Natural History of New York, Zoology of New York, New York fauna Plates, J. E. de Kay 1842

107 3 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2018, 23:23

SMwr "^^^^ ';^.=fejiiil>r?^''t^ b ^ a ^ ISK? i-^tinrii-^.-« V.u^'h *''"'l'" '^r ffTi G O li * THliRLOW W t ^ ZOOLOGY or NEW-YORK, OR THE IffEW-YORK FAUNA; COMPRISING D E T A I L E D DESCRIPTIONS OF ALL T H E ANIMALS H I T H E R T O OBSERVED W I T H I N STATE OF NEW-YORK, W I T H B R I E F NOTICES OF THOSE OCCASIONALLY FOUND ITS BORDERS, AND ACCOMPANIED BY A P P R O P R I A T E ILLUSTRATIONS BY JAMES E DE RIY PLATES ALBANY: PRINTED BY W & A WHITE & J VISSCHER 1842 NEAR THE £ The copy right of this work is secured for the benefit of the People of the State of New-York SAMUEL YOUNG, Secretary of State Albany, 1842 G07G20 PLATES OF THE REPTILES AND AMPHIBIANS Plate Fl(f '2 J.^.Hill Lith o£ EnoLicoVt TvTew^-k Plate S *s Aa^ J.W Hill si^e Li^li of EiTidLicort :HewYor"k flare,^ J.W HiU Lah.of EaaicoU KevYork PUte F^za / v>w^::^^> >^^^^^^-^ J.W.H.LL li"th of En di c ott NeY/Tork Plalf ^ ^3 ^ 1^F 5Ly4e r.it>i oF E.7iaicon L"e^vYvn-•k J.W H i U riatp fi /'''a / / c lu/ s''2.e ^^ ^ ^1^ SLze L i l h of E n d i c o n Ne-v^-York .vV Hil "-^ ớ^^ /F ớợ .-M-y Mf £/£ J » ^ *» * » » '•'.:*• V ?', Sl/cl F o'^ial sL^c ' \ í J.W.JiiU ^ / t^y.i lilh.of EiidicottJNÍYork 6M/y^FF 7^/,F'^ " A %F^7t / //'/ Fơ" 4'ã/ Fiz.e LíCh of BndtcolxKe-wlbLk IW.HiU ^ /^/í';-' F^>-^hír S/\r J.W.Hill Lith of Endợcott jNẻcvYụrk ^'F) y^ ^ Oỏ Figf.2^yF- Lith of EndicottKe^^York "FP/i/V /•'/,/ jy4 • /.f/' y.// Lilh oP Endicotl NcwYork Fiff.^2^ Fi^ ^-jy L1 \\\ of ETIdic oll "XewYoYk /%//e Fig yy 928 Fig ^^9 ^jmimm/ •S L i t h of EndicoU^N'ewYork '•/ '///'/F Lilh of EndicoTtNí w'Ybrk ^_/á^í/^ 73 Fig 2S2 Fjg.^33 F.y2J/ Lith oFEiidicolll^^eA^'York 7/U, 77 Fi^.-JS/f Ft^ 936 ^»i « Fvg.êsr Lifti oE E n d i c o f t J W.HiU few York em/e '/û ^=^ Fz^ 23yf • ' - > • •H J.W Hill J^ith ofEndicolt N^ewYrk ^^"^/ 7ô' Lt h of Lirdicoltls^Yai-k F// // Fu/ ^4^ X lh of Endicolt ^^ew York Fy^/^^79 Fig 243^ '^"""^^^^ êf' ^/^ ;w Fig2^â \ I \ :}A- i F?^ 244 Lt h of EjidicoUlS^ewYoTk ^yÍ/e/F F7//FFy/7 /
- Xem thêm -

Xem thêm: Natural History of New York, Zoology of New York, New York fauna Plates, J. E. de Kay 1842, Natural History of New York, Zoology of New York, New York fauna Plates, J. E. de Kay 1842

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay