Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại chi cục thuế quận 7, thành phố hồ chí minh

85 19 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2018, 18:14

TRẦN VIỆT HÙNG VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NA HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ H TRẦN VIỆT HÙNG TRẦN VIỆT HÙNG NGÀNH CHÍNH TRỊ HỌC THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠQUY SỞ CHẾ DÂN THỰC HIỆN TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬNTẠI 7, CHI CỤC THUẾ Q THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ Ngành: Chính trị học Mã số: 8310201 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH T LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH TRỊ HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS HỒ VIỆT HẠNH HÀ NỘI, năm 2018 KHÓA VII HÀ NỘI, năm 2018 HÀ NỘI, năm HÀ NỘI - năm LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân tơi Các thơng tin, số liệu khách quan dựa kết nghiên cứu thực tế, tài liệu cơng bố quan nhà nước thẩm quyền cung cấp Các kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, nguồn gốc chưa công bố 2 LỜI CẢM ƠN Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc lời cảm ơn chân thành tới PGS TS Hồ Việt Hạnh, Phó Giám đốc Học viện Khoa học xã hội, người thầy tận tình hướng dẫn, động viên, giúp đỡ tác giả suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc, Khoa Triết học, cán bộ, giảng viên Học viện Khoa học xã hội tạo điều kiện, nhiệt tình giảng dạy giúp đỡ tác giả trình theo học chuyên ngành cao học Chính trị học Học viện Trân trọng cảm ơn Ban lãnh đạo, Đảng ủy Chi cục Thuế Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để tác giả hồn thành tốt nhiệm vụ Hà nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả Luận văn Trần Việt Hùng 3 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT VỀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ SỞ 1.1 Một số khái niệm 1.2 Nội dung hình thức thực quy chế dân chủ sở 12 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực quy chế dân chủ sở 17 1.4 Kinh nghiệm thực quy chế dân chủ sở số địa phương nước 19 Kết luận chương .23 Chương THỰC TRẠNG THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ SỞCHI CỤC THUẾ QUẬN 24 2.1 Khái quát Chi cục Thuế quận 24 2.2 Tình hình thực quy chế dân chủ sở Chi cục thuế Quận 30 2.3 Nội dung thực Quy chế dân chủ sở Chi cục Thuế quận7 33 2.4 Hình thức thực Quy chế dân chủ sở Chi cục Thuế quận .44 2.5 Các yếu tổ ảnh hưởng đến trình thực quy chế dân chủ sở Chi cục Thuế quận 49 2.6 Đánh giá việc tổ chức thực quy chế dân chủ sở Chi cục thuế Quận 7……………………………………………………………………………… 54 2.7 Nguyên nhân hạn chế 57 Kết luận chương 57 Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ SỞCHI CỤC THUẾ QUẬN 58 3.1 Định hướng việc thực quy chế dân chủ sở nước ta 58 3.2 Giải pháp thúc đẩy thực Quy chế dân chủ sở Chi cục Thuế quận 58 Kết luận chương 64 KẾT LUẬN 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 PHỤ LỤC 4 5 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Tình hình phân bố nhân Chi cục Thuế quận 7…………………28 Bảng 2.2 Trình độ học vấn công chức Chi cục Thuế quận 30 Bảng 2.3 Mức độ công khai thông tin Chi cục Thuế quận 34 Bảng 2.4 Mức độ công khai kế hoạch quan 36 Bảng 2.5 Nội dung thực quyền tham gia ý kiến cơng chức .39 Bảng 2.6 Tình hình thực quyền giám sát công chức Chi cục .43 Bảng 2.7 Hình thức tham gia ý kiến cơng chức Chi cục 45 Bảng 2.8 Nhận thức công chức Ban Thanh tra nhân dân Chi cục 48 Bảng 2.9 Thực trạng lực thực Quy chế dân chủ sở Lãnh đạo Đảng uỷ 50 Bảng 2.10 Mức độ hiểu biết Quy chế dân chủ sở công chức Chi cục 53 6 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Gắn với nghiệp cải cách hành chính, vấn đề dân chủ phát huy dân chủ người dân nói chung cán bộ, cơng chức, viên chức máy nhà nước nói riêng nội dung quan trọng Quan trọng số lý Thứ nhất, dân chủ quyền lợi trị quan trọng người dân ghi nhận Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Thứ hai, dân chủ cách thức phát huy sức mạnh tập thể, thu hút ý kiến đóng góp người dân vào nghiệp xây dựng phát triển đất nước Đó chế huy động trí tuê người dân Thứ ba, dân chủ chế kiểm sốt lãnh đạo quan, máy nhà nước để tránh lạm quyền Nói cách khác dân chủ vừa mục tiêu, vừa động lực phát triển xã hội [5] Xuất phát từ lợi ích quan trọng dân chủ mà nhà nước ta nhiều văn nhằm phát huy dân chủ sở Trong đó, Nghị định 71/1998/NĐ-CP, ngày 08/9/1998 Chính phủ ban hành Quy chế thực dân chủ hoạt động quan đến ngày 09/01/2015, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị định số 04/2015/NĐ-CP thực dân chủ hoạt động quan hành nhà nước đơn vị nghiệp công lập Nghị định ban hành với mục tiêu phát huy quyền làm chủ cán bộ, công chức, viên chức nâng cao trách nhiệm người đứng đầu quan, đơn vị; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơng bộc nhân dân, đủ phẩm chất trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, lực trình độ chun mơn, nghiệp vụ, làm việc suất chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đổi đất nước; đồng thời, phòng ngừa, ngăn chặn chống hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân Việc thực dân chủ hoạt động quan hành nhà nước đơn vị nghiệp công lập, bao gồm dân chủ nội quan, đơn 7 vị dân chủ quan hệ giải công việc với công dân, quan, tổ chức liên quan Nằm hệ thống ngành dọc quan trọng bậc xét từ góc độ ngân sách nhà nước, Chi cục Thuế quận thời gian qua khơng ngừng đóng góp vào việc trì ngân sách bền vững cho địa phương nói riêng cho nước nói chung Chính vậy, cần thiết phải làm cho hoạt động Chi cục hiệu quả, lành mạnh Theo đó, vấn đề dân chủ cần nghiên cứu phát huy cách thực Chi cục Thế nhưng, ngược lại với tầm quan trọng dân chủ thực dân chủ “cầm chừng, không thực chất” Chi cục Thuế quận làm ảnh hưởng khơng tới niềm say mê cống hiến cơng chức Chi cục hiệu hoạt động, tham gia đóng góp ý kiến cán bộ, cơng chức quan Quan trọng việc tổ chức thực quy chế dân chủ sở Chi cục chưa quan tâm thỏa đáng Về mặt nghiên cứu khoa học, đến nay, nhiều cơng trình nghiên cứu dân chủ cở sở, chưa nghiên cứu thực quy chế dân chủ sở Chi cục Thuế quận Nhiều vấn đề lý thuyết thực tiễn liên quan đến tổ chức thực quy chế dân chủ sở Chi cục chưa nghiên cứu cách “tận tình” thấu đáo Xuất phát từ lý tầm quan trọng dân chủ, thực tiễn dân chủ sở nghiên cứu dân chủ sở Chi cục Thuế quận 7, tác giả lựa chọn đề tài: “Thực quy chế dân chủ sở Chi cục Thuế quận 7, thành phố Hồ Chí Minh” làm luận văn thạc sĩ chuyên ngành Chính trị học Tình hình nghiên cứu Là chủ đề bàn luận sớm lịch sử lồi người, nhiều cơng trình nghiên cứu dân chủ thực quy chế dân chủ sở Trước hết 8 cơng trình đề cập tới dân chủ nói chung Tác giả Phạm Văn Bính xuất “Phương pháp dân chủ Hồ Chí Minh” [2] Ngồi ra, tác giả Hồng Chí Bảo nghiên cứu “Dân chủ dân chủ sở nơng thơn tiến trình đổi mới” [1] Tác giả Đỗ Nguyên Phương Trần Ngọc Đường nghiên cứu “Xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa” [21] Lê Minh Quận nghiên cứu “Về q trình dân chủ hóa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nay”, Nhà xuất Chính trị Quốc gia thật [33] Nguyễn Phú Trọng nghiên cứu “Phát huy dân chủ, tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân” Nhà xuất Chính trị Quốc gia [28] Những tác phẩm tập trung làm rõ vấn đề lý luận, thực tiễn phương pháp dân chủ Hồ Chí Minh, yêu cầu đặt việc vận dụng phương pháp dân chủ Hồ Chí Minh để hồn thiện phương pháp lãnh đạo dân chủ Đảng trị, cải cách máy, hoàn thiện chức quản lý nhà nước phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, phát triển ý thức công dân lực thực dân chủ XHCN đội ngũ cán bộ… củng cố khối liên minh cơng - nơng - trí thức, tăng cường pháp chế, chống khuynh hướng dân chủ cực đoan Ngồi nhiều cơng trình phản ánh dân chủ lĩnh vực, địa bàn cụ thể thể kể “Thực pháp luật dân chủ cấp xã điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Thái Bình” (2011) Nguyễn Hồng Chuyên [3]; “Tâm lý xã hội trình thực quy chế dân chủ sở” (2004) Trần Ngọc Khuê Lê Kim Việt (chủ biên) [15] Hai nghiên cứu tập trung phân tích sở lý luận dân chủ cấp xã Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; đánh giá tình hình thực pháp luật dân chủ cấp xã địa bàn tỉnh Thái Bình Khơng vậy, nghiên cứu xem xét yếu tố tâm lý xã hội trình thực QCDC sở; phân tích mối quan hệ yếu tố tâm lý xã 9 hội với trình thực QCDC sở; đề số giải pháp nâng cao chất lượng, phân tích yếu tố tâm lý xã hội cần ý trình thực QCDC sở, yếu tố chủ yếu vai trò gương mẫu cán bộ, đảng viên điều kiện Đảng cầm quyền; thực nguyên tắc tập trung dân chủ; tâm lý xã hội nói chung; nhận thức đội ngũ cán sở; phong cách người lãnh đạo quản lý cấp sở; mối quan hệ nhu cầu lợi ích triển khai thực QCDC sở; vấn đề xây dựng quy ước, hương ước; tác động tâm lý làng xã; tâm lý phụ nữ nông thôn; tâm lý tôn giáo; giải pháp thực QCDC sở Các cơng trình liên quan trực tiếp đến chủ trương thực Quy chế dân chủ sở kể sau Tác giả Phạm Ngọc Trâm nghiên cứu “Nhìn lại q trình thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở 1998 - 2012” [27] Nguyễn Hồng Chuyên nghiên cứu “Thực hiện pháp luật dân chủ cấp xã phục vụ xây dựng nông thôn mới” Nguyễn Văn Phương nghiên cứu “Hoạt động Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn tỉnh Bắc Ninh thực hiện dân chủ cơ sở hiện nay” [22] Ngoài nhiều nghiên cứu khác dân chủ sở địa phương Tuy nhiên, nhìn chung, nghiên cứu chưa đề cập đến vấn đề thực quy chế dân chủ sở Chi cục Thuế quận Nói cách khác, vấn đề tổ chức thực quy chế dân chủ chưa quan tâm nhiều nghiên cứu trước Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Luận văn hướng tới việc tìm giải pháp góp phần cải thiện tổ chức thực quy chế dân chủ sở Chi cục Thuế quận Để đạt mục tiêu nghiên cứu này, Luận văn thực nhiệm vụ nghiên cứu sau: 10 10 KẾT LUẬN Vấn đề thực Quy chế dân chủ sở Chi cục Thuế quận thời gian qua nhận nhiều quan tâm lãnh đạo Đảng ủy nên đạt nhiều kết quan trọng Vấn đề công khai chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước liên quan đến công việc Chi cục thực tương đối nghiêm túc Quy chế quan xây dựng cơng khai đến tồn công chức quan Công chức Chi cục quan tâm tham gia tương đối tốt vào việc xây kế hoạch tổ chức tham gia phong trào thi đua quan Lãnh đạo Đảng ủy Chi cục Thuế quận ý thức, nỗ lực, bám sát văn đạo cấp việc tổ chức thực quy chế dân chủ sở đơn vị Các đoàn thể huy động tốt vào trình Tuy nhiên, nhìn chung, việc thực Quy chế dân chủ sở Chi cục thuế Quận nhiều hạn chế Thứ nhất, nội dung dân chủ sở, nhiều nội dung dân chủ không triển khai, tổ chức thực tốt kế hoạch công tác hàng năm, quý, tháng Thứ hai, vụ việc tiêu cực cơng khai kết cuối Thứ ba, liên quan đến nội dung thực quyền tham gia ý kiến công chức phần lớn không đảm bảo Thứ tư, nội dung thực quyền giám sát công chức Chi cục Thuế quận không đảm bảo tất khía cạnh Thứ năm, hình thức thực quy chế dân chủ sở nhiều hạn chế Thứ sáu, tình hình thực quy chế dân chủ sở, lãnh đạo Chi cục chưa thực phối hợp với đoàn thể mà lại đạo lệnh Thứ bảy, lực tổ chức thực quy chế dân chủ sở lãnh đạo Đảng uỷ Chi cục nhiều vấn đề cần hoàn thiện Cuối nhận thức hiểu biết công chức Chi cục Thuế quận Quy chế dân chủ yếu, chưa tạo động lực thật giúp quan thực tốt Quy chế dân chủ Chi cục 71 71 Những hạn chế xuất phát từ bốn nguyên nhân quan trọng Thứ nhất, lãnh đạo Đảng ủy chưa coi việc tổ chức thực Quy chế dân chủ sở nhiệm vụ Chi cục Thứ hai, tthiếu quy định chặt chẽ dân chủ sở Thứ ba, cơng chức chưa nhiều hiểu biết Quy chế dân chủ sở Thứ tư, lực tổ chức thực Quy chế dân chủ sở lãnh đạo Đảng ủy yếu Từ nguyên nhân trên, tác giả luận văn đưa bốn giải pháp Giải pháp thứ hoàn thiện nghiêm túc áp dụng chế tài pháp luật liên quan đến thực quy chế dân chủ Giải pháp thứ hai gồm hành động làm cho việc thực Quy chế dân chủ sở thành nhiệm vụ đơn vị, quan Giải pháp thứ ba liên quan đến nâng cao lực thực lãnh đạo, kiến thức, hiểu biết Quy chế dân chủ sở công chức Chi cục Giải pháp thứ tư liên quan đến xây dựng văn hố cơng vụ cho phù hợp với trình thực Quy chế dân chủ sở Chi cục Thuế quận Những giải pháp này, thực đồng liệt, mang lại hiệu tích cực tới việc thực Quy chế dân chủ sở Chi cục Thuế quận nói riêng hệ thống trị nói chung 72 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO Hồng Chí Bảo (2010), “Dân chủ dân chủ sở nơng thơn tiến trình đổi mới”, Nxb Chính trị Quốc gia Phạm Văn Bính (2009), “Phương pháp dân chủ Hồ Chí Minh”, Nxb Chính trị quốc gia Nguyễn Hồng Chuyên (2011), “Thực pháp luật dân chủ cấp xã điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Thái Bình”, Nxb Tư pháp, Hà Nội Nguyễn Hồng Chuyên (2013), “Thực hiện pháp luật dân chủ cấp xã phục vụ xây dựng nông thôn mới”, Nxb Tư pháp, Hà nội Phạm Hồng Chương (2014), “Quan điểm Hồ Chí Minh vai trò dân chủ”, Viện Hồ Chí Minh, http://ditichhochiminhphuchutich.gov.vn/articledetail.aspx? articleid=23&sitepageid=423#sthash.nSbIHT5c.dpbs Đinh Thành Cơng (2010), “Kinh nghiệm Hải Phòng việc triển khai thực quy chế dân chủ sở”, Tạp chí Tổ chức Nhà nước (Số 1) Trần Văn Duy (2016), “Công khai thông tin tổ chức hoạt động máy nhà nước”, Tạp chí Dân chủ Pháp luật, http://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/thi-hanh-phap-luat.aspx?ItemID=333 Huỳnh Dương (2015), “Gắn cải cách hành với quy chế dân chủ sở”, http://baocamau.com.vn/chinh-tri/gan-cai-cach-hanh-chinhvoi-quy-che-dan-chu-co-so-35288.html 73 73 Trần Thuỳ Dương (2015), “Một số vấn đề tính lý luận dân chủ thực dân chủ sở”, http://www.truongchinhtritruongchinhnd.gov.vn/hoithaokhoahoc/mot-sovan-de-co-tinh-ly-luan-ve-dan-chu-va-thuc-hien-dan-chu-o-co-so.99.html 10 Đỗ Văn Dương (2017), “Những yếu tố ảnh hưởng đến việc thực dân chủ sở cấp xã Tây Nguyên”, Lý Luận Chính trị, http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php/thuc-tien/item/1890-nhung-yeu-to-anhhuong-den-viec-thuc-hien-dan-chu-co-so-cap-xa-o-tay-nguyen.html 11 Học viện Chính trị Khu vực II (2007), Tập giảng môn học Chủ nghĩa xã hội khoa học, Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội 12 Hồng Minh Hội (2014), “Thực trạng pháp luật giám sát nhân dân cơ quan hành Nhà nước Việt Nam hiện một số kiến nghị”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Luật học, Tập 30, Số (2014) 42‐50 13 Phạm Thị Hương (2016), “Bàn số vấn đề trách nhiệm công vụ cán bộ, công chức nước ta nay”, Bộ Tư pháp http://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-traodoi.aspx?ItemID=1917 14 Lê Minh Hường (2017), “Một số vấn đề thực dân chủ hoạt động quan hành nhà nước đơn vị nghiệp công lập”, http://tcnn.vn/Plus.aspx/vi/News/125/0/1010070/0/37752/Mot_so_van_de_ve_th uc_hien_dan_chu_trong_hoat_dong_cua_co_quan_hanh_chinh_nha_nuoc_va_d on_vi_su_nghiep 15 Trần Ngọc Khuê Lê Kim Việt (chủ biên) (2004) “Tâm lý xã hội trình thực quy chế dân chủ sở”, Nxb Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 74 74 16 Hương Ly (2017), “Gắn việc thực Quy chế dân chủ sở với nhiệm vụ trọng tâm thành phố”, http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Chinhtri/886275/gan-viec-thuc-hien-quy-che-dan-chu-o-co-so-voi-cac-nhiem-vutrong-tam-cua-thanh-pho 17 Ánh Minh (2017), “Nâng cao chất lượng tự phê bình phê bình sinh hoạt chi bộ”, http://dbnd.quangnam.gov.vn/Default.aspx? tabid=286&Group=24&NID=3430&nang-cao-chat-luong-tu-phe-binh-va-phebinh-trong-sinh-hoat-chi-bo 18 Hồ Chí Minh (1996), Tồn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia 19 Ngọ Văn Nhân (2016), “Thực dân chủ hoạt động quan hành nhà nước, đơn vị nghiệp cơng lập”, Tạp Chí Dân chủ Pháp luật, http://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/thi-hanh-phap-luat.aspx? ItemID=356 20 Nguyễn Thị Phương (2016), “Vai trò quyền xã quản lý phát triển xã hội”, Tạp chí Tổ chức nhà nước, http://tcnn.vn/Plus.aspx/vi/News/125/0/1010070/0/34672/Vai_tro_cua_chinh_qu yen_xa_doi_voi_quan_ly_phat_trien_xa_hoi 21 Đỗ Nguyên Phương Trần Ngọc Đường (1992), “Xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa” Nxb Sự thật, Hà Nội 22 Nguyễn Văn Phương (2014) “Hoạt động Mặt trận tổ quốc xã, phường, thị trấn tỉnh Bắc Ninh thực hiện dân chủ cơ sở hiện nay”, Luận án Tiến sĩ khoa học Chính trị bảo vệ Học viện Chính trị Quốc gia, Hà Nội 23 Lê Minh Quận (2011) “Về q trình dân chủ hóa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nay”, Nxb Chính trị Quốc gia 75 75 24 Hồng Thị Thu Thuỷ (2015), “Các hình thức thực dân chủ trực tiếp giới Việt Nam”, Tạp chí Dân chủ Pháp luật, http://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/xay-dung-phap-luat.aspx?ItemID=197 25 Văn Tất Thu (2016), “Năng lực thực sách cơng - vấn đề lý luận thực tiễn”, http://tcnn.vn/Plus.aspx/vi/News/125/0/1010067/0/32094/Nang_luc_thuc_hien_ chinh_sach_cong_nhung_van_de_ly_luan_va_thuc_tien 26 Việt Tiến (2015), “Nâng cao lực đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã xây dựng Luật Tổ chức quyền địa phương”, Bộ Tư pháp 27 Phạm Ngọc Trâm (2012), “Nhìn lại trình thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở 1998 - 2012”, Tạp chí Lịch sử Đảng, số 11/ 2012 28 Nguyễn Phú Trọng (2012), “Phát huy dân chủ, tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân”, Nxbản Chính trị Quốc gia http://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx? ItemID=1788 29 Trần Cơng Trung (2012), “Thực pháp luật dân chủ sở địa bàn tỉnh Quảng Bình”, Luận văn Thạc sĩ 30 Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18/02/1998 Bộ Chính trị xây dựng thực Quy chế dân chủ sở 31 Nghị định 29/1998/NĐ-CP, ngày 11/5/1998 Chính phủ ban hành Quy chế thực dân chủ xã 32 Chỉ thị số 22/1998/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ việc triển khai thực Quy chế dân chủ sở xã 76 76 33 Nghị định 71/1998/NĐ-CP, ngày 08/9/1998 Chính phủ ban hành Quy chế thực dân chủ hoạt động quan 34 Nghị định 07/1999/NĐ-CP ngày 13/02/1999 Chính phủ ban hành Quy chế thực dân chủ doanh nghiệp nhà nước 35 Nghị định 87/2007/NĐ-CP, ngày 28/5/2007 Chính phủ ban hành Quy chế thực dân chủ công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn 36 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 Chính phủ ban hành thực dân chủ hoạt động quan hành nhà nước đơn vị nghiệp công lập 37 Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 11 việc thực dân chủ xã, phường, thị trấn 77 77 PHỤ LỤC PHỤ LỤC BẢNG KHẢO SÁT Xin chào ông/bà, tác giả thực Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Chính trị học với tên gọi “Thực Quy chế dân chủ sở Chi cục Thuế quận 7, thành phố Hồ Chí Minh” Để hồn thành Luận văn này, tác giả mong nhận ủng hộ ơng/bà Mong ơng/bà giành thời gian giúp hồn thành phiếu khảo sát Mọi thông tin mà ông/bà cung cấp sử dụng với mục đích nghiên cứu ẩn danh Phần Thông tin chung - Xin ông/bà cung cấp môt số thông tin đây: - Giới tính: - Vị trí cơng tác: - Tuổi: Phần Câu hỏi khảo sát Xin ông/bà cho biết mức độ công khai thông tin Chi cục với 04 mức: tốt, tốt, không tốt không tốt bảng sau: 78 78 Nội dung công khai thông tin Rấ t tốt Mức độ công khai chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước liên quan đến công việc quan, đơn vị Kế hoạch công tác hàng năm, hàng quý, hàng tháng, hàng tuần quan, đơn vị Kinh phí hoạt động hàng năm, bao gồm nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp nguồn tài khác; tốn kinh phí hàng năm quan, đơn vị; tài sản, trang thiết bị quan, đơn vị; kết kiểm toán Mức độ công khai vấn đề tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm; hợp đồng làm việc, thay đổi chức danh nghề nghiệp, thay đổi vị trí làm việc, chấm dứt hợp đồng làm việc viên chức; công tác nước ngoài, giải chế độ, nâng bậc lương, nâng ngạch, đánh giá, xếp loại công chức, viên chức; khen thưởng, kỷ luật, việc, nghỉ hưu cán bộ, công chức, viên chức; đề án, dự án việc xây dựng văn quy phạm pháp luật quan, đơn vị Các vụ việc tiêu cực, tham nhũng quan, đơn vị kết luận; kê khai tài sản, thu nhập người nghĩa vụ phải kê khai theo quy định pháp luật Kết tra, kiểm tra, giải khiếu nại, tố cáo nội quan, đơn vị Các nội quy, quy chế quan, đơn vị Kết tiếp thu ý kiến cán bộ, công chức, viên chức vấn đề thuộc thẩm quyền định người đứng đầu quan, đơn vị đưa lấy ý kiến cán bộ, công chức, viên chức quy định Điều Nghị định Văn đạo, điều hành quan quản lý cấp liên quan đến công việc quan, đơn vị 79 Thang đo Tố Khôn Rất t g tốt khôn g tốt 79 Xin ông/bà cho biết mức độ công khai kế hoạch quan với 04 mức: tốt, tốt, không tốt không tốt bảng sau Thang đo (%) Rấ t tốt Mức độ công khai kế hoạch công tác năm Mức độ công khai kế hoạch công tác hàng quý Mức độ công khai kế hoạch công tác hàng tháng quan, đơn vị Mức độ công khai kế hoạch công tác hàng 91 tuần quan, đơn vị Nội dung công khai kế hoạch Tố t Khôn g tốt 0 5.2 6.1 Rất không tốt 94.8 93.9 87 13 0 Ơng/bà vui lòng đánh giá mức độ quyền tham gia ý kiến công chức Chi cục Thuế 80 80 Nội dung thực quyền tham gia ý kiến công chức Chi cục Thuế quận Rấ t tốt Mức độ tham gia chủ trương, giải pháp thực nghị Đảng, pháp luật Nhà nước liên quan đến công việc quan, đơn vị Mức độ tham gia vào kế hoạch công tác hàng năm quan, đơn vị Mức độ tham gia tham gia tổ chức phong trào thi đua quan, đơn vị Mức độ tham gia vào báo cáo kết, tổng kết quan, đơn vị Mức độ tham gia vào biện pháp cải tiến tổ chức, hoạt động lề lối làm việc; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân Mức độ tham gia vào kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; bầu cử, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức Mức độ tham gia thực chế độ, sách liên quan đến quyền lợi ích cán bộ, cơng chức, viên chức Mức độ tham gia vào nội quy, quy chế quan, đơn vị Thang đo Tố Khôn Rất t g tốt khơn g tốt Ơng/bà vui lòng đánh giá tình hình thực quyền giám sát công chức Chi cục Thuế quận 81 81 Nội dung thực quyền giám sát công chức Chi cục Thuế quận Rất đả m bảo Thang đo Đả Khôn Rất m g đảm khôn bảo bảo g đảm bảo Giám sát việc thực chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước Giám sát việc sử dụng kinh phí chấp hành chế độ quản lý sử dụng tài sản Giám sát việc thực nội quy, quy chế quan, đơn vị Giám sát thực chế độ, sách bảo đảm quyền lợi ích cán bộ, công chức, viên chức Giám sát việc giải khiếu nại, tố cáo nội quan, đơn vị Ơng/bà vui lòng đánh giá mức độ thường xun hình thức tham gia ý kiến Chi cục Hình thức tham gia ý kiến Chi cục Thuế quận Rất thườn g xuyên Thang đo Thườn Không g xuyên thườn g xuyên Rất không thườn g xuyên Tham gia ý kiến trực tiếp Tham gia ý kiến thông quan người đại diện với người đứng đầu quan, đơn vị Thông qua hội nghị cán bộ, công chức hàng năm Thông qua việc phát phiếu hỏi ý kiến trực tiếp Thơng qua hình thức gửi dự thảo tới cơng chức Ơng/bà vui lòng đánh giá nhận thức Ban Thanh tra nhân dân Chi cục Câu hỏi Ơng/bà biết đơn vị tồn Ban Thanh tra nhân dân? 82 Khơng 82 Ban Thanh tra nhân dân vai trò tích cực việc thực quy chế dân chủ sở đơn vị Ông/bà vui lòng đánh giá thực trạng lực thực Quy chế dân chủ sở lãnh đạo Đảng uỷ Năng lực thực Quy chế dân chủ sở lãnh đạo Đảng ủy Chi cục Thuế quận Rấ t tốt Thang đo Tố Khôn Rất t g tốt khôn g tốt Năng lực xây dựng kế hoạch triển khai thực Năng lực phổ biến, tuyên truyền Năng lực phân công, phối hợp thực Năng lực trì Ơng/bà vui lòng cho biết mức độ hiểu biết Quy chế dân chủ sở công chức Chi cục Nội dung khảo sát Ơng/bà nghe nói Quy chế dân chủ sở khơng? Ơng/bà biết nội dung dân chủ sở theo quy định hay không? Ơng/bà biết hình thực thực Quy chế dân chủ sở khơng? Khơng Rất cảm ơn ông/bà giúp hoàn thành Bảng khảo sát Kính chúc Ơng/bà sức khoẻ thành cơng Hết 83 83 PHỤ LỤC CÂU HỎI PHỎNG VẤN Xin chào ông/bà, tác giả thực Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Chính trị học với tên gọi “Thực Quy chế dân chủ sở Chi cục Thuế quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh” Để hoàn thành Luận văn này, tác giả mong nhận ủng hộ ông/bà Mong ông/bà giành thời gian giúp chúng tơi hồn thành phiếu khảo sát cách ghi ý kiến trả lời câu hỏi Mọi thông tin mà ông/bà cung cấp sử dụng với mục đích nghiên cứu ẩn danh Phần Thông tin chung - Xin ông/bà cung cấp môt số thông tin đây: - Giới tính: - Vị trí cơng tác: - Tuổi: Phần Câu hỏi vấn Câu Ông/bà vui lòng chi biết nhận định Ơng/bà tình hình phối hợp lãnh đạo, Đảng ủy Chi cục với đoàn thể đơn vị để thực Quy chế dân chủ sở Chi cục Câu Ơng/bà nhận định lực xây dựng kế hoạch tổ chức thực Quy chế dân chủ sở lãnh đạo Đảng ủy 84 84 Câu Ơng/bà nhận định lực phổ biến tuyên truyền lãnh đạo Đảng ủy Chi cục việc thực Quy chế dân chủ sở đơn vị Câu Ơng/bà nhận định khả trì trình thực Quy chế dân chủ sở Chi cục Thuế quận Rất cảm ơn ông/bà trả lời giúp câu hỏi Kính chúc Ơng/bà sức khoẻ thành công Hết 85 85 ... thuyết thực quy chế dân chủ sở Chương 2: Thực trạng thực quy chế dân chủ Chi cục Thuế quận 7, thành phố Hồ Chí Minh Chương 3: Một số giải pháp cải thiện việc thực quy chế dân chủ sở Chi cục Thuế quận. .. quát Chi cục Thuế quận 24 2.2 Tình hình thực quy chế dân chủ sở Chi cục thuế Quận 30 2.3 Nội dung thực Quy chế dân chủ sở Chi cục Thuế quận7 33 2.4 Hình thức thực Quy chế dân chủ sở Chi. .. tầm quan trọng dân chủ, thực tiễn dân chủ sở nghiên cứu dân chủ sở Chi cục Thuế quận 7, tác giả lựa chọn đề tài: Thực quy chế dân chủ sở Chi cục Thuế quận 7, thành phố Hồ Chí Minh làm luận
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại chi cục thuế quận 7, thành phố hồ chí minh, Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại chi cục thuế quận 7, thành phố hồ chí minh, MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT VỀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ, Chương 2. THỰC TRẠNG THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ TẠi CHI CỤC THUẾ QUẬN 7, Chương 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ Ở CHI CỤC THUẾ QUẬN 7, TÀI LIỆU THAM KHẢO, PHỤ LỤC 1. BẢNG KHẢO SÁT

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay