excursionista_a1879m5d31y2n7@bn

16 6 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2018, 23:46

L' EXCURSIONISTA BOLLETÍ MENSUAL ASSOCIÁCIO CATALANISTA A » II ,é D1 EXCURSIONS BARCELONA I IJE MAIG DE CIENTÍFICAS 1879 NÚM CONDICIONS DE LA PUBLICACIĨ ¡ en lo L k¡: CONFERENCIA SOBRE LA DKsCRipció É HISTORIA DE LA CAPMI.LA RI \¡ DI: SANTA'íbATHA DK B A R C E L O N A Prenem aquest assumpto per objecte de la sua disertado, ilustrat soci D Andreu Balaguer y Merino, omplí lo lorn de conferencias que dona la Catalanista, en la vetllada fiel 21 < Mars Comensá, describint, en 1' exordi,.pcr via d^ifhsodi, temple greco-romá dit de Hércules, tal y com ettaba en lo segle de la nostra eru, pera lo qual s* inspira en aquellas columnas qu' d' ell podeflifeuy encara admirarse en lo local qu1 ocupa nosi' A ssociació\Kkspect£ las meieix^, r digué enire altres conceptea que forman V arch de triunfo dedicarais genis de la renaixeftsa a tística y literaria de Catalunya Fcu la historia d' est vell monumeni y conclogué repetínt la ícl¡s idea del restabliment en tota sa pftresa d' estas ruinas y la crMcid en aquest lloch d' un Musen llati, tal y com havia enundat pnmariairient son savi amich y soci honorari d' esta corporació, lo P Fi(%l Fita, Académich de ln Real de la Historia * Kntrant de pie en lo tema de son discurs, descrigué iriinucjosii— ment la fábrica actual de la Real Capilla de Santa Agatha d' esta Ciutat, qu' es la segona y del comens del segle xiv.—Historia s¿- — 5o — -« i^uidament una y altre, la pnmcrü desde lo segle xn, cu que se Tn té noticia, y la segona desde los primers trcballs
- Xem thêm -

Xem thêm: excursionista_a1879m5d31y2n7@bn, excursionista_a1879m5d31y2n7@bn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay