QUAN điểm cải THIỆN môi TRƯỜNG đầu tư của VIỆT NAM HIỆN NAY

15 21 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2018, 18:57

QUAN ĐIỂM CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY Mơi trường đầu tổng hòa yếu tố quốc qia, địa phương ảnh hưởng tới hoạt động đầu phát triển kinh tế.Môi trường đầu tổng thể, bao gồm môi trường phận, là: Mơi trường tự nhiên(đất đai,vị trí địa lý, khống sản, khí hậu ); mơi trường trị tình hình trị, mức độ ổn định trị); môi trường pháp luật(hiến pháp,các đạo luật cụ thể), mơi trường kinh tế(trình độ phát triển kinh tế, quy mô thị trường,cơ sở hạ tầng ) môi trường văn hóa, xã hộị (dân tộc, tơn giáo, phong tục, tập qn ) Mơi trường đầu đóng vai trò quan trọng trình thu hút thực hoạt động đầu Môi trường đầu tốt không mang lại lợi ích cho nhà đầu tư, mà cho kinh tế xã hội Môi trường đầu không cố định, vận động Cải thiện môi trường đầu cần thiết, phải thực thường xuyên, liên tục nhằm thu hút có hiệu nguồn vốn đầu cho tăng trưởng, phát triển kinh tế đất nước.Môi trường đầu nước ta nhiều bất cập, hạn chế Q trình cải thiện môi trường đầu tư, trước hết cần quán triệt quan điểm sau: -Cải thiện môi trường đầu phải trước bước: Mục tiêu thu hút vốn đầu không khối lượng vốn đầu mà chất lượng đầu (hiệu nguồn vốn đầu tư) Việc thu hút có hiệu vốn đầu chịu ảnh hưởng lớn môi trường đầu Môi trường đầu ảnh hưởng tới chi phí, rủi ro, rào cản cạnh tranh hoạt động đầu tư, từ ảnh hưởng tới hiệu hoạt động đầu Nhà đầu vào môi trường đầu để định đầu nào, đầu vào vùng nào, ngành nào, đầu Vì vậy, mơi trường đầu tiền đề, cần quan tâm đầu tư, cải thiện, môi trường đầu cần phải trước bước, có mơi trường đầu tốt thu hút hiệu nguồn vốn đầu kể ngồi nước - Cải thiện mơi trường đầu phải thường xuyên định kỳ: Môi trường đầu cần phải đánh giá thường xuyên, liên tục theo định kỳ để phát hạn chế, bất cập, từ đưa giải pháp khắc phục Mơi trường đầu tổng hòa nhiều yếu tố vận động, thay đổi tạo trạng thái khác Việc đánh giá môi trường đầu thường xuyên định kỳ nhiệm vụ, đòi hỏi khách quan để ngày hồn thiện mơi trường đầu tư, thu hút vốn cho phát triển kinh tế xã hội Cải thiện môi trường đầu thường xuyên định kỳ tạo niềm tin tương lai cho nhà đầu Họ tin tưởng môi trường đầu ngày tốt hơn, định hướng để đầu hiệu -Cải thiện môi trường đầu hệ thống, đồng bộ, hợp lý; kết hợp cải thiện bước với đột phá: Cải thiện hệ thống, đồng bộ, hợp lý yếu tố môi trường đầu tránh không thống yếu tố, yếu tố môi trường đầu tư, môi trường đầu địa phương với môi trường đầu quốc gia môi trường đầu quốc gia với môi trường đầu quốc tế Hiện cần đặc biệt quan tâm cải thiện điểm yếu hạn chế đầu tư, mơi trường pháp lý sở hạ tầng Quá trình cải thiện môi trường đầu phải theo tuần tự, bước; nhiên cần có đột phá cần thiết đòi hỏi thực tiễn -Q trình cải thiện môi trường đầu phải bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ từ Trung ương đến địa phương: Ngun tắc đòi hỏi cải thiện mơi trường đầu cần có quản lý thống từ Trung ương phải phát huy tính chủ động, sáng tạo địa phương Vốn đầu vào địa phương khác môi trường đầu cứng mà lực quản lý điều hành quyền địa phương Sự khác biệt môi trường đầu địa phương cho thấy việc phát huy tính dân chủ cần thiết để đẩy mạnh q trình cải thiện mơi trường đầu Tuy nhiên, quy định Trung ương áp dụng khác địa phương gây ảnh hưởng tới lợi ích nước làm xói mòn niềm tin nhà đầu Vì vậy, cần đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ q trình cải thiện mơi trường đầu cần thiết Quá trình phân cấp quảnđầu cấp giấy chứng nhận đầu cho địa phương, quán triệt nguyên tắc tập trung dân chủ quản lý kinh tế, phát huy tính chủ động, sáng tạo địa phương Tuy nhiên, việc phân cấp đạt hiệu cao địa phương có đủ điều kiện, lực đánh giá dự án, thực thi nhiệm vụ - Cải thiện môi trường đầu cần quan tâm đến lợi ích nhiều bên: Mục tiêu nhà đầu lợi nhuận, dự án chấp nhận mang lại lợi ích cho tồn xã hội, góp phần vào việc thực mục tiêu tăng trưởng phát triển kinh tế đất nước Lợi ích nhà đầu thu đồng với lợi ích xã hội thu Do đó, đánh giá hiệu dự án cần đánh giá hiệu tài hiệu kinh tế xã hội Quá trình cải thiện mơi trường đầu cần tạo điều kiện thuận lợi để tối đa hóa lợi ích, bảo đảm lợi ích hài hòa nhà đầu với lợi ích xã hội chủ thể khác có liên quan -Cải thiện môi trường đầu phải phù hợp với điều kiện đất nước, địa phương bối cảnh môi trường đầu quốc tế: Cải thiện môi trường đầu cần phải xuất phát từ thực trạng môi trường đầu Việt Nam địa phương.Khi cải thiện môi trường đầu tư, áp dụng cứng nhắc mơ hình nước khác vào Việt Nam Q trình cải thiện mơi trường đầu quốc gia chịu tác động nhiều nhân tố khách quan bên ngồi, như: Xu hướng tự hóa, tồn cầu hóa, xu hướng phát triển khoa học cơng nghệ… Cải thiện môi trường đầu quốc gia cần liên kết chặt chẽ với môi trường đầu quốc tế, chủ động hợp tác, hội nhập kinh tế khu vực giới -Xã hội hóa q trình cải thiện môi trường đầu tư: Cải thiện môi trường đầu phải thường xuyên, liên tục, liên quan đến nhiều chủ thể cần nhiều nguồn lực.Xã hội hóa trình cải thiện mơi trường đầu cần huy động khuyến khích tối đa nguồn lực ngồi nước tham gia.Cần xác định rõ lợi ích mang lại cho chủ thể tham gia lợi ích mang lại cho toàn kinh tế Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm chế tài quan quản lý nhà nước chủ thể tham gia cải thiện môi trường đầu Gắn kết chặt chẽ q trình cải thiện mơi trường đầu với hoạt động xúc tiến đầu tư: Giữa môi trường đầu xúc tiến đầu mối quan hệ biện chứng với Môi trường đầu tiền đề, sở cho hoạt động xúc tiến đầu Xúc tiến đầu cầu nối môi trường đầu nhà đầu Xúc tiến đầu cung cấp thông tin môi trường đầu cho nhà đầu Nếu môi trường đầu tốt mà nhà đầu đến, cơng tác xúc tiến đầu khơng hiệu thu hút đầu Tuy nhiên, tạo lập môi trường đầu tốt gốc rễ, vấn đề quan trọng hàng đầu, kết hợp với hoạt động xúc tiến đầu tích cực, hiệu từ giúp nhà đầu thấy hội đầu tiềm năng, giúp thu hút đầu Ngược lại, mơi trường đầu khơng tốt khơng thể thu hút vốn đầu dù công tác xúc tiến đầu có tốt đến đâu Cần gắn kết chặt chẽ q trình tích cực cải thiện mơi trường đầu với đẩy mạnh, đa dạng hóa hoạt động xúc tiến đầu để nhà đầu biết thay đổi có lợi mơi trường đầu hoạt động đầu tư, từ thu hút đầu tư, kể nước NHỮNG TÍN HIỆU CẢI CÁCH MƠI TRƯỜNG KINH DOANH Chính phủ Việt Nam có hành động liệt cho thời kỳ cải cách, đặc biệt cải cách môi trường kinh doanh Thời gian qua, thu tín hiệu kết khả quan Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn đầy “phấn khích”, hàng loạt động thái lắng nghe ý kiến, cam kết thay đổi tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động Chính phủ bộ, ngành thực thời gian qua Những tín hiệu cải cách: Những kiện xem tín hiệu cải cách cho kinh tế Việt Nam kế hoạch “quốc gia khởi nghiệp”; hướng tới mục tiêu Việt Nam đến năm 2020 có triệu doanh nghiệp.Chỉ thời gian ngắn, Chính phủ ban hành Nghị 19/2016/NQ-CP nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 – 2017, định hướng đến năm 2020 (Nghị 19/2016); Nghị 35/2016/NQ-CP hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 với đầy đủ sách hỗ trợ doanh nghiệp nước phát triển (Nghị 35) Cùng với đó, vấn đề cải cách thể chế để tạo thuận lợi cho kinh tế đặt ra; mục tiêu mà Chính phủ hướng tới trở thành phủ kiến tạo phục vụ, thay điều hành kinh tế mệnh lệnh hành trước Tất tín hiệu đặt cho doanh nghiệp nhiều kỳ vọng với bước ngoặt thật cải cách môi trường kinh doanh mở giai đoạn cho phát triển doanh nghiệp Nhìn lại hai năm trước, bối cảnh kinh tế Việt Nam ngày hội nhập sâu rộng vào kinh tế khu vực giới, việc minh bạch hóa, tạo lập mơi trường kinh doanh thơng thống, việc khai thơng vướng mắc môi trường kinh doanh nâng cao lực cạnh tranh quốc gia chiến lược cạnh tranh toàn cầu vấn đề cấp thiết Để thực hóa mục tiêu đó, hai năm 2014 2015, Chính phủ ban hành hai nghị mang số 19: Nghị 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 Nghị số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016 (gọi chung Nghị 19).Các Nghị 19 coi Nghị cải tiến lấy số Doing Business tổ chức quốc tế Ngân hàng Thế giới (WB) đưa để chấm điểm cải cách nước nhiều lĩnh vực Nghị 19 đặt mục tiêu Việt Nammơi trường kinh doanh tốp đầu ASEAN Kết thực Nghị 19/NQ-CP Theo đánh giá Chính phủ, sau năm thực Nghị 19, môi trường đầu kinh doanh Việt Nam có bước cải thiện, lực cạnh tranh nâng lên, tổ chức quốc tế có uy tín ghi nhận, cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao Theo TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) cho biết, Việt Nam đánh giá nước có nhiều giải pháp cải cách môi trường kinh doanh có cải thiện nhiều số nước ASEAN Một số tiêu Việt Nam vượt so với mục tiêu ASEAN - như: Khởi kinh doanh, bảo vệ nhà đầu tư, tiêu nộp thuế bảo hiểm xã hội Mặc dù vậy, xét tổng thể, môi trường kinh doanh Việt Nam chưa đạt mức ASEAN - vào cuối năm 2015 Thậm chí, số tiêu mơi trường kinh doanh Việt Nam bị tụt hạng so với nước khu vực như: Xuất nhập thông quan qua biên giới, giấy phép xây dựng Theo báo cáo kết triển khai Nghị số 19/NQ-CP năm 2015 Bộ Kế hoạch Đầu cho biết cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao, hoan nghênh nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh Chính phủ Bộ, ngành, địa phương Đã có cải thiện tích cực lĩnh vực khởi kinh doanh, hải quan, nộp thuế, bảo hiểm xã hội, tiếp cận điện năng, nhờ mơi trường kinh doanh Việt Nam theo xếp hạng Ngân hàng Thế giới cải thiện Thứ hạng Việt Namcải thiện: Thứ hạng Việt Nam tăng bậc, từ vị trí 93 lên 90 Sự cải thiện thể số gồm: Khởi doanh nghiệp (tăng bậc); tiếp cận điện (tăng 22 bậc); tiếp cận tín dụng (tăng bậc); nộp thuế bảo hiểm xã hội (tăng bậc); giải phá sản doanh nghiệp (tăng bậc) Do đánh giá Ngân hàng Thế giới ghi nhận thay đổi tính đến thời điểm 31/5/2015, số văn Luật Doanh nghiệp có hiệu lực sau thời điểm đó, nên dự kiến năm 2016, số Việt Nam xếp hạng tốt Về thời gian tiếp cận điện năng, Việt Nam giảm 56 ngày, cải thiện 27 bậc nhiên thứ hạng thấp so với nước ASEAN gồm nước Thái Lan, Singapore, Malaysia Philippines Thời gian nộp thuế bảo hiểm xã hội Việt Nam giảm 102 giờ, tăng bậc, song thứ hạng thấp… Cụ thể với số lĩnh vực: lĩnh vực có cải thiện thứ hạng chủ yếu bộ, quan: Tài chính, Kế hoạch Đầu tư, Giao thông vận tải, Ngân hàng Nhà nước, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, VCCI triển khai thực tốt nhiệm vụ, giải pháp theo yêu cầu Nghị 19/NQ-CP Nhưng phần lớn bộ, quan địa phương thực chưa đạt yêu cầu đạo Nghị Quyết 19/NQ-CP Trong nhiều số đề Nghị 19/NQ-CP năm 2015 chưa đạt yêu cầu, chí số lĩnh vực khơng có cải thiện giảm bậc Một số lĩnh vực bị giảm bậc: - Thời gian thực thủ tục cấp phép xây dựng kéo dài thêm 52 ngày; - Thủ tục đăng ký sở hữu tài sản tăng lên, điểm số chất lượng thủ tục hành đất đai mức trung bình dưới; Chỉ số bảo vệ nhà đầu chưa ghi nhận cải thiện (do thời điểm kết thúc điều tra Luật Doanh nghiệp chưa có hiệu lực); - Giao dịch thương mại qua biên giới giảm liên tục bậc năm gần bất cập quản lý chuyên ngành; - Chỉ số giải tranh chấp hợp đồng khơng có thay đổi điểm số thứ hạng Cụ thể số bất cập: - Nghị 19/NQ-CP (năm 2015) đặt yêu cầu cải cách toàn diện quy định điều kiện kinh doanh với việc bãi bỏ 3.299 điều kiện kinh doanh quy định văn nghị định theo Luật Đầu Luật Doanh nghiệp từ 1/7/2016, nhiên có tình trạng số tiếp tục soạn thảo, ban hành thông quy định điều kiện kinh doanh - Về yêu cầu cải cách toàn diện quy định quản lý chuyên ngành, Nghị giao trách nhiệm cụ thể cho 13 bộ, ngành liên quan; nhiên có (Tài chính, Giao thơng vận tải, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn) chủ động triển khai theo hướng cải cách Các lại chưa thực xây dựng, ban hành văn chưa theo tinh thần cải cách Nghị 19/NQ-CP, dẫn đến thứ hạng số giao dịch thương mại qua biên giới giảm bậc, tạo gánh nặng cho doanh nghiệp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường kinh doanh Thực tế cho thấy, ngành, địa phương mà Bộ trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh đạo sát sao, đôn đốc, giám sát thực thi, đơn vị thực giải pháp, đạt kết Nghị đề Ngược lại, gần việc triển khai thực tế chưa đạt yêu cầu, mục tiêu đề Nghị khơng có chuyển biến đáng kể Việt Nam có lợi có mơi trường xã hội trị ổn định Nhưng lợi khơng phát huy, môi trường đầu dậm chân chỗ nhiều vấn đề tồn tại; có vấn đề từ máy quản lý Quyết tâm Chính phủ cao phận thừa hành chưa cải thiện Do vậy, cần phải có chế tiếp nhận, xử lý ý kiến phản hồi doanh nghiệp để có đánh giá đắn tình hình thực tế, từ có giải pháp can thiệp kịp thời để sách Chính phủ thực hướng, giúp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp Các giải pháp chủ yếu: - Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đồng bộ, đại sở tuân thủ đầy đủ quy luật kinh tế thị trường hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng - Thực hiệu đột phá chiến lược, đẩy mạnh cấu lại kinh tế gắn với đổi mơ hình tăng trưởng, nâng cao suất, chất lượng, hiệu sức cạnh tranh sản phẩm, doanh nghiệp, kinh tế - Đẩy mạnh xã hội hóa cung cấp dịch vụ công Đẩy mạnh hoạt động đầu mạo hiểm, thí điểm cổ phần hóa đơn vị nghiệp cơng; thực mơ hình đơn vị nghiệp công cộng đồng quản lý; đơn vị nghiệp cơng hoạt động doanh nghiệp cơng ích; cho thuê sở vật chất, tài sản Nhà nước để kinh doanh dịch vụ công… - Tập trung đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành đề cao trách nhiệm thực thi công vụ cán bộ, công chức - Tổ chức triển khai kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành trọng tâm năm 2015 theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015 Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm cắt giảm tối thiểu 25% chi phí tuân thủ quy định, thủ tục hành liên quan Rà sốt, chuẩn hóa thủ tục hành thuộc phạm vi chức quản lý, thẩm quyền giải Bộ, ngành, địa phương, bảo đảm 100% thủ tục hành chuẩn hóa, kịp thời cơng bố, cơng khai Cơ sở liệu quốc gia thủ tục hành niêm yết đồng bộ, thống nơi tiếp nhận, giải thủ tục hành - Tổ chức triển khai, thiết lập Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị quy định hành tình hình, kết giải thủ tục hành cấp quyền thuộc phạm vi quản lý - Đẩy mạnh đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin công tác quản lý nhà nước, việc giải thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ cơng trực tuyến lĩnh vực thiết, liên quan đến người dân doanh nghiệp Từng bước triển khai xây dựng hệ thống sở liệu quốc gia, trước hết tập trung xây dựng sở liệu quốc gia dân cư, đất đai, doanh nghiệp - Triển khai đồng bộ, hiệu chế cửa, cửa liên thông áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001 vào hoạt động quan, tổ chức thuộc hệ thống hành nhà nước - Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cơng chức, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí Phát xử lý nghiêm cán bộ, cơng chức có hành vi nhũng nhiễu, gây cản trở cho tổ chức, cá nhân thi hành công vụ - Phát hiện, điều tra kịp thời, xử lý nghiêm minh giải thỏa đáng khiếu nại vụ việc vi phạm cạnh tranh, góp phần tạo lập mơi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng Chính phủ giao nhiệm vụ cụ thể cho Bộ, ngành, địa phương, Phòng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề Theo đó, Bộ Kế hoạch Đầu chủ trì, phối hợp với Bộ, quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ giao: + Khẩn trương xây dựng, trình ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư; đạo hướng dẫn tổ chức thực đúng, đầy đủ quy định luật, khởi kinh doanh bảo vệ nhà đầu + Công bố đầy đủ quy định điều kiện kinh doanh Cổng Thông tin doanh nghiệp quốc gia; rà soát, đánh giá kiến nghị bãi bỏ điều kiện kinh doanh không cần thiết + Xây dựng chế liên thông chia sẻ thông tin doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệpđăng ký lao động, bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật + Triển khai thực việc sử dụng mã số doanh nghiệp nhất, sử dụng chữ ký số doanh nghiệp tất quan hệ doanh nghiệp với quan quản lý nhà nước (Kế hoạch Đầu tư, Thuế, Hải quan, Bảo hiểm xã hội, Tài nguyên Môi trường, Xây dựng ) hoạt động doanh nghiệp MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ VỚI NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Mặc dù Việt Nam thực cải cách mở cửa kinh tế gần 30 năm, thành viên WTO gần năm đến mức độ tham gia doanh nghiệp nước vào chuỗi giá trị toàn cầu chưa có nhiều cải thiện Sản phẩm xuất dựa nhiều vào giá nhân công khai thác tài nguyên đất nước Các mặt hàng có lợi so sánh cao thuộc nhóm sử dụng tài nguyên, lao động giá rẻ may mặc, da giày, thủ công mỹ nghệ, nông sản, thủy sản Hầu hết sản phẩm Việt Nam chưa khẳng định vị trường quốc tế Do vậy, thấy nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp vấn đề không đơn giản Bài viết tập trung đánh giá tác động môi trường vĩ mô nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam thời kì hội nhập Về cải cách thủ tục hành Cải cách thủ tục hành trọng tâm đạo Chính phủ nhằm cải thiện mơi trường đầu tư, nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp, nâng cao lực cạnh tranh quốc gia Thực đạo Chính phủ, Bộ tài liệt thực triển khai thủ tục hành cách đồng bộ, quán, đặc biệt lĩnh vực thuế, hải quan Trong đó, cải cách thể chế, rà soát văn quy phạm pháp luật, quy trình thủ tục để cắt giảm, loại bỏ quy định khơng phù hợp, gây khó khăn cho doanh nghiệp Trong lĩnh vực thuế, lộ trình cải cách thực từ năm 2011 đến có dấu hiệu khả quan Năm 2015, thông qua việc cải cách thể chế sách, đẩy nhanh tốc độ dịch vụ khai nộp thuế điện tử, rà sốt chuẩn hóa 70 quy trình, cắt giảm 63 thủ tục, đơn giản hóa 50 thủ tục thuế, số thực thủ tục hành lĩnh vực thuế giảm từ 872 (năm 2014) xuống 171 (năm 2015) Thông qua việc cắt giảm thời gian nộp thuế bãi bỏ quy định, chứng từ không cần thiết giúp 500 nghìn doanh nghiệp hưởng lợi, từ có nhiều thời gian chi phí tập trung cho phát triển Song song với thuế, hải quan có bước tiến vượt bậc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin cải cách thủ tục hành Việc áp dụng hệ thống thơng quan tự động (VNACCS/VCIS) chế cửa quốc gia giúp ngành Hải quan có bước tiến Kết có 99,65% số lượng tờ khai xuất nhập thực thông qua VNACCS, tổng doanh thu đạt 271,5 triệu USD Bên cạnh đó, thời gian cho hàng hóa thơng quan giảm bình quân từ 21 ngày xuống 14 ngày xuất khẩu, 13 ngày nhập khẩu, giảm 10-20% chi phí 30% thời gian thơng quan hàng hóa xuất nhập cho doanh nghiệp Do cải cách thủ tục hải quan mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp Về hạ tầng sở, đặc biệt hạ tầng sở giao thông Hạ tầng tảng cho phát triển doanh nghiệp Trong năm qua, nước ta tập trung nguồn lực, nguồn lực ngân sách, Việt Nam huy động đầu nhân nước, nguồn tài trợ quốc gia để phát triển hạ tầng Vì vậy, hàng loạt cơng trình hạ tầng quan trọng giao thơng đường cao tốc, cầu cảng, bến tàu, hạ tầng thị… xây dựng, hồn thiện, góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội đất nước, nâng cao đời sống nhân dân.Tuy nhiên, sở hạ tầng thiếu chưa đáp ứng kịp nhu cầu phát triển, hệ thống đường cao tốc hoàn thiện, đường sắt đô thị khởi công xây dựng, hệ thống tàu cao tốc đề xuất xây dựng…khối lượng cơng việc lại để hồn thiện mạng lưới hạ tầng giao thơng khổng lồ Cơ sở hạ tầng giao thông, đặc biệt đường bộ, có 32% đạt loại tốt trở lên, lại 68% loại trung bình, xấu cần phải bảo dưỡng, nâng cấp Nhiều tuyến chưa đảm bảo tiêu chuẩn, cầu đường chưa đồng bộ, chất lượng mặt đường xuống cấp nghiêm trọng nên thường xuyên xảy tai nạn ùn tắc như: QL1, QL2, QL3, QL5, QL6 ; đặc biệt khu vực miền Trung, Tây Nguyên, cầu, cống, tuyến đường xây dựng trước không phù hợp với tình hình thủy văn nên dễ bị ngập lụt mùa mưa bão, gây sụt lở Bên cạnh đó, hệ thống lưới điện lạc hậu, gây tổn thất điện lớn so với nước khu vực giới (tổn thất điện Việt Nam năm 2014 8,6%, bình qn giới 8,4 %) Hạ tầng thị nông thôn thiếu đồng , chất lượng kém, tỷ lệ đất dành cho giao thơng thấp nhiều so với tiêu quy định (tại Hà Nội đạt 6%-7%; TP Hồ chí Minh đạt gần 8% so với yêu cầu từ 20%-25%) dẫn đến tượng ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông ngày tăng thành phố lớn Về khoa học công nghệ Khoa học công nghệ yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp nâng cao lực cạnh tranh Tuy nhiên, khả áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Việt Nam hạn chế Mặt khác, hoạt động khoa học công nghệ thời gian qua, chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước Chi dành cho khoa học công nghệ chiếm 2% ngân sách nhà nước, tương đương với mức trung bình nước giới, GDP thấp, nên nguồn đầu cho khoa học công nghệ Việt Nam hàng năm khiêm tốn Nếu tính bình quân theo đầu người, vốn đầu cho phát triển khoa học công nghệ nước ta đạt 12-13 USD/người, thuộc diện thấp giới, thấp số nước khu vực Philippines, Indonesia… Việc huy động nguồn đầu xã hội, từ phía doanh nghiệp thấp Hiện nay, đầu cho khoa học công nghệ khối doanh nghiệp 50% đầu từ ngân sách nhà nước Các doanh nghiệp nước ta chưa thực quan tâm đầu phát triển khoa học cơng nghệ Ngun nhân chế sách khuyến khích doanh nghiệp thành lập Quỹ phát triển khoa học công nghệ, dành phần lợi nhuận để đầu cho khoa học công nghệ nhiều bất cập Hơn nữa, doanh nghiệp Việt Nam quy mô nhỏ nên với 10% lợi nhuận không đáp ứng yêu cầu đổi công nghệ tạo sản phẩm Phần lớn doanh nghiệp nhân Việt Nam sử dụng công nghệ tụt hậu so với mức trung bình giới từ – hệ, có 76% máy móc, dây chuyền công nghệ nhập thuộc hệ năm 1960 – 1970, 75% số thiết bị hết khấu hao, 50% thiết bị đồ tân trang… Tình hình quản lí sử dụng cơng nghệ doanh nghiệp nghèo nàn, lạc hậu, thể qua số mặt sau: Một là, tỉ lệ công nghệ tiên tiến đại đạt 16%, tập trung chủ yếu vào ngành dệt (33%), may (46%), khai thác than (37%) Hai là, mức tiêu hao lượng, nhiên liệu lãng phí ngun liệu cơng nghệ Việt Nam cao, mức tiêu hao lượng cho đơn vị sản phẩm ngành luyện kim đen 250%, hóa chất 138%, giấy 127% Ba là, hiệu sử dụng máy móc, thiết bị cơng nghệ thấp, hệ số cơng suất máy móc đạt từ 25-30% Như vậy, thấy doanh nghiệp Việt Nam chưa thực quan tâm đến nghiên cứu khoa học ứng dụng công nghệ sản xuất kinh doanh nên hiệu đạt chưa cao Về chất lượng trình độ nguồn nhân lực Theo đánh giá Ngân hàng Thế giới, chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam đạt mức 3,79 điểm (trên thang điểm 10), xếp hạng thứ 11 số 12 quốc gia khảo sát châu Á Trong Hàn Quốc đạt 6,91 điểm; Ấn Độ đạt 5,76 điểm; Malaysia đạt 5,59 điểm Đánh giá cho biết nhân lực nước ta yếu chất lượng, thiếu động sáng tạo, tác phong lao động nơng nghiệp, có khoảng cách lớn với nước khu vực Chỉ số cạnh tranh nguồn nhân lực Việt Nam đạt 3,39 10 điểm Đây dấu hiệu cho thấy Việt Nam thiếu lao động có trình độ tay nghề, công nhân kỹ thuật bậc cao Trong tổng số 53,4 triệu lao động từ 15 tuổi trở lên làm việc (số liệu năm 2015), có khoảng 49% qua đào tạo, qua đào tạo nghề từ tháng trở lên chiếm khoảng 19% Ngoài ra, phận lớn người lao động chưa tập huấn kỷ luật lao động công nghiệp, tùy tiện giấc hành vi Người lao động chưa trang bị kiến thức kỹ làm việc theo nhóm, thiếu khả hợp tác gánh chịu rủi ro, ngại phát huy sáng kiến chia sẻ kinh nghiệm làm việc Trong bối cảnh đó, việc Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) mở vào cuối năm 2015 Việt Nam vừa tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) khiến cho thị trường lao động khu vực ký kết dần trở nên đồng với Điều có nghĩa là, tương lai gần, thị trường lao động khơng phân định biên giới lãnh thổ, lao động có chun mơn, cơng nhận có hội di chuyển, tìm kiếm việc làm theo khả năng, nhu cầu thân AEC ví dụ Các thoả thuận cơng nhận lẫn tiêu chuẩn, trình độ, kỹ nghề nghiệp… công cụ quan trọng cho việc tự di chuyển lao động Với thị trường mở vậy, người lao động Việt Nam khơng thích ứng cách hồn thiện kiến thức, tay nghề, trình độ ngoại ngữ khơng có hội vươn tầm khu vực, chí, thua sân nhà Giải pháp cải thiện môi trường vĩ mô để nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Một là, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính: Tiếp tục thực Kế hoạch hành động thực Nghị số 19-2016/NQ-CP để cải thiện môi trường kinh doanh, cụ thể: cải thiện môi trường đầu kinh doanh Việt Nam ngang nước ASEAN (cuối năm 2017) tiến tới ASEAN (vào năm 2020); tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục giảm số thời gian nộp thuế 110 vào năm 2020; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào nghiệp vụ thuế, thực ứng dụng công nghệ thông tin tối thiểu đạt 95% nộp tờ khai, nộp thuế; thực ứng dụng cơng nghệ thơng tin hồn thuế điện tử; cơng khai sở liệu hồn thuế, bảo đảm 100% hồ sơ hoàn thuế kiểm tra; nghiên cứu thực thí điểm giao dịch thuế điện tử hoạt động đăng ký xe ô tô, xe gắn máy Đồng thời, bảo đảm 100% hồ sơ khiếu nại người nộp thuế giải thời gian quy định pháp luật; công khai, minh bạch theo quy định Luật quản lý thuế, quy trình tra, giải khiếu nại hồn thuế giá trị gia tăng qua việc hoàn thiện phần mềm sở liệu giải khiếu nại Tiếp tục triển khai cấp mã số thuế tự động phân cấp quan thuế quản lý doanh nghiệp phạm vi toàn quốc Hai là, thúc đẩy phát triển hệ thống sở hạ tầng Tăng cường đa dạng hóa nguồn vốn đầu vào sở hạ tầng, thực theo mơ hình PPP, BOT theo hướng: hồn thiện hệ thống pháp luật lĩnh vực đầu theo mơ hình PPP, nghiên cứu học hỏi nước quỹ hỗ trợ doanh nghiệp đầu PPP, xây dựng chế hỗ trợ chủ đầu rủi ro phát sinh chế kéo dài thời gian hoàn vốn BOT, chế thu phí… Ba là, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: nâng cao chất lượng hiệu giáo dục đào tạo Giáo dục đào tạo coi khâu then chốt, định chất lượng nguồn nhân lực Xuất phát từ vị trí, vai trò giáo dục đào tạo tiến trình bồi dưỡng nguồn nhân lực, cần thiết phải nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo tất bậc học Trong đó, bước quan trọng phải có đổi mục tiêu, chương trình phương pháp dạy học từ bậc phổ thông đến đại học nhằm đảm bảo cung cấp cho người học kiến thức làm tảng cho hoạt động thực tiễn sau họ Phương pháp dạy học phải xuất phát từ mục tiêu đào tạo, gắn với nội dung phù hợp với điều kiện học sinh; rèn luyện tạo điều kiện cho học sinh biểu đạt vấn đề theo quan điểm cách nhìn mình, tạo thói quen suy nghĩ độc lập cho người học Có sách đầu hợp lý sử dụng có hiệu nguồn lực cho giáo dục đào tạo, đặc biệt đội ngũ giáo viên; đồng thời, hoàn thiện mạng lưới giáo dục toàn quốc, trọng đầu phát triển vùng sâu, vùng xa, đặc biệt vùng đồng bào dân tộc thiểu số Xây dựng đội ngũ giáo viên đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu giảng dạy, phân công lại lực lượng giáo viên theo vùng miền cho phù hợp, có sách ưu đãi giáo viên cơng tác vùng khó khăn Bên cạnh đó, cải thiện nâng cao thể lực cho người nói chung lực lượng lao động nói riêng, tạo tảng cho việc phát triển trí lực, tâm lực nguồn nhân lực Đây vấn đề có ý nghĩa chiến lược lâu dài Bốn là, đầu phát triển khoa học công nghệ: Để doanh nghiệp nâng cao lực cạnh tranh, Nhà nước cần đổi hồn thiện chế quản lý sách phát triển khoa học công nghệ, đổi chế tài đầu cho khoa học cơng nghệ, nâng cao tỷ lệ đóng góp doanh nghiệp xã hội hóa thu hút nguồn lực ngân sách đầu cho khoa học cơng nghệ Hình thành hệ thống quỹ phát triển khoa học công nghệ, quỹ đầu mạo hiểm, quỹ đổi công nghệ thúc đẩy phát triển ngành cơng nghệ cao Bên cạnh đó, xây dựng chương trình đào tạo bồi dưỡng sử dụng hiệu quả, trọng dụng cán khoa học công nghệ, trí thức ngồi nước có trình độ chun mơn cao, phát triển đội ngũ cán kỹ thuật trình độ cao doanh nghiệp, tạo chế nhằm liên kết bên gồm doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, quỹ đầu thơng qua hỗ trợ tài chính, sở vật chất… ... tài quan quản lý nhà nước chủ thể tham gia cải thiện môi trường đầu tư Gắn kết chặt chẽ trình cải thiện môi trường đầu tư với hoạt động xúc tiến đầu tư: Giữa môi trường đầu tư xúc tiến đầu tư. .. Cải thiện hệ thống, đồng bộ, hợp lý yếu tố môi trường đầu tư tránh không thống yếu tố, yếu tố môi trường đầu tư, môi trường đầu tư địa phương với môi trường đầu tư quốc gia môi trường đầu tư quốc... từ thực trạng môi trường đầu tư Việt Nam địa phương.Khi cải thiện môi trường đầu tư, khơng thể áp dụng cứng nhắc mơ hình nước khác vào Việt Nam Q trình cải thiện mơi trường đầu tư quốc gia chịu
- Xem thêm -

Xem thêm: QUAN điểm cải THIỆN môi TRƯỜNG đầu tư của VIỆT NAM HIỆN NAY, QUAN điểm cải THIỆN môi TRƯỜNG đầu tư của VIỆT NAM HIỆN NAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay