Trắc nghiệm Sinh 12: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái

7 17 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2018, 18:58

Khóa học Pro SAT Sinh học – Thầy Phan Khắc Nghệ www.facebook.com/phankhacnghe DÒNG NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ SINH THÁI Group Fb thảo luận học: https://www.facebook.com/groups/HocSinhcungthayNghe/ Câu [705791]: Năng lượng hệ sinh thái có nguồn gốc từ đâu? A.Mặt trời B Mặt trăng C.Phản ứng hóa học D Phản ứng sinh học [Ctrl +  để xem lời giải chi tiết: ID = 705791] Câu [705792]: Trong chuỗi thức ăn, mắt xích phía sau thường có tổng sinh khối bé mắt xích phía trước Ngun nhân do: A.Trong q trình chuyển hóa bậc dinh dưỡng, lượng bị thất thoát B Sinh vật mắt xích sau khơng tiêu diệt triệt để sinh vật mắt xích trước C.Sinh vật mắt xích phía sau có kích thước cá thể bé sinh vật mắt xích phía trước D.Hiệu suất chuyển hóa lượng sinh vật mắt xích phía sau thấp mắt xích phía trước [Ctrl +  để xem lời giải chi tiết: ID = 705792] Câu [705793]: Trong hệ sinh thái, nhóm sinh vật sau có vai trò truyền lượng từ môi trường vô sinh vào quần xã sinh vật? A.Sinh vật tiêu thụ bậc B Sinh vật tiêu thụ bậc C.Sinh vật phân giải D Sinh vật sản xuất [Ctrl +  để xem lời giải chi tiết: ID = 705793] Câu [705794]: Khi chuyển từ bậc dinh dưỡng thấp lên bậc dinh dưỡng cao liền kề chuỗi thức ăn hệ sinh thái, lượng bị trung bình tới 90% Điều giải thích sai? A.Một phần không sinh vật sử dụng B Phần lớn lượng xạ vào hệ sinh thái bị phản xạ trở lại môi trường C.Một phần tiêu hao dạng hô hấp sinh vật D.Một phần sinh vật thải dạng chất tiết [Ctrl +  để xem lời giải chi tiết: ID = 705794] Câu [705795]: Trong hệ sinh thái cạn, chuỗi thức ăn thường có mắt xích A.một lồi sinh vật ăn nhiều loại thức ăn B hao phí lượng qua bậc dinh dưỡng lớn C.lồi sinh vật mắt xích phía sau thường có kích thước lớn lồi sinh vật mắt xích phía trước D.mỗi lồi sinh vật vị trí mắt xích khác [Ctrl +  để xem lời giải chi tiết: ID = 705795] Câu [705796]: Hiệu suất sinh thái gì? A.Là tỉ lệ lượng thực tế so với lượng toàn phần bậc dinh dưỡng B Là hiệu suất kinh tế mà người người có vận dụng quy luật sinh thái vào thực tiễn sản xuất C.Là tỉ lệ lượng hô hấp tiết với lượng tích lũy bậc dinh dưỡng D.Là tỉ lệ phần trăm chuyển hóa lượng bậc dinh dưỡng hệ sinh thái [Ctrl +  để xem lời giải chi tiết: ID = 705796] Pro S.A.T – Giải pháp tồn diện cho kì thi THPTQG MOON.VN – Học để khẳng định Khóa học Pro SAT Sinh học – Thầy Phan Khắc Nghệ www.facebook.com/phankhacnghe Câu [705797]: Sự khác biệt trao đổi vật chất lượng hệ sinh thái A.Năng lượng sử dụng lại vật chất khơng B Năng lượng trao đổi theo chu trình vật chất theo dòng C.Vật chất sử dụng lại lượng khơng D.Tổng lượng sinh lớn tổng sinh khối [Ctrl +  để xem lời giải chi tiết: ID = 705797] Câu [705798]: Đặc điểm sau nói dòng lượng hệ sinh thái? A.Ở bậc dinh dưỡng, phần lớn lượng bị tiêu hao qua hô hấp, tạo nhiệt,, chất thải có khoảng 10% lượng truyền lên bậc dinh dưỡng caohơn B Sinh vật đóng vai trò quan trọng việc truyền lượng từ môi trường vô sinh vào chu trình dinh dưỡng sinh vật phân giải vi khuẩn,nấm C.Trong hệ sinh thái, lượng truyền chiều từ vi sinh vật qua bậc dinh dưỡng tới sinh vật sản xuất trở lại môi trường D.Năng lượng truyền hệ sinh thái theo chu trình tuần hồn sử dụng trở lại [Ctrl +  để xem lời giải chi tiết: ID = 705798] Câu [705799]: Mắt xích có mức lượng cao chuỗi thức ăn A.sinh vật tiêu thụ bậc B sinh vật tiêu thụ bậc C.sinh vật sản xuất D sinh vật tiêu thụ bậc hai [Ctrl +  để xem lời giải chi tiết: ID = 705799] Câu 10 [705800]: Khi nói dòng lượng hệ sinh thái, phát biểu sau sai? A.Trong chu trình dinh dưỡng, lượng truyền từ bậc dinh dưỡng cao đến bậc dinh dưỡng thấp liền kề B Ở bậc dinh dưỡng, lượng chủ yếu bị hoạt động hô hấp sinh vật C.Ở bậc dinh dưỡng cao tổng lượng tích lũy sinh vật giảm D.Năng lượng truyền theo chiều giải phóng vào mơi trường dạng nhiệt [Ctrl +  để xem lời giải chi tiết: ID = 705800] Câu 11 [705801]: Khi nói trao đổi vật chất hệ sinh thái, có phát biểu sau đúng? I Trao đổi vật chất hệ sinh thái thực quần xã sinh vật quần xã sinh vật với sinh cảnh II Một phần vật chất chu trình sinh địa hóa khơng tham gia vào chu trình tuần hồn mà lắng đọng mơi trường III Trong quần xã, hợp chất cacbon trao đổi thông qua chuỗi thức ăn lưới thức ăn (trên cạn nước IV Rễ hấp thụ nitơ dạng NH4+ NO3- từ đất A.1 B C.3 D [Ctrl +  để xem lời giải chi tiết: ID = 705801] Pro S.A.T – Giải pháp tồn diện cho kì thi THPTQG MOON.VN – Học để khẳng định Khóa học Pro SAT Sinh học – Thầy Phan Khắc Nghệ www.facebook.com/phankhacnghe Câu 12 [705802]: Khi nói hệ sinh thái, có phát biểu sau đúng? I Sinh vật đóng vai trò quan trọng việc truyền lượng từ môi trường vơ sinh vào chu trình dinh dưỡng sinh vật sản xuất II Trong hệ sinh thái, vật chất lượng truyền theo chiều từ sinh vật sản xuất qua bậc dinh dưỡng tới môi trường khơng tái sử dụng III Chu trình trao đổi chất tự nhiên môi trường quần xã sinh vật bị phá vỡ hệ sinh thái khơng sinh vật tiêu thụ IV Vi khuẩn nhóm sinh vật có vai trò phân giải chất hữu thành chất vơ V Sự thất lượng qua bậc dinh dưỡng hệ sinh thái lớn nên hiệu suất sinh thái loài sinh vật không cao A.3 C.2 B D [Ctrl +  để xem lời giải chi tiết: ID = 705802] Câu 13 [705803]: Trong tự nhiên, chuỗi thức ăn hệ sinh thái nước thường dài chuỗi thức ăn hệ sinh thái cạn A.số loài sống nước nhiều B hiệu suất sinh thái nước cao C.hiệu suất sinh thái nước thấp D số loài sinh vật nước [Ctrl +  để xem lời giải chi tiết: ID = 705803] Câu 14 [705804]: nói hiệu suất sinh thái, phát biểu sau đúng? A.Hiệu suất sinh thái bậc dinh dưỡng cao cao B Hiệu suất sinh thái giảm dần qua mắt xích chuỗi thức ăn C.Hiệu suất sinh thái chuỗi thức ăn cao số mắt xích D.Hiệu suất sinh thái sinh vật chuỗi thức ăn nước thường cao chuỗi thức ăn cạn [Ctrl +  để xem lời giải chi tiết: ID = 705804] Câu 15 [705805]: Khi nói tháp sinh thái, có phát biểu sau đúng? I Dựa vào tháp sinh thái ta dự đốn hướng phát triển quần xã tương ứng II Tháp số lượng xây dựng dựa số lượng cá thể sinh vật bậc dinh dưỡng III Tháp sinh thái mô tả mối quan hệ dinh dưỡng loài quần xã IV Tháp lượng dạng hoàn thiện ln có đáy lớn đỉnh bé A.4 B C.2 D [Ctrl +  để xem lời giải chi tiết: ID = 705805] Câu 16 [705806]: Khi nói tháp sinh thái phát biểu sau sai? A.Dựa vào tháp sinh thái ta dự đốn hướng phát triển quần xã tương lai B Tháp số lượng xây dựng số lượng cá thể sinh vật bậc dinh dưỡng C.Tháp sinh thái mô tả mối quan hệ dinh dưỡng loài quần xã D.Tháp lượng hoàn thiện ln có đáy lớn đỉnh bé [Ctrl +  để xem lời giải chi tiết: ID = 705806] Pro S.A.T – Giải pháp tồn diện cho kì thi THPTQG MOON.VN – Học để khẳng định Khóa học Pro SAT Sinh học – Thầy Phan Khắc Nghệ www.facebook.com/phankhacnghe Câu 17 [705807]: Khi nói tháp sinh thái, có phát biểu sau đúng? I Tháp số lượng có dạng đáy lớn đỉnh nhỏ II Tháp lượng có dạng đáy lớn đỉnhnhỏ III Hình tháp sinh thái ln có dạng chuẩn hình tháp biểu diễn lượng bậc dinhdưỡng IV Hình tháp sinh thái ln có dạng chuẩn hình tháp biểu diễn sinh thái số lượng cá thể bậc dinh dưỡng V Tháp sinh khối có giá trị cao bậc dinh dưỡng biểu thị số lượng chấtsống VI Đối với hệ sinh tháisinh khối sinh vật cung cấp nhỏ có chu kì sống ngắn hình tháp khối lượng có dạng ngược A.1 B C.3 D [Ctrl +  để xem lời giải chi tiết: ID = 705807] Câu 18 [705808]: Khi nói dòng lượng hệ sinh thái, có phát biểu sau đúng? I Năng lượng truyền hệ sinh thái theo chu trình tuần hoàn sử dụng trở lại II Trong hệ sinh thái, lượng truyền chiều từ vi sinh vật qua bậc dinh dưỡng tới sinh vật sản xuất trở lại môi trường III Ở bậc dinh dưỡng, phần lớn lượng bị tiêu hao qua hơ hấp, tạo nhiệt, chất thải, có 10% lượng truyền lên bậc dinh dưỡng cao IV Sinh vật đóng vai trò quan trọng việc truyền lượng từ môi trường vô sinh vào chu trình dinh dưỡng sinh vật phân giải vi khuẩn, nấm A.1 B C.3 D [Ctrl +  để xem lời giải chi tiết: ID = 705808] Câu 19 [705809]: Trong phát biểu đây, có phát biểu nói chuyển hoá vật chất lượng hệ sinh thái? I Sự biến đổi lượng hệ sinh thái diễn theo chu trình II Năng lượng sinh vật sản xuất nhỏ lượng sinh vật tiêu thụ III Sự chuyển hố vật chất hệ sinh thái diễn khơng theo chu trình IV Năng lượng thất qua bậc dinh dưỡng chuỗi thức ăn lớn V Năng lượng sử dụng lại, vật chất khơng VI Nhóm lồi có sinh khối lớn sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cao VII Hiệu suất sinh thái tăng dần qua bậc dinh dưỡng A.1 B C.3 D [Ctrl +  để xem lời giải chi tiết: ID = 705809] Câu 20 [705810]: Khi nói trao đổi chất dòng lượng hệ sinh thái, phát biểu sau đúng? A.Hiệu suất sinh thái bậc dinh dưỡng thường lớn B Sinh vật mắt xích xa sinh vật sản xuất sinh khối trung bình lớn C.Năng lượng truyền chiều từ sinh vật sản xuất qua bậc dinh dưỡng tới môi trường D.Năng lượng chủ yếu qua tiết, phần nhỏ hô hấp [Ctrl +  để xem lời giải chi tiết: ID = 705810] Pro S.A.T – Giải pháp toàn diện cho kì thi THPTQG MOON.VN – Học để khẳng định Khóa học Pro SAT Sinh học – Thầy Phan Khắc Nghệ www.facebook.com/phankhacnghe Câu 21 [705811]: Ở vùng biển, lượng xạ chiếu xuống mặt nước đạt đến triệu kcal/m2/ngày Tảo silic đồng hóa 3% tổng lượng Giáp xác hồ khai thác 40% lượng tích lũy tảo, cá ăn giáp xác khai thác 0,0015 lượng giáp xác Hiệu suất sử dụng lượng bậc dinh dưỡng cuối so với tổng lượng ban đầu A.0,00018% B 0,18% C.0,0018% D 0,018% [Ctrl +  để xem lời giải chi tiết: ID = 705811] Câu 22 [705812]: Cho tháp lượng sau: Hiệu suất sinh thái sinh vật tiêu thụ bậc A.0,92% C.45,45% B 9,2% D 4,54% [Ctrl +  để xem lời giải chi tiết: ID = 705812] Câu 23 [705813]: Đều ăn lượng cỏ nuôi cá cho sản lượng cao ni bò Ngun nhân do: A.Bò dùng để kéo cày nên hao phí lượng lớn cá B Bò động vật đẳng nhiệt sống cạn nên hao phí lượng lớn cá C.Bò làm nhiệm vụ sinh nên phần lớn dinh dưỡng dùng để tạo sữa D.Bò động vật nhai lại nên hao phí thức ăn nhiều so với cá [Ctrl +  để xem lời giải chi tiết: ID = 705813] Câu 24 [705814]: Khoảng kg sinh vật ăn thịt tạo khu cánh đồng có chứa 1000 kg thức ăn thực vật? A.10000 B 1000 C.100 D 10 [Ctrl +  để xem lời giải chi tiết: ID = 705814] Câu 25 [705815]: Cho thông tin bảng đây: Pro S.A.T – Giải pháp tồn diện cho kì thi THPTQG MOON.VN – Học để khẳng định Khóa học Pro SAT Sinh học – Thầy Phan Khắc Nghệ www.facebook.com/phankhacnghe Hiệu suất sinh thái bậc dinh dưỡng cấp so với bậc dinh dưỡng cấp bậc dinh dưỡng cấp so với bậc dinh dưỡng cấp là: A.0,5% 4% B 2% 2,5% 0,5% 0,4% C D 0,5% 5% [Ctrl +  để xem lời giải chi tiết: ID = 705815] Câu 26 [705816]: Giả sử hệ sinh thái đồng ruộng, cào cào sử dụng thực vật làm thức ăn, cào cào thức ăn cá rơ, cá lóc sử dụng cá rơ làm thức ăn Cá lóc tích lũy 1620 kcal, tương đương với 9% lượng tích lũy bậc dinh dưỡng liên kết với Cá rơ tích lũy lượng lượng tương đương với 10% lượng cào cào Thực vật tích lũy 1500000 kcal Hiệu suất sinh thái bậc dinh dưỡng cấp với bậc dinh dưỡng cấp là: A.14% B 10% C.12% D 9% [Ctrl +  để xem lời giải chi tiết: ID = 705816] Câu 27 [705817]: Trong chuỗi thức ăn hệ sinh thái gồm có: cỏ → châu chấu → cá rơ Nếu tổng lượng cỏ 7,6.108 kcal; tổng lượng châu chấu 1,4.107 kcal; tổng lượng cá rô 0,9.106 kcal Hiệu suất sinh thái cá rô châu chấu A.1,8% 6,4% B 6,4% 1,8% C.4,1% 4,1% D 4,1% 4,6% [Ctrl +  để xem lời giải chi tiết: ID = 705817] Câu 28 [705818]: Giả sử lượng đồng hoá sinh vật dị dưỡng chuỗi thức ăn sau: Sinh vật tiêu thụ bậc 1: 500 000 Kcal Sinh vật tiêu thụ bậc 2: 180 000 Kcal Sinh vật tiêu thụ bậc 3: 18 000 Kcal Sinh vật tiêu thụ bậc 4: 620 Kcal Hiệu suất sinh thái bậc dinh dưỡng cấp với bậc dinh dưỡng cấp bậc dinh dưỡng cấp với bậc dinh dưỡng cấp chuỗi thức ăn là: A.10% 9% B 12% 10% C.9% 10% D 10% 12% [Ctrl +  để xem lời giải chi tiết: ID = 705818] Pro S.A.T – Giải pháp tồn diện cho kì thi THPTQG MOON.VN – Học để khẳng định Khóa học Pro SAT Sinh học – Thầy Phan Khắc Nghệ www.facebook.com/phankhacnghe Câu 29 [705819]: Giả sử lượng đồng hóa hiệu suất sinh thái sinh vật dị dưỡng có chuỗi thức ăn hình thành từ bốn loài sinh vật sau: Hiệu suất sinh thái lượng đồng hóa SVTT bậc A.10%; 8.103 kcal B 12%; 4,8.103 kcal C.25%; 4,8.103 kcal D 1,2%; 4.103 kcal [Ctrl +  để xem lời giải chi tiết: ID = 705819] Câu 30 [705820]: Khi nghiên cứu loài sinh vật thuộc chuỗi thức ăn quần xã người ta thu số liệu sau: Dòng lượng qua chuỗi thức ăn A.2 → → → B → → → C.4 → → → D → → → [Ctrl +  để xem lời giải chi tiết: ID = 705820] Pro S.A.T – Giải pháp tồn diện cho kì thi THPTQG MOON.VN – Học để khẳng định ... [705808]: Khi nói dòng lượng hệ sinh thái, có phát biểu sau đúng? I Năng lượng truyền hệ sinh thái theo chu trình tuần hồn sử dụng trở lại II Trong hệ sinh thái, lượng truyền chiều từ vi sinh vật qua... hố vật chất lượng hệ sinh thái? I Sự biến đổi lượng hệ sinh thái diễn theo chu trình II Năng lượng sinh vật sản xuất nhỏ lượng sinh vật tiêu thụ III Sự chuyển hoá vật chất hệ sinh thái diễn khơng... dinh dưỡng sinh vật phân giải vi khuẩn,nấm C .Trong hệ sinh thái, lượng truyền chiều từ vi sinh vật qua bậc dinh dưỡng tới sinh vật sản xuất trở lại môi trường D .Năng lượng truyền hệ sinh thái theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiệm Sinh 12: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái, Trắc nghiệm Sinh 12: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay