KẾ HOẠCH bài DAY HÌNH học 7 2018

51 17 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2018, 22:42

Ngày soạn: 5/9/2016 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Tiết 1,2 Tên bài: HAI ĐƯỜNG THẲNG VNG GĨC HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG Thời lượng: tiết Đối tượng: HS yếu, Trung bình, Khá I Mục tiêu: (Tài liệu hướng dẫn học) II Đồ dùng dạy học: Sách hướng dẫn học, thước thẳng, E ke, thước đo góc III Tiến trình dạy: Tiết HOẠT HOẠT ĐỘNG CỦA GV GHI BẢNG ĐỘNG HĐ1: -Yêu cầu HS HĐ cá nhân đọc mục tiêu Đọc mục tiêu học HĐ2: -Yêu cầu HS HĐ cặp đôi thực 1a, A.B Tiếp cận khái niệm -Quan sát phát khó khăn hỗ trợ HS 1a) HĐ3: -Yêu cầu HS HĐ cá nhân thực 1b, Các khái niệm Hình thành khái -Quan sát hướng dẫn HS 1b) niệm -Yêu cầu 1HS đọc ghi nhớ 1c) -Yêu cầu HS HĐ cá nhân thực 1c, 1e) -Yêu cầu HS HĐ nhóm thực 1e, 1g) -Quan sát hướng dẫn HS (Ghi ngắn gọn) -Yêu cầu 1HS nhóm đọc ghi nhớ -Yêu cầu HS HĐ cá nhân thực 1g, -Quan sát hướng dẫn HS -Yêu cầu 1HS đọc ghi nhớ HĐ4:Củng cố HĐ5: Dặn dò HOẠT ĐỘNG -Yêu cầu HS HĐ cặp đôi thực 1d, -Quan sát để hổ trợ kịp thời -Yêu cầu đại diện cặp đôi lên bảng trình bày -GV sữa chữa yêu cầu HS ghi vào -Yêu cầu HS học thuộc khái niệm phần 1b,1c,1e 1g yêu cầu HS nhà làm tập sau: 1/Vẽ đường thẳng a vng góc với đường thẳng b M 2/Vẽ đường trung trựcd đoạn thẳng PQ Tiết HOẠT ĐỘNG CỦA GV 1d) GHI BẢNG HĐ1: Đọc mục tiêu học HĐ2: Nhắc lại kiến thức củ HĐ3: Hình thành khái niệm -Yêu cầu HS HĐ cá nhân đọc mục tiêu -Yêu cầu HS nhắc lại khái niệm 1a,1b,1c,1e 1g -Yêu cầu HS HĐ cá nhân thực 2a, -Quan sát hướng dẫn HS -Yêu cầu HS HĐ cá nhân thực 2b, -Yêu cầu HS HĐ nhóm thực 2c, -Quan sát hướng dẫn HS -Yêu cầu 1HS nhóm trả lời -Gv sửa chữa bổ sung -Yêu cầu HS HĐ cặp đôi thực 2d, -Quan sát hướng dẫn HS (Ghi ngắn gọn) nội dung 2b HĐ4:Củng cố -Yêu cầu HS HĐ nhóm thực C1 -Quan sát để hổ trợ kịp thời -Yêu cầu đại diện nhóm lên bảng trình bày -GV sữa chữa yêu cầu HS ghi vào C1( ghi vẽ hình C1) HĐ5: Dặn dò -u cầu HS học thuộc phần 2b làm tập C2 Ngày soạn: 13/9/2016 HĐ 2: Khởi động Hoạt động nhóm GV yêu cầu HĐ nhóm A.B Cho đường thẳng a điểm A không thuộc a a Hãy vẽ đường thẳng b qua A mà song song với a b Có thể vẽ đường thẳng b thế? - GV giao nhiệm vụ (yc đại diện nhóm đứng dậy trả lời) - GV quan sát, trợ giúp (nếu cần) - GV Kiểm tra vài nhóm - GV tổ chức nhận xét đánh giá nhận xét sau giới thiệu tiên đề HĐ 3: Tìm hiểu Gv y/c cá nhân đọc –hiểu trao đổi với bạn Tiên đề Ơ-CLIT nội dung tiên bên cạnh (Sách HDH) đề Ơ-CLIT HĐ cặp đôi HĐ 4: Luyện - Gv y/c làm 1c) trao đổi với bạn bên cạnh tập - Gv quan sát,phát khó khăn để trợ giúp HĐ cặp đơi (nếu cần) - Gv Nhận xét đánh giá cho điểm số cặp HĐ 5: Tiếp cận - GV giao nhiệm vụ cho nhóm Tính chất hai Tính chất Nhóm1: Nội dung 2a Ý 1+2 đường thẳng song HĐ nhóm Nhóm 2: Nội dung 2a Ý 1+3 song Nhóm 3: Nội dung 2a Ý 1+4 - GV quan sát, trợ giúp (nếu cần) - Kiểm tra,nhận xét, đánh giá cho điểm nhóm vào phiếu HĐ 6: Hình Ghi bảng tóm tắt theo - Gv nêu tình hình vẽ tổ thành tính chất hình vẽ chức HĐ lớp D-E.4 c Hoạt động - Hoàn thành tập : làm thêm tập a A chung lớp vào BT b - Cho hình vẽ (a//b).Hãy nêu cặp góc 37 3 A B b C D - - E a Hình thức đứng chổ trả lời IV HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ - Học thuộc nội dung tiên đề Ơ-Clit tính chất - Hồn thành tập 2c C-a, C-b trình bày vào tập - Đối tượng giỏi làm phần D-E vào tập TIẾT IV HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ - Học thuộc nội dung tiên đề Ơ-Clit tính chất.đọc tìm hiểu nhà tốn học Ơ-Clit - Đối tượng giỏi D-E Hoạt động HĐ1: Đọc mục tiêu HĐ cá nhân HĐ 2: Khởi động Hoạt động nhóm HĐ 3: LUYỆN TẬP HĐ cá nhân 2c HĐ 4: HĐ LUYỆN TẬP HĐ cá nhân C-a; C-b HĐ 5: HĐ LUYỆN TẬP HĐ cá nhân HĐ GV Ghi bảng GV yêu cầu cá nhân đọc hiểu mục tiêu - GV yêu cầu HĐ nhóm GV giao nhiệm vụ Đố: Cho biết d1//d2 góc tù đỉnh A A 150 1500 (Hình vẽ) d2 Tính góc nhọn tạo a với d2 - GV quan sát, trợ giúp (nếu cần) a d1 - GV Kiểm tra vài nhóm sau chấm sản phẩm nhóm nhanh - GV giao nhiệm vụ C HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP - GV gọi HS lên bảng trình bày - HS trình bày bảng - GV Nhận xét,đánh giá , sửa chữa trình bày cách ngắn gọn ( cần) cho điểm - GV giao nhiệm vụ - GV quan sát, trợ giúp (nếu cần) - GV Cho kiểm tra để đánh giá lẫn chấm điểm - GV chốt kết GV gọi đối tượng giỏi lớp lên bảng làm 3a, 3b HS1 làm 3a HS1 làm 3b - GV quan sát, trợ giúp (nếu cần) - Gv cho HS lên bảng trình bày - GV tổ chức kiểm tra đánh giá cho điểm Ngày soạn: 19/9/2016 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Tiết 5,6 Bài 3: QUAN HỆ GIỮA TÍNH VNG GĨC VÀ TÍNH SONG SONG CỦA HAI ĐƯỜNG THẲNG - Thời lượng: tiết - Đối tượng: Yếu - Trung bình - Khá I MỤC TIÊU: - Biết quan hệ tính vng góc tính song song hai đường thẳng; tính chất bắc cầu hai đường thẳng song song - Biết cách kiểm tra hai đường thẳng song song , vng góc với II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Sách HDH, Thước thẳng, Ê ke, … III TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC Tiết Hoạt động HĐ1: Khởi động : Quan sát song cửa sổ lớp học HĐ2: Đọc mục tiêu học HĐ GV - Cho HS quan sát song cửa sổ - GV nêu vấn đề vào HĐ3: Tiếp cận khái niệm - Yêu cầu HS HĐ cá nhân đọc mục tiêu thứ đến: hai đường thẳng mục tiêu thứ hai - Mời HS đọc - Yêu cầu HS HĐ cặp đôi thực 1.a) – phần A.B HĐ4: Hình thành khái niệm - GV Quan sát, hướng dẫn hỗ trợ HS - Yêu cầu HS HĐ cá nhân thực 1.b)– phần A.B Ghi bảng A.B Quan hệ tính tính song song vng góc * a b ⊥ - Quan sát, hướng dẫn khắc sâu kiến thức cần nhớ cho HS - Yêu cầu HS HĐ cá nhân làm 1.c) – phần A.B a c ⇒ ⊥ b c * m m ⊥ c a // b n p p ⇒ m // n HĐ5: Củng cố HĐ6: Hướng dẫn -Dặn dò nhà : n ⊥ p *) - Hình học hóa song cửa sổ nêu hoạt động - Yêu cầu HS HĐ cặp đơi quan hệ tính tính song song vng góc song cửa sổ *) - Yêu cầu HS HĐ cá nhân làm a – phần C - GV theo dõi , giúp đỡ nhóm - Gọi đại diện nhóm lên bảng trình bày làm - Gv : Nhận xét ,tổng hợp làm cho điểm - HS xem lại nội dung tiết học - Xem trước mục 2- phần A.B - Làm tập nhà b,c – phần C ghi làm vào Tiết Hoạt động HĐ1: Nhắc lại kiến thức học tiết HĐ2: Đọc mục tiêu học HĐ3: Tiếp cận khái niệm HĐ4: Hình thành khái niệm HĐ GV - Cho HS nhắc lại kiến thức học tiết - GV nêu vấn đề vào - Yêu cầu HS HĐ cá nhân đọc mục tiêu học - Mời HS đọc - Yêu cầu HS HĐ nhóm thực 2.a) – phần A.B (GV: Dùng máy chiếu ) - Quan sát, hỗ trợ HS - Nhận xét chấm điểm - Yêu cầu HS HĐ cá nhân thực 2.b)– phần A.B Ghi bảng A.B Tính chất đường thẳng song song * a b c - Quan sát, hướng dẫn , khắc sâu kiến thức cần nhớ cho HS - Yêu cầu HS HĐ nhóm thực 2c)– phần A.B a //c b// c ⇒ a // b HĐ5: Củng cố HĐ6: Hướng dẫn -Dặn dò nhà : *) - Yêu cầu HS HĐ cá nhân làm b,c – phần C - GV: Theo dõi hướng dẫn nhóm làm - Gọi HS lên trình bày làm chấm điểm nhóm - HS xem lại nội dung học - Làm tập Về nhà 3a,3b,3c – phần D.E ghi làm vào Ngày soạn: 24/9/2016 Tiết 7,8 Tên bài: LUYỆN TẬP VỀ HAI ĐƯỜNG THẲNG VNG GĨC VÀ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG - Thời lượng: tiết - Đối tượng: Yếu - Trung bình - Khá I.MỤC TIÊU: (Ở tài liệu Hướng dẫn học) II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Sách HDH, Thước thẳng, Ê ke, Mảnh gỗ mỏng, Đinh, Dây … III.TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC: Tiết Hoạt động HĐ 1: Tìm hiểu mục tiêu học HĐ 2: luyện tập HĐ GV -cho hs cá nhân đọc mục tiêu học … -Mời hs báo cáo mục tiêu học - Yêu cầu hs hoạt động cặp đôi trả lời câu hỏi từ câu 1-> tr 118-119 vào 15 phút ( gọi cặp trả lời ) … - Gọi hs đại diện cặp trả lời câu - cho hs lớp nhận xét( sữa lỗi ) Ghi bảng I Ơn tập lí thuyết: 1) Hai đường thẳng vng góc : Cắt + góc tạo HĐ : Vận dụng - Ghi tóm tắt kiên thức bảng: … - Gọi hs đại diện cặp trả lời câu - cho hs lớp nhận xét( sữa lỗi ) - Ghi tóm tắt kiên thức bảng: … - Gọi hs đại diện cặp trả lời câu - cho hs lớp nhận xét( sữa lỗi ) - Ghi tóm tắt kiên thức bảng: … - Gọi hs đại diện cặp trả lời câu - cho hs lớp nhận xét( sữa lỗi ) - Ghi tóm tắt kiên thức bảng: … - Gọi hs đại diện cặp trả lời câu - cho hs lớp nhận xét( sữa lỗi ) - Ghi tóm tắt kiên thức bảng: … - Gọi hs đại diện cặp trả lời câu - cho hs lớp nhận xét( sữa lỗi ) - Ghi tóm tắt kiên thức bảng: … - Gọi hs đại diện cặp trả lời câu - cho hs lớp nhận xét( sữa lỗi ) - Ghi tóm tắt kiên thức bảng: … - Gọi hs đại diện cặp trả lời câu - cho hs lớp nhận xét( sữa lỗi ) - Ghi tóm tắt kiên thức bảng: … - Gọi hs đại diện cặp trả lời câu - cho hs lớp nhận xét( sữa lỗi ) - Ghi tóm tắt kiên thức bảng: … - Yêu cầu cá nhân hs làm tâp a – tr 119 – shd 10 phút ( gọi hs trả lời cách vẽ) - Theo dõi hs vẽ - Hướng dẫn giúp đỡ hs yếu - Yêu cầu hs lên bảng vẽ - yêu cầu hs lớp nhận xét ( sữa lỗi ) … - Yêu cầu hs hoạt động cặp đơi quan sát hình 32 – shd – tr 119 trả lời câu hỏi theo yêu cầu ( gọi đại diện trả lời ) thành có góc vng 2) Hai đường thẳng a b song song với đt c cắt hai đt a,b góc tạo thành có cặp góc so le (… ) 3) - Kẻ đt d vng góc với đt a - Kẻ đt d song song với đt a 4) Đường trung trực đoạn thẳng : đt qua trung điểm vng góc với đoạn thẳng - đoạn thẳng có đường trung trực 5) Hai đt n p song song với 6) Các cặp góc so le ( đồng vị nhau, cặp góc phía bù 7) Chúng song song với 8) Có vng góc với đt lại 9) Chúng song song với II Bài tập: a) b) Hình 32 – tr 119 : Hình a: GC // AB Vì có hai góc - Theo dõi cặp đôi làm - Yêu cầu hs trả lời hình a - Mời học sinh khác nhận xét ( sữa lỗi ) … - Yêu cầu hs trả lời hình b - Mời học sinh khác nhận xét ( sữa lỗi ) … - Yêu cầu hs trả lời hình c - Mời học sinh khác nhận xét ( sữa lỗi ) … - Yêu cầu hs trả lời hình c - Mời học sinh khác nhận xét ( sữa lỗi ) … - Yêu cầu hs trả lời hình d - Mời học sinh khác nhận xét ( sữa lỗi ) … - Yêu cầu hs trả lời hình e - Mời học sinh khác nhận xét ( sữa lỗi ) … - Yêu cầu hs trả lời hình f - Mời học sinh khác nhận xét ( sữa lỗi ) … - Làm tiếp tập c – hình 33 – shd vào - tìm hiểu bt phần vận dụng tìm tòi - Chuyển bị tiết sau tiếp tục luyện tập Tiết Hoạt động HĐ GV HĐ 1: Luyện tập - Yêu cầu hs báo cáo trước lớp kết tập c – tr 119 – shd - cho hs nhân xét kết - Chốt lại ghi bảng phía bù Hình b :FH//ED Vì có hai góc so le Hình c: JL // KI Vì có hai góc so le Hình d: PQ // MN … Hình e : UV // SR … Hình f: ZA1 // YX … HĐ : Hướng dẫn nhà Ghi bảng c) Hình 33 -shd – tr119 Các cặp góc : · · E ; BCE · · BAC & DA & DEC ; · · · · DBC & BDE ; BAE & DAC - Số đo góc: ·ABC = 450 ; ·AED = 370 HĐ 2: Vận dụng - Yêu cầu cá nhân hs quan sát , tìm hiểu nêu tim tòi số hình ảnh thực tế liên quan đến hai đường thẳng vng góc , hai đường thẳng song song… - Mời vài hs trả lời:… - nhờ hs khác bổ sung :… … Vận dụng : 1) khung cửa sổ, dây điện, hai mép thước,… 2) (1) a) =A ả B ( slt ) - Yêu cầu hs hoạt động nhóm thực tập phần luyện tập – tr 120 – shd - Mời đại diện nhóm lên bảng trình bày - u cầu hs nhóm nhận xét ( sữa lỗi ) - Chốt lại kết … - Yêu cầu hs hđ cặp đôi làm tập hình 35 – shd – tr 120 - Mời vài cặp đội báo cáo trước lớp - Mời hs khác nhận xét … - Nhận xét , chốt kiến thức HĐ : Hướng dẫn nhà b) c) µ =µ C A3 ( slt ) +C + ảA = ¶ + ¶A =1800 B A1 + A 1 (2).Hình 35 – shd – tr 120 : H a) : hai đt vng góc với đt thứ song song với H b) : …a // b H c ) : Nếu đt vng góc với đt song song vng góc với đt H d ) Qua điểm bên đt vẽ đt song song với đt cho H e ) : Hai đt phân biệt song song với đt thứ song song với H f ) : Qua điểm bên đt vẽ đt vng góc với đt cho - Xem lại tập làm, học kĩ kiến thức liên quan đến đt vng góc , đt song song - Đọc phần – tr 121 – shd - Chuẩn bị tiết sau học : Định lí Đọc shd xem trước nội dung học Ngày soạn: 3/10/2016 KẾ HOẠCH BÀI HỌC 10 III TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC Tiết1 Hoạt động HĐ1: khởi động HĐ GV - GV phát phiếu học tập trường hợp(hoạt động nhóm) PHIẾU HỌC TẬP Vẽ tam giác trường hợp sau Ghi bảng A Th1 AB=1cm Th AB=2cm Th3: AB=2cm AC=2cm AC=3cm AC=1cm BC=3cm BC=4cm BC=4cm - GV đặt vấn đề -> hs tìm hiểu mục tiêu HĐ2: Tiếp -HĐ nhóm Yêu cầu HS dùng TH2 phần khởi cận động điền vào bảng Về quan hệ - GV hướng dẫn phần b cạnh - Hoạt động tập thể phần c tam giác - Cặp đôi hoạt động d HĐ3: Củng cố B Ghi ngắn gọn BĐT thức tam giác ABC - Củng cố kiến thức - Làm phần tập C1 a,b - Về nhà viết VD ba số độ dài ba cạnh tam giác Tiết Hoạt động HĐ1: khởi động HĐ2: HĐ GV - Trò chơi Thành viên nhóm thi tiếp sức viêt số độ dài ba cạnh tam giác Các nhóm kiểm tra đánh giá Gv kết luận - HĐ nhóm C Ghi bảng A 37 HĐ3: Củng cố Trả lời theo đại diện nhóm Ý kiến phản biện - Chốt: Cách xác định nhanh số độ dài cạnh tam giác - 2a Gv gợi ý kẻ thêm đường vng góc - 2b hoạt động cá nhân Hs trình bày bảng Hs nhận xét - Củng cố kiến thức - Làm tập tìm đường ngắn từ A đến bờ c B A B Ghi ngắn gọn hệ thức tam giác ABC Ghi bảng phần chứng minh B c - Hướng dẫn làm thực hành nhà DE1a, DE2 Ngày soạn: 5/9/2016 Tiết 52,53 Thời lượng: Đối tượng : BÀI 4: ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN CỦA TAM GIÁC TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN CỦA TAM GIÁC tiết HS yếu – – trung bình- IV Mục tiêu: SHD học V Đồ dùng VI - Tam giác giấy hs - Thước đo centimet (cm) Tiến trình dạy học Tiết 1: Hoạt động HĐ1: Quan sát hình HĐ GV Ghi bảng -Yêu cầu hs quan sát hình A B C M HĐ2: Đọc mục tiêu -Y/c h/s hđ nhân đọc mục tiêu - Một số hs đọc 38 HĐ3: Tiếp cận kiến thức -HĐ cá nhân- HĐ cặp đơi mụcAa) HĐ4: Hình thành kiến thức: -Y/c hs đọc mục Ba) (HĐ nhóm) HĐ 5: Cũng cố HĐ 6: HD nhà GV: Chốt lại kiến thức - AM đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh A đến trung điểm cạnh BC A) g/v: Quan sát nhóm HĐ 1) Định nghĩa: AM đường - Y/c vẽ đường trung tuyến lại - Y/c Hs đo độ dài đoạn AG, AM tính tỷ số Gv đánh giá sai vào sản phẩm hs 2)Tính chất: - Ba đường trung tuyến - Trọng tâm G cách -Y/c hs hđ cá nhân- nhóm mục Bb) Gv quan sát nhóm làm hd (nếu cần) Gv nhận xét chung đánh giá sản phẩm hs Y/c hs nhà làm bt C1a,b) Tiết HĐ 1: Bài cũ Gv yêu cầu HS HĐ Cá nhân thực phần C1a,b GV quan sát đánh giá HĐ 2: Luyện tập -HĐ2a: cá nhân –Cặp đôi – nhóm Y/c hs làm trang 99 Gv quan sát nhận xét cách hđ số nhóm hđ tốt Y/c học sinh lên trình bày bảng Hs lớp bổ sung bạn Gv đánh giá cho điểm HĐ2 b: cá nhân –Cặp đơi – nhóm Y/c hs làm trang 99 Gv quan sát nhận xét cách hđ số nhóm hđ tốt Y/c học sinh lên trình bày bảng Hs lớp bổ sung bạn HĐ 3: Hướng dẫn học nhà C Bài trang 99 Bài trang 99 Gv đánh giá cho điểm Y/c vận dụng t/c đường trung tuyến tìm hiểu phần D,E Nhóm 1;2 làm D1 ,nhóm 3;4 làm D2 Ngày soạn: 5/9/2016 Tiết 54,55 39 Bài: TÍNH CHẤT ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA ĐOẠN THẲNG Thời lượng tiết Đối tượng học sinh I/ MỤC TIÊU: ( Ở tài liệu SHDH) II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: (Thước, com pa, SHDH) III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Hoạt động Hoạt động GV Hoạt động 1: Quan sát Cho học sinh quan sát tranh tranh hình 49 trang 104 Gv: nêu vấn đề vào Hoạt động 2: Đọc mục tiêu Yêu cầu học sinh hoạt học động cá nhân Mời học sinh đọc Hoạt động 3: Tiếp cận Yêu cầu học sinh hoạt kiến thức động cặp đơi 1a) Quan sát phát khó khăn học sinh hỗ trợ Đánh giá sản phẩm chấm điểm Hoạt động 4: Hình thành Yêu cầu học sinh hoạt kiến thức động cặp đôi 1b) Quan sát hướng dẫn học sịnh Yêu cầu học sinh trả lời nhận xét chấm điểm Ghi bảng A.B Định lí thuận: M d d đường trung trực GT AB KL MA = MB M A Hoạt động 5: Hình thành kiến thức Yêu cầu học sinh hoạt động cặp đôi 1c) Quan sát hướng dẫn học sịnh Yêu cầu học sinh trả lời nhận xét chấm điểm Yêu cầu học sinh hoạt động đôi 2a) Quan sát hướng dẫn học B d Định lí đảo: Nếu MA = MB, NA = NB 40 sịnh Yêu cầu học sinh trả lời nhận xét chấm điểm Yêu cầu học sinh hoạt động cặp đôi 2b) Quan sát hướng dẫn học sịnh Yêu cầu học sinh trả lời nhận xét chấm điểm Thì MN đường trung trực AB M A B N Hoạt động 6: củng cố dặn dò Yêu cầu học sinh hoạt động nhóm giải vấn đề đặt tranh đầu học Quan sát hướng dẫn học sịnh u cầu học sinh nhóm trình bày cách làm chấm điểm GV sữa sai cho h/s Yêu cầu học sinh hoạt động nhóm làm tập 1C trang 103 Quan sát hướng dẫn học sịnh Yêu cầu học sinh nhóm trình bày cách làm chấm điểm GV sữa sai cho h/s Về nhà làm tập 2c) C2 vào Ngày soạn: 5/9/2016 Tiết 56; 57: Tính chất ba đường trung trực tam giác Thời lượng: tiết 41 Đối tượng: Yếu – Trung bình – Khá Thời lượng tiết I Mục tiêu: (Sách hướng dẫn học ) II Đồ ung dạy học : mãnh giấy hình tam giác cắt sẵn, thước thẳng có chia khoảng…) III Tiến trình dạy học : IV Hoạt động GV HS Hoạt động 1: Đọc mục tiêu Hoạt động 2: Khởi động hình thành kiến thức GV: yêu cầu HS hoạt động cá nhân làm mục 1a gấp giấy GV: Em có nhận xét ba nếp gấp trên? HS: trả lời GV: yêu cầu HS hoạt động tập thể làm mục 1b GV yêu cầu HS hoạt động cặp đôi thực mục 1c GV: yêu cầu cặp đơi lên bảng thực HS nhóm nhận xét gv chốt Hoạt động 3: Tính chất ba đường trung trực tam giác GV: yêu cầu hS hoạt động nhóm làm mục 2a vào bảng nhóm Yêu cầu nhóm treo bảng nhóm nhóm nhận xét Ghi bảng Đường trung trực tam giác (sách hướng dẫn học) A j C B Tính chất ba đường trung trực tam giác A B C 42 làm nhóm bạn sau GV nhận xét chốt GV: Yêu cầu HS lớp đọc mục 2b qua em nắm vấn đề GV chốt kiến thức yêu cầu hs ghi vào vỡ GV: yêu cầu HS hoạt động cặp đơi làm mục 2c sau mời cặp đôi đứng chổ trả lời Hoạt động 4: Củng cổ: GV: yêu cầu hs nhắc lại nội dung kiến thức phần đóng khung sách hướng dẫn học Yêu cầu nhà làm tập mục C đọc tham khảo GT Tam giác ABC, MB =MC, hoạt động AD) mục D,E KL a tam giác ABC cân Hoạt động 5: b tam giác DCE cân Luyện tập GV cho tốn: Cho tam giác ABC có AM vừa trung E tuyến vừa trung A trực Chứng minh tam giác a.Tam giác ABC cân b.Trung trực D cạnh AC cắt CB D C B j ( D nằm đoạn BC) tia đối tia AD lấy điểm E HS lên bảng trình 43 bày lời giải cho AE =BD chứng minh tam giác DCE cân C GV: yêu cầu hs hoạt động cá nhân vẽ hình ghi gt ,kl tốn vào ? để chứng minh tam giác ABC cân ta dự đốn cân đâu? Vì sao? ? tam giác ADC có đường trung tuyến vừa đường cao ta suy điều gì? HS thảo luận theo nhóm đưa câu trả lời ? để chứng minh DC = CE ta cần chứng minh điều gì? HS thảo luận trả lời câu hỏi GV yêu cầu HS lên bảng trình bày lời giải gọi hs nhận xét gv chốt yêu cầu hs ghi vào GV yêu cầu HS đọc tìm hiểu mục hoạt động D,E GV hướng dẫn HS trả lời câu hỏi mục 1a HS ghi câu trả lời vào Hoạt động 6: Củng cố hướng dẫn nhà GV nêu vai trò ba đường trung 44 trực giải toán úng dụng thực tế GV hướng dẫn hs nhà làm tập mục C tìm hiểu 1b mục D,E Ngày soạn: 5/9/2016 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tiết 58, 59 BÀI 7: TÍNH CHẤT ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA MỘT TAM GIÁC - Thời lượng : tiết - Đối tượng: Khá-TB-Yếu I-MỤC TIÊU - Theo sách HDH II- CHUẨN BỊ - Sách HDH, Kéo cắt, giấy, thước thẳng, Ê ke, thước đo góc, phiếu học tập III-TIẾN TRÌNH DẠY HỌC TIẾT 45 IV HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ - Học thuộc nội dung định lí thuận đảo - Hồn thành tập 2c C-1, C-2 trình bày vào tập - Đối tượng giỏi làm phần D-E TIẾT IV HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ Hoạt động HĐ1: Đọc mục tiêu HĐ cá nhân động HĐHoạt 2: Khởi động HĐ1: Đọc mục tiêu HĐ cá nhân HĐ cá nhân HĐ 2: Khởi động HĐ 2: HĐ hình thành kiến thức 1.Tiếp cận định HĐ Cá nhân lí HĐ căp đơi HĐ 3: Tìm hiểu nội ĐLí HĐ cặp đôi HĐ4:3:Luyện LUYỆN HĐ TẬP tập HĐcặp cá nhân HĐ đôi C1 HĐ 4: HĐ HĐ 5: Tiếp cận LUYỆN định TẬPlí đảo HĐ HĐnhóm cá nhân HĐ 5: HĐ LUYỆN HĐ 6: Hình TẬPđịnh lí thành HĐ cá nhân đảo Hoạt động chung lớp HĐ GV GV yêu cầu đọc hiểu mục tiêu Gọi HS đứng chổ đọc HĐgiác của GVmột góc ? GV Tia phân Hãy vẽ tia phân giác góc xOy? GV yêu cầu cá nhân đọc hiểu mục tiêu - GV cho hs thực cá nhân gọi HS lên trình bày - GV tổ chức nhận xét đánh giá nhận xét củavụ góc có tính chất - Tia GVphân giaogiác nhiệm - ?GV quan sát, trợ giúp (nếu cần) yêu HS cầu lên họcbảng sinh làm thựcbài - GV: GV cho tậpmục 1a) GVnhận giao xét, nhiệm vụgiá (yc,cho đại diện - -GV đánh điểmcặp đơi dậy trình bày)vài HS chấm - đứng GV Kiểm tra - GV quan sát, trợ giúp (nếu cần) - GV Kiểm tra vài - GV tổ chức nhận xét đánh giá nhận xét GV chốt giới thiệu định lí Gv y/c cá nhân đọc –hiểu trao đổi với bạn bên cạnh Gv y/c viết GT-KL - -GV vụ.rồi trao đổi với bạn bên Gvgiao y/cnhiệm làm 1c) - cạnh GV gọi HS lên bảng trình bày - -GV giá , khó sửa chữa trình GvNhận quanxét,đánh sát,phát khăn để trợ giúp (nếu cần) bày cách ngắn gọn ( cần) cho - Gv Nhận xét đánh giá cho điểm điểm - số GVcặp giao nhiệm vụ GV giao vụ (nếu cho - GV quan sát,nhiệm trợ giúp cần) nhóm GVkiểm quan tra sát,đểtrợđánh giúpgiá (nếu - GV- Cho lẫncần) - Kiểm chấm điểmtra,nhận xét, đánh giá cho kết điểm - GV chốt quảđối với nhóm vào GV gọi phiếu đối tượng giỏi lớp - Gv GVnêu quan sát,huống trợ giúp (nếu cần) tình hình vẽ tổ - chức Gv cho HSlớp lên bảng trình bày HĐ2 - GV- tổHình chức thức kiểmđứng tra đánh giátrảvàlời cho chổ điểm - Ghi bảng A Ghi bảng C HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP - HS trình bày bảng A B 1.a) D B C 1.b) Định lí (Sách HDH) C.1 1.c) C.2 Bài2.a) Bài 2.b) Định lí đảo Ghi tóm tắt theo hình vẽ 46 Học thuộc nội dung ĐL thuận –đảo Hoàn thành tập : làm thêm tập vào BT Bài - Ngày soạn: 5/9/2016 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Tiết 60,61 Chương 3, Bài 8: Tính chất ba đường phân tam giác Thời lượng: tiết Đối tượng: Yếu – Trung bình – Khá I MỤC TIÊU (Ở tài liệu hướng dẫn) II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Sách hướng dẫn học, bảng phụ, com pa, thước thẳng Tam giác giấy cắt sẵn III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Tiết 1: Hoạt động Hoạt động 1: Đọc mục tiêu Hoạt động 2: Tiếp cận kiến thức Hoạt động 3: Hình thành kiến thức Hoạt động giáo viên GV yêu cầu HS đọc mục tiêu; Hoạt động cá nhân GV yêu cầu học sinh lấy tam giác chuẩn bị hoạt cá nhân nhóm mục a Cho học sinh đứng chổ tră lời thống ý kiến lớp GV: yêu cầu học sinh hoạt động cặp đôi mục b Giáo viên quan sát hổ trợ Chấm điểm vào cho cặp đôi Lấy ý kiến thống lớp nhận xét hoạt động cặp đôi a GV: yêu cầu học sinh đọc tính chất GV:nêu lại tính chất GV yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân vẽ hình viết giả thiết kết luận vào Giáo viên quan sát hỗ trợ Chấm điểm vào học sinh nhóm Gv: vẽ hình lên bảng, yêu cầu học sinh lên bảng viết giả thiết kết luận cho hs nhận xét Gv nhận xét chốt b bỏ hai ý đầu làm ý sau: Gv: yêu cầu học sinh làm ý vẽ đường tròn phần b hoạt động cặp đôi GV quan sát yêu cầu vài cặp đôi báo cáo nhận xét chung Ghi bảng A B Tính chất: A M F E N I B K D C ∆ ABC: đường phân AD, BN, CM Cắt I IE = IF = IK 47 GV: yêu cầu đọc mục hoạt động D Su giáo viên chốt kiến thức Hoạt động 4: Hướng dẫn học sinh tự học nhà Tiết 2: Hoạt động Hoạt động 1: Cũng cố lại kiến thức Hoạt động 2: Hoạt động luyện tập GV hướng dẫn học sinh nhà đọc kĩ hiểu nội dung tính chất Làm tập mục a hoạt động C Hoạt động giáo viên Yc học sinh nhắc lại tính chất đường phân giác Ghi bảng GV yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân làm mục b HĐ C GV theo dõi giúp đỡ học sinh gặp khó khăn Kiểm tra sản phẩm học sinh cho điểm học sinh Yêu cầu học sinh lên bảng trình bày làm N Cho học sinh nhận xét sửa cho học sinh Ta có: M H I K P · · · NMP + MNP + NPM = 1800 · · · ⇒ NPM = 180 − NMP + MNP ( = 1800 − ( 700 + 400 ) = 700 Do đường phân giác tam giác cắt điểm nên suy PI phân giác Hoạt động 3: Hướng dẫn nhà · GV: yêu cầu học sinh hoạt động nhóm làm MPN ⇒ tập hoạt động E · MPN 700 Trình bày vào bảng nhóm · IPH = = = 350 2 Yc: nhóm treo sản phẩm lên bảng để nhóm khác nhận xét Gv: nhận xét cho điểm sản phẩm làm tốt GV yêu cầu học sinh nhà xem lại giải làm tập Mục hoạt động E 48 ) Ngày soạn: 5/9/2016 Tiết 62,63 Tên bài: Tính chất ba đường cao tam giác Thời lượng: tiết Đối tượng: Yếu, trung bình, I Mục tiêu: (Tài liệu hướng dẫn học) II Đồ dùng dạy học: Tài liệu hướng dẫn học, thước thẳng có chia khoảng, e ke III Tiến trình dạy học: Tiết 1: Các hoạt động Hoạt động 1: Khởi động Hoạt động 2: Đọc mục tiêu Hoạt động 3: Hình thành khái niệm đường cao, tính chất đường cao Hoạt động giáo viên - Hoạt động chung gv - hs: ? Kể tên đường đồng quy học tam giác? => Vào - Yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân để đọc mục tiêu học - Yêu cầu Hs đọc a) - Yêu cầu hs hoạt động cá nhân => cặp đơi thực u cầu 1.a => nhóm trưởng thảo luận chốt câu trả lời câu hỏi b) - Yêu cầu học sinh hđ cá nhân => cặp đơi - u cầu hs nhắc lại, gv vẽ hình lên bảng Chốt nhanh kiến thức c) - Yêu cầu HS hoạt động nhóm thực 1c GV kiểm tra, nhóm trưởng chốt Nội dung ghi bảng A.B a) Khái niệm tính chất đường cao ∆ - AD đường cao ABC - tam giác có đường cao - H trực tâm 49 kiến thức - Hs thực vận dụng => gv kiểm tra, đánh giá, cho điểm học sinh Hoạt động 4: Tính chất đường tam giác cân, tam giác Hoạt động 5: Hướng dẫn, dặn dò: a) Yêu cầu hs hoạt động cá nhân thực 2.a => hđộng cặp đôi để trả lời câu hỏi 2.a b) Yêu cầu học sinh đọc 2.b => yêu cầu đến hs đọc 2.b c) Yêu cầu hs hoạt động cá nhân => hđộng cặp đôi nhóm trưởng thảo luận chốt câu trả lởi 2c - Yêu cầu hs đọc kiến thức khung màu hồng b) Tính chất đường tam giác cân, tam giác ∆ - Nếu ABC cân A AD đường cao, phân giác, trung tuyến, trung trực - Nếu AD đường ∆ ABC cân A -Yêu cầu HS nắm vững nội dung kiến thức học - Làm tập: Cho tam giác ABC cân A, đường cao AH Kẻ HD, HE vng góc với AB, AC · AH = DAH · E a) Chứng minh b) Chứng minh AD = AE Tiết 2: Các hoạt động Hoạt động 1: Kiểm tra Hoạt động 2: Luyện tập Hoạt động giáo viên - Yêu cầu hs hoạt động cá nhân làm tập: ∆ Nội dung ghi bảng ∆ ? Vẽ ABC vẽ trực tâm H ABC? - Kiểm tra, nhắc nhở, củng cố - Yêu cầu hs hoạt động cá nhân Thực câu a hoạt động C + Vẽ hình, ghi gt, kl + Thảo luận nhóm định hướng giải - Yêu cầu hs lên bảng trình bày, hs khác trình bày vào => đối chiếu, nhận xét - Kiểm tra, chấm điểm trình bày hs khác - thêm đề câu b => yêu cầu học sinh thực C Bài tập 1: (C.a) Vẽ hình ∆ a) Chứng minh ABC cân b) Gọi H giao điểm BD CE Chứng minh AH BC ⊥ 50 - Yêu cầu hs vẽ hình tập vào vở, ghi gt, kl - Cho hs thảo luận nhóm tìm định hướng giải - Yêu cầu em trình bày định hướng Bài tập 2: (C.b) giải trình lên bảng trình bày lời giải Hs khác hđ cá nhân trình bày vào Hoạt động 3: Hướng dẫn nhà - Hướng dẫn hai tập phần tìm tòi mở rộng - Về nhà nghiên cứu trước ôn tập chương II 51 ... 7, 8(Phần luyện tập) Học sinh khá, giỏi làm thêm 2,3,4 HĐ 5: Hướng dẫn học nhà Bài trang 172 26 (phần vận dụng) - Đọc tìm hiểu phần E: Hoạt động tìm tòi, mở rộng Ngày soạn: 5/9/2016 KẾ HOẠCH BÀI... ………………………………… 30 B A B' C A' C' ………………………………… (Phiếu học tập HS lưu vào nhật kí học tập) Ngày soạn: 5/9/2016 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tiết 40,41 Tên bài: BÀI 9: THỰC HÀNH NGOÀI TRỜI VỀ TAM GIÁC, TAM GIÁC... lớp kết tập c – tr 119 – shd - cho hs nhân xét kết - Chốt lại ghi bảng phía bù Hình b :FH//ED Vì có hai góc so le Hình c: JL // KI Vì có hai góc so le Hình d: PQ // MN … Hình e : UV // SR … Hình
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ HOẠCH bài DAY HÌNH học 7 2018, KẾ HOẠCH bài DAY HÌNH học 7 2018

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay