Vernatio arborum præsidio Caroli Linnæi publico examini submittit Haraldus Barck, Linnee

22 5 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2018, 23:10

I VERNATIO | ARBORUM, QUAM , CONSENT AMPLISS FACULT MEDICA', IN REGIA ACADEMIA UPS A LI ENSI, Sub PRESIDIO VIRI NOBILISSIMI, DN.DOCT.CAROLI LINNJEI, R.-ffi ARCHIATRI, '•'$2| S:/E M:TIS MED ET BOTAN PROFESS REG ET ORD ACAD IMPER MONSPEL STOCKHOLM UPSAL BEROL ET TOL SOCU, PUBLICO EXAMINI SUBMIT!!!, HARALDUS BARCK, SMOLANDU& IN AUDIT CAROL MAJ D.V.MAJI, ANN MDCCLIII |pi H A M & UPSALI/E, Exc L M HOJER , Reg Acad Typogr rff^favifc Konol May.ts TRO- 6FVERSTE- LIEU TENANTEN wid Smalands Cavalkrie, Hag-wdborne FR1HERREN, AES ERICH SILEWERHIELM, HERRCI » hddige tag jag > in till mitt fidfta Lar den oran ait frfimhar Aline Nddige ID o \mittki fle llARAL TJEN ARE, MAJOREN och RIDDAREN af Swards • Orden, Wdborne HERREN, HERR GUSTAV AD WITTING, HERRAR! redan atnjutit, wbrdar iag vied odmiukefla tackfamhet: danefter af Eder ynnefi bar att voanta lilfladjen wig en undcrgifwen iwrdnad framte och uti Edra bander Edra Satesgardar Eder ltpmdrk/ambet bar wackt inin nyfikenbet , til att a/koda trail och antekna tiden, firafwar ranfaka naturen och fllja des fporr , faint att Jbka och Bnna fkygd och fbrfwar bos Eder furmar, betyga den ofluymtade vobrdnad, hwarmed da, HERRAR, ER tjemre, RARCK MONSIEUR, On conviendra /ans difficulte que les jciences font redunes a ce degre de perfecliou % que celui qui veut y ajouter quelque cbofe de reel, doit avoir la force de p, filer , au dejjiis du Vulqaire Elks font neanmoins jufctptibles de proves , c'e/l ce que les Exemples Z$ V experience nous nwntrent tons les jours : pour s'en cotroaincre on tfa qii a confiderer /' etendue de /' efprit bumain On ne developpe la Nature que par une indu(trie, qui meprife les travaux & les veilles Le Public, MONSIEUR, Vans fern indubitablement oblige de /' outrage que Vous lui alles communique** Vous aves choifi if explique une matiere? qui porte temoignage de Vos talent & de Vos lumieres Je Veus juis trap redevable, MONSIEUR, pour laifjer ectapper une cccafion fi favorable de Vous en felicitcr du meilltur de mon coeur L appiaudiffement du Public a V egard de cet ejjai ne jera qu" wi interpret? des recompenfes que Votre vertu merite* 31 V bonneur d' etre, MONSIEUR, Votre tres offecliome £? tres fi el • roit r, ADAM GUSTAV WITTING Q D B V% ii [N eo defudarunt omnis asvi Botanici, ut plantas non detegerent folum & nominarent; fed, qua fieri potnk, etiam defcriberent diligentia Verum enim vero jufto, quod mireris, arctibnbus termini's circnmfcripra erat in pnefens usque feculum hasc fcientia; ea enim opinio erudicorum fere omnium animos incefierat , non extra medicinae campum ejus patere nfnm; unde tunc ejus cukores prater /Efculapii filios , pnucos admodum videbis, nee ultra mediocre herbarum officinalium ftudium eorum progreflam deprehendes induftriam- Noftris autem temporibus, vires plantarum majori cura & iriduftria exquirere & perveftigare conati f >nt Viri , in orte botanieo nnnquam fatis colla'dandi Hi enim, prvrter medicum ufiini, alias hujus fhidii mannas & pra?claras derexerunt Militates , quibus percenfendis jam fuperfedeo, verbo fo- lum MP J*'< ^w lum' tetigifle contentus, quid In Botanico noftri Lycei campo pracftitum fit, wide fan's, opinor, patebit, uium hujus ftudii non vilis efle momenci In Pbilofofbia Botanic* monftravit Mobil D Praefes, quomodo fuis, unumquodque folum gaudeat herbis , quas frurtra in aliis locis quxras , & prseterea , quomodo certae plantse vigflias fuas agant, ftatis fcilicet horis fiores expandant , & ftatis iterum flores fuos occludant (a) Differtatio de Sponjaliis planta* rum , uium variorum , quae in fcecundatione obfer* vare licet , phcenomenorum, cum orbe erudito communicavic Flora Occonomica, ufum plantarum in ceconomia privata fidelicer aperuit Diflertatio de Gemma Arhorum nobis cauflam patefecit, cur varise arbores , noftri orbis nives & frigora non ferant ExDifputan'one AzPlantis Efculentis Patriae di fci mus, varias in noftro orbe crefcere plantas, quas humano corpori alimenta prxbere poffint In Pane Svecico videmus, certas tancum herbas certis animalibus efui efle deftinatas Ex Ho/pita Infellorum Flora colligimus, quomodo certa vegetabilia certas infeftorum fpecies alant & nutriant Q lartus jam agitur annus, ex quo Popnlares noftros in novellis literariis exhortatus eft Nob D Prxfes, ut onini cura & diligentiaobfervarent, quo quselibec arbor tempore fuas expandat gemmas, foliaque explicet, non vana innixus divinarione , futurum, ut ex pluribus hujusmodi, variis in locis , inftitutis obfervationibus, novum & forte non exfpeftatum (tf) Vid Phil Bot.fag 26^ ijf «3> )1 C & ultra duas aut tre$ nc&es raro ^//>« &c» CARDUOS nonanre folfricium cffiorefcc* re cernimus , unde ruricote ex eorum flore , tanquam ex calendario, fallere nefcio, judicant folflitium praceriifle Hinc patefcit, aliud quidem e(lc% prater aquam & calorem, quod plantarum promo veat fertilitatem § IIL Pari ratione firas leges certumque ordinem in foliatione obfervant arbores, unde fie, uc quilibec, in hac re vel mediocricer verfatus, dum unam videc arboris fpeeiem frondefcere , ftatim fciac, qurenam proxime port earn fuas explicare debear Frondes Nee facile ullam obfervabin.us arboreni hunc FLO 13 RM f raro durant Poft hafce ncn amplius crefcit Hordeum » nee hifce infhntibus fuas Hefperides aliasque molliores herbas iibero diutius ae'ri credere audent hortulani Tunc uruntur folia Fiats, Mori , luglqndis , Vitis, Toxicodendri, tpfiusque Fctgu INDICJE plants Pbafeoli, Ta> getes, Cucumeres, A mar ami , Convo!vu!z\ Nic6tian&t Datura, Anibrofia, Fa ) ro ( *ft»* JRJE OKDINEM transgredf Hujus autem rei A'eram caudarn fmftra in eo qu^fiveris, quod una arbor akioribus alicra nitatur radicibus ; tunc enim prius frutices , quam arbores unius ejusdemquc Ipecici., froades femper emitterent , quod tamca raro fit, fed fi ;it fine dubio hoc, ex alia quadara 'caufla , nobis adhuc incognita-, & ex interna forfon arboris textura derivanda Ordo , quem fer'vant arbores, folia explicaturee, hie fere eft, nempe; I Groflular fl Sv ipf* /J Ulmus fl Sv 219 Ribcs - - u/j 14 Rofa - - 4^ •- -gpf ij Pyrus - - 401 tj> Padus Sanhucus - 2fo 16 Prunus bort j Sorbus ~- - 400 rj Rhamn fl Sv ipy Salix •• -• J/2 1% Frangula - hpjf j Alnus - * jjf 19 Tilia - - 432 Malus - 402, 20 Fagus - - ?gy j) Gerafus Hoi't 21 Crataegus - 3$8 10 Opulus fl Sv 249 22 Pqpdlus - - 8'9 II B.tula - - yytj 23 Acer - - joy 12 Corylus •- - £77 24 Quercus - y$4 2f Fraxinus §30 Primarurn jam enumeratarum arborum (1,2,3,4.) ft ondefcentia , qua tempus pate.teXannisi74i 22,1744 8, m, 9,l7;o^' 1742 j, 1745 12,1748 13,1751 ig' 1743 6,i74 10, i749 -1752 a jaBu terra qualitates, ad hnnc finem obtinendurti ncceflari3s, perveftigare conati fine ; nee iili de~ fuere , qui »bl perfvaferint, fkiwm terra vel fila Dme Virginis, certiflima fore fi mentis indicia Quse licet omnia fuo forte non careanc fundamento , fini tamen, quern quserinuis , obtinendo nequaquam fufficient Mukorum enim annorum experientia docuit, femina unins eiusdemque ipeciei, eidem quidem agro , fed diverfb tempore, commifku non seque uberes tulifte fruQriTa Sic etjam dum una planca vtget & flore/cit, altera ejusdem indolis & m eodem nata iolo marcefcit & emoritur Caudam fkrilitatis hand raro conjiciunt agricola* in San£Hffimum Numen ingratam puniturum gen tern, agros interdum jubens ipontaneis herbis horrefcere , fegetesque ludere colonos inanibus ariftis ; fed vere tamen dicere poflum, faepkis immerito De fua potius hi queraritur imprudentia fibique culpa* dent , quod horreum fit caflum & promtuarium inane Coeli fidera luftramus, & a corporibus cceleftibus varias mutationes terra non immerito coliigimus , eorum, qua? juxta nos crefcunt, prorfus negligentes Arbores referare gemmas foliaque fua explicare •quolibet videmus anno; hinc condudimus, experientia fuffulti, ver appropinquare : nemo autem adhuc oftendere potuit, quamnam arborem nouTum calendarium ef?e voluerit Procidentia, ex qua difcamus, quo die femen , in fpem future imeffis, terra? mandare debeac agricoJa $.v ** Facillimam & breviflimam viam in operrbira fuii temper fequitur natura ; qui banc itaque Imirari velit, eandem obfervabit methodum Haut facile quisquam negaverit eandem vim , quae fo lia arborum producit, fegetes quoque protrudere ; fed jure nemo dixerit, praecocem fementem, maturam femper & ubique acceleraturam eflc frugem Itaque feliciorem nobis bant forte pollicebimur fucccflum , quam (I ex VERNATJONE ARBORUM (e) facionis defamamus fundamentum Difpiciendum nimirum eft , quo ordine quxlibet arbor pro fua fpecie, aeiis calore ipfiusque terras indole folia fua emittat Collatis deinde plu> rium annorum obfervationibus non erit difficile ex frondefcentia arborum ; fi non pro certo, ialtem maxime probabiliter defmire tempus , quo> non tantum Hordeum, verum etjam Sec ale vcrnum^ Avenam aliasque plantas annuas terrae mandare debeant agricolae & vr Hie ut obtineretur finis , fuere varii , qui hortatu Nob D Prxfidis m variis Patriae regionibus annotaverint non folum tempus frondefcenit* arborum , fed & diem , quo Hordeum fiveri nt (0 to VERN4TI0NEM ARBoRUM inteUigmus (latum ilium , quo arbores vi fif impulfu navtr* gem.nas e.xplkare £f in folia erumpers ^ punt* ®X3 ) *4 ( fSS3> rune & meflnerinc, easque oblervationcs benigne nobiscum comnninicare non gravari fint (/), Singulis Honoraciffimorum Ywrorum ob benevolo tiam hac in re nobis praelb'cam r muJcam d-be* mus gratiam, praferrim plurimam D Toren re* ferimus > qui per tri.cn.nium m eadern arbore e* jusdem fpeciei, omni cura & dffigfentp hafce in (Hcuic obf.ervaiiones;; nee non D.^Erico Ekelnnd qui id iptum pari induftria duobus annis praefti* tit No.nnullis autem cempus, forfan & locus (f) non lu SCANIA circa lotidi?i.?ro£.L.Lifdbeck pro A.i?ro« OELANPLE Par Re/mo Paft P Weidling i^o CALMARI* - circa UungbyD.Uddenhergb*i7$oyijyU In bMctAND-Merid - Noteback Mag B Knllenberg ijfo - Septent - Gripenberg Fgt ijfo, 1751,17ft, Cir.GoTHOBURG ad littus maris Paft J Ablelbf \?fo,ijft Jft BAHusiiE infula Kbm D S Lindberg - i7ro,i7fr NORYEGI^ finit circ Nifings DM Torek ijpfif^ 17f* WERMELAND * CaroM.Lea.].Fryck/fi!i7ro,iyff SuDERMANNiiE Par Witiq&ckgr D L Willemont 17soi, WESTMAN circ AroJxt&.K.Carlbaum 1730,17? #ô/ UPLANDIA , Upfaliam D E Ekelmd \yfo' mt\ DALEKARLIA FablunamD.OlKaimetter \7ro PINLANDIA 4&&£* Prof, J /^ ; * OSTROBOTHNUE Par Pybtjacki Paft N MathefJus mo ^EDELPAD.Par.AtoComrft.D.JVbr^;$» m^/W, ,r«' WESTROIOTH circa A/&5 prflBp C Afafr I7»#7« LAPPQNI* Par fi^imti^^W ' iron Temper Fuit experimema fua eadem attention He inftituendi ; IlKs enim qui urbe decinentur^ mon raro dceft eopia hasc rice obfervandi, & qui Turi vcrfantur, domcfiicis cnris ab ejusmodi ne;gotiis facpe abftrahuncur Quod fi vero hx obiervationes fecundum has infKtttfae fuiflent regiilas, lit, i:mo per cicatum triennium, allegads o mnibus in locis , inftitntae fuiflent, idque 2:d,„ i rrmau - i ' , ! io V M III ^J i -± —! IV S ' ~ -4 M k n V' i Iff - Jii4 «4 111 IV V JZ iH IV |U 1.1 '4 IV IV • II _1 J •' "iV : -I£ J " H4J IF TT IV Ji IV IV i — ' "« IV lv - "', s III n l\ in n n Tv n pc V IV n TT i Tv L IV V IV r V V -~ ' -'- 11 I — Tv n - n- n '8 IV iv ; — Tv il IV V T N- Tv HI N- 77 TT _1 IV '"0 -i!_ Tv" JS .I, T TT JL Tv _ V v- T Tv •> T „ j k* v II ~ IZfT) \~," V Til Tv vTTj — *v1 • —r — JL i To\ r? -I- —r, vn.v.n vTTivnr IV i 1 I IJ3 o,.J M 87 - : T v Tv IV in V "7 if J IV TT ,1 n ^i ^1 V T TT TT ,P_ Ji - 10 Tv r TV m »v T7 H V IV Y I IV v * > -_ ^ T j7" fr- rr "1 K' u • '" ±i -! % — > £ : "> _- f ft jia r Tv ^11 u p ~ W — - " _^ n 4, r4 "- ~ Tv r- TT iv A _ - - - r ^ - - JL - Tv _ _ — — ~ ^ £ — - — _ _ _ ^_ ^_ A £ —1 f '— TT i TT ;;T r IV IV _L° I- f f f ' ^ I I JL F *•> r Tv z ' n IV '; f-4 U4 # 1^ , '" Ul • Fraximis - X = Gw/w ity*/*, - •& V JJ Mains - Ccrjhis ^ fn"rv JI, o II ii JI -T- Me* - jk Anno MDCCI JI Anno MDCCLI 11 r T — •T- ~ A - T —/, V, J ——_ IV VIII VII VII I il n i>o» ,7 *7 I tl I, ! ^" TT — J- T 'o u —:i' VIII k JO k T T" ji JI „ no vv T '^ !< T' ii _ • :oy —i ^v m> ) n ( &® que maris accolx fero femen agro committunt> fivever fuerit maturum five non , idque interdum cum magno fuo damno, non aliam forte oh cauflam, nK fi ut morem fervent, qucm a fuis haufere majoribus Maxime Borealibus Svecix Accolis necefium eft femifia terra: mandare,quam primumregdata fit terra, fi brevis sftas perficiat &abfolvat maturitacem fpicae, antequam bruma inci.dat Uti enimova fixum tempus ad excluflonem piillj requirnnt,fic etjam in variis provinciis bordeum ad maturitatem obtinendani ; in cujus rei teftimonium adducam aliquot exempla* Adiverfo feminationis tempore concludimus ad tempus a^ftivum, neceflariurri in qualibet provincia, ad maturitatem Hordei Sementis Pithoac 1740 Maji 24 Meffis Augufi 21 Dies 89 20 - - 94 174* 18 - • n 94 18 174- - 16 1743 1744 i745 1741747 174H 1749 1750 17; I 16 20 • •• - »3 15 17 14 10 IQ Upfalte 17^7 Apr • 17 17^8 174V 1750 17M t - 18 1$ 17 1751 - 1.9 * - • - *r if 16 '4 11 11 11 10 * " ô - 9i - S7 *>; - 9' - 87 • 7P • 93 87 •? 9i hf# Hum 8f Auguft • July 16 »9 13 20 * • 11; 113 iji if? u8 !_ IJ2 Med IOJ Mi ) 18 ( $*# In -Nlfinge verfus Norvegiam 1750 Aprilis Auguft Julii 27 - " *3 Auguft, I Maji 10 - } - - ir Junil t - - 14 - Korn Infula Bahufiae 1731 Maji 17 Auguft 20 17$* Jtinii Septemb $ 1734 April *8 Auguft 173V Maji 14 - - 16 1736 - - 18 -•:•- if 1738 - - 13 173P April 27 • • *3 • •• - 113 • • 95 8f • 8r - - • 81 7J Med 95 • 9f 88 - 101 8* 90 94 - 118 Med 100 Ex his,quae jam attulimus, nee non ex variis aliis experimentis, nihil aliud hac vice concludere poflum, nifi 'Scminationem Jlordei proxime coincidere cum Vernatione fewlrondejcentia BetuLe, faltem in Uplandia aliisque locis proxime adjacentibus; & G non ubique locorum illius fignum foret certiffimum, facile tamen, examine inltituto, alia invenietnr arbor hnic fini magis accommodata,& quam proCalendario habeant fuo quasdam Provincial, dum Betulam confulant plurimae § IX Quod fi ergo plures port hac infHruenda? obfervationes eandem hanc rem confirfnavcrint,uon dubito,quin varios inde perciperemus fruftus, praefertim tunc non deeflet firtnius fundamenrum, cei fationem nbntantumfrumenti,fedOlcrum etjarn cVPlantarum horten- hortenfium attemperaret ceconomus Quiditaque commodi publico accederet, G quis in unaquaque Provincia quotannis obfervationes, debita cum attentions, hac in re inftituere, easque demum eodem modo, quo Afixonomi obfervationes fuas Meteorologicas,, cum Societate aut Academia Regia Scientiarum communicare vellet? Prasterea e re erit obfervafle, quxnam fementis, variis diebus veris inftituta, uberiorem proferat fru&um, ut ex hocce collato cum frondefcentia variarum arborum,elucefceret tempus hui£ negotio maxime adasquatum Pari modo non inutile foretannotate, quoin unaquaqueProvincia tempore plantazcertrc, faltem praeftantiores, florefcant, ut velucior vel tardior anni progrefius inde patefceret; videmus enim, licet hx in ufu adhuc non fuerint obfervationes, quomodo de tempore FOENlCESIl, vel ex floribus Parnate, Scahiofie fiiccifie, Gentian* pneuvwnantbes aut Antherici offijragi prorumpentibus., veil ex floribus Trifuhi pratenCis evanefcsmibus, feu maturitate feminum Rbinanti^dut in locis elevatis ex flavedine foliorum Amice augurentur foenimeflores Profeclo (i Botanici, ritu Aftronomorum, annotarent tempus vernationis & florefcentiae arborum atque herbarum, diesque , quibus femen {eratur,florefcat Sz maturefcac, easque obfervationes plures annos continuarent, nullum eflet dubium-, (juin inde eJicere poflemus fundamenta, ex qnibus tuto conclu
- Xem thêm -

Xem thêm: Vernatio arborum præsidio Caroli Linnæi publico examini submittit Haraldus Barck, Linnee, Vernatio arborum præsidio Caroli Linnæi publico examini submittit Haraldus Barck, Linnee

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay