bài tập nền móngdhxd

5 12 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2018, 22:22

A' 0.85m 0.45m Câu Kiểm tra kích thước đáy móng tường chắn đất đắp theo điều kiện lật quanh mép trước móng (điểm A) với hệ số an tồn 2,5 Ký hiệu số liệu tính tốn cho hình vẽ - Đất sau tường cát sạn có  = 1,84T/m3 ;  = 200 - Khối lượng tường chắn đất phủ phạm vi bề dày AA’ G = 15,5T/m (Giả thiết áp lực đất tác dụng ngang AA’ BB’ triệt tiêu nhau) 8m BÀI TẬP CHƯƠNG 2- PHẦN SỨC CHỊU TẢI G A B' B 0.7m 0.4m 0.7m 1,8m Câu Nền đất xây dựng gồm lớp có bề dày thay đổi: - Lớp 1: dày 2,5m , Wnh = 44% , Wd = 24% , W = 28% ;  = 1,82T/m3 - Lớp 2: dày 2,0m , Wnh = 34% , Wd = 22% , W = 36% ;  = 1,79T/m3 - Lớp 3: Cát trung chặt vừa Cơng trình có tải trọng đứng nhỏ Nếu dùng móng nơng tự nhiên h m = 1,2  1,5m tính tốn cường độ gồm có nội dung gì? Câu Một cơng trình xây dựng nhà kết cấu khung bê tông cốt thép nhịp L = 8m, tải trọng cột N = 77T, bỏ qua mô men M, lực cắt Q Nền đất khu vực xây dựng gồm hai lớp, lớp dày 4,5m thuộc loại sét pha, độ sệt B = 1,15, lớp bên sét có độ sệt B = 0,35 Hãy đề xuất phương án móng khả thi Câu Một đất gồm lớp đất - Lớp 1: Dày 3m, độ ẩm W = 40%, giới hạn nhão W nh = 42%, giới hạn dẻo Wd = 23%, sức kháng xuyên qc = 200T/m2 - Lớp 2: Dày 5m, độ ẩm W = 52%, giới hạn nhão W nh = 38%, giới hạn dẻo Wd = 26%, sức kháng xuyên qc = 15T/m2 - Lớp 3: Cát trung qc = 590T/m2 Tải trọng cơng trình lớn; Hãy đề xuất phương án móng khả thi Câu Sơ chọn kích thước đệm cát dày 1,5m kiểm tra điều kiện áp lực đệm Biết móng băng có bề rộng đáy móng 1,8m, chơn sâu 1m, áp lực tính tốn đáy móng 1,86kg/cm2 ,nền đất cát pha dày 4m, có trọng lượng riêng đất tự nhiên 1,69T/m 3, góc nội ma sát 90, lực dính 0,8T/m2; biết hệ số vượt tải n =1,2 lớp đệm cát có  = 1,85T/m3;  = 300 Câu Móng băng tường chịu áp lực tiêu chuẩn đáy móng p = 22T/m , bề rộng móng băng b = 2,2m; chơn sâu 1,2m đất gồm lớp - Lớp 1: đất sét pha nửa cứng, dày 3m có  = 1,84T/m3 ; c =1,3T/m2 ;  = 150 - Lớp 2: đất cát pha, dẻo, dày 5m có  = 1,74T/m3 ; c = 0,90T/m2 ;  = 80 - Lớp 3: cát trung chặt vừa Bằng cách gần kiểm tra sức chịu tải lớp đất thứ Câu Đường đắp cao m, trọng lượng riêng đất đắp  = 1,75T/m3, bề rộng 6m đất có  = 1,74T/m3 ; c = 0,90T/m2 ;  = 150 Xác định hệ số an toàn cho đắp; Đề xuất giải pháp tăng sức chịu tải cho đắp BÀI TẬP CHƯƠNG 2- PHẦN TÍNH LÚN Câu Kích thước đáy móng đơn cột �2(m) Cho tải trọng tiêu chuẩn cos 0,0 N = 80T, bỏ qua Q M Nền đất đồng có trọng lượng riêng đất tự nhiên 1,82T/m3, góc nội ma sát 220, lực dính 1,8T/m2, mơ đun biến dạng 970T/m2, hệ số nở hông 0,28 Biết độ lún cho phép 8cm Hãy kiểm tra kích thước đáy móng Câu Hãy kiểm tra kích thước đáy móng băng (l/b =9) tường chịu tải tính tốn (tại mức đáy móng) N = 35 T/m, M =0,42 Tm/m, Q  theo điều kiện lún Biết độ lún cho phép 8cm - Móng có kích thước b= 1,5; chôn sâu hm = 1,5m - Nền đất cát pha có trọng lượng riêng đất tự nhiên  = 1,72T/m3, cường độ kháng xuyên tĩnh trung bình qc = 430T/m2, hệ số nở ngang 0 = 0,3; (biết hệ số vượt tải n=1,15) Câu Hãy kiểm tra kích thước đáy móng băng (l/b =9) tường chịu tải trọng tiêu chuẩn chân cột N0 = 35 T/m, M0 =0,42 Tm/m, Q  theo điều kiện lún Biết độ lún cho phép 8cm - Móng có kích thước b= 1,5; chơn sâu hm = 1,5m - Nền đất cát mịn có trọng lượng riêng đất tự nhiên  = 1,72T/m3, số SPT N=20, hệ số nở ngang 0 = 0,28; (biết hệ số vượt tải n=1,15) BÀI TẬP CHƯƠNG 2- PHẦN KẾT CẤU MĨNG Câu Móng băng tường chịu lực dày 20cm có bề rộng b=2m; chiều dày H =0,6m, cốt thép AII gồm 1014/m; Cường độ chịu kéo tính tốn cốt thép R a=2800kg/cm2 áp lực tính tốn tải trọng ngồi gây đáy móng p = 260 kN/m2 Hãy nhận xét lượng cốt thép móng cho Câu Kiểm tra chiều cao móng theo điều kiện đâm thủng xác định lượng cốt thép cần thiết móng băng BTCT tường chịu lực Tải trọng tính tốn chân tường coi tâm N0 = 34T/m Biết : - Móng rộng b = 1,6m ; cao H=0,4m; lớp bảo vệ a=4cm - Vật liệu bê tơng mác 250# có Rk=8,8kG/cm2; thép AII có Ra=2800kG/cm2 - Tường bê tơng cốt thép dày 20cm Câu Kiểm tra chiều cao móng BTCT cột có kích thước 30 �30(cm) theo điều kiện đâm thủng Biết: - áp lực tính tốn tải trọng ngồi gây mức đáy móng p = 22T/m2 - Móng có kích thước a �b = �2(m) chiều dày móng H=0,5m - Bê tơng mác 250# có Rk =8,8kG/cm2(tự chọn chiều dày lớp bảo vệ cốt thép móng) BÀI TẬP CHƯƠNG Bài móng băng b = 1,5 m chịu tải tính toán chân cột N = 30 T/m gia cố đệm cát Nền gồm lớp : - Lớp 1: sét pha, dày 3,5m có B = 0.8;  = 1,78T/m3;  = 90; c = kPa - Lớp 2: cát nhỏ, xốp Theo điều kiện sức chịu tải lớp đất đáy đệm, bề dày đệm cát h đ = 1m có phù hợp không? đệm cát: cát vàng hạt trung đầm đến chặt vừa có  = 1,85T/m3;  = 300 Bài Bố trí cọc cát cho móng đơn cột có kích thước đáy móng �3(m) cho biện pháp gia cố cọc cát đất cát bụi xốp có trọng lượng riêng đất tự nhiên 1,74T/m3, tỷ trọng 2,65, độ ẩm tự nhiên 29%, góc nội ma sát 10 o, hệ số rỗng thiết kế (enc) 0,7 Chọn đường kính cọc cát 0,4m Bài Sơ chọn kích thước đệm cát dày 1,2 m kiểm tra điều kiện áp lực đệm Biết móng băng có bề rộng đáy móng 1,6 m, chơn sâu 1m, áp lực tính tốn đáy móng 1,86 kg/cm2, đất cát pha dày 4m, có trọng lượng riêng đất tự nhiên 1,69T/m 3, góc nội ma sát 90, lực dính 0,8 T/m2; biết hệ số vượt tải n =1,1 lớp đệm cát có  = 1,85T/m3;  = 300 Bài Thiết kế móng cột tiết diện 30x 40 cm; Tải trọng: tiêu chuẩn tác dụng chân cột: Notc = 120T; Motc= 8Tm; Qotc= 1,2T Móng đặt lớp đất cát bụi có chiều dày 20m; lớp cát bụi lớp sét pha nhão, mực nước ngầm nằm độ sâu cách mặt đất 1,5m Đặc trưng lớp cát bụi sau: = 1,80g/cm3;  = 2,65; w = 30%;  = 20o ; c = 0,0; emax = 0,96; emin = 0,56; qc = 30kg/cm2 BÀI TẬP CHƯƠNG Câu Trình bày giả thiết tính tốn kiểm tra móng cọc đài thấp theo phương pháp gần giả thiết đựơc áp dụng vào bước tính tốn nào? Câu Đề xuất phương án móng cọc trường hợp sau:  Cơng trình có tải trọng N, M lớn  Nền đất gồm lớp đất: + Lớp đất bên dày 4m thuộc loại sét pha có độ sệt B =1,35 + Lớp đất có bề dày7m thuộc loại sét có độ sệt B =0,21 + Lớp đất dày cát trung có cường độ kháng xuyên trung bình qc =990 T/m2 Câu Xác định sức chịu tải cho cọc đơn 25x25cm, dài 12m, đầu cọc cách mặt đất 1.2m Nền đất gồm lớp đất : - Lớp 1: Dày 3m, độ ẩm W = 40%, giới hạn nhão W nh = 42%, giới hạn dẻo Wd = 23%, sức kháng xuyên qc = 200T/m2 - Lớp 2: Dày 5m, độ ẩm W = 52%, giới hạn nhão W nh = 38%, giới hạn dẻo Wd = 26%, sức kháng xuyên qc = 15T/m2 - Lớp 3: Cát trung qc = 590T/m2 Câu Xác định sức chịu tải cho cọc đơn 30x30cm, dài 15m, đầu cọc cách mặt đất 1.5m Nền đất gồm lớp đất : - Lớp 1: Dày 6m, cát bụi N = 17 - Lớp 2: Dày 4m, độ ẩm W = 40%, N=7 - Lớp 3: Cát trung N=27 Câu Xác định sức chịu tải cho cọc đơn 25x25cm, dài 14m, đầu cọc cách mặt đất 1.2m Nền đất gồm lớp đất : - Lớp 1: Dày 3m, độ ẩm W = 40%, giới hạn nhão Wnh = 42%, giới hạn dẻo Wd = 23%, - Lớp 2: Dày 5m, độ ẩm W = 52%, giới hạn nhão Wnh = 38%, giới hạn dẻo Wd = 26%, - Lớp 3: Cát trung, chặt vừa qc = 650T/m2 Câu Chọn số lượng bố trí cọc hợp lý móng cọc đài thấp tường chịu lực Cho biết: cọc có tiết diện 25 �25(cm), sức chịu tải trọng nén cho phép cọc [P] = 23T Tải trọng tiêu chuẩn tường cos0,0: N = 34T/m ; M = 5,5Tm/m Câu Chọn bố trí cọc theo điều kiện tải trọng tác dụng lên cọc hệ móng cọc đài thấp cột sau: -Tải trọng tiêu chuẩn mức đáy đài: tải trọng đứng N = 125T, mô men M = 18Tm, -Sức chịu tải trọng nén cho phép cọc đơn bê tông cốt thép tiết diện 30 �30(cm) 37T Câu Xác định chiều cao theo điều kiện đâm thủng cột diện tích cốt thép cho đài móng cọc đài thấp Biết cột tiết diện 40 �40(cm); cọc có tiết diện 30 �30(cm), gồm cọc bố trí hình vng cách khoảng 90cm Đài cọc bê tông cốt thép mác 250# có Rn =1100T/m2, Rk = 88T/m2; thép AII có Ra = 2800kg/cm2 Lực tính tốn tải trọng bên gây tác dụng lên cọc 30T Biết lớp bê tông từ đáy đài tới trọng tâm cốt thép chịu lực đài 8cm Câu Cho biết móng cọc đài thấp gồm cọc 30 �30(cm), bố trí cách 1.5m Tải trọng tính tốn chân cột: N0 =1900 kN; M0 = 160 kNm Xác định bố trí cốt thép hợp lý Đài cọc bê tông cốt thép mác 250# ; thép AII Câu 10 Xác định độ lún trung bình móng cọc đài thấp biết tải tiêu chuẩn cos:0,0 N = 1550KN Đáy đài độ sâu 1,5m Cọc tiết diện 30 �30 (cm) dài 11m, ngàm vào đài 0,5m, móng gồm cọc bố trí thành hai hàng, khoảng cách cọc 1m khoảng cách hàng 0,9m Nền đất gồm lớp: - Lớp 1: sét pha, dày 6m có độ sệt B = 1,4 ; 1 = 1,7T/m3 ; 1 = 00; c = - Lớp 2: cát nhỏ 2 = 200; 02 = 0,28; 2 = 1,8T/m3; E02 = 1550T/m2 ... =8,8kG/cm2(tự chọn chiều dày lớp bảo vệ cốt thép móng) BÀI TẬP CHƯƠNG Bài móng băng b = 1,5 m chịu tải tính tốn chân cột N = 30 T/m gia cố đệm cát Nền gồm lớp : - Lớp 1: sét pha, dày 3,5m có B = 0.8;... b= 1,5; chôn sâu hm = 1,5m - Nền đất cát mịn có trọng lượng riêng đất tự nhiên  = 1,72T/m3, số SPT N=20, hệ số nở ngang 0 = 0,28; (biết hệ số vượt tải n=1,15) BÀI TẬP CHƯƠNG 2- PHẦN KẾT CẤU MÓNG... giải pháp tăng sức chịu tải cho đắp BÀI TẬP CHƯƠNG 2- PHẦN TÍNH LÚN Câu Kích thước đáy móng đơn cột �2(m) Cho tải trọng tiêu chuẩn cos 0,0 N = 80T, bỏ qua Q M Nền đất đồng có trọng lượng riêng
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập nền móngdhxd, bài tập nền móngdhxd

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay