Teoria ewolucja

41 6 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2018, 23:18

GENERALNA TEORIA UWARUNKOWANEJ EWOLUCJI ZYCIA   Filozofia ewolucja Koncepcja życia, życia i systemów impulsów witalnych { Definicja biologicznej ewolucji życia „ Biologiczna ewolucja „ Ewolucja history { Filozofia życia i szeroko pojęta koncepcja życia { Witalizm Definicja systemów impulsów witalnych Krytyka klasycznych teorii ewolucji { Kreacjonizm a ewolucja.   Teoria inteligentnego projektu   Darwin   Prawo Mendla genetyka   { Lamark   Neodarwinizm Ewolucja a ewolucja człowieka { Cele ewolucji „ Gwarancja i bezpieczeństwo „ Zróżnicowania płciowego i Metoda (VGI) „ Polepszyć skuteczność (genom ludzki) „ Wewnętrzna spoistość lub zgodność systemu ewolucyjnego „ Optymizacja ewolucyjnej osi czasu { Biologia ewolucyjna { Wariacja genowa a ekspresja genowa Uwarunkowanej Ewolucji Życia { GTCEL, postulaty i definicja { Teoria naukowa i rodowód życia Badanie empiryczne Gry edukacyjne Bilard Esnuka gry oparte na GTUEZ Rewolucja naukowa Appendix { Teorie ewolucji i powstania człowieka { Teoria Lamarcka   Darwinizm.   Prawo Mendla   Neodarwinizm       I NAUKI I EWOLUCJA   I.1 Filozofia ewolucja Teoria ewolucji, GTCEL, czyli Generalna Teoria Uwarunkowanej Ewolucji Życia, rozważa z jednej strony przyczynę zmian w informacji genetycznej DNA, a z drugiej strony formę, w jakiej te zmiany genetyczne są przekazywane następnym pokoleniom Jej założenia są bliższe teoriom Lamarcka i Mendla, niż teorii ewolucji Darwina To nowe podejście ewolucji jest głównie rozważane poprzez analizę celów życia i ich logicznych wymagań Nowy zasadniczy rozwój w genetyce traktuje pojęcie ewolucji jako wewnętrzny mechanizm ulepszania istot żywych, który jest przekazywany potomkom i który, biorąc pod uwagę skomplikowane aspekty omawianego problemu, stosuje wiele systemów, metod lub procedur w zależności od danego przypadku opartego na jego szczególnych warunkach Wynikiem tej ewolucji jest związek implikacji, które, według mnie, przedstawiają rewolucyjne aspekty w dziedzinie nauki Página Teoria ewolucja: Lamarka, Darwina i Mendla     II KONCEPCJA ŻYCIA, ŻYCIA I SYSTEMÓW IMPULSÓW WITALNYCH II.1 Definicja biologicznej ewolucji życia II.1.a) Biologiczna ewolucja jako wewnętrzna dynamika czy percepcja zmian zewnętrznych Pojęcie – ewolucja biologiczna – jest dosyć niejasne, zwłaszcza, kiedy mówimy o celu napędzającym życie Istotna zasada tej definicji ewolucji i życia mówi, że zmiany zasugerowane prze ewolucję biologiczną są wewnętrzne lub tylko zewnętrzne Źródłem problemu jest zamysł, że wewnętrzne modyfikacje genetyczne są przypadkowe, zatem prawdziwa ewolucja genetyczna jest tylko zewnętrzna i zachodzi w wyniku eliminacji zmian nieefektywnych Ta teoria jest nie tylko błędna i nie poparta dowodami, ale zmienia definicję ewolucji i koncepcję życia Jest tylko jedna zrozumiała koncepcja życia i odnosi się ona zmian w organizmach żywych lub nieożywionych Inny problem staje się pytanie czy są to zmiany stałe czy też nie II.1.b) Krótko- i długo-terminowa ewolucja życia   Aspekt krótko- i długo-terminowej ewolucji jest związany ze zmianą definicji samej ewolucji Teoria selekcji naturalnej przebiega w dłuższym czasie, zatem wyeliminowano ewolucję biologiczną przebiegającą w czasie krótkim Następny podpunkt ukazuje postrzeganie zmian w zmiennej z szybkim wzrostem Na dłuższą metę, percepcja tych zmian zanika całkowicie w pierwszej połowie cyklu 14/07/2010 Página Teoria ewolucja: Lamarka, Darwina i Mendla     II.2 Filozofia życia i szeroko pojęta koncepcja życia Koncepcja życia jest jedną z najtrudniejszych koncepcji zdefiniowania W zasadzie to nie istnieje obopólne porozumienie w świecie nauki, co ogólnej definicji życia lub celu napędzającego życie Jednak, przynajmniej w filozofii życia istnieją dwa typy metod podejścia tej koncepcji: II.2.a) Rozumowanie logiczne Istnieją różne definicje życia: z z z Z punktu widzenia nauki: gdzie życie to siła wewnętrzna zwierząt i roślin Z punktu widzenia religii: gdzie życie to rodzaj ducha, który wg niektórych religii, nie umrze wraz z ludzkim ciałem Z punktu widzenia filozofii: gdzie życie to siła wewnętrzna istot, które ją posiadają Nauka o życiu ogranicz tę koncepcję tylko świata zwierząt i roślin, podczas gdy filozofia życia nie wprowadza takich restrykcji Innymi słowami, nauka ogranicza tę koncepcję, chyba, że zostanie udowodniona żywotność innych osobników Z drugiej strony, filozofia nie będzie jej ograniczać chyba, że istnieje dowód, aby to robić 14/07/2010 Página Teoria ewolucja: Lamarka, Darwina i Mendla Filozofia życia i ewolucja są związane z psychologią zwierzęcą (instynkt jako pseudo-koncept), konduktywizmem i etologią Filozofia ludzi i ich różnic kulturowych jest związana z etnocentryzmem, relatywizmem kulturowym, i uniwersalizmem Moja teoria życia jest bliższa prądowi filozoficznemu zwanemu witalizmem i co więcej uważam, że nauka powinna pozostać neutralna, jeśli chodzi o naszą nieznajomość natury i kwestii powstania życia Dlatego, nauka powinna określić swoje granice i stwierdzić, że to wcale nie jest takie pewne czy pojęcie „życie” odnosi się tylko zwierząt i roślin, czy też innego rodzaju energii lub materii II.2.b) Definicja metafizyczna   Z punktu widzenia osobistego lub wewnętrznego, zdajemy sobie sprawę, że życie bez inteligencji/rozumu nie istnieje, i że rozum bez pamięci nie ma sensu Co więcej, życie bez czasu lub miłości jest trudne wyobrażenia dla naszej kultury W podobny sposób, życie bez wolności nie wydaje się możliwe Wszystkie te terminy są wystarczającymi i koniecznymi warunkami życia Pierwszy sugeruje potrzebę drugiego, i na odwrót Możemy powiedzieć, że wolność jest ważną cechą życia Właśnie ona i miłość są bardziej istotne niż inteligencja, pamięć czy czas, i miłość byłaby zbyt poetyczna Dusza i duch, życie i śmierć – to słowa wywołujące osobiste i wewnętrzna rozmyślania Z punktu widzenia poezji, można zacytować słowa poety metafizycznego: „Miłość jest pierwszym pojęciem zawartym w informacji genetycznej II.2.c) Cel napędzający życie   Nauka ma niezwykłą tendencję przypisywania przypadkowych powodów nieznanym faktom czy efektom bez podawania żadnego dowodu Mogłoby być możliwym, że energia lub światło mają bardzo mały stopień swobody, tak niewielki, że nie można zmierzyć ich zachowania swobodnego Moglibyśmy użyć podobnego komentarza w kwestii zabijania lub jedzenia roślin Zbadaliśmy, że nie cierpią, jednakże nie jest pozbawiona sensu sugestia, że wcale nie chciałyby umierać Koncepcja życia sama w sobie nie jest istotna dla teorii GTCEL w jej aspekcie naukowym, jednakże szeroko pojmowana koncepcja życia pomaga zrozumieć tę teorię Koncepcja życia jest związana z koncepcją ewolucji, chociaż Darwin nie 14/07/2010 Página Teoria ewolucja: Lamarka, Darwina i Mendla zdefiniował pojęcia „życie” W zasadzie, pracował on nad ewolucją gatunków, a nie nad ewolucją życia Umniejszania roli ewolucji życia czystego przypadku to prawie uśmiercenie jej koncepcji swobody i możliwego celu napędzającego życie II.3) Witalizm Definicja systemów impulsów witalnych   Strukturalna filozofie życia wiążą się z konstruktywizmem (J Piaget – psychologia genetyczna) i innatyzm (N Chomsky – językoznawczy) Systemy impulsów vital to systemy, które zachowują się jak istoty żywe w ich ogólnej charakterystyce, które będą się rozwijać według tych samych zasad, co życie samo w sobie Jako przykłady systemów impulsów witalnych możemy wymienić jakikolwiek rodzaj związku istot żywych np naród Innym rodzajem tych systemów mogą być różne języki mówione, itd 14/07/2010 Página Teoria ewolucja: Lamarka, Darwina i Mendla     III.KRYTYKA KLASYCZNYCH TEORII EWOLUCJI Poprzednie teorie na temat koncepcji ewolucji, życia i systemów impulsów witalnych pozwolą mi na analizę wstępną tych teorii ewolucji: III.a) Kreacjonizm a ewolucja Wspominam tu kreacjonizm i inne teorie religijne, ponieważ są w istocie teoriami ewolucji, i wiele osób zgadza się z nimi w taki czy inny sposób Nie można dokonać krytyki kreacjonizmu w ramach rozumowania logicznego, ponieważ nie podąża on za metodą naukową, zatem wyrażam jedynie głęboki szacunek dla wierzeń religijnych Podobna problematyka pojawia się, kiedy badano pozycje czy też teorie na temat istnienia pojęcia: ciało-dusza (monizm i dualizm), oraz, chociaż w mniejszym stopniu, pojęcia: rozum-mózg (konduktywizm logiczny – Wittgenstein, osobowość i funkcjonalizm) bardziej w sferze teologii i filozofii niż nauki Ogólnie, uważam, że pozycje teologiczne mają swoje racje, a jednocześnie można zaakceptować jakąkolwiek inną teorię ewolucji, interpretując w przenośni pewne dosłowne objaśnienia rodowodu życia z punktu widzenia religii III.b) Teoria inteligentnego projektu   Chociaż teoria GTCEL nie pozostaje w zgodzie z kilkoma postulatami ruchu inteligentnego projektu, jako inteligentnego projektu wszechświata, to jednak zgadza się z istotnym argumentem tego ruchu, tzn z istnieniem ostatecznej konsekwencji ewolucji swoistego impulsu witalnego Jest konieczne, aby nie zapomnieć o założeniach teorii GTCEL, mówiących o swoistej tendencji życia poszerzania swojej sfery swobody, wykorzystując tego ewolucję w ramach środowiska i warunków logicznych, które sugerują istnienie inteligentnego projektu Ten właśnie fakt może sugerować istnienie ewolucji teologicznej lub ostatecznej, i w konsekwencji zaprzestanie tworzenia głównych elementów ewolucji przez mutacje przypadkowe i selekcję naturalną Jednakże, prezentacja ewolucji teologicznej nie oznaczałaby poprawności wszystkich aspektów podtrzymywanych przez ruch inteligentnego projektu, pamiętając o ich zasięgu/amplitudzie i zróżnicowaniu/heterogeniczności 14/07/2010 Página Teoria ewolucja: Lamarka, Darwina i Mendla Odwołując się powiązań ruchu inteligentnego projektu z religią, mogę tylko stwierdzić, że teoria GTCEL mogłaby wesprzeć teorię religii tego stopnia, jaki łączy wszystkie religie, czyli potwierdzone naukowo istnienie impulsu witalnego, który wydaje się nadawać życiu sens     III.c) Teoria ewolucji Lamarcka Teoria Lamarcka opiera się na czynnikach środowiska i można ją podsumować jednym zdaniem: konkretna funkcja tworzy konkretny organ Uważa się, że teoria Lamarcka ma znaczenie, lecz nie jest powszechnie uznawana Ta teoria ewolucji Lamarcka powinna być przyswojona, kiedy jest związana z siłami wywieranymi przez naturę, aby uniknąć efektywnego rozwoju osobników zmodyfikowanych, powstałych w wyniku niestałych zmian środowiska, wykorzystując potwierdzenie zewnętrzne Również, teoria Lamarcka jest zbyt prosta w porównaniu z wiedzą współczesną Lamarck dodaje niej jedynie część pojęć koniecznych wyjaśnienia złożoności dynamiki ewolucji III.d) Teoria ewolucji Karola Darwina   Darwinizm lub inaczej teoria ewolucji Darwina to teoria o selekcji naturalnej oraz jest najważniejszym wyjaśnieniem zniknięcia modyfikacji genetycznych, które nie są wystarczająco dobre w ramach adaptacji Jednakże teoria ewolucji Darwina nie odnosi się przyczyny modyfikacji, czy też procesów towarzyszących tym modyfikacjom Bez cienia wątpliwości, najwięcej Darwinizm przyczynił się rozwoju antropologii Jednocześnie, musimy mieć świadomość, że teoria ewolucji Darwina jest teorią tautologiczną, tzn coś istnieje, ponieważ przetrwało Sam Karol Darwin wiedział, że selekcja naturalna, nie jest jedynym sposobem rozwoju, ale nie sprostał określeniu prawdziwej funkcji zróżnicowania płciowego Chociaż to nie wina Darwina, Darwinizm jest filozofią bardzo konserwatywną, jako „system” oznajmiający z radością osobnikom: „musicie się mnie dostosować Takie jest życie!” 14/07/2010 Página Teoria ewolucja: Lamarka, Darwina i Mendla Ostatecznie, najważniejszy kontr-argument teorii ewolucji z selekcją naturalną neguje rozwój tak zróżnicowanego systemu życia przez przypadek Można przyjąć tą pseudo-naukową teorię tylko wtedy, gdyby użyć długiej definicji, gdzie tracimy perspektywę logiczną, rozważając różne skale fizyczne (gdzie tracimy perspektywę logiczną) III.e) Genetyka Mendla   Prawo Mendla, które dotyczy dziedziczności, odkryte przez Grzegorza Mendla, w jego „Badaniach” nad krzyżówkami u roślin: Prawo Segregacji i Prawo Cechy Dominującej Te prawa zapoczątkowały nowoczesną genetykę ewolucji Podstawowe pojęcia genów dominujących i recesywnych w genetyce Mendla tracą swój sens, i stają się tu całkowicie nieodpowiednie Tak zwany gen recesywny w prawie Mendla jest zdecydowanie silniejszy i rozwija się z dwóch genów w tych przypadkach, kiedy weryfikacja jest jednym z warunków związanych z przekazywaną informacją genetyczną Ponadto, geny nie zanikają w nowej istocie i nie są przez nią tworzone w późniejszym czasie Przeciwnie: one cały czas istnieją, a ich rozwój okazuje się po czasie prawdziwym systemem ewolucyjnym, ponieważ genetyka Mendla lub kombinacja Mendla jest tylko metodą przyspieszającą rozwój genetyczny i sama nie wytwarza żadnego procesu ewolucji III.d) Neodarwinizm   Neodarwinizm to teoria oparta na teorii ewolucji Darwina i na rozwoju nauki Stwierdza ona tylko, że zmiany/mutacje istot żywych powstają w stadium kiełkowania, podczas gdy problem stanowi czas kiedy te zmiany w informacji genetycznej zachodzą i towarzyszące im warunki potrzebne osiągnięcia efektywnego rozwoju, nawet po kilku pokoleniach Zadaniem nowoczesnej biologii molekularnej jest odkrywanie metody przenoszenia weryfikacji genetycznej i innych sterowników przez naturę, nie znając powodów takiego postępowania, poprzez badanie zachowania DNA Zobaczmy jak powstają niektóre kreatywne wyjaśnienia, idące w duchu filozofii neodarwinizmu, cytując pewnych naukowców z Centrum Genetyki Demograficznej i Populacyjnej przy Uniwersytecie w Texasie: „Mężczyźni przechodzą przez większą ilość mutacji genetycznych, ponieważ ich komórki płciowe produkują więcej spermy niż komórki jajowe u kobiet.” Wreszcie, wyróżniamy następujące współczesne teorie ewolucji: Teoria Syntetyczna (Dobzhandsdy, Mayr i Simpson), Teoria Równowagi Akcentowanej / 14/07/2010 Página 10 Teoria ewolucja: Lamarka, Darwina i Mendla     V EWOLUCJA ŻYCIA Poniższe paragrafy przedstawiają Uwarunkowanej Ewolucji Życia główne założenia Generalnej Teorii V.1 GTCEL, postulaty i definicja TNowym zasadniczym rozwojem w dziedzinie genetyki ewolucyjnej jest pojęcie ewolucji jako wewnętrznego mechanizmu ulepszania istot żywych, który jest przekazywany potomkom i, który stosuje, biorąc pod uwagę złożoność wszystkich aspektów, wiele systemów, metod lub procedur zależących od każdego przypadku na podstawie jego szczególnych warunków GTCEL może być podsumowana następująco: z z z Główną cechą życia jest wolność Każde życie ma swoistą tendencję poszerzania sfery wolności poprzez ewolucję Jest wiele systemów ewolucyjnych, metod lub procesów, a ich konfiguracja zależy od specyficznych warunków w każdym poszczególnym przypadku Koncepcję wolności, szeroko pojęta, oznacza możliwość pokonania lub uwolnienia się od więzów praw fizycznych w naturze Chociaż ta koncepcja jest bardzo ważna, to nie znaczy ona tyle dla GTCEL jeśli chodzi o jej stronę lub ważność naukową Pojęcie „ewolucja uwarunkowana” odnosi się nie tego, że ewolucja następuje, ponieważ życie / osobnik musi przystosować się warunków aby przeżyć, lecz tego, że życie / osobnik poprzez ewolucję wprowadza ulepszenia aby stać się niezależnym od warunków i ograniczeń środowiska To pojęcie odnosi się nie tylko warunków i ograniczeń środowiska, ale także warunków wywodzących się z logiki wewnętrznej i dynamiki każdego systemu ewolucyjnego Punkt trzeci może wydawać się zbyt ogólny Dzieje się tak, ponieważ wyjaśnienie całej różnorodności metod  stosowanych przez naturę mogłoby wskazywać nie tylko na to, że prezentacja tej teorii w sposób zwięzły byłaby niemożliwa, ale także na to, że ta lista byłaby zbyt długa i niekompletna Jednakże pojawiają się tu dwie 14/07/2010 Página 27 Teoria ewolucja: Lamarka, Darwina i Mendla ważne koncepcje: różnorodność metod i warunków Poniżej możemy zaobserwować generalną perspektywę rozważając liczne warunki mogące wpływać na ewolucję i pojęcia z nią związane Geny to skodyfikowana streszczona informacja o rozwoju nowej istoty Kiedy dostarczamy informację genetyczną to obie, informacja właściwa jest przekazywana i oczywiście jej forma w jakiej powinna być odczytana i użyta Możemy zbadać przyczyny ewolucji uwarunkowanej poprzez wyróżnienie pomiędzy warunkami nałożonymi przez czynniki egzogeniczne lub środowiskowe oraz czynniki endogeniczne, wywodzące się z dynamiki każdego systemu ewolucyjnego z Przyczyny endogeniczne lub teleologiczne: { { { { { z Gwarancja i bezpieczeństwo (inteligentny projekt) Dominacja gatunku nad pojedynczym osobnikiem (gen samolubny) Równa forma gatunków Wewnętrzna spoistość lub zgodność systemu ewolucyjnego Optymizacja ewolucyjnej osi czasu (zróżnicowanie płciowe) Przyczyny egzogeniczne lub środowiskowe: { { Niedobór zasobów (selekcja naturalna Darwina) Funkcja tworzy organ (teoria Lamarcka)     V.2 Teoria naukowa TTa teoria ewolucji może być sklasyfikowana z różnych punktów widzenia: z Teoria filozoficzna a teoria naukowa Każda teoria naukowa posiada jakiś filozoficzny substrat W tym przypadku, część filozoficzna jest przedstawiona  wyraźnie za pomocą argumentu teleologicznego, a jej strona naukowa jest także dobrze zdefiniowana, ponieważ pewne modele uprawomocnienia poprzez zastosowanie tej metody naukowej są zaproponowane z Teoria ortogenetyczna i teleologiczna Teoria teleologiczna, ponieważ przypisuje ewolucji skończoność, co powoduje 14/07/2010 Página 28 Teoria ewolucja: Lamarka, Darwina i Mendla poszerzenie sfery wolności, a jako teoria ortogenetyczna uznaje czynniki wewnętrzne Jest mi znany ten postulat filozoficzny w chwili kiedy formułuję tę teorię, ale te cechy są ważne, ładnie brzmią i mogą być bardzo pewne Niemniej jednak, z naukowego punktu widzenia argument teleologiczny jest nieistotny jeżeli celem ewolucji jest poszerzenie wolności czy nie z Generalna Ta naukowa teoria ewolucji życia nigdy nie przeczy ustalonym teoriom Całkiem przeciwnie, te teorie tworzą część generalnej teorii poprzez punkt trzeci, jako poszczególne przypadki, jako konsekwencja różnych warunków ewolucji W najwyższych procesach ewolucyjnych, modyfikacje genetyczne pojawiają się raczej z powodu wpływów środowiska, elementów losowych, procesów prób i błędów, zmian już zweryfikowanych oraz selekcji naturalnej i płciowej, które będą obecne jak również wymian od przodków z Jednocześnie, teoria ciągła i rewolucja naukowa Ciągła, ponieważ jej postulaty zawierają założenia wcześniejszych naukowych teorii ewolucji, zwłaszcza teorii Lamarcka i prawa Mendla Sugeruje rewolucję naukową, ponieważ ta nowa teoria naukowa zakłada zmianę jakościową w koncepcji ewolucji życia i każdego systemu impulsu witalnego z Intuicyjne i związane z systemami złożonymi Propozycja metody naukowej aby uprawomocnić te postulaty jest metodą hipotetyczno-dedukcyjną lub metodą zalegalizowania hipotez Ta metoda jest używana typowo przez teorie naukowe, które modyfikują poprzednie teorie związane z systemami złożonymi, a intuicja jest dużym źródłem ich sugestii z Metodologiczna Dla rozwoju tej teorii zastosowano metodykę, która może nie jest nowa, ale zgodna z teorią ewolucji, zwłaszcza z tymi złożonymi systemami posiadającymi impuls witalny z Wielodyscyplinarna Jak każda teoria ewolucji, ta ma wpływ na szeroki zakres innych nauk / dyscyplin Ponadto, aby uprawomocnić tę teorię będzie konieczne zastosowanie wiedzy z różnych dyscyplin z Prowizoryczna 14/07/2010 Página 29 Teoria ewolucja: Lamarka, Darwina i Mendla Mając na uwadze, że ta teoria nie została jeszcze udowodniona (zobacz Badanie nad IDI), to jest ona uważana za tymczasową Warto nadmienić, że teoria selekcji naturalnej Darwina nigdy nie została udowodniona i była unowocześniana cały czas     V.3 Rodowód życia Ta teoria rodowodu życia pokazuje przynajmniej element refleksji na długiej drodze wiedzy naukowej Pomimo sugestii filozoficznych, ta nowa teoria rodowodu życia i jego ewolucja przedstawia aspekty rewolucyjne w obszarze podejścia naukowego Możemy wspomnieć wyjaśnienie funkcjonalności zróżnicowania płciowego, większą precyzję w definicji genów dominujących i recesywnych oraz inne sugestie takie jak możliwe nieistnienie brakującego ogniwa w ewolucji człowieka Skoki ewolucyjne zazwyczaj powodują powstanie nowego gatunku poprzez połączenie dwóch lub trzech różnych źródeł genetycznych Podsumowując, możemy wysnuć następujące konkluzje o rodowodzie życia i ewolucji: IWg tej teorii rodowodu życia, ewolucja jest konsekwencją rozwoju informacji genetycznej w ciągu życia istot żywych Najważniejsze i najodpowiedniejsze koncepcje to istnienie weryfikacji zewnętrznej informacji genetycznej i istnienie uzupełnień pomiędzy dwoma lub więcej cechami Zróżnicowanie płciowe może sugerować specjalizacji w ewolucji życia w sensie, że jedna z płci jest wyspecjalizowana w ewolucji genetycznej, a druga w ewolucji lub technologii ulepszania materiału rozwoju nowej istoty Razem, zróżnicowanie płciowe i weryfikacja zewnętrzna dopuszczają przekazywanie kopii zarejestrowanej informacji genetycznej, która gwarantuje zdolność życia nowej istoty nowej istoty i ewolucji życia samej w sobie Podstawowe koncepcje genów dominujących i recesywnych z prawa Mendla tracą swój sens i stają się całkowicie nieodpowiednie Tak zwany gen recesywny jest właściwie silniejszy i bardziej rozwinięty z tych dwóch, w tych przypadkach, kiedy weryfikacja jest jednym z warunków związanych z przekazywaną informacją 14/07/2010 Página 30 Teoria ewolucja: Lamarka, Darwina i Mendla Spójna metodyka badań nad ewolucją i rodowodem życia jest użyta, i jest zalecana zwłaszcza dla systemów złożonych posiadających impuls witalny 14/07/2010 Página 31 Teoria ewolucja: Lamarka, Darwina i Mendla     VI BADANIE EMPIRYCZNE VI.a) Badanie empiryczne z wykorzystaniem danych IQ Zaproponowany model badania empirycznego zakład następujące hipotezy: z z Ewolucja z weryfikacją zewnętrzną  informacji genetycznej przekazywana badanej zdolności / pojemności Istnienie funkcji x, która mierzy różne potencjały tej zdolności / pojemności W celu usprawnienia zrozumienia tego modelu i jego analizy statystycznej, zamierzamy wybrać kontrowersyjny temat dziedziczenia inteligencji Istnieją liczne badania oparte na indywidualnej inteligencji lub pomiarach ilorazu inteligencji Zazwyczaj, inteligencję mierzy się ogólnie zaakceptowanymi testami na IQ, chociaż wielu autorów wątpi w te pomiary, a nawet w samą koncepcję inteligencji Niemniej jednak, IQ odnosi sie względnej pozycji zdefiniowanej poprzez znormalizowaną funkcję x (I) statystycznej dystrybucji IQ badanej procesu zarejestrowania tej funkcji Badanie empiryczne wyciąga kilka przeczących sobie nawzajem konkluzji, podczas gdy w badaniu bliźniaków jednojajowych korelacja o wartości 80-85% jest osiągana, dla innych typów relacji rodzinnych maleje 30% Według mnie, konkluzja jest taka, że inteligencja jest dziedziczona jak pokazuje wysoka korelacja pomiędzy bliźniakami jednojajowymi   Niska korelacja u reszty przypadków występuje z powodu błędnej definicji formy, w jakiej dziedziczenie jest przekazywane w zgodzie z ekspozycją GTCEL i genetyki Mendla Paragraf pokazuje kształt funkcji normalnej x (IQ), którą będziemy stosować Dla każdej wartości IQ, funkcja wskazuje zakumulowaną możliwość, że IQ populacji jest takie samo lub mniejsze niż odnośna wartość IQ 14/07/2010 Página 32 Teoria ewolucja: Lamarka, Darwina i Mendla Na przykład: x (100) = 0.5 a funkcja przeciwna x_inv (Prob) = IQ, co oznacza, x_inv (0.5) = 100   Wynik kombinacji czterech genów w zgodzie z ważnością genetyki Mendla utworzy cztery różne możliwości lub przypadki Oczekiwana przeciętna matematyczna zdolności nowego osobnika w zgodzie z GTCEL będzie sumą oczekiwanych przeciętnych każdego jednego przypadku rozważanego pod względem ich możliwości Potomek EC = P(D1) C(D1) + P(D2) C(D2) + P(D3) C(D3) + P(D4) C(D4) Biorąc pod uwagę założenie weryfikacji otrzymanej informacji genetycznej, założonej przez hipotezę, mówi, że gen dominujący będzie jedynym z mniejszą zdolnością i może być możliwe tylko wyrażenie potencjału tego genu w jego integrity Pomimo tego, przypuszczam, że w badaniu empirycznym, dla ułatwienia, jest przeciwstawne w całości, jako że jest zrozumiałe, że dla specyficznej zdolności silniejszy gen zawiera praktycznie całość informacji genu mniejszego i dodatkową część Inny ważny aspekt to, że poprzez hipotezę silniejszy gen (lub część informacji genetycznej, która jest związana z badaną zdolnością) każdego przodka nie może być mierzony w badaniu empirycznym, ponieważ nie jest wyrażony w swojej integralności / całości, jako że tylko przeciwstawna część będzie wyrażona Z tego powodu, jest konieczne, aby oszacować jego rozmiar tak dokładnie jak tylko możemy Gdybyśmy zawsze pracowali z prawdopodobieństwami centralnej 14/07/2010 Página 33 Teoria ewolucja: Lamarka, Darwina i Mendla wartości jego oczekiwanej matematycznej przeciętnej, obliczając korelację pomiędzy zmiennymi zależnymi i niezależnymi, błędy miałyby tendencję kompensacji za straty Chociaż najsilniejszy gen także można zmierzyć, to pozostaje problem losowości kombinacji z genetyki Mendla Jeżeli będą dostępne dane próbek prac badania empirycznego, to będzie możliwa analiza korelacji pomiędzy zmiennymi wyjaśniającymi zdefiniowanymi przez model ze zmiennymi wyjaśnionymi Obecny model jest uproszczony dla potrzeb prezentacji Na przykład, na pewno trzeba będzie zawrzeć: z z z Wewnętrzne polepszenie informacji genetycznej w każdym pokoleniu, które może wykroczyć poza 10% W każdym razie, jest możliwe wykonanie wstępnych badań oszacowania i późniejszej włączenia Filtr pokrewieństwa / przyciągania, związany z brakiem kontrastacji mocy intelektualnej w swojej całości jak wspomnieliśmy powyżej Inny czynnik, aczkolwiek niezupełnie jasny, może być efektem selekcji płciowej związanej z korelacją mocy intelektualnej pomiędzy genami obu przodków Inny ważny aspekt to możliwość obliczenia korelacji dziedziczenia IQ u połowy przypadków, tylko tych, gdzie gen dominujący jest słabszy z czterech genów, tzn że połowiczna korelacja tych 50% przypadków musiałaby wynosić około 80-90% a oczekiwana wartość powinna być w centrum i mieć bardzo małą rozbieżność - - Pozwolicie, że przypomnę , iż ta ostatnia możliwość została odrzucona w analizie wstępnej badania empirycznego ze badaniem statystycznym IQ, które rozwinęłam, aby uprawomocnić GTCEL Z drugiej strony, Będzie konieczne utrudnienie początkowego modelu, aby otrzymać lepsze wyniki, (chociaż teraz ośmielę się powiedzieć, że robią one wrażenie) Na przykład, potwierdzenie wzrostu o 10% w każdym pokoleniu będzie potwierdzone w Badaniu nad IDI W Badaniu nad IDI, kiedy oszacujemy model metodą zwyczajnych minimów kwadratowych, nie interesuje mnie uzyskanie wartości tych parametrów Przeciwnie, Poszukuję pasującego wyniku, tzn jego współczynnika korelacji (r) i jego współczynnika lub determinującego (r2) Reprezentują one związek pomiędzy rozbieżnością / zmiennością wyjaśniającą a całościową 14/07/2010 Página 34 Teoria ewolucja: Lamarka, Darwina i Mendla Oczywiście, kiedy model badania empirycznego jest dobrze założony z dużą próbką to wartości parametrów zaczną być użyteczne     VI.b) Inne badania genetyczne nad chorobami ludzkimi lub dolegliwościami Trzeba koniecznie zaznaczyć, że hipoteza weryfikacji otrzymanej informacji genetycznej może być przypuszczana w formie negatywnej i przyczynić się ponownego sformułowania modelu, aby być w stanie wykonać badanie empiryczne z nowymi pracami genetycznymi Oba założenia składają się z tych samych naukowych teorii ewolucji i zajęłyby miejsce jednoczesnych form dla różnych zdolności Także, obecność schorzenia człowieka lub dolegliwości lub innej genetycznego znamienia mogłaby sprzyjać projektów różnych prac genetycznych badania empirycznego, biorąc pod uwagą znaczenie genetyki Mendla   Nie będzie zaskakującym, że cechy zdolności związanej z językiem, czyli cecha przyznawania się błędów i funkcjonalność były konsekwencją tej samej informacji genetycznej, ale przy założeniu nie zewnętrznej weryfikacji Innymi słowami, nasz mózg mógłby się rozwijać dla zdolności języka z informacją obu przodków, nie wymagając potwierdzenia pomiędzy nimi obojgiem Coś podobnego mogłoby się wydarzyć z udziałem intuicji, która czasami jest znana z tego, że jest bardzo silna, ale nie można być tego pewnym Logicznie, potencjały potomków będą wyższe kiedy weryfikacja informacji genetycznej nie jest wymagana niż wtedy kiedy jest 14/07/2010 Página 35 Teoria ewolucja: Lamarka, Darwina i Mendla     VIII REWOLUCJA NAUKOWA VIII.1 Psychologia ewolucyjna Ta teoria ewolucyjna pomoże nam zrozumieć siebie lepiej, nie tylko odwołując się teorii ewolucji życia, ale także dziedziczenia zdolności takich jak inteligencja i pamięć Jeżeli ta teoria ewolucji jest poprawna, to te zdolności są głównie dziedziczonymi zdolnościami, a psychologia behawioralna i ewolucyjna mogłaby zwiększyć jej aplikację Jednocześnie , badania psychologiczne i lepsze poznawanie pewnych podstawowych cech człowieka pomoże relacjom osobistym, zwłaszcza relacjom rodzinnym Inną konsekwencją rewolucji naukowej będzie praca psychologiczna i lepsze rozumienie różnej roli człowieka w zależności od jego płci Jednak istnieje wiele ludzi uważających, że różnice pomiędzy chłopcami a dziewczętami występują z powodu edukacji i środowiska A inni wierzą w pewne rozróżnienia, gdy w zasadzie mogą to być różnice naturalne VIII.2 Psychologia edukacyjna   Po pierwsze, osobista strategia związana z edukacją aż najwyższych poziomów edukacyjnych będzie miała wpływ na  wiedzę wspomnianą w poprzednim punkcie Warto wspomnieć, że badanie nie jest jedynym sposobem zdobywania informacji i zależąc od osobistych zdolności może być bardziej adekwatne, aby nie podążać w stronę wyższych poziomów kształcenia Jeśli zachowanie się logiki, inteligencji, intuicji, pamięci i innych funkcji mózgowych tak jak ta teoria pozwala nam na wyobraźnię, to cała psychologia edukacyjna będzie potrzebować reorganizacji w pewnym stopniu, aby skorzystać z nowej bazy wiedzy dotyczącej niewielkiej rewolucji naukowej VIII.3 Psychologia historyczna i społeczna   Fakty historyczne mogą pozwolić na analizę ewolucji podążając za myślą metodyki systemów impulsu witalnego Rozważając różne rasy gatunku ludzkiego, teoria stwierdza, że są one bardzo korzystne na dystans, i mogłyby współpracować społecznie, podobnie jak 14/07/2010 Página 36 Teoria ewolucja: Lamarka, Darwina i Mendla zróżnicowanie płciowe i ewolucja w jednej linii na osobniki Być może, za pomocą tej naukowej rewolucji w zrozumieniu historii, będzie łatwiej zrozumieć dlaczego egipskie imperium trwało 4000 lata a greckie i rzymskie przez około sześć osiem wieków Ponadto, dlaczego zostały one zastąpione przez społeczeństwa o znacznie niższym poziomie technologii i kultury Innym tematem może być rozważenie nowych warunków, które pozwoliły wybuchnąć Rewolucji Francuskiej w tamtym czasie VIII.4 Metodyka analizy systemów złożonych   Pomimo konsekwencji GTCEL w granicach naukowych i technologicznych, aby założyć logiczną i spójną bazę rozwoju biologii i genetyki ewolucyjnej, GTCEL sugeruje nową metodykę badań systemów złożonych Cele instrumentalne, które każdy system impulsu witalnego musi posiadać mogłyby pozwolić na nową rewolucję naukową przy aplikacji tej metodyki odkrywania ważnych wzorców zachowania się tych systemów 14/07/2010 Página 37 Teoria ewolucja: Lamarka, Darwina i Mendla     IX.1 TEORIE EWOLUCJI I POWSTANIA CZŁOWIEKA Zobacz rozdział III o krytyce tych teorii IX.1.a) Kreacjonizm i inne teorie religijne.  Wspomniałam kreacjonizm i inne teorie religijne, ponieważ są one właściwie teoriami ewolucji i powstania człowieka, oraz wielu ludzi zgadza się z nimi w ten czy inny sposób Ale jest jasne, że są to teorie naukowe IX.1.b) Inteligentny projekt Ruch inteligentnego projektu rozwijał się we wczesnych latach 90, chociaż założenia są znacznie starsze Inteligentny projekt sugeruje istnienie  ewolucji skończonej lub teleologicznej, i w konsekwencji, że teorie mutacji losowych i selekcji naturalnej nie będą dłużej stanowić głównych elementów ewolucji Jednakże, pokazanie ewolucji teleologicznej nie będzie sugerować, że wszystkie aspekty popierane przez ten ruch inteligentnego projektu będą poprawne, mając na uwadze ich amplitudę i heterogeniczność W każdym razie, inteligentny projekt jest próbą zbliżenia się nauki z religijnego punktu widzenia Wg mnie, GTCEL zbliża się metafizycznego punktu widzenia, ale pozostaje cały czas w styczności z obszarem metody naukowej     IX.1.c) Teoria ewolucji Lamarcka   Teoria ewolucji Lamarcka w jego „Pracy zoologiczni-filozoficznej” napisanej w 1809 roku Jego teoria ewolucji brzmiała następująco: z Zmiany w środowisku generują nowe potrzeby z Te potrzeby determinują użycie lub nie użycie niektórych organów z z Takie organy rozwijają się lub są redukowane Cechy przyswajane są dziedziczone Podsumowanie: funkcje tworzą organy a dziedziczenie determinuje zmianę w 14/07/2010 Página 38 Teoria ewolucja: Lamarka, Darwina i Mendla potomstwie Zatem, rodowód człowiek to głupie myślenie IX.1.d) Darwinizm   Biologiczna teoria Karola Darwina, angielskiego przyrodnika / naturalisty, w jego największym dziele „O pochodzeniu gatunków” z 1859 roku Jako przeciwieństwo teorii ewolucji Lamarcka, teoria ewolucji Darwina postulowała selekcję naturalną jako podstawę ewolucji i rodowodu człowieka Jego teoria brzmiał a następująco: z z z Pojedyncze osobniki wykazują różnice Niedobór pokarmu prowadzi je walki o przetrwanie Osobniki o różnicach wyższych mają większą szansę osiągnięcia dorosłości, reprodukcji i przekazania tych zmian ich potomstwu Później, w jego pracy „O pochodzeniu człowieka i selekcji płciowej” z 1871 roku, dodał on nowy czynnik ewolucji i rodowodu człowieka, czyli selekcję płciową, w której samce i samice wybierają partnerów o atrakcyjniejszych cechach     IX.1 IX.1.e) Prawo Mendla Prawa rządzące dziedzicznością jako procesem ewolucyjnym zostały odkryte przez Grzegorza Mendla, austriackiego zakonnika, augustianina, w jego „Badaniach nad mieszańcami roślin” z 1865 roku Ta teoria składa się z następujących dwóch praw: z Prawo Segregacji: czynniki dziedziczone od rodziców są połączone w wynikającej z tego hybrydzie \ mieszańcu i są oddzielone, kiedy hybryda osiąga wiek dorosły i produkuje własne komórki płciowe To prawo segregacji można łatwiej wytłumaczyć używając następującego przykładu z białymi i czerwonymi odmianami rośliny Marvel z Peru: { { 14/07/2010 Pierwsze pokolenie wytwarza wszystkie kwiaty różowe Drugie pokolenie wytwarza jeden kwiat biały, dwa różowe i jeden czerwony W czasie trzeciego pokolenia, jeżeli białe kwiaty połączymy z innymi białymi to otrzymamy białe kwiaty Jeżeli czerwone połączymy z innymi Página 39 Teoria ewolucja: Lamarka, Darwina i Mendla czerwonymi to otrzymamy czerwone kwiaty A jeśli różowe to powtórzą one kombinacje z drugiego pokolenia hybryd   z Prawo Cechy Dominującej: cecha dominująca nie niszczy cechy recesywnej w hybrydzie Ona ja tylko przykrywa Dany jest przykład procesu ewolucyjnego krzyżówki pomiędzy białymi i szarymi szczurami: { { { 14/07/2010 Pierwsze pokolenie wytwarza szare szczury Drugie pokolenie produkuje jednego białego i trzy szare szczury Pojawienie się białych szczurów w skali 1:4 w drugim pokoleniu pokazuje, że biała (gen recesywny) cecha nie została zniszczona, lecz pozostała ukryta Aby ułatwić zrozumienie tego, tylko jedna cecha (monohybrydyzacja), została zawarta, ale dwie lub więcej (di-hybrydyzacja lub polihybrydyzacja) mogą być także zawarte a proces ewolucyjny będzie podobny, chociaż możliwe kombinacje będą wzrastać w proporcji geometrycznej Página 40 Teoria ewolucja: Lamarka, Darwina i Mendla       IX.1 IX.1.f) Neodarwinizm Teoria ewolucji i rozwoju człowieka wywodząca się z Darwinizmu, który poparty przez postęp naukowy w cytologii, biochemii, genetyce itd przeczy wpływowi środowiska na ewolucję gatunków i dziedziczenie cech nabytych Oddając zasługi zmianom w kiełkowaniu powodowanym przez selekcję naturalną i wykazywaną poprzez nowe morfologiczne lub funkcjonalne cechy Inne teorie ewolucji i rodowodu człowieka to Teoria Syntetyczna (Dobzhandsy, Mayr i  Simpson), Teoria Równowagi Przestankowej / Akcentowanej (Eldredge i Gould) oraz Teoria Neutralizmu (Larmore i Rawls)     ... Funkcja tworzy organ (teoria Lamarcka)     V.2 Teoria naukowa TTa teoria ewolucji może być sklasyfikowana z różnych punktów widzenia: z Teoria filozoficzna a teoria naukowa Każda teoria naukowa posiada... ewolucji: Teoria Syntetyczna (Dobzhandsdy, Mayr i Simpson), Teoria Równowagi Akcentowanej / 14/07/2010 Página 10 Teoria ewolucja: Lamarka, Darwina i Mendla Przestankowej (Eldredge i Gould) i Teoria. .. klasycznych teorii ewolucji { Kreacjonizm a ewolucja.    Teoria inteligentnego projektu   Darwin   Prawo Mendla genetyka   { Lamark   Neodarwinizm Ewolucja a ewolucja człowieka { Cele ewolucji „ Gwarancja
- Xem thêm -

Xem thêm: Teoria ewolucja, Teoria ewolucja

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay