Kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo năm 20182019

8 35 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 00:23

Kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo năm 20182019Kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo năm 20182019Kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo năm 20182019Kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo năm 20182019Kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo năm 20182019 PHỊNG GD&ĐT THANH OAI TRƯỜNG MN MỸ HƯNG CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 194/QĐ-MNMH Mỹ Hưng, ngày 23 tháng 11 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực vận động “Mỗi thầy giáo tấm gương đạo đức, tự học sáng tạo” HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG Căn Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 Bộ Chính trị, việc đẩy mạnh học tập làm theo tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; Thực kế hoạch số 593/PGD&ĐT ngày 22/11/2018 Kế hoạch thực vận động “Mỗi thầy, giáo gương đạo đức, tự học sáng tạo” năm học 2018 - 2019 PGD&ĐT Thanh Oai; Thực Kế hoạch nhiệm vụ năm học năm học 2018 - 2019 trường MN Mỹ Hưng năm học 2018 - 2019 với chủ đề năm học “Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục” Xét đề nghị Ban chấp hành Cơng đồn sở, QUYẾT ĐỊNH : Điều Kiện toàn Ban đạo thực vận động “Mỗi thầy giáo gương đạo đức, tự học sáng tạo” trường MN Mỹ Hưng năm học 2018 - 2019 (Danh sách kèm theo) Điều Ban đạo nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai vận động phong trào thi đua toàn trường năm học 2018 - 2019 phù hợp với điều kiện địa phương điều kiện cụ thể nhà trường; Tổ chức quán triệt mục tiêu, nội dung vận động phong trào thi đua đội ngũ cán quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường tuần sinh hoạt trị đầu năm học lồng ghép vào buổi họp hội đồng sư phạm nhà trường hang tháng hoạt động chung khác nhà trường Điều Ban giám hiệu , Tổ chun mơn, Tổ hành quản trị đồng chí tên Điều chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG - Phòng GD&ĐT Thanh Oai (để b/c); - Như điều (để t/h); - Lưu VP./ Nhữ Thị Thủy DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN “Mỗi thầy giáo tấm gương đạo đức, tự học sáng tạo” Năm học 2018 - 2019 (Kèm theo QĐ số: 194/QĐ-MNMH ngày 23 tháng 11 năm 2018 Hiệu trưởng) STT Họ tên Chức vụ Nhiệm vụ giao Hiệu Trưởng Trưởng ban PHT - CT Cơng Đồn P Trưởng ban Phó Hiệu trưởng Phó ban Tổ trưởng chuyên mơn Thư kí Phó CTCĐ Thành viên Nhữ Thị Thủy Nguyễn Thị Mai Đào Thị Thúy Phạm Thị H ương Hoàng Thị Thi Nguyễn Thị Thúy Tổ phó khu T.Tâm Thành viên Nguyễn Thị Hằng Tổ trưởng khu QM Thành viên Tạ Thị Dương Tổ phó khu QM Thành viên Phạm Thị Như Ngọc Bí thư chi đồn TN Thành viên ( Danh sách gồm đồng chí) PHỊNG GD&ĐT THANH OAI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG MN MỸ HƯNG Số: 194/KH-MNMH Độc lập - Tự - Hạnh phúc Mỹ Hưng, ngày 23 tháng 11 năm 2018 KẾ HOẠCH Thực vận động “Mỗi thầy, giáo tấm gương đạo đức, tự học sáng tạo” năm học 2018 - 2019 Căn Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 Bộ Chính trị, việc đẩy mạnh học tập làm theo tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; Thực kế hoạch số 593/PGD&ĐT ngày 22/11/2018 Kế hoạch thực vận động “Mỗi thầy, giáo gương đạo đức, tự học sáng tạo” năm học 2018 - 2019 PGD&ĐT Thanh Oai; Thực Kế hoạch nhiệm vụ năm học năm học 2018 - 2019 trường MN Mỹ Hưng năm học 2018 - 2019 với chủ đề năm học “Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục” Trường MN Mỹ Hưng xây dựng kế hoạch tiếp tục thực vận động “Mỗi thầy, giáo gương đạo đức, tự học sáng tạo” năm học 2018-2019 sau: I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU Tổ chức triển khai vận động “Mỗi thầy, giáo gương đạo đức, tự học sáng tạo” nhằm mục đích làm cho đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường nhận thức sâu sắc nội dung, ý nghĩa “Tấm gương đạo đức, tự học sáng tạo” nhà giáo Mỹ Hưng hoạt động giáo dục trẻ Tạo chuyển biến mạnh mẽ đội ngũ nhà giáo người lao động nhà trường ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, thường xuyên tự học tự bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận trị, chun mơn nghiệp vụ sáng tạo hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ quản lý giáo dục, thực gương sáng trước đồng nghiệp học sinh, góp phần đổi mạnh mẽ nghiệp giáo dục đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước Phối hợp gắn kết chặt chẽ việc “Học tập làm theo tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” với vận động “Mỗi thầy, giáo gương đạo đức, tự học sáng tạo”; “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” phong trào thi đua “Xây dựng trường học sáng,- xanh - - đẹp - an toàn”, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu phong trào thi đua “Nuôi tốt - dạy tốt” nhà trường II NỘI DUNG - PhònBan giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai thực vận động năm học lồng ghép vào kế hoạch chung nhà trường, gắn liền với nhiệm vụ cụ thể tổ chức cá nhân nhà trường - Tổ chức tọa đàm, hội thảo phẩm chất đạo đức, tự học sáng tạo CB-GV-NV, gương đạo đức Hồ Chí Minh, truyền thống tơn sư trọng đạo dân tộc với hình thức phong phú, cách làm sáng tạo - Nghiên cứu lồng ghép việc tổ chức vận động với đẩy mạnh phong trào thi đua “Nuôi tốt - dạy tốt”; “ Xây dựng trường học sáng - xanh - - đẹp - an tồn” Thực tốt cơng tác truyền thông, tuyên truyền nội dung giáo dục toàn diện nhà trường, tạo lan toả tồn ngành - Tăng cường cơng tác kiểm tra việc tổ chức thực vận động - Kiện toàn Ban đạo vận động trường Cán quản lý , giáo viên, nhân viên, người lao động gương mẫu thực vận động, đó, tập trung nhấn mạnh nội dung, tiêu chuẩn cụ thể sau: Về đạo đức nhà giáo: - Nâng cao nhận thức, hiểu biết sâu sắc chủ trương Đảng, Nhà nước, ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm thực thi pháp luật tinh thần phục vụ nhân dân, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực giáo dục Trên sở đó, việc làm cụ thể, cán quản lý, nhà giáo, người lao động thể tính tự giác, đồng lòng tâm thực hiện, đồng thời tuyên truyền tích cực triển khai nhiệm vụ đổi Nhà trường ngành cách hiệu Thực tốt Quy chế dân chủ sở; thực tốt kỷ cương, nề nếp, kỷ luật lao động, nội quy, quy chế nhà trường; cán quản lý, nhà giáo, người lao động không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm, tận tâm với nghề, yêu thương học sinh, xây dựng lối sống sạch, lành mạnh, tác phong mẫu mực quan, đơn vị trường học Thực việc thu - chi quy định - Đoàn kết, chia sẻ giúp đỡ đồng nghiệp,cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đấu tranh, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, đáng CB-VC Giàu lòng nhân ái, quan tâm, chia sẻ cộng đồng, giúp đỡ cháu hồn cảnh khó khăn đặc biệt đến trường Về tự học nhà giáo: - Thường xuyên không ngừng học tập để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ trị; đạt chuẩn, chuẩn thực chất lực chuyên môn, ngoại ngữ tin học đáp ứng yêu cầu công tác hoạt động chăm sóc, ni ưỡng giáo dục trẻ - Khắc phục khó khăn, kế hoạch tự học, rèn luyện kỹ năng, phương pháp tự học, tự nghiên cứu, lĩnh hội tri thức khoa học, công nghệ nghệ thuật sư phạm Thực nghiêm túc việc đánh giá, tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên MN; chuẩn Hiệu trưởng Phó Hiệu trưởng để xác định mặt hạn chế thân, từ xây dựng kế hoạch tự học Về tính sáng tạo nhà giáo: - Thực tốt nhiệm vụ giao, sáng tạo, đổi công tác quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đề xuất giải pháp cụ thể, cách làm sáng tạo, phù hợp nâng cao chất lượng hiệu cơng tác, hồn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 - Sáng tạo vận dụng tri thức, cơng nghệ vào q trình giảng dạy, nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ - Tích cực nghiên cứu XD mơi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm, tự làm đồ dùng dạy học cải tiến đồ dùng dạy học phù hợp với điều kiện cụ thể dạy, lớp học học sinh - Áp dụng công nghệ thông tin đổi phương pháp dạy học, xử lý tốt tình sư phạm - Đổi mới, cải tiến phương pháp quản lý nhà trường, quản lý học sinh, nâng cao chất lượng hiệu giáo dục đào tạo - Tích cực nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, tổng kết áp dụng sáng kiến kinh nghiệm đồng nghiệp thân, nâng cao hiệu hoạt động giáo dục III TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ Tiêu chí đánh giá tập thể - Các văn đạo triển khai thực phong trào thi đua năm học nhà trường - Số lượng hình thức tun truyền, hình ảnh truyền thơng giáo dục đẹp, phù hợp với đặc điểm nhà trường - Tỷ lệ cán quản lý, nhà giáo, người lao động thực vận động so với tổng số cán quản lý, nhà giáo người lao động đơn vị Phấn đấu khơng CB, GV, NV vi phạm đạo đức nhà giáo - Số lượng mơ hình thi đua sáng tạo phổ biến nhân rộng nhà trường; làm thay đổi tích cực đến hình ảnh chất lượng chăm sóc, ni dưỡng, giáo dục trẻ Nhà trường - Kết chất lượng mặt chăm sóc, ni dưỡng giáo dục nhà trường so với kỳ năm học trước Kết lượng hóa số liệu: tỷ lệ xếp loại cán quản lý, nhà giáo, người lao động; số lượng đề tài sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng; số lượng báo đăng nhà trường; số lượng học sinh học chuyên cần đạt 95%, số lượng trẻ đạt yêu cầu lĩnh vực phát triển đạt 95%… Tiêu chí đánh giá cá nhân a Đối với cán quản lý: - Thực hiệu việc tuyên truyền chủ trương đổi giáo dục đào tạo tới đồng nghiệp cộng đồng xã hội - nhiều giải pháp đổi công tác quản lý đơn vị, xây dựng hình ảnh, thương hiệu với đặc trưng riêng nhà trường - Kết học tập, nâng cao trình độ CM nghiệp vụ, lý luận trị - Tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp - Kết thực giải pháp giúp đỡ đồng nghiệp quan tâm đến học sinh b Đối với nhà giáo: - Thực hiệu việc tuyên truyền chủ trương đổi chăm sóc ni dưỡng giáo dục cháu tới đồng nghiệp cộng đồng xã hội - Giải pháp đổi công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học,… - Kết học tập, nâng cao trình độ CM nghiệp vụ, lý luận trị - Tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp - Kết thực giải pháp giúp đỡ đồng nghiệp học sinh c Đối với người lao động (nhân viên trường học): - Thực hiệu việc tuyên truyền chủ trương đổi công tác chăm sóc ni dưỡng giáo dục cháu tới đồng nghiệp cộng đồng xã hội - Giải pháp đổi thực nhiệm vụ giao - Kết học tập, nâng cao trình độ CM nghiệp vụ, lý luận trị - Tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp - Kết thực giải pháp giúp đỡ đồng nghiệp, học sinh IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN - Kiện toàn Ban đạo vận động - Xây dựng kế hoạch tiếp tục thực vận động "Mỗi thầy, giáo gương đạo đức tự học sáng tạo" Phát động phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường - Tự kiểm tra, giám sát việc thực vận động, tổ chức sơ kết học kỳ I tổng kết vào cuối năm học 2018 - 2019 - Tổ chức tổng kết thực vận động “Mỗi thầy giáo gương đạo đức, tự học sáng tạo” năm học 2018 - 2019 cấp trường - Tổ chức đánh giá, báo cáo kết thực vận động đề xuất khen thưởng kịp thời gương nhà giáo tiêu biểu xuất sắc năm học Thời gian nộp báo cáo trước ngày 30/5/2019 phòng GD&ĐT cho đ/c Nguyễn Thị Xuyến, tổ MN phòng GD & ĐT Trên kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh nâng cao hiệu vận động “Mỗi thầy, giáo gương đạo đức, tự học sáng tạo” năm học 2018 2019 trường MN Mỹ Hưng, Ban giám hiệu nhà trường đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường Kế hoạch thực nghiêm túc Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG - Phòng GD&ĐT Thanh Oai (để b/c); - CB,GV,NV (để t/h); - Lưu VP./ Nhữ Thị Thủy ... kế hoạch tiếp tục thực vận động Mỗi thầy, cô giáo gương đạo đức, tự học sáng tạo năm học 2018-2019 sau: I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU Tổ chức triển khai vận động Mỗi thầy, cô giáo gương đạo đức, tự học. .. mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; Thực kế hoạch số 593/PGD&ĐT ngày 22/11/2018 Kế hoạch thực vận động Mỗi thầy, cô giáo gương đạo đức, tự học sáng tạo năm học 2018... - Kết thực giải pháp giúp đỡ đồng nghiệp, học sinh IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN - Kiện toàn Ban đạo vận động - Xây dựng kế hoạch tiếp tục thực vận động "Mỗi thầy, cô giáo gương đạo đức tự học sáng tạo"
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo năm 20182019, Kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo năm 20182019

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay