Hoàn thiện quản lý tài chính ở học viện chính trị khu vực i

111 18 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2018, 18:13

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I ĐỒN MỸ HUYỀN HỒN THIỆN QUẢN TÀI CHÍNH HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản kinh tế HÀ NỘI - 2018 HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I ĐOÀN MỸ HUYỀN HOÀN THIỆN QUẢN TÀI CHÍNH HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản kinh tế Mã số: 8340410 HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ SỸ THỌ HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Tác giả luận văn Đoàn Mỹ Huyền MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa luận thực tiễn luận văn Nội dung luận văn Chương CƠ SỞ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TÀI CHÍNH TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC ĐÀO TẠO CÔNG LẬP .7 1.1 KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC ĐÀO TẠO CÔNG LẬP 1.1.1 Khái niệm đơn vị nghiệp giáo dục đào tạo công lập 1.1.2 Đặc điểm đơn vị nghiệp giáo dục đào tạo công lập 1.2 QUẢN TÀI CHÍNH TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC ĐÀO TẠO CÔNG LẬP 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm quản tài đơn vị nghiệp giáo dục đào tạo công lập 1.2.2 Nội dung quản tài đơn vị nghiệp giáo dục đào tạo công lập 1.2.3 Nguyên tắc quản tài đơn vị nghiệp giáo dục đào tạo công lập 1.2.4 Các công cụ quản tài đơn vị nghiệp giáo dục đào tạo công lập 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TÀI CHÍNH TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC ĐÀO TẠO CÔNG LẬP 1.3.1 Nhóm nhân tố khách quan 1.3.2 Nhóm nhân tố chủ quan 1.4 KINH NGHIỆM QUẢN TÀI CHÍNH CỦA MỘT SỐ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VIỆT NAM 1.4.1 Kinh nghiệm số đơn vị nghiệp giáo dục đào tạo Việt Nam 1.4.2 Những học kinh nghiệm rút Chương THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TÀI CHÍNH TẠI HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I 39 2.1.TỔNG QUAN VỀ HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 2.1.2.Chức năng, nhiệm vụ, cấu tổ chức 2.1.3 Khái quát chế quản tài Học viện 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TÀI CHÍNH TẠI HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I 2.2.1 Tình hình thực nội dung quản 2.2.2 Thực trạng sử dụng cơng cụ quản tài 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TÀI CHÍNH TẠI HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I 2.3.1 Những mặt 2.3.2 Những hạn chế 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế Chương PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TÀI CHÍNH HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I 72 3.1 QUAN ĐIỂM HOÀN THIỆN QUẢN TÀI CHÍNH HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I 3.1.1 Cơ sở xác định quan điểm 3.1.2 Các quan điểm cụ thể 3.2 ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN QUẢN TÀI CHÍNH TẠI HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I 3.2.1 Định hướng quản nguồn thu 3.2.2 Định hướng quản khoản chi 3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TÀI CHÍNH TẠI HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I 3.3.1 Tăng cường công tác nghiên cứu, học tập, ứng dụng pháp luật phù hợp thực tiễn quản tài Học viện 3.3.2 Tối đa hóa khả tạo lập nguồn thu Học viện 3.3.3 Tiếp tục sửa đổi, khắc phục bất cập quy chế chi tiêu nội hành 3.3.4 Hồn thiện cơng tác hạch tốn, kế toán 3.3.5 Thống nguyên tắc quy trình tổng thể cơng tác kế hoạch - tài 3.3.6 Tăng cường tính bản, chuyên nghiệp hoạt động kiểm soát nội 3.3.7 Một số giải pháp khác 3.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.4.1 Đối với Chính phủ 3.4.2 Đối với Bộ Kế hoạch - Đầu tư 3.4.3 Đối với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh KẾT LUẬN 98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .99 i NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT BHXH : Bảo hiểm xã hội CQHC : Cơ quan hành CTNB : Chi tiêu nội ĐHQGHN : Đại học Quốc gia Hà Nội ĐVSN : Đơn vị nghiệp GDĐT : Giáo dục đào tạo HS, SV : Học sinh, Sinh viên HVCTQGHCM : Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh HVCTKV I : Học viện Chính trị khu vực I KBNN : Kho bạc Nhà nước NCKH : Nghiên cứu khoa học NSNN : Ngân sách nhà nước QCCTNB : Quy chế chi tiêu nội QLTC : Quản tài SNCL : Sự nghiệp cơng lập TCTC : Tự chủ tài TSCĐ : Tài sản cố định ii DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH Bảng 2.1: Ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động Học viện 45 Bảng 2.2: Thu nghiệp Học viện Chính trị khu vực I 47 Bảng 2.3: Chi thường xuyên Học viện Chính trị khu vực I giai đoạn 2013 - 2017 .49 Bảng 2.4: Chi cơng tác hành Học viện Chính trị khu vực I giai đoạn 2013 - 2017 50 Bảng 2.5: Chi không thường xuyên Học viện Chính trị khu vực I 52 Bảng 2.6: Chi nghiệp khoa học công nghệ Học viện giai đoạn 2013-2017 54 Bảng 2.7: Tình hình thanh, toán dự án đầu tư XDCB Học viện Chính trị khu vực I giai đoạn 2013 - 2017 55 Bảng 2.8: Tình hình thanh, toán dự án đầu tư XDCB Học viện Chính trị khu vực I giai đoạn 2013 - 2017 57 Bảng 2.9: Kế hoạch phân bổ nguồn NSNN năm 2018 Học viện Chính trị khu vực I .60 Bảng 2.10: Thẩm quyền ký văn ban lãnh đạo phòng Kế hoạch - Tài vụ 67 Bảng 3.11: Trần chi ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động Học viện 74 Bảng 3.12: Chu trình cơng tác kế hoạch - tài Học viện 90 Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức máy Học viện Chính trị Khu vực I 42 Hình 2.2: Lưu đồ luân chuyển chứng từ Học viện Chính trị khu vực I .65 Hình 2.3: Bộ máy quản tài Học viện Chính trị khu vực I 66 iii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong nghiệp phát triển đất nước, chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước đơn vị nghiệp, Nhà nước trọng đến cơng tác giáo dục Mặc dù nguồn kinh phí phục vụ cho nhiệm vụ khó khăn phần đáp ứng mục tiêu phát triển nghiệp giáo dục đào tạo q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước thời kỳ Một yếu tố quan trọng mà hoạt động kinh tế, xã hội phải có nguồn lực tài Có nguồn lực tài tiến hành khai thác nguồn lực khác xã hội nguồn nhân lực, vật lực Hoạt động đơn vị giáo dục cơng lập vậy, khơng có nguồn lực tài khơng thể nói nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, mở rộng quan hệ liên kết phát triển nhà trường cách vững Nói khơng có nghĩa có nguồn lực tài dồi nhà trường có tất Có nguồn tài dồi dào, khơng biết phân bổ cách tràn lan, thiếu trọng tâm trọng điểm khơng phát huy mạnh mà làm cho nhà trường vị xã hội Học viện Chính trị khu vực I trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán lãnh đạo, quản lý, cán khoa học luận trị Đảng, Nhà nước, tổ chức trị xã hội, doanh nghiệp Nhà nước đơn vị nghiệp công lập khu vực phía Bắc theo phân cơng, phân cấp Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; nghiên cứu khoa học luận MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước; khoa học trị, khoa học lãnh đạo, quản lý; khoa học giáo dục phương pháp dạy, học trường Đảng Thực Nghị định số 43/2006/NĐ-CP quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ tổ chức, máy, biên chế tài đơn vị nghiệp công lập nghị định số 16/2015/NĐ-CP phủ quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập, từ năm 2009, hệ thống Học viện chuyển đổi từ chế quản tài Đảng sang 88 + Tổ chức đánh giá cách khách quan, xác quy chế CTNB áp dụng thời gian qua, kết đạt điểm hạn chế để bổ sung sửa đổi + Hoạch định chiến lược hoạt động Học viện, hoạt động đào tạo, NCKH, hoạt động liên doanh, liên kết làm sở cho việc điều chỉnh quy định phân bổ sử dụng nguồn lực tài Học viện 3.3.4 Hồn thiện cơng tác hạch tốn, kế tốn Học viện cần sửa đổi, ban hành quy trình toán quản chứng từ Học viện theo chế độ kế tốn hành chính, nghiệp Hiện nay, Học viện vận hành theo quy trình tốn quản chứng từ Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 Bộ trưởng Bộ Tài việc ban hành chế độ kế tốn Hành nghiệp Thông tư 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 Bộ trưởng Bộ Tài hướng dẫn, bổ sung chế độ kế tốn hành nghiệp ban hành kèm theo Quyết định 19/2006/QĐ-BTC Trong Thơng tư 107 ban hành với nhiều thay đổi phân tích nội dung trước, kèm theo hệ thống mẫu biểu, chứng từ mới, Học viện cần thiết phải nhanh chóng cập nhật theo thơng tư để đảm bảo hoạt động toán theo quy định nhà nước Yêu cầu chung công việc việc xây dựng hoàn thiện quy trình tốn theo hướng tiêu chuẩn hóa Trong tập trung vào xây dựng hướng dẫn quy trình tốn phục vụ hoạt động đào tạo khoa học Xây dựng hệ thống biểu mẫu toán để đưa lên Website, hệ thống hành điện tử (egov) Học viện Chính trị khu vực I Cải cách thủ tục tốn đảm bảo nhanh gọn hiệu quả, xác, giảm bớt thủ tục hành khơng cần thiết Đi sâu vào nghiệp vụ hạch toán, kế toán, Học viện cần rà soát thực thay đổi sau: Thứ nhất, bên cạnh chứng từ bắt buộc, Học viện cần phải thiết kế chứng từ hướng dẫn phản ánh đầy đủ tiêu, yếu tố cần thiết để thuận tiện cho việc hạch toán ban đầu Nhằm phục vụ cho việc cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ Ngồi ra, thiết lập quy trình vận hành (lập – tiếp nhận) chứng từ cần thiết ảnh hưởng đến tính kịp thời thông tin 89 Thứ hai, Học viện cần chủ động xây dựng tài khoản chi tiết sở hệ thống tài khoản tổng hợp mà chế độ kế tốn hành nghiệp ban hành, để theo dõi cho nội dung hoạt động đối tượng cụ thể Điều cần lưu ý là, việc xây dựng hệ thống tài khoản chi tiết phục vụ yêu cầu quản trị nhà trường phải dựa vào yêu cầu quản trường Có vậy, thơng tin kế tốn thu nhận cung cấp kịp thời, đầy đủ, thích hợp Thứ ba, hồn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị cách thức tổ chức báo cáo Hoạt động Học viện bao gồm nhiều khâu nhiều phận khác thực Hiệu hoạt động Học viện, vậy, hiệu hoạt động khâu, phận thực Báo cáo kế toán quản trị cần tiết cho khâu hoạt động phận Học viện Đồng thời, nội dung báo cáo kế toán quản trị phải thể số liệu dự toán, số liệu thực chênh lệch hai loại số liệu kỳ, lần báo cáo Ngoài ra, việc thiết lập chế độ cách thức báo cáo cần ý để đảm bảo rằng, việc cung cấp thông tin thường xuyên, liên tục, đầy đủ kịp thời Thứ tư, hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị Học viện phải thực hai khía cạnh: Tổ chức máy kế tốn quản trị tổ chức cơng tác kế tốn quản trị - Đối với cơng tác kế tốn quản trị: Trước hết, cơng tác kế tốn quản trị nên tập trung vào quản chi phí, thể chỗ: nhận diện, phân loại, định mức phân bổ, kiểm sốt phân tích khoản mục chi phí để tính đúng, tính đủ chi phí cho suất đào tạo theo ngành đào tạo, bậc đào tạo, hệ đào tạo, hình thức đào tạo, Tiếp đến, cơng tác kế toán quản trị phải tổ chức thu thập thông tin nhu cầu đào tạo, thái độ xã hội, địa phương việc tiếp nhận học viện, để phục vụ cho việc phân tích nội - Đối với máy kế toán quản trị: Một nguyên tắc tổ chức máy quản hoạt động tiết kiệm hiệu Vì vậy, tổ chức máy kế tốn Học viện nên kết hợp kế tốn tài kế toán quản trị Tuy nhiên, để đảm bảo cho việc cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ xác, cần phải nâng cao kỹ tổng hợp, phân tích, cho nhân viên kế tốn tăng cường ứng dụng tiến khoa học, công nghệ thơng tin 90 cơng tác kế tốn quản trị Đây hai yếu tổ chủ chốt, để đảm bảo tăng suất lao động hiệu công việc 3.3.5 Thống nguyên tắc quy trình tổng thể cơng tác kế hoạch - tài Ngun tắc chung cần thống công tác quản tài Học viện là: “Tất nội dung thu chi phải có kế hoạch” Điều có nghĩa khơng phân biệt tính chất, nội dung, quy mô, khoản thu chi Học viện phải có kế hoạch, dự tốn phê duyệt Nguyên tắc cần thống kiểm soát từ khoản thu, chi nhỏ việc thực chấp hành ngân sách nói chung tồn Học viện Cơng tác kế hoạch tài năm cần thực bản, qn theo chu trình liên tục, mơ tả Bảng 3.2 sau: Bảng 3.12: Chu trình cơng tác kế hoạch - tài Học viện Thời gian Nội dung Tháng năm hành “N” Xây dựng dự tốn năm “N+1” Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Tháng - Tháng năm “N+1” giao dự tốn năm “N+1” Học viện Chính trị khu vực I xây dựng: - Kế hoạch thu chi tài chính, trích lập Tháng năm “N+1” sử dụng quỹ năm “N+1” - Danh mục mua sắm, sửa chữa nhỏ tài sản, thực nhiệm vụ từ nguồn kinh phí thường xuyên, tự chủ Học viện - Báo cáo sơ kết tình hình thực kế Tháng - Tháng năm “N+1” hoạch tài tháng đầu năm kế hoạch tài tháng cuối năm “N+1” - Xây dựng dự toán năm “N+2” - Báo cáo tổng kết tình hình thực kế hoạch tài năm “N+1” trình bày Tháng 12 năm “N+1” Hội nghị cán bộ, viên chức - Chuẩn bị nhận giao dự toán xây dựng kế hoạch tài năm “N+2” 91 - Thời điểm tháng năm hành “N” (Ví dụ năm 2018): Học viện xây dựng dự tốn năm “N+1” (Ví dụ năm 2019) theo hướng dẫn HVCTQGHCM văn hướng dẫn khác nhà nước - Từ tháng đến tháng năm “N+1” (2019), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giao dự tốn cho HVCTKV I (Bao gồm dự toán NSNN, dự toán nguồn kinh phí đào tạo Học viện Lào, danh mục kinh phí mua sắm, sửa chữa lớn TSCĐ) - Tháng năm “N+1” (2019), sau cấp giao dự tốn, Học viện Chính trị khu vực I tiến hành xây dựng kế hoạch chính, bao gồm: + Kế hoạch thu chi tài chính, trích lập sử dụng quỹ năm “N+1” (2019): Đây kế hoạch tổng thể, quan trọng, định hướng thu, chi tài cho năm Học viện + Danh mục mua sắm, sửa chữa nhỏ tài sản, thực nhiệm vụ từ nguồn kinh phí thường xuyên, tự chủ năm “N+1” (2019) Học viện: Danh mục dự kiến trước nội dung chủ yếu chi thường xuyên thực năm, tạo giới hạn kế hoạch tầm kiểm soát khoản chi thường xuyên, đặc biệt khoản chi mua sắm, sửa chữa nhỏ tài sản, theo đó, khoản chi năm phải nằm kế hoạch này, trường hợp phát sinh phải có chủ trương đạo Ban Giám đốc - Từ tháng đến tháng năm “N+1”, Học viện thực đồng thời việc, vừa lập báo cáo sơ kết tình hình thực kế hoạch tài tháng đầu năm kế hoạch tài tháng cuối năm “N+1” (2019), vừa xây dựng dự toán năm “N+2” (2020) Đây thời điểm lề quan trọng, bắt buộc phải thực đánh giá tình hình thu, thực chi tất nguồn kinh phí, rà sốt đảm bảo cân đối tài cho giai đoạn lại năm, phát bất cập đề xuất giải pháp xử - Tháng 12 năm “N+1”: Lập báo cáo tổng kết tình hình thực kế hoạch tài năm “N+1” trình bày Hội nghị cán bộ, viên chức Chuẩn bị nhận giao dự toán xây dựng kế hoạch tài năm “N+2” (2020) Thời điểm theo chu trình ngân sách chưa kết thúc năm tài thời gian chỉnh tốn vào tháng năm sau, số liệu 92 toán tài năm chưa chốt phê duyệt, xong góc độ kế hoạch tài đảm bảo ngun tắc cơng khai tài thời điểm quan trọng cần đưa số liệu tổng kết để đánh giá tình hình thực kế hoạch tài năm, đồng thời cơng khai kết trước Hội nghị cán bộ, viên chức toàn Học viện 3.3.6 Tăng cường tính bản, chuyên nghiệp hoạt động kiểm sốt nội Để tăng cường tính bản, chuyên nghiệp hoạt động kiểm soát tài nội bộ, Học viện Chính trị khu vực I cần thực nội dung sau: - Tiếp tục chuẩn hóa việc thực cơng khai tài theo Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng năm 2017 Bộ Tài chính, hướng dẫn cơng khai ngân sách đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức ngân sách nhà nước hỗ trợ, thực công khai đầy đủ nội dung bao gồm: Công khai dự tốn ngân sách năm, cơng khai tình hình thực ngân sách hàng quý, tháng, công khai tốn ngân sách năm, thực cơng khai ngân sách Hội nghị cán bộ, viên chức Học viện hàng năm theo quy định Bên cạnh đầy đủ nội dung, cần quan tâm thực công khai tài theo thời hạn quy định hành nhà nước - Hàng năm, cần thực đặn, bản, quy củ công tác tự kiểm tra tài theo Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13 tháng năm 2004 Bộ trưởng Bộ Tài chính, ban hành “Quy chế tự kiểm tra tài chính, kế tốn quan, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước” Trong bối cảnh thực chế tự chủ chế độ kế tốn hành nghiệp mới, việc thực cách chuyên nghiệp Học viện có tác dụng lớn: (i) Một là, giúp kịp thời phát sai sót q trình thực nghiệp vụ, chun mơn có điều chỉnh, xử kịp thời Với nghiệp vụ kinh tế phát sinh thường xuyên liên tục hàng ngày, đội ngũ cán chun mơn tài chính, kế tốn Học viện chưa thực đồng tinh thần trách nhiệm trình độ chun mơn, dễ dàng nhận thấy việc phát sinh sai sót nghiệp vụ, chun mơn khó tránh khỏi Tự kiểm tra giúp kịp thời phát sai sót kịp thời có phương án xử trước quan tài cấp quan kiểm 93 tốn nhà nước vào kiểm tra, góp phần giảm thiểu tổn thất cho Học viện (ii) Hai là, giúp bất hợp chế, sách nhà nước, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, từ có kiến nghị hợp sách, giúp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho Học viện Trong thực cơng tác tự kiểm tra tài theo Quyết định 67, cần lưu ý linh hoạt công tác tự kiểm tra để hoạt động không ảnh hưởng nhiều tới công tác chung đơn vị Về mặt nội dung, công tác tự kiểm tra tài khơng thiết phải kiểm tra tồn nội dung tài Học viện mà tập trung vào khâu xung yếu, then chốt, dễ phát sinh sai sót, bất hợp Về hình thức, linh hoạt lựa chọn hình thức khác thành lập tổ kiểm tra, tự kiểm tra lẫn phận, cán máy tài chính, kế tốn Học viện, cho phù hợp với điều kiện thực tế Học viện thời điểm khác - Tùy tình hình thực tế khả đáp ứng, Học viện thành lập phận kiểm sốt nội thuê kiểm toán độc lập để tăng cường tính chuyên nghiệp hoạt động kiểm soát nội 3.3.7 Một số giải pháp khác * Đổi phương thức quản hoạt động sửa chữa nhỏ sở vật chất Nên đổi theo phương án sau: - Phương án 1: Lựa chọn đơn vị thi cơng bên ngồi Học viện để thực hoạt động sửa chữa nhỏ, sở vật chất sở rà soát trạng, thực lựa chọn đơn vị thi công theo quy định hành nhà nước đấu thầu - Phương án 2: Giao đơn vị chuyên môn phòng Quản trị Cơng nghệ thơng tin rà soát trạng, nhu cầu sửa chữa, đề xuất mua ngun, vật liệu, sử dụng nhân cơng lao động làm việc phòng để thực hoạt động sửa chữa, không thuê nhân công lao động hay đơn vị thi cơng bên ngồi Để đảm bảo chất lượng khâu thẩm định dự toán mua nguyên, vật liệu phục vụ hoạt động sửa chữa, phòng Kế hoạch - Tài vụ tham mưu lựa chọn đơn vị tư vấn, có trình độ chun mơn xây dựng, kỹ thuật để 94 thẩm định dự tốn phòng Quản trị Công nghệ thông tin lập Thông qua khắc phục bất cập tại, phát huy vai trò cơng cụ kế hoạch quản nội dung chi * Tăng cường phối hợp phòng Kế hoạch - Tài vụ đơn vị, đầu mối có liên quan quản chi không thường xuyên - Trong công tác quản chi mua sắm, sửa chữa lớn TSCĐ, cần tăng cường phối hợp phòng Kế hoạch - Tài vụ phòng Đầu tư - Xây dựng tất khâu như: Xây dựng danh mục, dự toán, thương thảo, ký kết hợp đồng, thực thủ tục toán vốn đầu tư theo quy định nhà nước (cam kết chi, khoản bảo lãnh, ) - Tăng cường phối hợp bên phòng Kế hoạch - Tài vụ, Ban Quản khoa học, chủ nhiệm đề tài triển khai kinh phí nghiệp khoa học cơng nghệ, giải ngân kinh phí thực đề tài cấp Trong cần lưu ý: Mọi vấn đề liên quan đến lập dự toán, giải ngân kinh phí đề tài, nhiệm vụ khoa học bên cạnh thẩm định chun mơn Ban Quản khoa học, chủ nhiệm đề tài bắt buộc phải xin ý kiến thẩm định mặt tài phòng Kế hoạch - Tài vụ để tránh vướng mắc toán sau Ban Quản khoa học cần phối hợp tốt với phòng Kế hoạch - Tài vụ việc đảm bảo thực yêu cầu - Ban Giám đốc Học viện cần sát, đôn đốc đạo, nắm bao quát, toàn diện để đảm bảo phối hợp đồng đơn vị chức trình thực nhiệm vụ 3.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.4.1 Đối với Chính phủ Những đổi Nghị định 16/2015/NĐ-CP hứa hẹn đem lại nhiều lợi ích cho ĐVSN công, nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm; thúc đẩy hoạt động đơn vị, cung cấp nghiệp dịch vụ công theo hướng chất lượng, hiệu quả, nâng cao số lượng, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ công, đáp ứng tốt nhu cầu xã hội Ngay sau Nghị định 16/2015/NĐ-CP đời Chính phủ có Quyết định 695/2015-QĐ-TTg (ngày 21/5/2015) thơng qua kế hoạch triển khai thực hiện, yêu cầu đặt quý III/2015 bộ, ngành, quan liên 95 quan cần trình Chính phủ ban hành quy định cụ thể hóa Nghị định 16/2015/NĐ-CP Trong trình này, HVCTQGHCM chủ động đề nghị Bộ Giáo dục Đào tạo đưa hệ thống HVCTQGHCM vào thuộc đối tượng điều chỉnh Nghị định hướng dẫn thực Nghị định 16 mà Bộ Giáo dục Đào tạo trình Chính phủ Khi không Bộ Giáo dục Đào tạo chấp thuận, Học viện chủ động xây dựng dự thảo Nghị định chế tự chủ Học viện trình Chính phủ song chưa phê duyệt Điều dẫn tới khó khăn, lúng túng tồn hệ thống Học viện thực chế tự chủ tài có HVCTKV I Và việc phải thực chế tự chủ theo Nghị định 43, văn hết hiệu lực điều “cực chẳng đã” HVCTKV I Vì HVCTKV I xin góp ý kiến với Học viện trực thuộc toàn hệ thống HVCTQGHCM kiến nghị Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định chế tự chủ cho HVCTQGHCM để đơn vị trực thuộc HVCTKV I có điều kiện áp dụng quản tài theo chế tự chủ Nghị định 16 3.4.2 Đối với Bộ Kế hoạch - Đầu tư Dự án “Nâng cấp, cải tạo nhà A3 nhà ăn học viên Lào Học viện Chính trị khu vực I” dự án quan trọng, Bộ Kế hoạch Đầu tư bố trí 92,59% vốn (tương đương 12,5 tỷ đồng) phân tích phần thực trạng, phê duyệt toán từ năm 2016 Từ năm 2017 đến nay, HVCTKV I gửi nhiều công văn đề nghị Bộ Kế hoạch Đầu tư bố trí phần vốn thiếu song khơng nhận phản hồi thức Bộ Vì vậy, HVCTKV I cần tiếp tục kiến nghị Bộ Kế hoạch Đầu tư việc tiếp tục bố trí phần vốn thiếu dự án Trường hợp khơng bố trí vốn, Học viện cần kiến nghị Bộ Kế hoạch Đầu tư trả lời văn bản, đồng thời có ý kiến thức để HVCTKV I sử dụng nguồn quỹ Phát triển hoạt động nghiệp để toán với nhà thầu, xử dứt điểm nợ đọng xây dựng 3.4.3 Đối với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh HVCTQGHCM cần đẩy nhanh tiến độ giao dự toán ngân sách nhà nước, ngân sách đào tạo học viên Lào, tạo điều kiện cho cơng tác 96 tốn vào thời điểm đầu năm Học viện trực thuộc, có HVCTKV I thuận lợi, khắc phục tình trạng chậm lương cán bộ, mượn nguồn để tốn sinh hoạt phí cho học viên Lào Trong điều kiện tuyển sinh sau đại học lớp mở Học viện khó khăn, đề nghị HVCTQGHCM xem xét, cho phép Học viện HVCTKV I tuyển sinh, mở lớp sau đại học địa phương để đáp ứng tốt nhu cầu thực tế, khai thác hiệu nguồn thu nghiệp cho Học viện từ loại hình đào tạo Đồng thời, tiếp tục tạo điều kiện để Học viện mở lớp đại học văn địa phương, thông qua khai thác tối đa nguồn thu nghiệp cho Học viện Đề nghị HVCTQGHCM xem xét, cho phép HVCTKV I mở số lớp bồi dưỡng ngắn hạn cho địa phương thuộc số lĩnh vựcHọc viện mạnh khả đáp ứng, địa phương có nhu cầu đào tạo, tạo điều kiện để Học viện tự chủ thu kinh phí đào tạo tự loại hình bồi dưỡng này, thơng qua đó, vừa đáp ứng nhu cầu đào tạo thực tế, vừa tăng nguồn thu nghiệp cho Học viện HVCTQGHCM cần tập hợp, hệ thống hóa văn quản tài chính, tài sản đầu tư xây dựng Học viện thành văn hướng dẫn cung cấp cho đơn vị trực thuộc để tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị trình nghiên cứu, nắm bắt sách Tiến tới, Học viện cần đầu tư xây dựng hệ thống sở liệu văn pháp Học viện ứng dụng công nghệ thông tin vào việc phân loại, sàng lọc văn pháp lý, có phân loại văn hết hiệu lực, thơng qua tăng cường khả khai thác, vận hành, hiểu nắm vững pháp luật lĩnh vực nói chung lĩnh vực quản tài nói riêng HVCTQGHCM cần cải tiến mặt chiều sâu khóa tập huấn nghiệp vụ chun mơn cho đội ngũ cán tài chính, kế tốn tồn hệ thống Theo đó, nội dung tập huấn cần chọn lọc, trọng tâm hơn, gắn liền với thực tiễn khó khăn, vướng mắc đơn vị Tài liệu tập huấn cần chuẩn bị kỹ lưỡng, có chất lượng Thời gian tập huấn cần bố trí phù hợp hơn, tránh đổ dồn vào thời điểm cuối năm, thời điểm khối lượng công việc nhiều, khả tham gia tập trung cán khối hành chính, hậu cần tương đối hạn chế Bên cạnh đó, 97 HVCTQGHCM cần đặn tổ chức hoạt động đối thoại, trao đổi chuyên môn với Học viện trực thuộc, thông qua buổi đối thoại, trao đổi để giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng thời lắng nghe ý kiến đơn vị trực thuộc 98 KẾT LUẬN Tổng hợp kết nghiên cứu chương, rút kết luận sau đây: Thứ nhất, hoạt động tài đơn vị nghiệp cơng lập giáo dục đào tạo nói chung, HVCTKV I nói riêng mang đầy đủ đặc điểm, tính chất hoạt động tài đơn vị nghiệp công lập, pháp luật điều chỉnh trụ cột Luật NSNN, Luật Kế tốn, Chế độ kế tốn hành nghiệp, Chế độ tự chủ tài Mặc dù vậy, hoạt động có đặc thù riêng, đơn vị Học viện nét riêng biệt lại thể rõ, mà bên cạnh quy định chung, nhà nước cần thiết phải ban hành quy định để điều chỉnh hoạt động tài Học viện để đảm bảo thông suốt, liên tục, tạo điều kiện chung cho hệ thống Học viện trình vận hành, thực nhiệm vụ giao Thứ hai, để hiểu nội dung quản tài HVCTKV I, cần nắm bắt mảng Một là, nội dung quản thu, chi, trích lập quỹ, cần hiểu rõ loại nguồn thu, chế huy động quản nguồn, nhiệm vụ chi, khoản chi bật, trọng tâm cần xử Hai là, việc sử dụng công cụ quản tài lên vai trò đặc biệt quan trọng công cụ pháp luật, quy chế chi tiêu nội bộ, kế hoạch, hạch toán, kế tốn Ba là, hồn thiện quản tài Học viện Chính trị khu vực I cơng việc cần phải thực thường xuyên, liên tục với rộng lớn phạm vi, phức tạp cơng tác quản tài chính, cộng với thay đổi chế, sách lạc hậu, lỗi thời quản lý, sai sót, hạn chế khó tránh khỏi Song q trình cần phải ln kiên định tầm nhìn “tài huyết mạch” đảm bảo sống Học viện Mặc dù có hạn chế định, song với nhận định nêu trên, cộng với hệ thống quan điểm, phương hướng giải pháp đồng bộ, tranh tài HVCTKV I kỳ vọng ngày sáng hơn, góp phần giúp Học viện HVCTKV I hoàn thành tốt nhiệm vụ giao 99 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Chấp hành Trung ương (2005), Nghị số 52-NQ/TW ngày 30/7/2005 Bộ Chính trị đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán nghiên cứu khoa học Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Ban Chấp hành Trung ương (2005), Quyết định số 149-QĐ/TW ngày 2/8/2005 chức năng, nhiệm vụ, tổ chức máy Học viện Bộ Chính trị (2007), Quyết định số 60-QĐ/TW ngày 7/5/2007 Bộ Chính trị việc hợp Học viện Hành quốc gia, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thành Học viện Chính trị Hành quốc gia Hồ Chí Minh Bộ Tài (2005), Báo cáo năm (2001-2003) thực Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2001-2010 Báo cáo số 64/BC-BTC ngày 22/11/2005 Tổng kết chương trình đổi chế quản tài quan hành nhà nước đơn vị nghiệp Bộ Tài - Dự án Cải cách Quản Tài cơng (2006), Báo cáo Kế hoạch Tài Chi tiêu trung hạn giai đoạn 2006-2008, Hà Nội Chính phủ (2006), Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp cơng lập Chính phủ (2008), Nghị định số 129/2008/NĐ-CP ngày 17/12/2008 chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Học viện Chính trị Hành quốc gia Hồ Chí Minh Chính phủ (2015), Nghị định số 16/2006/NĐ-CP ngày 14/2/2015 quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập Đặng Văn Du (2004), Các giải pháp nâng cao hiệu đầu tư tài cho đào tạo đại học Việt Nam, Học viện Tài 10 Đảng Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh, Văn kiện Đại hội Đảng Học viện lần thứ 100 11 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 12 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam (2004), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 55 năm xây dựng trưởng thành, Hà Nội 14 Đỗ Văn Nhân (2006), Quản tài Đại học Đà Nẵng – Thực trạng giải pháp hồn thiện, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 15 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2006), Đề án thực Nghị 52-NQ/TW Quyết định 149-QĐ/TW Bộ Chính trị Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 16 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2006), Chiến lược hoạt động khoa học mười năm (2005-2015) Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Nxb luận trị, Hà Nội 17 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tài liệu tập huấn cơng tác quản tài chính, tài sản quản đầu tư xây dựng, Hà Nội 18 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Khoa Quản Kinh tế (2001), Giáo trình Khoa học Quản lý, Hà Nội 19 Học viện trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh (2009), Quyết định giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài cho Học viện trị - Hành khu vực I 20 Học viện trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh (2011), Quyết định giao dự tốn thu, chi NSNN năm 2011 cho Học viện trị - Hành khu vực I 21 Học viện trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh (2012), Quyết định giao dự toán thu, chi NSNN năm 2012 cho Học viện trị - Hành khu vực I 22 Học viện trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh (2013), Quyết định giao dự tốn thu, chi NSNN năm 2013 cho Học viện trị - Hành khu vực I 23 Học viện trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh (2014), 101 Quyết định giao dự toán thu, chi NSNN năm 2013 cho Học viện trị - Hành khu vực I 24 Học viện trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh (2011), Thơng báo xét duyệt tốn năm 2010 cho Học viện trị Hành khu vực I 25 Học viện trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh (2012), Thơng báo xét duyệt tốn năm 2011 cho Học viện trị Hành khu vực I 26 Học viện trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh (2012), Thơng báo xét duyệt toán năm 2012 cho Học viện trị Hành khu vực I 27 Học viện trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh (2013), Thơng báo xét duyệt tốn năm 2012 cho Học viện trị Hành khu vực I 28 Học viện trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh (2014), Thơng báo xét duyệt tốn năm 2012 cho Học viện trị Hành khu vực I 29 Học viện Tài (2005), Giáo trình thuyết tài chính, Nxb Tài chính, Hà Nội 30 Hội đồng quốc gia đạo biên soạn từ điển bách khoa (1995), Từ điển bách khoa Việt Nam, Nxb Trung tâm biên soạn từ điển bách khoa Việt Nam, tập 1, Hà Nội, 1995; 31 Nguyễn Vũ Lưu, 2010: Cơ chế tự chủ tài Trung tâm Học viện trị – Hành quốc gia Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sỹ bảo vệ Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh 32 Trương Mộng Lân (1997), Tài học, Nxb Tài chính, Hà Nội 33 Trần văn Long (2013) Giáo trình Tài Hành nghiệp Khoa Tài – Ngân hàng Trường Đại học Tài – Kế tốn 34 Nguyễn Thanh Quang (2006), Đổi quản tài đơn vị nghiệp thuộc Thông xã Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 102 35 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2002), Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 36 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2003), Luật số 03/2003/QH11 ngày 17-6-2003 Luật Kế toán 37 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2009), Nghị số 35/2009/NQ-QH12 ngày 19/06/2009 chủ trương định hướng đổi số chế tài giáo dục đào tạo từ năm học 2010-2015 38 Nguyễn Kế Tuấn (1995), Phát triển kinh tế tri thức thúc đẩy nhanh q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa VN, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 39 Nguyễn Xuân Trường, 2010: Quản tài Học viện trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sỹ bảo vệ Học viện trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh 40 Thủ tướng Chính phủ (2004), Quyết định số 08/2004/QĐ-TTg ngày 15/11/2004 phê duyệt Chương trình đổi chế quản tài quan hành Nhà nước đơn vị nghiệp công giai đoạn 2004-2005 ... PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ T I CHÍNH Ở HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I 72 3.1 QUAN I M HOÀN THIỆN QUẢN LÝ T I CHÍNH Ở HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I 3.1.1 Cơ sở xác định quan i m ... động quản lý t i Học viện Chính trị khu vực I Chương 3: Phương hướng số gi i pháp hoàn thiện quản lý t i Học viện Chính trị khu vực I 7 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ T I CHÍNH TRONG...HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I ĐỒN MỸ HUYỀN HỒN THIỆN QUẢN LÝ T I CHÍNH Ở HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quản lý tài chính ở học viện chính trị khu vực i, Hoàn thiện quản lý tài chính ở học viện chính trị khu vực i

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay