP TRÊN THẾ GIỚI HIÊN NAY Walmart Bài luận: hãy phân tích bản chất của lựa chọn địa điểm doanh nghiêp, xu hướng lựa chọn địa điểm của các doanh nghiêp thế giới hiên Tổng số cửa hàng Walmart toàn thế giới Daonh thu thuần của Walmart toàn thế giới - Walmart la môt tập đoan ban le co doanh thu cao nhất thê giơi ( theo Fortune 500 ) vơi doanh thu đạt 500 tỉ đô vao năm 2017 Bài luận: hãy phân tích bản chất của lựa chọn địa điểm doanh nghiêp, xu hướng lựa chọn địa điểm của các doanh nghiêp thế giới hiên - - - - - Nhin vao biêu đồ chung ta co thê thấy nêu so vơi trươc khoang năm từ 2008 cho đên 2014 thi Walmart sử dung chiên lươc đo la nhân rông quy mô Co nghĩa la khoang cach giưa hai cửa hang rất gần Nhăm căt giam chi phi vận chuyên giưa hai nơi va lam tăng kha ma khach hang co thê têp cận đươc san phâm Chiên lươc diễn rất tch cự vong năm doang thu dong cua Walmart đã tăng lên đên 100 tỉ đô Nhưng vong năm trở lại thi khac Do sự anh hưởng cua cac xu hương mơi ban le đăc bi êt la xu hương thương mại điên tử điêm hinh la Amazon Walmart đã thay đôi chiên lươc cua minh băng cach hạn chê mở cửa hang mơi tại mỹ thay vao đo la phat triên công nghê mơi đê cạnh tranh trực têp vơi Amazon va Target Khi ma tại mỹ cac ông lơn chạy đua vê công nghê thi Walmart buôc phai tập trung mở cửa hang tại cac thi trường mơi ấn đô vơi mong muôn 40 cửa hang năm 2018 Viêt Nam cũng la môt manh đất mau mỡ cua họ Chung ta co thê thấy dang xu hương cua ông lơn nghanh ban le viêc lựa chọn vi tri ma đôi thu chua khai thac la rất ro rang Uniplo Bài luận: hãy phân tích bản chất của lựa chọn địa điểm doanh nghiêp, xu hướng lựa chọn địa điểm của các doanh nghiêp thế giới hiên Danh sách các cửa hàng của Uniplo toàn cầu Bài luận: hãy phân tích bản chất của lựa chọn địa điểm doanh nghiêp, xu hướng lựa chọn địa điểm của các doanh nghiêp thế giới hiên Mạng lưới sản xuất của Uniplo toàn thế giới Trong môt thập ky qua, Uniplo đã phat triên nhanh chong trở nha ban le thời trang lơn nhất Châu Á Tuy nhiêm không ngưng ở đo, tham vọng cua Uniplo lơn nưa đo la trở thương hiêu thời trang faanx đầu lĩnh vực ban le khăp thê giơi Băng cach thuê gia công tại nươc phat triên băng đông thai chuyên dần san xuất từ Trung Quôc sang Viêt Nam hãng đã giam đươc đa chi phi san xuất, đo co đươc gia cạnh tranh thi trường Sau công tại cac thi trường kho tnh Mỹ, Anh,… trọng điêm têp theo cua Uniplo la thi trường Trung Quôc va Bài luận: hãy phân tích bản chất của lựa chọn địa điểm doanh nghiêp, xu hướng lựa chọn địa điểm của các doanh nghiêp thế giới hiên Đông Nam Á, vơi tầng lơp khach hang trung lưu tại đay Thương hiêu nhận đinh Châu Á co tn hiêu tăng trưởng mạnh me Năm 2016, doanh thu từ Uniplo Internatonal đạt ty đô, chiêm 36,7% tông doanh thu tập đoan, chỉ thấp chut so vơi Uniplo Japan la gần ty đô Uniplo thang gần đã đau tư mạnh thay đê nhân rông sô cửa hang tại khu vực Đông Nam Á, Vi êt nam cuôi năm 2019 se đon cửa hang đầu tên cua Uniplo Nhận Đinh Co thê thấy cac ông lơn nghanh ban le vê gia dung hay thời trang nhăm đên vi tri cac nươc phat triên khu vực Đông Nam Á noi chung va Viêt Nam noi riêng Điêu đem đên nhiêu thach thưc cho doanh nhi êp nươc phai cạnh tranh vơi nhiêu hãng lơn co tên tuôi thê giơi Nhưng cac doanh nghiêp Viêt Nam phai nhin nhận môt cach tch cực chung ta ngồi môt mo vang lơn, vi êc nhiêu ông lơn nhay vao cũng la môt dấu hiêu tch cực cho cac doanh nghiêp nươc co thê tập trung vao thi trường Theo em thi doanh nghiêp hiên muôn cạnh tranh đươc thi phai tập trung vao 4C ( công nghê, chất lương, cu ôc sông, công đồng ) cua khach hang ... phương nơi minh kinh doanh Đấy la chia khoa cua viêc phat triên lâu dai va bên vưng cua doanh nghiêp II, SỰ CÂN THIẾT CỦA LỰA CHỌN ĐIA ĐIỂM TRONG DOANH NGHIÊP? Đôi vơi doanh nghiêp Bài... thay đôi cua thi trường: san phâm cua doanh nghiêp không đươc quan tâm tại vi tri nưa Do doanh nghiêp muôn mở rông pham vi kinh doanh ho ăc mô hinh kinh doanh vi co thê môt vai đia điêm không... phu hơp la rất cần thiêt III, CHỌN VI TRÍ CHO DOANH NGHIÊP Bất kê ban chất doanh nghiêp la gi, trươc băt đầu thuê ho ăc mua môt đia điêm kinh doanh, doanh nghiêp cần phai co đươc Bài luận:
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích bản chất và xu hướng của việc lựa chọn địa điểm cho doanh nghiệp trên thế giới hiện nay., Phân tích bản chất và xu hướng của việc lựa chọn địa điểm cho doanh nghiệp trên thế giới hiện nay.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn