BO DE KT CHUONG 1 VAT LI 9

7 14 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2018, 20:02

ĐỀ1 Điểm Nhận xét giáo viên Câu1.Đoạn mạch gồm hai điện trở R1 R2 mắc song song có điện trở tương đương A R + R B R1 R2 R1 + R2 C R1 + R2 R1 R2 D 1 + R1 R2 Câu Xét dây dẫn làm từ loại vật liệu, chiều dài dây dẫn tăng gấp lần tiết diện giảm lần điện trở dây dẫn : A Tăng gấp lần B Tăng gấp 1,5 lần C Giảm lần D Giảm 1,5 lần Câu Một dây dẫn có điện trở 24 , mắc vào nguồn điện có hiệu điện 12V cường độ dòng điện qua dây dẫn là: A 1A Câu Điện trở 10 a A Ω B 2A điện trở 20 Ω B a C 0,5A D 2,5A Ω mắc song song vào nguồn điện Nếu công suất tiêu thụ điện trở 10 Ω C a a cơng suất tiêu thụ điện trở 20 Ω là: D 2a Ω Câu Một dây dẫn có điện trở 12 , mắc vào nguồn điện có hiệu điện 12V nhiệt lượng tỏa dây dẫn giây là: A 10J B 0,5J C 12J D 2,5J Câu Cơng thức tính điện trở dây dẫn là: A R = l ρ s B R = Câu Điện trở R = 10 U s l ρ C R = s l ρ D R = ρ l s Ω chịu hiệu điện lớn đặt vào hai đầu U = 6V Điện trở R = 4V Đoạn mạch gồm R R 2 =5 Ω chịu hiệu điện lớn đặt vào hai đầu mắc nối tiếp chịu hiệu điện lớn đặt vào hai đầu đoạn mạch là: A 10 V B 12V C V D 9V Câu Choïn phép đổi đơn vò A 1Ω = 0,01 KΩ = 0,0001MΩ B 0,5MΩ = 500KΩ = 500.000Ω C 0,0023MΩ = 230KΩ = 0,23KΩ D.1KΩ = 1000Ω = 0,01MΩ Câu Một bóng đèn có điện trở lúc thắp sáng 500Ω Cường độ dòng điện qua đèn hiệu điện đặt vào hai đầu đèn baèng 220V A 0,74 A B 0,44 A C.0,54 A D 0,10 A Câu 10 Một điện trở R mắc vào điểm có hiêu điện 6V cường độ dòng điện đo 0,5A Giữ nguyên điện trở R, muốn cường độ dòng điện mạch 2A hiệu điện phải là: A 6V B 12V C 24V D.32V Câu 11 Ba bóng đèn có điện trở nhau, chòu hiệu điện đònh mức 6V Phải mắc ba bóng theo kiểu vào hai điểm có hiệu điện 18V để chúng sáng bình thường? A Ba bóng mắc nối tiếp B.Ba bóng mắc song song C Hai bóng mắc nối tiếp, hai mắc song song với bóng thứ ba D Hai bóng mắc song song, hai mắc nối tiếp với bóng thứ ba Câu 12 Công thức sau phải công thức đònh luật Jun-Lenxơ? A Q = 0,24 IRt B Q = U2It C Q = IRt D.Q = I2Rt ( Đề gồm trang, học sinh làm giấy kiểm tra riêng) BÀI 1: (2,0 điểm) Phát biểu viết hệ thức định luật Ôm BÀI 2: ( 4,0điểm) Một đoạn mạch gồm hai điện trở R1= ; R2= mắc nối tiếp với Hiệu điện hai đầu đoạn mạch U= V Tính : a) Điện trở tương đương đoạn mạch b) Cường độ dòng điện qua điện trở c) Cơng suất điện điện trở d) Nhiệt lượng tỏa đoạn mạnh thời gian phút BÀI 3: (1,0 điểm) Một dây dẫn đồng chất tiết diện có điện trở R , mắc vào nguồn điện có hiệu điện U cường độ dòng điện qua dây I = 2mA Cắt dây dẫn thành 10 đoạn dài nhau, chập thành bó, mắc vào nguồn điện Tính cường độ dòng điện qua dây Ω Ω ĐỀ Điểm Nhận xét giáo viên Ω Câu1 Một dây dẫn có điện trở 24 A 1A B 2A Câu2 Điện trở R = 10 ĐỀ BÀI: ( Đề gồm hai trang, học sinh làm trực tiếp đề kiểm tra ) , mắc vào nguồn điện có hiệu điện 12V cường độ dòng điện qua dây dẫn là: C 0,5A D 2,5A Ω chịu hiệu điện lớn đặt vào hai đầu U = 6V Điện trở R =5 Ω chịu hiệu điện lớn đặt vào hai đầu U = 4V Đoạn mạch gồm R R mắc nối tiếp chịu hiệu điện lớn đặt vào hai đầu đoạn mạch là: B 10 V B 12V C V D 9V Câu3 Xét dây dẫn làm từ loại vật liệu, chiều dài dây dẫn tăng gấp lần tiết diện giảm lần điện trở dây dẫn : A Tăng gấp lần B Tăng gấp 1,5 lần C Giảm lần D Giảm 1,5 lần Câu4 Ba điện trở R1 = R2 = R3 mắc song song Điện trở tương đương chúng không tính theo công thức nào? A 1 1 = + + Rtd R1 R R3 B Rtd= R1 C.Rtd = R1 + R2 + R3 Câu5 Đoạn mạch gồm hai điện trở R1 R2 mắc song song có điện trở tương đương A R + R B R1 R2 R1 + R2 C D Công thức a,b R1 + R2 R1 R2 D 1 + R1 R2 Câu6 Cơng thức tính điện trở dây dẫn là: A R = Câu7 Một dây dẫn có điện trở 12 A 10J Câu8 Điện trở 10 A a Ω ρ s B R = ρ s l C R = s l ρ D R = ρ Ω , mắc vào nguồn điện có hiệu điện 12V nhiệt lượng tỏa dây dẫn giây là: B 0,5J điện trở 20 a B l C 12J l s D 2,5J Ω mắc song song vào nguồn điện Nếu công suất tiêu thụ điện trở 10 Ω C a a cơng suất tiêu thụ điện trở 20 Ω là: D 2a Câu9.Hai điện trở R1 = 10Ω R2 = 20Ω R1 chòu cường độ dòng điện tối đa 1,5A, R2 chòu cường độ dòng điện tối đa 2A Có thể mắc song song hai điện trở vào hai điểm có hiệu điện tối đa bao nhiêu? A.10V B 15V C 30V D 40V .Câu10 Hai dây dẫn đồng tiết diện có điện trở 3Ω 4Ω Dây thứ dài 30m Hỏi chiều dài dây thứ hai? A 30m B 40m C 50m D 60m Câu11 Hai dây nhôm tiết diện có chiều dài 120 180m Dây thứ có điện trở 0,6Ω Hỏi điện trở dây thứ hai? A 0,6Ω B 0,7Ω C 0,9Ω D 0,8Ω Câu12.Hai bóng đèn loại (220V-100W) mắc nối tiếp vào hiệu điện 220V Hãy tính công suất tiêu thụ bóng A P1 = P2 = 25,3W B P1 = 25,3W ; P2= 25,8W C P1 = P2 = 25 W D.P1 = P2 = 28W ( Đề gồm trang, học sinh làm giấy kiểm tra riêng) BÀI 1: (2,0 điểm) Phát biểu viết hệ thức định luật Jun- Len xơ BÀI 2: ( 4,0điểm) Một đoạn mạch gồm hai điện trở R1= ; R2= mắc nối tiếp với Hiệu điện hai đầu đoạn mạch U= V Tính : e) Điện trở tương đương đoạn mạch f) Cường độ dòng điện qua điện trở g) Công suất điện điện trở h) Nhiệt lượng tỏa đoạn mạnh thời gian phút BÀI 3: (1,0 điểm) Một dây dẫn đồng chất tiết diện có điện trở R , mắc vào nguồn điện có hiệu điện U cường độ dòng điện qua dây I = 4mA Cắt dây dẫn thành 10 đoạn dài nhau, chập thành bó, mắc vào nguồn điện Tính cường độ dòng điện qua dây Ω Ω o0o ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM (ĐỀ 1) PHẦN TRẮC NGHỆM: ( điểm) Mỗi câu trả lời 0,25 điểm ĐỀ A B A C B PHẦN TỰ LUẬN: ( điểm) BÀI 1: (2,0 điểm) - Phát biểu - Viết hệ thức C D D B 9.B 10.C (4,0điểm) 0,25 0,75 0,25 0,5 Ω b) Cường độ dòng điện qua mạch U = = 0,5 A R 12 0,25 0,25 0,5 0,5 0,25 0,5 Vì đoạn mạch nối nên cường độ dòng điện qua điện trở I1 = I2 = I = 0,5A c) Công suất điện điện trở P1 = I12R1 = 0,52.5 = 1,25W P2 = I22R2 = 0,52.7 = 1,75W d) Nhiệt lượng tỏa đoạn mạch thời gian phút Q = I2Rt = = 0,52.12.120 = 360J BÀI 3: (1,0 điểm) Gọi R/, S/, l/ điện trở, tiết diện, chiều dài dây Ta có: R/ = l l/ l 10 ρ / =ρ = ρ = R S 10s 100 s 100 U I / R/ R R = = / = = 100 U R I R R 100 ⇒ I / = 100 I = 100.2 = 200mA = 0, A 12.D (2,0điểm) 1.0 1.0 BÀI 2: (4,0 điểm) a) Điện trở tương đương đoạn mạch R = R1 + R2 = + = 12 I= 11.A ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM (ĐỀ 2) PHẦN TRẮC NGHỆM: ( điểm) Mỗi câu trả lời 0,25 điểm 8.B 9.B 10.B C D A C B D C PHẦN TỰ LUẬN: ( điểm) BÀI 1: (2,0 điểm) - Phát biểu - Viết hệ thức (1,0điểm) 0,5 0.5 Vậy cường độ dòng điện qua dây 0,2A BÀI 2: (4,0 điểm) a) Điện trở tương đương đoạn mạch R = R1 + R2 = + = 12 Ω b) Cường độ dòng điện qua mạch I= Vì đoạn mạch nối nên cường độ dòng điện qua điện trở I1 = I2 = I = 0,5A c) Công suất điện điện trở P1 = I12R1 = 0,52.5 = 1,25W P2 = I22R2 = 0,52.7 = 1,75W d) Nhiệt lượng tỏa đoạn mạch thời gian phút Q = I2Rt = = 0,52.12.120 = 360J BÀI 3: (1,0 điểm) Gọi R/, S/, l/ điện trở, tiết diện, chiều dài dây Ta có: l l/ l 10 ρ / =ρ = ρ = R S 10s 100 s 100 U I / R/ R R = = / = = 100 U R I R R 100 ⇒ I / = 100 I = 100.4 = 400mA = 0, A R/ = Vậy cường độ dòng điện qua dây 0,4A ĐỀ3 Điểm U = = 0,5 A R 12 Nhận xét giáo viên Câu1.Đoạn mạch gồm hai điện trở R1 R2 mắc song song có điện trở tương đương 11.C 12.C (2,0điểm) 1.0 1.0 (4,0điểm) 0,25 0,75 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,25 0,5 (1,0điểm) 0,5 0.5 A R + R R1 R2 R1 + R2 B C R1 + R2 R1 R2 D 1 + R1 R2 Câu Xét dây dẫn làm từ loại vật liệu, chiều dài dây dẫn tăng gấp lần tiết diện giảm lần điện trở dây dẫn : A Tăng gấp lần B Tăng gấp 1,5 lần C Giảm lần D Giảm 1,5 lần Câu Một dây dẫn có điện trở 24 , mắc vào nguồn điện có hiệu điện 12V cường độ dòng điện qua dây dẫn là: A 1A B 2A C 0,5A D 2,5A Câu Điện trở 10 điện trở 20 mắc song song vào nguồn điện Nếu công suất tiêu thụ điện trở 10 a công suất tiêu thụ điện trở 20 Ω Ω a A B Ω a Ω C a Câu Một dây dẫn có điện trở 12 l ρ s B R = Câu Điện trở R = 10 U Ω , mắc vào nguồn điện có hiệu điện 12V nhiệt lượng tỏa dây dẫn giây là: ρ s l D 2,5J C R = s l ρ D R = ρ l s Ω chịu hiệu điện lớn đặt vào hai đầu U = 6V Điện trở R = 4V Đoạn mạch gồm R là: D 2a A 10J B 0,5J C 12J Câu Cơng thức tính điện trở dây dẫn là: A R = Ω R 2 =5 Ω chịu hiệu điện lớn đặt vào hai đầu mắc nối tiếp chịu hiệu điện lớn đặt vào hai đầu đoạn mạch là: C 10 V B 12V C V D 9V Câaââu Chọn phép đổi đơn vò A 1Ω = 0,01 KΩ = 0,0001MΩ B 0,5MΩ = 500KΩ = 500.000Ω C 0,0023MΩ = 230KΩ = 0,23KΩ D.1KΩ = 1000Ω = 0,01MΩ Cââu Một bóng đèn có điện trở lúc thắp sáng 500Ω Cường độ dòng điện qua đèn hiệu điện đặt vào hai đầu đèn 220V A 0,74 A B 0,44 A C.0,54 A D 0,10 A Cââu 10 Một điện trở R mắc vào điểm có hiêu điện 6V cường độ dòng điện đo 0,5A Giữ nguyên điện trở R, muốn cường độ dòng điện mạch 2A hiệu điện phải là: A 6V B 12V C 24V D.32V Cââu 11 Ba bóng đèn có điện trở nhau, chòu hiệu điện đònh mức 6V Phải mắc ba bóng theo kiểu vào hai điểm có hiệu điện 18V để chúng sáng bình thường? A Ba bóng mắc nối tiếp B.Ba bóng mắc song song C Hai bóng mắc nối tiếp, hai mắc song song với bóng thứ ba D Hai bóng mắc song song, hai mắc nối tiếp với bóng thứ ba Cââu 12 Công thức sau phải công thức đònh luật Jun-Lenxơ? A Q = 0,24 IRt B Q = U2It C Q = IRt D.Q = I2Rt ( Đề gồm trang, học sinh làm giấy kiểm tra riêng) BÀI 1: (2,0 điểm) Phát biểu viết hệ thức định luật Jun- Len xơ BÀI 2: ( 4,0điểm) Một đoạn mạch gồm hai điện trở R1= 6.5 ; R2= 5.5 mắc nối tiếp với Hiệu điện hai đầu đoạn mạch U= V Tính : a)Điện trở tương đương đoạn mạch b)Cường độ dòng điện qua điện trở c)Cơng suất điện điện trở d)Nhiệt lượng tỏa đoạn mạnh thời gian phút BÀI 3: (1,0 điểm) Một dây dẫn đồng chất tiết diện có điện trở R , mắc vào nguồn điện có hiệu điện U cường độ dòng điện qua dây I = 3mA Cắt dây dẫn thành 10 đoạn dài nhau, chập thành bó, mắc vào nguồn điện Tính cường độ dòng điện qua dây Ω Ω o0o ĐỀ4 Điểm Nhận xét giáo viên Câu Công thức sau phải công thức đònh luật Jun-Lenxơ? A Q = 0,24 IRt B Q = U2It C Q = IRt D.Q = I2Rt Câu Ba bóng đèn có điện trở nhau, chòu hiệu điện đònh mức 6V Phải mắc ba bóng theo kiểu vào hai điểm có hiệu điện 18V để chúng sáng bình thường? A Ba bóng mắc nối tiếp B.Ba bóng mắc song song C Hai bóng mắc nối tiếp, hai mắc song song với bóng thứ ba Ω Câu Một dây dẫn có điện trở 24 , mắc vào nguồn điện có hiệu điện 12V cường độ dòng điện qua dây dẫn là: A 1A B 2A C 0,5A D 2,5A Câu Điện trở 10 điện trở 20 mắc song song vào nguồn điện Nếu công suất tiêu thụ điện trở 10 a công suất tiêu thụ điện trở 20 Ω Ω a C a D 2a Câu Một dây dẫn có điện trở 12 Ω , mắc vào nguồn điện có hiệu điện 12V nhiệt lượng tỏa dây dẫn giây là: A a Ω là: B A 10J B 0,5J C 12J Câu Cơng thức tính điện trở dây dẫn là: A R = Ω l ρ s Câu Điện trở R = 10 = 4V Đoạn mạch gồm R B R = ρ s l C R = D 2,5J s l ρ D R = ρ l s Ω chịu hiệu điện lớn đặt vào hai đầu U = 6V Điện trở R =5 Ω chịu hiệu điện lớn đặt vào hai đầu U R mắc nối tiếp chịu hiệu điện lớn đặt vào hai đầu đoạn mạch là: D 10 V B 12V C V D 9V Câu Choïn phép đổi đơn vò A 1Ω = 0,01 KΩ = 0,0001MΩ B 0,5MΩ = 500KΩ = 500.000Ω C 0,0023MΩ = 230KΩ = 0,23KΩ D.1KΩ = 1000Ω = 0,01MΩ Câu Một bóng đèn có điện trở lúc thắp sáng 500Ω Cường độ dòng điện qua đèn hiệu điện đặt vào hai đầu đèn baèng 220V A 0,74 A B 0,44 A C.0,54 A D 0,10 A Câu 10 Một điện trở R mắc vào điểm có hiêu điện 6V cường độ dòng điện đo 0,5A Giữ nguyên điện trở R, muốn cường độ dòng điện mạch 2A hiệu điện phải là: A 6V B 12V C 24V D.32V Câu 11 Xét dây dẫn làm từ loại vật liệu, chiều dài dây dẫn tăng gấp lần tiết diện giảm lần điện trở dây dẫn : A Tăng gấp lần B Tăng gấp 1,5 lần C Giảm lần D Giảm 1,5 lần D Hai bóng mắc song song, hai mắc nối tiếp với bóng thứ ba Câu12.Đoạn mạch gồm hai điện trở R1 R2 mắc song song có điện trở tương đương A R + R R1 R2 R1 + R2 B BÀI 1: (2,0 điểm) Phát biểu viết hệ thức định luật Ôm BÀI 2: ( 4,0điểm) Một đoạn mạch gồm hai điện trở R1= 3,5 C Ω ; R = 8.5 Ω R1 + R2 R1 R2 D 1 + R1 R2 mắc nối tiếp với Hiệu điện hai đầu đoạn mạch U= V Tính : a)Điện trở tương đương đoạn mạch b)Cường độ dòng điện qua điện trở c)Cơng suất điện điện trở d)Nhiệt lượng tỏa đoạn mạnh thời gian phút BÀI 3: (1,0 điểm) Một dây dẫn đồng chất tiết diện có điện trở R , mắc vào nguồn điện có hiệu điện U cường độ dòng điện qua dây I = 5mA Cắt dây dẫn thành 10 đoạn dài nhau, chập thành bó, mắc vào nguồn điện Tính cường độ dòng điện qua dây o0o ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM (ĐỀ 3) ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM (ĐỀ 4) PHẦN TRẮC NGHỆM: ( điểm) Mỗi câu trả lời 0,25 điểm PHẦN TRẮC NGHỆM: ( điểm) Mỗi câu trả lời 0,25 điểm C D A C B D C 8.B 9.B 10.B PHẦN TỰ LUẬN: ( điểm) BÀI 1: (2,0 điểm) - Phát biểu - Viết hệ thức BÀI 2: (4,0 điểm) a) Điện trở tương đương đoạn mạch R = R1 + R2 = 6.5 + 5.5 = 12 (2,0điểm) 1.0 1.0 (4,0điểm) 0,25 0,75 0,25 0,5 Ω b) Cường độ dòng điện qua mạch I= U = = 0,5 A R 12 12.C C 0,25 0,25 0,5 0,5 0,25 0,5 C B D C 8.B 9.B 10.B 11.D 12.C (2,0điểm) 1.0 1.0 BÀI 2: (4,0 điểm) a) Điện trở tương đương đoạn mạch R = R1 + R2 = 3.5 + 8.5 = 12 b) Cường độ dòng điện qua mạch (4,0điểm) 0,25 0,75 0,25 0,5 Ω U = = 0,5 A R 12 Vì đoạn mạch nối nên cường độ dòng điện qua điện trở I1 = I2 = I = 0,5A c) Công suất điện điện trở P1 = I12R1 = 0,52.5 = 1,25W P2 = I22R2 = 0,52.7 = 1,75W d) Nhiệt lượng tỏa đoạn mạch thời gian phút Q = I2Rt = = 0,52.12.120 = 360J BÀI 3: (1,0 điểm) Gọi R/, S/, l/ điện trở, tiết diện, chiều dài dây Ta có: R/ = U I / R/ R R = = / = = 100 U R I R R 100 ⇒ I / = 100 I = 100.3 = 300mA = 0,3 A A 0,25 0,25 0,5 0,5 0,25 0,5 (1,0điểm) 0,5 l l/ l 10 ρ / =ρ = ρ = R S 10s 100 s 100 C PHẦN TỰ LUẬN: ( điểm) BÀI 1: (2,0 điểm) - Phát biểu - Viết hệ thức I= Vì đoạn mạch nối nên cường độ dòng điện qua điện trở I1 = I2 = I = 0,5A c) Công suất điện điện trở P1 = I12R1 = 0,52.5 = 1,25W P2 = I22R2 = 0,52.7 = 1,75W d) Nhiệt lượng tỏa đoạn mạch thời gian phút Q = I2Rt = = 0,52.12.120 = 360J BÀI 3: (1,0 điểm) Gọi R/, S/, l/ điện trở, tiết diện, chiều dài dây Ta có: R/ = 11.C 0.5 ρ l l/ 10 = ρ l = R = ρ S/ 10s 100 s 100 (1,0điểm) 0,5 U I / R/ R R = = / = = 100 U R I R R 100 ⇒ I / = 100 I = 100.5 = 500mA = 0,5 A 0.5 Vậy cường độ dòng điện qua dây 0,5A Vậy cường độ dòng điện qua dây 0,3A PHẦN III: TRẮC NGHIỆM (vu dung) CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC Câu 1: Một dây dẫn có chiều dài l điện trở R Nếu nối dây dẫn với dây có điện trở R’ : A R’ = 4R B R’= R C R’= R+4 D.R’ = R – Câu 2: Khi đặt hiệu điện 12V vào hai đầu cuộn dây dẫn dòng điện qua có cường độ 1,5A Chiều dài dây dẫn dùng để quấn cuộn dây ( Biết loại dây dẫn dài 6m có điện trở Ω.) A.l = 24m B l = 18m C l = 12m D l = 8m Câu 3: Hai dây dẫn làm đồng có tiết diện S Dây thứ có chiều dài 20cm điện trở 5Ω Dây thứ hai có điện trở 8Ω Chiều dài dây thứ hai là: A 32cm B.12,5cm C 2cm D 23 cm Câu 4: Hai dây dẫn làm từ vật liệu có tiết diện, có chiều dài l1,l2 Điện trở tương ứng chúng thỏa điều kiện : R1 A R2 = l1 l2 B R1 R2 = l2 l1 C R1 R2 =l1 l2 D R1 l1 = R2 l2 Câu 5: Chọn câu trả lời sai : Một dây dẫn có chiều dài l = 3m, điện trở R = Ω , cắt thành hai dây có chiều dài l1= ,l = 21 có điện trở tương ứng R ,R thỏa: A B R1 = 1Ω R2 =2Ω C Điện trở tương đương R1 mắc song song với R2 R SS = Ω D Điện trở tương đương R1 mắc nối tiếp với R2 Rnt = 3Ω Câu 6: Hai dây dẫn đồng có chiều dài Dây thứ có tiết diện S1 = 0.5mm2 R1 =8,5 Ω Dây thứ hai có điện trở R2 = 127,5Ω , có tiết diện S2 : A.S2 = 0,33 mm2 B S2 = 0,5 mm2 C S2 = 15 mm2 D S2 = 0,033 mm2 Câu 7: Một dây dẫn đồng có điện trở 9,6Ω với lõi gồm 30 sợi đồng mảnh có tiết diện Điện trở sợi dây mảnh là: A R = 9,6 Ω B R = 0,32 Ω C R = 288 Ω D R = 28,8 Ω Câu 8: Hai dây dẫn làm đồng có chiều dài l Dây thứ có tiết diện S điện trở 6Ω Dây thứ hai có tiết diện 2S Điện trở dây thứ hai là: A 12 Ω B Ω C Ω D Ω Câu 9:Hai dây dẫn hình trụ làm từ vật liệu, có chiều dài , có tiết diện S 1,S2 ,diện trở tương ứng chúng thỏa điều kiện: 2 1 1 A = B = C D 2 2 2 2 Câu 10: Một sợi dây làm kim loại dài l1 =150 m, có tiết diện S1 =0,4 mm2 có điện trở R1 60 Ω Hỏi dây khác làm kim lọai dài l2= 30m có điện trở R2=30Ω có tiết diện S2 A S2 = 0,8mm2 B S2 = 0,16mm2 C S2 = 1,6mm2 D S2 = 0,08 mm2 Câu 11: Biến trở linh kiện : A Dùng để thay đổi vật liệu dây dẫn mạch B Dùng để điều chỉnh cường độ dòng điện mạch C Dùng để điều chỉnh hiệu điện hai đầu mạch D Dùng để thay đổi khối lượng riêng dây dẫn mạch Câu 12: Khi dịch chuyển chạy tay quay biến trở, đại lượng sau thay đổi : A Tiết diện dây dẫn biến trở B Điện trở suất chất làm biến trở dây dẫn C Chiều dài dây dẫn biến trở D Nhiệt độ biến trở Câu 13: Trên biến trở có ghi 50 Ω - 2,5 A Hiệu điện lớn phép đặt lên hai đầu dây cố định biến trở là: A.U = 125 V B U = 50,5V C.U= 20V D U= 47,5V Câu 14: Một điện trở chạy quấn dây hợp kim nicrơm có điện trở suất -6 ρ = 1,1.10 Ω.m, đường kính tiết diện d1 = 0,5mm,chiều dài dây 6,28 m Điện trở lớn biến trở là: A 3,52.10-3 Ω B 3,52 Ω C 35,2 Ω D 352 Ω Câu 15: Phát biểu sau nói mối liên hệ cường độ dòng điện qua dây dẫn hiệu điện hai đầu dây dẫn đó? A Cường độ dòng điện qua dây dẫn tỉ lệ với hiệu điện hai đầu dây dẫn B Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện hai đầu dây dẫn C Cường độ dòng điện qua dây dẫn tỉ lệ nghịch với hiệu điện hai đầu dây dẫn D Cường độ dòng điện qua dây dẫn không tỉ lệ với hiệu điện hai đầu dây dẫn Câu 16: Khi hiệu điện hai đầu dây dẫn tăng thì: A Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn khơng thay đổi B Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn giảm tỉ lệ với hiệu điện C Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn có lúc tăng, lúc giảm D Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tăng tỉ lệ với hiệu điện Câu 16: Hiệu điện hai đầu dây dẫn giảm lần A Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn khơng thay đổi B Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn có lúc tăng, lúc giảm C Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn giảm nhiêu lần D Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tăng nhiêu lần Câu 17: Đồ thị biểu diễn phụ thuộc cường độ dòng điện vào hiệu điện hai đầu dây dẫn có dạng A Một đường thẳng qua gốc tọa độ C Một đường thẳng không qua gốc tọa độ B Một đường cong qua gốc tọa độ D Một đường cong không qua gốc tọa độ Câu 18: Để tìm hiểu phụ thuộc cường độ dòng điện vào hiệu điện hai đầu dây dẫn ta tiến hành thí nghiệm A Đo hiệu điện hai đầu dây dẫn với cường độ dòng điện khác B Đo cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn ứng với hiệu điện khác đặt vào hai đầu dây dẫn C Đo điện trở dây dẫn với hiệu điện khác D Đo điện trở dây dẫn với cường độ dòng điện khác Câu 19: Khi thay đổi hiệu điện hai đầu dây dẫn, cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn có mối quan hệ: A Tỉ lệ thuận với hiệu điện hai đầu dây dẫn B Tỉ lệ nghịch với hiệu điện hai đầu dây dẫn C Chỉ tỉ lệ hiệu điện hai đầu dây dẫn tăng D Khơng tỉ lệ với hiệu điện hai đầu dây dẫn Câu 20: Cường độ dòng điện qua bóng đèn tỉ lệ thuận với hiệu điện hai đầu bóng đèn Điều có nghĩa hiệu điện tăng 1,2 lần A Cường độ dòng điện tăng 2,4 lần B Cường độ dòng điện giảm 2,4 lần C Cường độ dòng điện giảm 1,2 lần D Cường độ dòng điện tăng 1,2 lần Câu 21: Khi đặt vào hai đầu dây dẫn hiệu điện 6V cường độ dòng điện qua 0,5A.Nếu hiệu điện đặt vào hai đầu dây dẫn 24V cường độ dòng điện qua là: A 1,5A B 2A C 3A D 1A Câu 22: Đặt hiệu điện U hai đầu dây dẫn khác nhau, đo cường độ dòng điện I chạy qua dây dẫn tính giá trị U/I, ta thấy giá trị U/I A Càng lớn hiệu điện hai đầu dây dẫn lớn B Không xác định dây dẫn C Càng lớn với dây dẫn dây có điện trở nhỏ D Càng lớn với dây dẫn dây có điện trở lớn Câu 23: Điện trở R dây dẫn biểu thị cho A Tính cản trở dòng điện nhiều hay dây B Tính cản trở hiệu điện nhiều hay dây C Tính cản trở electron nhiều hay dây D Tính cản trở điện lượng nhiều hay dây Câu 24: Nội dung định luật Omh là: A Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ với hiệu điện hai đầu dây dẫn tỉ lệ với điện trở dây B Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện hai đầu dây dẫn không tỉ lệ với điện trở dây C Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện hai đầu dây dẫn tỉ lệ nghịch với điện trở dây D Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ nghịch với hiệu điện hai đầu dây dẩn tỉ lệ thuận với điện trở dây R R S S Câu 25: Biểu thức định luật Ohm là: A R R R= S S U U B I = I R R S = R S C I= R U R S = R S D U = I.R Câu 26: Cường độ dòng điện chạy qua điện trở R = 6Ω 0,6A Khi hiệu điện hai đầu điện trở là: A 3,6V B 36V C 0,1V Câu 27: Mắc dây dẫn có điện trở R = 12Ω vào hiệu điện 3V cường độ dòng điện qua A 36A B 4A C.2,5A D 10V D 0,25A Câu 28: Một dây dẫn mắc vào hiệu điện 6V cường độ dòng điện qua dây dẫn 0,5A Dây dẫn có điện trở A 3Ω B 12Ω C.0,33Ω D 1,2Ω Câu 29: Chọn biến đổi biến đổi sau: A 1kΩ = 1000Ω = 0,01MΩ B 1MΩ = 1000kΩ = 1.000.000Ω C 1Ω = 0,001kΩ = 0,0001MΩ D 10Ω = 0,1kΩ = 0,00001MΩ Câu 30: Đặt hiệu điện U = 12V vào hai đầu điện trở Cường độ dòng điện 2A Nếu tăng hiệu điện lên 1,5 lần cường độ dòng điện Câu 56: Đoạn mạch gồm hai điện trở R1 R2 mắc nối tiếp Mối quan hệ hiệu điện hai đầu mổi điện trở điện trở biểu diễn sau: A U1 U2 R1 R2 = B U1 U2 = R2 R1 C U1 U = R1 R2 D.A C Câu 57: Người ta chọn số điện trở loại 2Ω 4Ω để ghép nối tiếp thành đoạn mạch có điện trở tổng cộng 16Ω Trong phương án sau đây, phương án sai? A Chỉ dùng điện trở loại 2Ω C.Chỉ dùng điện trở loại 4Ω B Dùng điện trở 4Ω điện trở 2Ω D Dùng điện trở 4Ω điện trở 2Ω Câu 58: Hai điện trở R1= 5Ω R2=10Ω mắc nối tiếp Cường độ dòng điện qua điện trở R1 4A Thông tin sau sai? A B Điện trở tương đương mạch 15Ω C Cường độ dòng điện qua điện trở R2 8A Hiệu điện hai đầu đoạn mạch 60V D Hiệu điện hai đầu điện trở R1 20V Câu 59: Phát biểu sau nói cường độ dòng điện đoạn mạch nối tiếp? A Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, cường độ dòng điện qua vật dẫn lớn điện trở vật dẫn nhỏ B Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, cường độ dòng điện qua vật dẫn lớn điện trở vật dẫn lớn C Cường độ dòng điện vật dẫn mắc nối tiếp với nhau D Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, cường độ dòng điện qua vật dẫn khơng phụ thuộc vào điện trở vật dẫn Câu 60: Đoạn mạch gồm hai điện trở R1 R2 mắc nối tiếp, gọi I cường độ dòng điện mạch U U2 hiệu điện hai đầu điện trở, U hiệu điện hai đầu đoạn mạch, hệ thức sau đúng? A U R1 + R2 I= U1 U2 C = R1 R2 B U1 = I.R1 D Các phương án trả lời Câu 61: Điện trở R1= 10Ω chịu hiệu điện lớn đặt vào hai đầu U1= 6V Điện trở R2= 5Ω chịu hiệu điện lớn đặt vào hai đầu U2= 4V Đoạn mạch gồm R1 R2 mắc nối tiếp chịu hiệu điện lớn đặt vào hai đầu đoạn mạch là: A 10V B 12V C 9V D.8V Câu 62: Điện trở R1= 30Ω chịu dòng điện lớn 2A điện trở R 2= 10Ω chịu dòng điện lớn 1A Có thể mắc nối tiếp hai điện trở vào hiệu điện đây? A 40V B 70V C.80V D 120V Câu 63: Định luật Jun-Lenxơ cho biết điện biến đổi thành : A Cơ D.Hoá C Nhiệt DNăng lượng ánh sáng Câu 64: Trong biểu thức sau đây, biểu thức biểu thức định luật Jun-Lenxơ? A Q = I².R.t B Q = I.R².t C Q = I.R.t D Q = I².R².t Câu 65: Nếu nhiệt lượng Q tính Calo phải dùng biểu thức biểu thức sau? A Q = 0,24.I².R.t B Q = 0,24.I.R².t C Q = I.U.t D Q = I².R.t Câu 66: Phát biểu sau với nội dung định luật Jun- Lenxơ? A Nhiệt lượng tỏa dây dẫn tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện, tỉ lệ thuận với điện trở thời gian dòng điện chạy qua B Nhiệt lượng tỏa dây dẫn tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, tỉ lệ nghịch với điện trở thời gian dòng điện chạy qua C Nhiệt lượng tỏa dây dẫn tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện, tỉ lệ thuận với hiệu điện hai đầu điện trở thời gian dòng điện chạy qua D Nhiệt lượng tỏa dây dẫn tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, tỉ lệ thuận với điện trở thời gian dòng điện chạy qua Câu 67: Cầu chì thiết bị giúp ta sử dụng an tồn điện Cầu chì hoạt động dựa vào: A Hiệu ứng Jun – Lenxơ B Sự nóng chảy kim loại C Sự nở nhiệt D A B Câu 68: Cho hai điện trở mắc nối tiếp, mối quan hệ nhiệt lượng toả dây điện trở viết sau: Q1 R1 A Q = R 2 B Q1 Q2 = R2 R1 C Q1 R1 = Q2 R2 D A C Câu 69: Cho hai điện trở mắc song song, mối quan hệ nhiệt lượng toả dây điện trở biểu diễn sau: A Q1 Q2 = R1 R2 B Q1 Q2 = R2 R1 C Q1 R2 = Q2.R1 D A C Câu 70: Một dây dẫn có điện trở 176Ω mắc vào nguồn điện có hiệu điện U=220V Nhiệt lượng tỏa dây dẫn 15 phút là: A 247.500J B 59.400calo C 59.400J D A B Câu 71: Hai dây đồng chất có chiều dài tiết diện gấp đôi ( l =2l2 ; S1 = 2S2) Nếu mắc chúng vào nguồn điện có hiệu điện U khoảng thời gian thì: A Q1 = Q2 B Q1 = 2Q2 C.Q1 = 4Q2 D Q1= Q2 Câu 72: Một bếp điện có hiệu điện định mức U = 220V Nếu sử dụng bếp hiệu điện U’ = 110V sử dụng thời gian nhiệt lượng tỏa bếp sẽ: A Tăng lên lần B Tăng lên lần C Giảm lần D Giảm lần Câu 73: Một bếp điện hoạt động bình thường có điện trở R=80Ω cường độ dòng điện qua bếp I=2,5A Nhiệt lượng mà bếp tỏa 1giây là: A 200J B 300J C 400J D 500J Câu 74: Hai dây dẫn đồng chất mắc nối tiếp, dây có chiều dài l1= 2m, tiết diện S1= 0,5mm² Dây có chiều dài l2= 1m, tiết diện S2= 1mm² Mối quan hệ nhiệt lượng tỏa dây dẫn viết sau: A Q1 = Q2 B 4Q1 = Q2 C Q1 = 4Q2 D Q1 = 2Q2 Câu 75: Điện trở suất xếp theo thứ tự: Bạc, đồng, nhôm, Vonfam, kim loại dẫn điện tốt ? A Vonfam B Nhôm C Bạc D Đồng Câu 76: Dây dẫn có chiều dài l, tiết diện S làm chất có điện trở suất ρ , có điện trở R tính cơng thức A R = ρ S l B R = S ρ l C R = l ρ S D R = ρ l S Câu 77: Điện trở suất điện trở dây dẫn hình trụ có: A.Chiều dài m tiết diện 1m2 B Chiều dài 1m tiết diện 1cm2 C Chiều dài 1m tiết diện 1mm2 D Chiều dài 1mm tiết diện 1mm Câu 78: Nếu giảm chiều dài dây dẫn lần tăng tiết diện dây lên lần điện trở suất dây dẫn sẽ: A Giảm 16 lần B Tăng 16 lần C không đổi D Tăng lần Câu 79: Một dây dẫn đồng có chiều dài l = 100cm , tiết diện mm2 ,điện trở suất ρ =1 ,7.10 -8 Ωm Điện trở dây dẫn : -2 -2 -2 A 8,5.10 Ω B 0,85.10 Ω C 85.10 Ω D 0,085.10-2Ω Câu 80: Nhận định không : A Điện trở suất dây dẫn nhỏ dây dẫn dẫn điện tốt.B Chiều dài dây dẫn ngắn dây dẫn điện tốt C Tiết diện dây dẫn nhỏ dây dẫn điện tốt.D Tiết diện dây dẫn nhỏ dây dẫn điện Câu 81: Một dây dẫn nhơm hình trụ, có chiều dài l = 6,28m, đường kính tiết diện d = mm, điện trở suất ρ = 2,8.10-8Ωm , điện trở dây dẫn : A.5,6.10-4 Ω B 5,6.10-6Ω C 5,6.10-8Ω D 5,6.10-2Ω Câu 82: Hai dây dẫn có chiều dài , tiết diện, điện trở dây thứ lớn điện trở dây thứ hai gấp lần, dây thứ có điện trở suất ρ = 1,6.10 -8 Ω m , điện trở suất dây thứ hai : A 0,8.10-8Ωm B 8.10-8Ωm C 0,08.10-8Ωm Câu 83: Chọn câu trả lời đúng: A Điện trở dây dẫn ngắn luôn nhỏ điện trở dây dẫn dài B Một dây nhơm có đường kính lớn có điện trở nhỏ sợi dây nhơm có đường kính nhỏ C Một dây dẫn bạc ln ln có điện trở nhỏ dây dẫn sắt D Nếu người ta so sánh hai dây đồng có tiết diện, dây có chiều dài lớn có điện trở lớn D 80.10-8Ωm ... 3Ω B 12 Ω C.0,33Ω D 1, 2Ω Câu 29: Chọn biến đổi biến đổi sau: A 1kΩ = 10 00Ω = 0,01MΩ B 1MΩ = 10 00kΩ = 1. 000.000Ω C 1 = 0,001kΩ = 0,0001MΩ D 10 Ω = 0,1kΩ = 0,00001MΩ Câu 30: Đặt hiệu điện U = 12 V... trở R1 R2 mắc song song có điện trở tương đương 11 .C 12 .C (2,0điểm) 1. 0 1. 0 (4,0điểm) 0,25 0,75 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,25 0,5 (1, 0điểm) 0,5 0.5 A R + R R1 R2 R1 + R2 B C R1 + R2 R1 R2 D 1. .. Q1 R1 A Q = R 2 B Q1 Q2 = R2 R1 C Q1 R1 = Q2 R2 D A C Câu 69: Cho hai điện trở mắc song song, mối quan hệ nhiệt lượng toả dây điện trở biểu diễn sau: A Q1 Q2 = R1 R2 B Q1 Q2 = R2 R1 C Q1
- Xem thêm -

Xem thêm: BO DE KT CHUONG 1 VAT LI 9, BO DE KT CHUONG 1 VAT LI 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay