Verlustiging der oogen en van den geest of verzameling van allerley bekende hoorens en schulpen, Knorrs 1870

109 3 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2018, 23:10

G KN TJ^, VERLUS O R R TI S GING DER OOGEN EN VAN DEN GEEST, o F VERZAMELING VAN ALLEPvLEY BEKENDE HOORENSknSCHULPEN, DIE IN HAAR EIGEN KLEUREN AFGEBEELD ZYN: EERSTE DEEL THANS NAGEZIEN, VERBETERD, VERVOLGD, EN MET EEN GEHEEL NIEUWE NEDERDUITSCHE BESCHRYVING UITGEGEVEN ^4>'fi'f>'t''?i TE AMSTERDAM, BydeErvenvan M I f HOUTTUYN D C C L X ? 7ê X VOORREDE VAN DEN HEER N K n R O R onderzoekers van onzen Leeftyd tragten de Natuurlyke Hiftorie , zo veel mooglyk , te volmaaken , en doen hunne onvermoeide vlyt , ten dien einde , in alles dat tot onderwerp van dezelve ftrekt, van het Gewormte af tot aan het edelfte Schepzöl, den Menich toe, doordraaien Bewyzen, daar van, zyn niet uit één Niitnur 'e - Voorwerp , maar uit alles , dat men met Oogen zien kan af te leiden; want van de lofle Aarde tot aan den Diamant, en van den Ceder des Libanons af, tot aan den Hyfop , die aan den Wand enkel groeit , , maaken men de grootfte Geeften onzer Eeuw zig afïlooven en dat men eerder over de verwarring door te grooten over- ziet , , , vloed van befchry vingen en afbeeldingen zen te klaagen heeft Daar zyn evenwel nog eenige , , dan over gebrek in dee- de Natuurlyke Hiftorie behoowaar omtrent wy nog geen genoeg, zaame verlichting bekomen hebben , die ook moeielyk te bereiken fchynt te zyn , alzo dezelve niet dan by geval verkreegen kan worden terwyl de Menfchelyke vlyt en konft, in de Dieren en Planttot rende zaaken, overgebleeven : gewaflen, veel meer in ftaat is te doen, om dat gedeelte der Natuurlyke Hiftorie tot volkomenheid te brengen Ik V Ö o R R E D E met de Schepzelen, die niet dan by geval te bekomen zyn, die oveiTchoone Zeldzaamheden op 't oog, welke ons de Hoorens en Schulpen,, als Woonhuisjes geweeft zynde van Dieren die zig dikwils diep in Zee onthouden, uitleveren De fierlykheid van deeze Wooningen treft onze Oogen en verlultigt onzen Geeft Ik heb hier fchoon de oirlprong en voortteeling, ja zelfs fomtyds de eigentlyke geftalte van de Dieren, die in dezelvcn huisvesten , ons onbekend is , en met geen mooglykheid opgefpoord kan worden vergenoegen ons dan, meerendeels, met haar uiterlyk aanzien ; waar in ons , niettemin , zo heerlyke blyken van de Konllige Hand des Werkmeefters der Natuur voorkomen , dat men wegens derzelver oneindige verfcheidenheid en Ichoonheid verbaasd moet Haan , en vraagen , waarom het den Schepper behaagd heeft dezelven, als 't ware, zo zorgvuldig voor 't INIenfchelyk Oog te verbergen, ja van fommigen als maar de fchaduwen te vertooncn in de Verfteende Zaaken, wier Origineelen dikwils nog onbekend zyn, en waar uit blykt , dat ons in deezen nog veel ontbreekt niet te minder, Wy In dit gedeelte der Natuurlyke Hiftorie, verbeeld ik my, dat wy, heden toe, nog geen te grooten overvloed van befchryvingen- en tot afbeeldingen hebben: want, fchoon het niet te ontkennen is, dat zig, in de voorgaande tyden, reeds, verfcheide geleerde Mannen daar mede bemoeid hebben, waar onder in 't byzonder, Gesnerus, Aldrovandus Imperatus BoNANNi RuMPiiius LisTER Langius, en nog meer anderen, te tellen zyn, komen doch derzelver Werken , , , , , zeldzaam voor, en eenigen zyn zeer koftbaar, 't welk maakt dat weinige Liefhebbers daar van gebruik kunnen hebben ook vindt men, in fommigen, dit gedeelte van de Natuurlyke Hiftorie by anderen gevoegd, het welk dan zodanige Werken, in h(ït nazien, zwaar te behandelen maakt : Om dit gebrek te gemoet te komen , werdt het van my nuttig geoordeeld, deeze Werken tegen elkander te vergclyken, het befte dar KNORR VAN DEN Heer daar uit te zoeken, naar de Natiiurlyke Voorwerpen te verbeteren en met Kleuren te vertoonen Dit was myn denkbeeld , dat ik ter uitvoering meende te brengen , hoewel niet geheel nieuw zynde: (want, nu twaalf Jaaren geleeden, had ik het voorneemen, om een Werk, van deeze dingen handelende, doch in een andere grootte uit te geeven toonen maar , he-t gelyk de Plaaten , diestyds vervaardigd , aanwerdt door tyds omftandigheden verhinderd ;) , doch ik werd wel dra overtuigd, dat, wanneer ik het Werk van BoNANNi, of eenig ander van de voorgemelde Werken, ten gröndzig zulke zwaarighcden opdeeden , als met myn flag leggen wilde oogmerk in 't geheel niet overeenkomftig waren Hoe keurlyk deeik vond de afbeeldingen in dezelven ze Werken ook mogen zyn , , dikwils zeer gebrekkelyk overleg bragt my , dikwils verkeerd geplaatll tot het denkbeeld , dat iets , en een nader , geheel nieuw zynde en volgens de Natuur vervaardigd , ongelyk aangenaamer voor regte Kenners en Liefhebbers der Natuurlyke Zaaken zou zyn , dan dat gene, 't welk men in navolging der oude Werken, die reeds een geruimen tyd in de Wereld omgezworven hebben, als opgewarmde Kofl: aan Met licht bragte 't heb ik my toegelegd, om wat nieuws voor den dag welk met alle voorige Werken geen gemeenfchap dit inzigt te brengen , 't heeft Daar van komt het, dat dit Werk willekeurig is gefchikt, en, het gene ik voor de hoofdzaak aanzie, zal daar in bellaan, dat ik tragten zal , een zo groote menigte van Wooningen der Hooren- eu Schulpvilichen , als 't my doenlyk is , aan te toonen Men zou het uitweidingen noemen wanneer ik met veel omflag Onderneeming deeze woorden verheffen wilde De Leezer kan van 'er, met zyn eigen Oogen, allerbell: van oordeelen Myn oogmerk, de fchikking en met één woord de geheele uitvoering van dit Ontwerp zyn uit de vervaardigde Plaaten blykbaar Men zal in 't vervolg zien , dat myn oogmerk daar henen ftrekt ^ om een com, , , , * plee- VOORREDE VAN den Heer KNORR Hoorens en Schulpea, in de natuurlyke Kleuren , te leveren ; welke wy onder alle Werken van deezen aart die ons bekend zyn, nog niet hebben Bovendien zullen wy, in de befchryving, al het omaoodige tragten weg te laaten , ennogthans, het noodige tot onderfcheiding, niet verzuimen j terwyl een wel gefchikte Bladwyzcr , aan 't end , de fchikking en veelheid der Iborten, die in die Werk voorkomen, zal aantoonen pleete Verzameling van Neurenbtirg November 1756 GEORG WOLFGANG KNORR B E- R E B G T I VAN DEN NEDERDUITSCHEN UITGEEVER D h redenen, die verfcheïde groote wykn Werken met gekleurde /Ifheeldingen der door dat van de Verjïeen de Zaaken zyne Voorrede lillyken , bygebragt heeft kunnen luy ons Zaaken genheid , om te V dezelven in V algemeen te , bekomen , eigen maaken q de gele- bekwaamer ; vooral van de duurzaamfle, ge- van die tot Land voornaame Liefhebbers moeten zyn^ * , nitmaaken in ons in de Liefhebbery van Natuur- is Liefhebbery ftrekken nog de hooge Pryzen ken, die waarlyk zeldzaam zyn, , deeze zyne Onderneeming te betreft, die een e Verzamelingen byzon- genoeg hekend verzamelen grooter ; in geen Land, mooglyk, inakkelykfte en fraaijle al mm e thans door en in , en met ruim zo veel Regt , y wat de Hoorens en Schulpen het aio , om , In geen Land, immers, van de Wereld-, lyke Knorr, de verjlandïge Heer Tot getuige welken zodanige Zaagekogt worden: zo dat die alles hebben- ^ en bier md&r B E R onder zyn nog deren aan eenige zeer raare Voorwerpen , aangenaam zyn , in ons Nederland, een- f'ferk kunnen bekomen Naamen naar , over ten is brengen , uitgevoerd hebber van de zullen het die bekwaamen Prys, , zeer gebrekkelyk ; van den Heer hoogmoed van ons ! maar van den Heer Knorr, wy meer nut- waar het Franfch, Knorr , getragt heeft die tevens zullen de V een Lief- wel haa/l moet ontdekken vjel niet onberispelyk zo Jlipt als te dikwils onverfaanbaar en met fou- , Hijlorie is, V Nederduitfch , Van dewyl gelyk een ieder Taalkundige Natuurlyke in ^ zy 'Vi'elke , en de kündigen ziiU , ontbreekt ons deeze Onderneeming voor de Hoogduitfche befchryving te hun dan minder kundig zyn , die verjlaan kunnen , niet van den Heer KiiORR en Eigenfchappen van de Hoorens en Schulpen kwam men begrip het len daar in fomtyds iets vinden dat in een of an^ onzes oordeels, Hier door zullen de genen , in hunne Verzamelingen bezitten tigheid maar by den alhier in een handelbaar e grootte en tegen een ingerigt, de , te treffen Het kon de Liefhebbers te VANDEN G T ï maaken JVy ver : is Les , op V end der Voorrede doenlyk is tragten te volgen , en ons voor al wagten voor een verdrietige langdraadigheid; als weetende dat kort en goed mee[l naar den De gegaan tot het uit te van de Erven By Knorr, leveren der Plaaten , dan ook meenen is, is van onze Hollandfche Natie tegenwoordige Uitgeevers van dit IVerk^ zynde de Erfgenaamen van wylen gedagten Heer ivinkel Smaak het zenden geeven, by vyf teffens ; volgens het Berigt, Houttuyn, van hebben met ons een akkoord aan- het eer/ie te vyftal Amflerdam gelyk wy dezelven dat uit den Boek, alom verzonden afgezette Plaaten, hebben zy ons NEDERDUITSCHEN ÜiTGEEVËR .7 of7S te kennen gegeven, dat zy-, om onze Onderneeming zverpen, mee/l in het aanzienlek Kabinet vü eiken de f dit Eer/Ie Wanneer derhalve Schadeloock Deel uitgegeven hadt , ver- eenige Liefhebbers volmaakt vinden overeen niet j'ui/l , Knorr « Heer Jchillende maakt in Kleur van den Heer van deeze Afbeeldingen , zo weet en zy ligt , te naauwkeurigjle onderzoekt , men onder honderd Foor- dat de zelfde Kleur of Tekening zyn kelyke verfcheidenheden zal vinden geen tien In van Kleur en Schulpen van eene zelfde Soort , Geflalte in , men het ten van voljlrekt ook de aanmer- fommige Hoorens en hier de Schryvers wa- aangehaald-, in zuelken deeze Voorwerpen ongekleurd voorkomen; het Derde Deel van Seba, by voorbeeld, RuMPHius en dergeiyken hebbers gefchikt is enkel om om , ; maar, Gualthierc, d'Argenville, deivyl dit die jintheuren te Werk voor gemeene kunnen mijfen , om zo te fpreeken , op hunnen Duim gedagten Regel, van de overtolligheid te ver my den, Een ieder , hebben Lief- wy^ der voornaamjlen en kundigften wille, die de gedagte Werken by der hand en van men voorgemeld vinden Sommigen zouden mooglyk wel wenfchen, dat gen als die , vervolg zal '/ hunne Stukken komen met ds Kleur werpen van een zelfde Soort ^ by manier van [preeken, T'en P'oor- hebben doen Kleuren., bet welk dezehen eenigermaate van heriiflende, , bevorderen te namwkeurigfle , naar de Natuurlyke die Plaaten op nieuivs , ten die gefchikt Regifler, Deel of van V hebben , tegen den niet willen zondi- naar eene Syftematifcbe Orde, aan V end geheele Werk geplaatfi , zal beiden genoegen kunnen geeven Voorts moet men in aanmerking neemen^ dat wy di Uiigaave deezer BERIGT VAN afgezette Plaaten DEN NEDERDUITSCHEN UITGEEVER voornaamelyk ondernomen hebben Natuurlyke Historie, Linne'us, volgens het , famenjlel ten dienjle van den Ridder welke hy de Liefhebbers zo veel genoegen vindt, en waarin de befchryving van deeze Wooningen der Zeefchepzelen in ^
- Xem thêm -

Xem thêm: Verlustiging der oogen en van den geest of verzameling van allerley bekende hoorens en schulpen, Knorrs 1870, Verlustiging der oogen en van den geest of verzameling van allerley bekende hoorens en schulpen, Knorrs 1870

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay