Kế hoạch kiểm tra THCS học kỳ 1 năm học 20182019

4 27 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2018, 23:58

Kế hoạch kiểm tra THCS học kỳ 1 năm học 20182019Kế hoạch kiểm tra THCS học kỳ 1 năm học 20182019Kế hoạch kiểm tra THCS học kỳ 1 năm học 20182019Kế hoạch kiểm tra THCS học kỳ 1 năm học 20182019Kế hoạch kiểm tra THCS học kỳ 1 năm học 20182019Kế hoạch kiểm tra THCS học kỳ 1 năm học 20182019Kế hoạch kiểm tra THCS học kỳ 1 năm học 20182019 ng thực chấ t quá triǹ h da ̣y và ho ̣c ở các trường, tránh các trường hơ ̣p tiêu cực khâu đề , in đề, coi, chấ m kiểm tra Hiê ̣u trưởng chiụ tránh nhiê ̣m duyê ̣t đề và bảo mâ ̣t đề kiể m tra cho đế n giờ kiể m tra 2.2 Kiểm tra kỹ nghe mơn tiếng Anh: Tồn học sinh lớp 6, 7, 8, - Hình thức kiểm tra: Nghe thực theo yêu cầu đề kiểm tra, chọn số hình thức thi nghe giới thiệu từ năm học 2012-2013 - Kỹ nghe môn tiếng Anh là: 1,5/10 điểm 2.3 Kiểm tra kỹ nói (hỏi – đáp): Tồn học sinh lớp 6, 7, 8, - Hình thức kiểm tra: học sinh bốc thăm chọn đề tài, chuẩn bị trình bày cặp học sinh nhìn tranh, trình bày giám khảo chấm trực tiếp - Nội dung nói: đề tài từ chủ đề đọc hiểu sách giáo khoa hành (tổ môn phải thống đề tài kiểm tra khối lớp) - Kỹ nói mơn tiếng Anh là: 1,5/10 điểm - Thời gian: từ 10/12/2018 đến 15/12/2018 Lịch tổ chức kiểm tra: KHỐI 6: Kiểm tra buổ i sáng (HS có mă ̣t ta ̣i phòng kiểm tra trước 6g45’) (BUỔI SÁNG) TT Môn thi Tiếng Anh Địa lý Sinh học GDCD Công nghệ Lịch sử Ngữ văn Vật lí Tốn Thời gian làm bài Giờ mở bì đề Giờ phát đề Giờ làm bài Giờ kế t thúc Ghi chú 17/12/2018 (Thứ hai) 60 phút 7g00’ 7g10’ 7g15’ 8g15’ Đề SGD 60 phút 9g00’ 9g10’ 9g15’ 10g15’ Đề trường 18/12/2018 (Thứ ba) 60 phút 7g20’ 7g30’ 7g35’ 8g35’ Đề trường 60 phút 9g00’ 9g10’ 9g15’ 10g15’ Đề trường 19/12/2018 60 phút 7g20’ 7g30’ 7g35’ 8g35’ Đề trường (Thứ tư) 60 phút 9g00’ 9g10’ 9g15’ 10g15’ Đề trường 20/12/2018 (Thứ năm) 90 phút 7g00’ 7g10’ 7g15’ 8g45’ Đề PGD 60 phút 9g00’ 9g10’ 9g15’ 10g15’ Đề PGD 90 phút 7g00’ 7g10’ 7g15’ 8g45’ Đề PGD Ngày thi 21/12/2018 (Thứ sáu) KHỚI 9: Kiểm tra b̉ i sáng (HS có mă ̣t ta ̣i phòng kiểm tra trước 6g45’) (BUỔI SÁNG) 17/12/2018 (Thứ hai) 60 phút Giờ mở bì đề 7g20’ 8g35’ Đề trường 60 phút 9g30’ 9g40’ 9g45’ 10g45’ Đề trường 60 phút 7g20’ 7g30’ 7g35’ 8g35’ Đề PGD GDCD 18/12/2018 (Thứ ba) 60 phút 9g00’ 9g10’ 9g15’ 10g15’ Đề trường Tiếng Anh 19/12/2018 60 phút 7g00’ 7g10’ 7g15’ 8g15’ Đề SGD Lịch sử (Thứ tư) 60 phút 9g00’ 9g10’ 9g15’ 10g15’ Đề trường Ngữ văn 90 phút 7g00’ 7g10’ 7g15’ 8g45’ Đề PGD Vật lí 60 phút 9g00’ 9g10’ 9g15’ 10g15’ Đề PGD Toán 90 phút 7g00’ 7g10’ 7g15’ 8g45’ Đề PGD 10 Hoá học 20/12/2018 (Thứ năm) 21/12/2018 (Thứ sáu) 22/12/2018 (Thứ bảy) 60 phút 7g00’ 7g10’ 7g15’ TT Môn thi Công nghệ Địa lý Sinh học Ngày thi Thời gian làm bài Giờ phát đề 7g30’ Giờ làm bài 7g35’ Giờ kế t thúc Ghi chú Đề PGD - 2- KHỚI 7: Kiểm tra b̉ i chiề u (HS có mă ̣t ta ̣i phòng kiểm tra trước 12g30’) (BUỔI CHIỀU) TT Môn thi Thời gian làm bài Giờ mở bì đề Giờ phát đề Giờ làm bài Giờ kế t thúc Ghi chú 17/12/2018 (Thứ hai) 60 phút 12g45’ 12g55’ 13g00’ 14g00’ Đề SGD 60 phút 14g30’ 14g40’ 14g45’ 15g45’ Đề trường Ngày thi Tiếng Anh Địa lý Sinh học 12g45’ 12g55’ 13g00’ 14g00’ Đề trường GDCD 18/12/2018 (Thứ ba) 60 phút 60 phút 14g30’ 14g40’ 14g45’ 15g45’ Đề trường Công nghệ 19/12/2018 60 phút 12g45’ 12g55’ 13g00’ 14g00’ Đề trường Lịch sử (Thứ tư) 60 phút 14g30’ 14g40’ 14g45’ 15g45’ Đề trường Ngữ văn 90 phút 13g00’ 13g10’ 13g15’ 14g45’ Đề PGD Vật lí 20/12/2018 (Thứ năm) 60 phút 15g00’ 15g10’ 15g15’ 16g15’ Đề PGD Toán 13g00’ 13g10’ 13g15’ 14g45’ Đề PGD 13g00’ 21/12/2018 (Thứ sáu) KHỚI 8: Kiểm tra b̉ i chiề u (HS có mă ̣t ta ̣i phòng kiểm tra trước 12g30’) (BUỔI CHIỀU) TT Môn thi Thời gian làm bài Giờ mở bì đề Giờ phát đề Giờ làm bài Giờ kế t thúc Ghi chú 17/12/2018 (Thứ hai) 60 phút 12g45’ 12g55’ 13g00’ 14g00’ Đề trường 60 phút 14g30’ 14g40’ 14g45’ 15g45’ Đề trường 60 phút 13g00’ 13g10’ 13g15’ 14g15’ Đề PGD 60 phút 14g30’ 14g40’ 14g45’ 15g45’ Đề trường Ngày thi Công nghệ Địa lý Hoá học GDCD 18/12/2018 (Thứ ba) Tiếng Anh 19/12/2018 60 phút 12g45’ 12g55’ 13g00’ 14g00’ Đề SGD (Thứ tư) 60 phút 14g30’ 15g40’ 15g45’ 16g45’ Đề trường 20/12/2018 (Thứ năm) 90 phút 13g00’ 13g10’ 13g15’ 14g45’ Đề PGD 60 phút 15g00’ 15g10’ 15g15’ 16g15’ Đề PGD 21/12/2018 (Thứ sáu) 90 phút 13g00’ 13g10’ 13g15’ 14g45’ Đề PGD 60 phút 15g00’ 15g10’ 15g15’ 16g15’ Đề trường Lịch sử Ngữ văn Vật lí Tốn 10 Sinh học III CHẾ ĐỘ BÁO CÁO: Sau kiểm tra học kỳ xong, giáo viên môn, giáo viên chủ nhiệm phải gửi ban giám hiệu nội dung báo cáo sau: Các biểu mẫu thống kê, đánh giá xếp loại học sinh (mẫu ban giám hiệu dán và phát) báo ban giám hiệu trước ngày 26/12/2018 Ban giám hiệu nhà trường yêu cầu toàn thể giáo vuên nhà trường thực qui định báo cáo thời gian qui định Khi tổ chức coi, chấm kiểm tra, vào điểm, số nội dung nêu giáo viên cần lưu ý thực nghiêm túc số việc sau: - Giáo viên chủ nhiệm phải ghi kết học tập học kỳ học bạ đầy đủ cột theo qui định, có ghi nhầm cần sửa chữa phải đảm bảo qui tắc học sinh không sửa cột điểm chỗ sửa phải có kí xác nhận Hiệu trưởng (Cách sửa: dùng bút đỏ gạch ngang điểm cũ, ghi điểm vào phía trên, bên phải phải vị trí ghi điểm cũ) Ví dụ: 7,5 8,0 - GVBM ghi điể m kiểm tra HKI sổ điể m sau: nế u là điể m thì ghi là 0,0 nế u là điể m thì ghi 1,0; 1,25 điểm ghi 1,5; 1,5 điể m thì ghi 1,5; 1,75 điểm ghi 2,0 điểm; điể m, điể m, … ghi là 2,0; 3,0, … , nế u 10 điể m ghi là 10,0 Riêng môn tiếng Anh nế u là điể m thì ghi là 0,0 nế u là điể m thì ghi 1,0; 1,25 điểm ghi 1,3; 1,5 điể m thì ghi 1,5; 1,75 điểm ghi 1,8 điểm; - 3- - Thực nghiêm túc việc coi, chấm kiểm tra, việc phân công nhiệm vụ giám thị, giám khảo, … quản lý chặt chẽ hồ sơ coi chấm thi, không để mát xảy trường hợp tiêu cực - Chấm thi phải bút đỏ (phải rõ, đậm), có ghi điểm chữ khóa cẩn thận Bài thi phải đủ chữ kí giám thị, giám khảo, nghiêm cấm giáo viên đem thi khỏi trường Chấm kiểm tra phải tuân thủ tuyện đối theo hướng dẫn chấm Có biên thống đáp án chấm cho môn - Tổ trưởng phân công kiể m tra chéo, ban giám hiệu phân công kiểm tra tính xác kiểm tra tính xác kiểm tra, bảng điểm môm, bảng điể m của tấ t cả giáo viên môn tổ , có ghi biên bản kiể m tra chéo, tổ trưởng ký xác nhâ ̣n rồ i nô ̣p cho ban giám hiệu kiể m tra trước vào sổ điể m lớn Trên hướng dẫn kiểm tra học kỳ năm học 2018-2019 đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên thực nghiêm túc theo hướng dẫn Nơi nhận: - HIỆU TRƯỞNG Phòng GD-ĐT Ban giám hiệu Các Tổ trưởng Lưu VP Nguyễn Hồng Thái - 4- ... 20 /12 /2 018 (Thứ năm) 90 phút 13 g00’ 13 g10’ 13 g15’ 14 g45’ Đề PGD 60 phút 15 g00’ 15 g10’ 15 g15’ 16 g15’ Đề PGD 21/ 12/2 018 (Thứ sáu) 90 phút 13 g00’ 13 g10’ 13 g15’ 14 g45’ Đề PGD 60 phút 15 g00’... 14 g45’ 15 g45’ Đề trường Ngữ văn 90 phút 13 g00’ 13 g10’ 13 g15’ 14 g45’ Đề PGD Vật lí 20 /12 /2 018 (Thứ năm) 60 phút 15 g00’ 15 g10’ 15 g15’ 16 g15’ Đề PGD Toán 13 g00’ 13 g10’ 13 g15’ 14 g45’ Đề PGD 13 g00’... chú 17 /12 /2 018 (Thứ hai) 60 phút 12 g45’ 12 g55’ 13 g00’ 14 g00’ Đề trường 60 phút 14 g30’ 14 g40’ 14 g45’ 15 g45’ Đề trường 60 phút 13 g00’ 13 g10’ 13 g15’ 14 g15’ Đề PGD 60 phút 14 g30’ 14 g40’ 14 g45’
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch kiểm tra THCS học kỳ 1 năm học 20182019, Kế hoạch kiểm tra THCS học kỳ 1 năm học 20182019

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay