TRẮC NGHIỆM ôn THI tốt NGHIỆP THPT môn HOÁ học 12

60 441 8
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/08/2013, 08:47

Câu 1: Xà phòng hoá hoàn toàn 9,7 gam hỗn hợp hai este đơn chức X, Y cần 100 ml dung dịch NaOH 1,50 M. Sau phản ứng, cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp hai rượu đồng đẳng kế tiếp và một muối duy nhất. Công thức cấu tạo thu gọn của 2 este là:A. CH3COO-CH3 và CH3COO-CH2CH3B. C2H5COO-CH3 và C2H5COO-CH2CH3C. C3H7COO-CH3 và C4H9COO-CH2CH3D. H-COO-CH3 và H-COO-CH2CH3Câu 2: Có 3 ancol đa chức: (1) HOCH2-CHOH-CH2OH (2) CH3-CHOH-CH2OH (3) HOCH2-(CH2)2-CH2OHChất nào có thể tác dụng với Na, HBr và Cu(OH)2?A. (1)B. (1), (2)C. (2), (3)D. (1), (3)Câu 3: Cho các phản ứng : (X) + ddNaOH (Y) + (Z) ; (Y) + NaOH rắn (T) + (P) ; (T) (Q) + H2 (Q) + H2O (Z) Các chất (X) và (Z)có thể là:A. CH3COOCH = CH2 và HCHOB. CH3COOC2H5 và CH3CHOC. CH3COOCH = CH2 và CH3CHOD. HCOOCH=CH2 và HCHOCâu 4: Hãy chọn câu sai khi nói về lipit.A. Ở nhiệt độ phòng, lipit thực vật thường ở trạng thái lỏng, thành phần cấu tạo chứa chủ yếu các gốc axit béo không no.B. Ở nhiệt độ phòng, lipit động vật thường ở trạng thái rắn, thành phần cấu tạo chứa chủ yếu các gốc axit béo noC. Các lipit đều nhẹ hơn nước, tan trong các chất hữu cơ như xăng, benzen..D. Các lipit đều nặng hơn nước, không tan trong các chất hữu cơ như xăng, benzen Tâì liệu ôn thi tốt nghiệp năm 2010 Lưu hành nội bộ SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THỪA THIÊN - HUẾ TRƯỜNG THPT VINH XUÂN TRẮC NGHIỆM ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN:HOÁ HỌC 12 Giáo viên: Võ Chí Tín HUẾ 4/2010 Giáo viên: Võ Chí Tín - 1 - Cell phone: 0974806106 Tâì liệu ôn thi tốt nghiệp năm 2010 Lưu hành nội bộ CẤU TRÚC ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC NĂM HỌC 2010 A. CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT − GIÁO DỤC THPT I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH [32 câu] Nội dung Số câu  2  1  3  1  !"#$%& 6 '()&*!( 3 +(!*!(!*,-$./0 6 12-$./0 3 3$45$.6*$7!"8 ,)9 1  !"#$4,& 6 II. PHẦN RIÊNG Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B) A. Theo chương trình Chuẩn [8 câu] Nội dung Số câu .:; 2  2 '()&*!(-+(!*!(!*,-$./0 2 12-$./0<= >.,&-3$45$.6*$ 7!"8 ,)9 2 B- Theo chương trình Nâng cao (8 câu): Nội dung Số câu .:; 2  2 '()&*!(-+(!*!(!*,-$./0 2 12-$./0<= >.,&-3$45$.6*$ 7!"8 ,)9 2 B. CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT − GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Nội dung Số câu  3  2  4 Giáo viên: Võ Chí Tín - 2 - Cell phone: 0974806106 Tâì liệu ôn thi tốt nghiệp năm 2010 Lưu hành nội bộ  2  !"#$%& 6 '()&*!( 4 +(!*!(!*,-$./0 7 12-$./0 4 = >.,& ? 3$45$.6*$7!"8 ,)9 1  !"#$4,&  40 C. CẤU TRÚC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH [40 câu] Nội dung Số câu @AB;CD5$AB>$4B!"$4 2 C#$E!;>6 C#=F$4 2 1G6 1 &)H$AB> I-$. /0 3 '()&*!( 2 +(!*!(!*,-$./0 5  !"#$4,& )&J, 6 '()&$4%&6 2 KL. 2 6A 2  2  3  1  1  !"#$4%& )&J, 6 II. PHẦN RIÊNG Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B) A- Theo chương trình Chuẩn (10 câu): Nội dung Số câu C#$E!;>6 C#=F$4G6 1 6A 2 '()&*!( 1 126M!!NJ(5"-$./0 2 =.,&$45.6*$7!"8 ,)9 1 3L.O=  1 Giáo viên: Võ Chí Tín - 3 - Cell phone: 0974806106 Tâì liệu ôn thi tốt nghiệp năm 2010 Lưu hành nội bộ B- Theo chương trình nâng cao (10 câu): Nội dung Số câu C#$E!;>6 C#=F$4G6?=6 A 2 '()&*!( 1 126M!!NJ(5"-$./0 2 =.,&P6 Q$45.6*$7!"8 , )9 1 3L.O=  1 Giáo viên: Võ Chí Tín - 4 - Cell phone: 0974806106 Tâì liệu ôn thi tốt nghiệp năm 2010 Lưu hành nội bộ CHƯƠNG I: ESTE - LIPIT Câu 1:R5S$55TUV6&#RWD?XXQ@Y3?ZX[<1 C#,(Q6)V)6M6\!""5 >A.<,#.( 4/O5 A. 3 ] YYE3 ] 53 ] YYE3 O 3 ] B.  O 3 Z YYE3 ] 5 O 3 Z YYE3 O 3 ] C.  ] 3 U YYE3 ] 5 ^ 3 T YYE3 O 3 ] D. 3EYYE3 ] 53EYYE3 O 3 ] Câu 2:I]6#_?`3Y3 OE 3Y3E3 O Y3 _O`3 ]E 3Y3E3 O Y3  _]`3Y3 OE _3 O ` O E3 O Y3 .5I7$ab@3c5_Y3` O d A. _?` B. _?`_O` C. _O`_]` D. _?`_]` Câu 3:$C#_R`e @Y3 _W`e_f`- _W`e@Y32 _`e_`- _` _g`e3 O _g`e3 O Y _f` $._R`5_f`I75 A. 3 ] YY3h3 O 533Y B. 3 ] YY O 3 Z 53 ] 3Y C. 3 ] YY3h3 O 53 ] 3Y D. 3YY3h3 O 533Y Câu 4:38A4=sai !I*< A. i6 SG)9j($k5D.(#/A"$>l !,< B. i6 S6 )9j($25D.(#/A"$>l C. $6*m&)b$.%&)no<< D. $6*:&)b!,$.%&)no<<< Câu 5:7p3 O _6!`D676I55?.Y_qAB`9.0$@ A. UrX?sp B. UrX?sp C. UrX?sp D. UrX?sp< Câu 6:R5S6)6*"F$ A. /A=t!* B. 6ItGB C. C#/pb!( D. =/At< Câu 7:+6IbVl ?U 3 ]Z YY35 ?U 3 ]] YY367.lI5D #>/B<1>,#.(I7I/.l5 A. Z< B. ^ C. O D. ]< Câu 8:[A5B4/.I,#.( A.  O 3 Z YY3 B.  ] 3 U YY3 C.  O 3 Z YY3 ] D. 3YY ] 3 U Câu 9:+>)YD67C.Z.15 A. ^TrrOTO! B. ^Trr! C. ^TrXX! D. ^Trr]!< Câu 10:'?OXXb ))A_I3 O 1Y ^ 6:50$`<'"!C #u(6)??XX<3./C#$5 A. UXv B. ZXv C. UZv D. rOZv Câu 11:&7wQI5 A. 3 O Y5Y O B. @3 ] 53 O Y< C. @3 ] Y O 3 O Y< D. 5< Câu 12:'7" >D5t2:&=()9Gx$J A. 5SI< B. 5( C. 6I_I0$@` D. ,(j6  Câu 13:4=60.$= A. 3.%&6#5.=;I#*I# B. 3.%&(#5.=;I#I#!$ C. 3.%&6#5.=;CI#uI#jB Giáo viên: Võ Chí Tín - 5 - Cell phone: 0974806106 Tâì liệu ôn thi tốt nghiệp năm 2010 Lưu hành nội bộ D. 3.%&(#5.=;I#*I#!$ Câu 14:+?Us!.lpC#u6/b?OX!Q@Y3OXvC;C# 55<+>)5S6)5 A. ?^rs! B. r?O! C. ?s]r! D. ?OO^!< Câu 15:':67/C#/A=w,)9 A. C#Q B. C#5SI C. C#!,Q D. C# Câu 16:?Ur /A6&#5 )6&#C#u"b^X Q@Y3XZX[6).R5.W<'>$A55?OX.WOr^Y O 5?^^ )b<,#.(/5 A. 3 ] YYE3 ] B. 3 ] 3 O YY3 ] C. 3 ] YYE3 O 3 O 3 ] D. 3EYYE3 O 3 O 3 ] Câu 17:[ (j6&#5)6&#Iy!>&b!pY O FO<+6I 5AbQ@Y3(>I!>)F?UzOO)68C#<,#.(4 /5A5 A.  O 3 Z YYE3 ] B. 3 ] YYE O 3 Z C. 3 ] YYE3 ] D. 3EYYE ] 3 U Câu 18: $.I,#.(4_{`3 ] YY3_{{`3 ] Y3_{{{`3 ] YY3 ] _{|` 3 ] Y3 ] _|`3 ] Y3 ] _|{`3 ] 3Y33 ] _|{{`3 ] YY3 ] <3.5jB IB45 Ad A. |{{ B. {{{|{{ C. {{{{{{ D. {|||{ Câu 19:&7)b!QI A. Q=/A5Y O 53 O Y< B. !,A6< C. Q.a< D. Q/A=55l Câu 20:@6Q56=A5said A. C#/A=,)95C#Q B. C#I5C#.Q C. }E?]E66)c D. C#}!$bC#}) Câu 21: .RI,#=; ^ 3 s Y O  !$abQ@Y3.WI,#  ] 3 Z Y O @<R (.56=Ad A.  B.  C.  D. 6 Câu 22:4=60.$= A. 3.%&6#5.=;I#*I# B. 3.%&(#5.=;I#I#!$ C. 3.%&6#5.=;CI#uI#jB D. 3.%&(#5.=;I#*I#!$ Câu 23:[>/l:!,45 A.  B.  C. [t D. R5S Câu 24:$._?`@-_O`@Y3- _]`  3-  _^`  _Y3` O  z@Y3-  _Z`   O 3 Z Y3- _r`@Y ] z@3 ] -_U`3 ] YY3< .5$a6)bd A. ?]^U B. ]^Zr C. ?O^Z D. ?]rU Câu 25:'IDu6/^X!Q@Y3?ZvC;C#CA55<+>) 6)5 A. ?]sXX! B. TOXX! C. rTUZ! D. ^rXX! Câu 26:+>)qAB6)!6IOOOZ!.l_(qAB`I#OXv( .bQ@Y3<_)C#CA55` A. X?s^! B. XsT!< C. ?Us! D. ?s^! Câu 27:Rl*:.( (.5d A.  B. 6 C.  D.  Câu 28:$.3 ] YY3_?`3YYE3 O 3 ] _O`3 ] 3 O YY3_]`3 ] YYE3 O 3 ] _^`3 ] 3 O 3 O Y3 _Z`6)"#6 ,CD5 A. _]`~_?`~_Z`~_^`~_O` B. _?`~_]`~_^`~_Z`~_O` C. _]`~_?`~_^`~_Z`~_O` D. _]`~_Z`~_?`~_^`~_O` Câu 29:_Y3` O 6)5 A. (#6M_{{` B. qI36  C. qIp D. (B!" Giáo viên: Võ Chí Tín - 6 - Cell phone: 0974806106 Tâì liệu ôn thi tốt nghiệp năm 2010 Lưu hành nội bộ Câu 30:/A=,)9!*!6I45 A. C#6$ B. GB C. C#! D. C#5S IEEEEE ----------------------------------------------- CHƯƠNG II: CACBOHIĐRAT Câu 1:qo&B5)A5 !p6).a"5Q_Y3` O )$ ^X!"/".B6(UZv<w)o&D}F A. O^ B. ^X C. ZX D. ^s Câu 2:K} $.5I7=$QM o&o&d A. KQ{ O B. @Y ] z@3 ] C. _Y3` O z@Y3 D. KQ)b Câu 3:@l56=Akhông 60d A. • $J4&k$< B. @)bl>pC#$( C. @kQB">.5 D. +n&"!€N.AQ4 Câu 4:'7$6Q$I#/o&I7} A. _Y3` O zY3 E B. gHp C. @!( D.  O Yz@3 ] Câu 5:=;!>J/o&(56A5ZTXXXXX6,5?UZXXXX6<p >2p_ r 3 ?X Y Z `JI =;/V(o&6A5,d A. ]r^OX5?XsXO B. ]r^X?5?XsX] C. ]r^XO5?XsXO D. ]r^?X5?XsX] Câu 6:KG5p.56=AI7!" 5o&5%BBI, #_ r 3 ?X Y Z `  d A. y= 5o&6"},)96*6)o& r 3 ?O Y r < B.  5o&!Q6>$A6*•Y O 3 O YFrZ C.  5o&6*I75#n)950< D.  5o&6*!,)b Câu 7:OZ!o&#OXv(.B5)<p7p)^X X 6)") AB.I!>)BXsz5x$J"")Qa.?Xv< A. OsUZX B. ]?T^^ C. O]XXX D. OUsZX Câu 8:'7=o& 5o&j( B}$56=Ad A. 35u.5)b6Im5;bQ B. u.$ab3@Y ] z3 O 1Y ^ < C. u.$ab,%_Y3` O < D. u.$abQ Câu 9:cFG5#.(/o&II#E3hYd A. $ab_Y3` O z@Y3!6I!"/6k(<_O`B. C#b3 O z@6 <_]` C. IC#$(<_?` D. _?`5_O`6*60< Câu 10:G56=Akhông)&#b.0/o&d A. I6 ICA!$ B. +;55(< C. $ab_Y3` O (Q5-$a_3 ] Y` O Y( D. $ab@Y ] z@3 ] (!"/-b_Y3` O zY3 E (!"/6k(55(5)b Câu 11:+p"XX]v7p!,!p<p7p!,!p_6j6!`67.6/Y O  C#x(OXX,TZvo&< A. Uss?^ B. ZOZ^]O C. ^Xsss D. ?^?srr Câu 12:p7pQ3@Y ] Trv_Kh?ZOz`D}67$ab))o&(OTU o&< A. ?ZXX B. O^]T C. ?^]T D. ?OTZ Câu 13:'IQ#?so&b@Y ] 6/C#Q@3 ] .A$<c" F$C#CA55<w)6)5!>)@Y ] D}D)5 A. O?r5?U B. ?Xs5?U C. ?Xs5]^ D. O?r5]^ Câu 14:.56=AIC#$)&d A. qo& B. 1o& C.   D. Ro& Giáo viên: Võ Chí Tín - 7 - Cell phone: 0974806106 Tâì liệu ôn thi tốt nghiệp năm 2010 Lưu hành nội bộ Câu 15:'7#o&II#I7} C#$4<$ C#C#5!,#6)I#/o&d A. +;o&F3 O z@  B. wBo&F0$o C. Y$o&F_Y3` O 6I D. Y$o&F@Y ] z@3 ] < Câu 16:@k5$..5A75 A.   B. o& C.  D. ,o& Câu 17:$75)b6=A*#a/o&5không60d A. GP)9 B. Ro&)b(V#<<<5=A6M}6JC..A<<< C. Ro&6)}5 >&GB5=( D. @ABC.A_A` Câu 18:3$.5I7=6)$QQ$Q$pQ +{d A. KQ B. KQ@Y ] C. KQY O D. KQY ] Câu 19:B? ] )b•6)9o&6)rXpMTr  <p!>)o&I} )b•6)9o&B"!>)B/AFXUsTzjOX  5.x$JB 6(sXv< A. ???! B. sT! C. U^! D. U?! Câu 20:3VRMo&5 6)6,< ED#.6)!.A)b45)b4C#bQ@Y ] _)`z@3 ] .A$ O?r ED#6)6IbQ3 O 1Y ^ 85V6)FQ@Y3M CP$abQ@Y ] _)`z@3 ] .A$r^s< qC;$C#55<3V6DI# A. ]ZOTvo&5r^U?v *!>) B. r^U?vo&5]ZOTv *!>) C. ]ZU?vo&5r^OTv *!>) D. r^OTvo&5]ZU?v *!>) Câu 21:y=55rOZQo&?U?v,)9_u6/`6) QR<Q@Y ] @3 ] 5QR56m6)B(!"/< A. rUZ B. Or C. ?Z D. ?]Z Câu 22:p)!"/J5!"5$)&55Q#?so&< A. ?XsX B. O?r C. Z^X D. O?rX Câu 23:K8A>;5I7=6)^I 2 o&o&$_1Y O ` A. { O 3 O 1Y ^ 63 B.  O Y_@3 ] `{ O 3 C. { O Y O _6>$A` D. { O 3‚Y O _6>$A` Câu 24:1o&I7$ab$. A. 3 O z@ X -_Y3` O 6I- B. _Y3` O 6I-Q@Y ] z@3 ] < C. 3 O z@ X -3 ] YY3z3 O 1Y ^ 6: X < D. _Y3` O 6I-3 ] YY3z3 O 1Y ^ 6: X Câu 25:q5%.(#=;/0I# A. *I6A_EY3`5I6E3Y B.  I6A_EY3`5IIAE3Y C.  I6A_EY3`5*IAEhY D. *I6A_EY3`5IIAEhY Câu 26:•)A_A`6)(! A. B  B. /A=o& C. /A=o& D. Bo& Câu 27:4 =đúng A.  5o&IC#$(< B. KQo&Ip!;J68Qy=5o&< C. I7=o&5ƒo&FQ$< D.  IC#5bJI.0S2 Câu 28:Ro&5.„$A(<[>6*"OTU!Ro&uo&5 b.TXvJ7p3@Y ] Trv_h?ZOz`D}5 A. ?ZXXXp B. ?^]TXp C. ?^]Tp D. O^]TXp Câu 29:$756=A560!6Q*o&d A. qo&5.•Ip./ )6#B. qo&5.•Ip!; C. qo&5.(#D. qo&5.•Ip./  6 Giáo viên: Võ Chí Tín - 8 - Cell phone: 0974806106 Tâì liệu ôn thi tốt nghiệp năm 2010 Lưu hành nội bộ Câu 30:^.%&RWf$55u.6*}!"xC#(^^Y O J !…?s3 O Y5D 7pu60F7pY O 6)<•=;!>/RWf Fr?]O5>AB;V.!,*&r<,#=;/RWfD )5 A.  r 3 ?X Y r 3 O Y ] 3 r Y ]  O 3 ^ Y O B.  r 3 ?O Y r 3 O Y ] 3 r Y ]  O 3 ^ Y C.  r 3 ?O Y r 3 O Y ] 3 r Y O  O 3 ^ Y O D.  r 3 ?O Y r 3 O Y ] 3 r Y ]   O 3 ^ Y O EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE---------------------------------------------------- CHƯƠNG 3: AMIN - AMINOAXIT - PROTEIN Câu 1:+\6Q*p.†5/)b6=Akhông60d A. .C6*I6 ICA B. .C6*5752 C. .C6*)b D. .C6*5.2 Câu 2:J,#.(/.Rj)&JC#  ^ 3 T Y O @e@Y3→_R`e3 ] Y3 A. 3 ] EYY@3 ^ B. 3 O @E3 O E3 O EYY@ C. 3 ] E3 O E3 O EY@3 O D. 3 ] E3 O EY@3 O Câu 3:C#%5.56=Ad A. 3 O @E3_3 ] `EY B. 3YYE3_3 ] `E@3 ]  C. 3 ] E3_@3 O `EY D. 3YYE3_3 O `E@3 O Câu 4:'7=o)9D);a$>; A. KQ@Y3Q B. KQxHp C. gHpQ D. KQ3xHp Câu 5:$.3 O 3 Z Y33@Y O +Y3@ O 1Y ] 3 ] Y3z!p3<$a 6)b A. 33@Y O +Y3@ O 1Y ] 3 ] Y3z!p3B. +Y3@ O 1Y ^ 33@Y O 3 ] Y3z!p3 C.  O 3 Z Y33@Y O +Y3@ O 1Y ] 3 ] Y3z!p3D. +Y3@ O 1Y ] 33@Y O 3 ] Y3z!p3 Câu 6:+).6$I D.k$6I5Q8_`/ 5?)!,6$!7$.!$<'75?QD?XXQ3?[<[  Q‡Q5j?XQ@Y3?[<[:!$.A?QC#I)b )J6)Z^?!"/<38A$6QM6 /@3 ] IQC"$C#CA 55< A. XXTs[ B. XXTO[ C. XXTr[ D. XXT^[ Câu 7:$75)b6=A*5không60d A. 3.3 O @YY356&C. B. ,)9()tG5(M(p/ C. 5(=;_3 O @•YY3`SI()tG_3 ] @ e •YY E ` D. 5.%&(#=;#6M9I5IA Câu 8:'>$A55 RF)!,!pu6/6)?UrY O 5?Or& )b5rT^^&<qC"!,!p•M&56I&"sXv7p<R$6Q54 B/< A. hT-56A B. hT-5A C. hT-56A D. hT-56A:A Câu 9:'7"Q$.3 O Y3_3Y3` ^ 3Y O 3 Z @3 O  r 3 Z @3 O 3 O Y33Y33 O Y3I 7"5JG5d A. K}Q@Y ] @3 ] }xHp})b B. K}}_Y3` O 2m C. K}Q@Y ] @3 ] })b D. K}xHp}!( Câu 10:38A•6*sai$)9 A. $ab> B. $6*Ipo& C. 5.%&Ip.)tp D. po&/A"&@3 ] Câu 11:5.%&=;I#Iˆ@3 O 5IAEYY3<@ l56=A560 A. 5.2J!>)=;/0.b B. ICp./5p./o& C. .p)b5$,=G Giáo viên: Võ Chí Tín - 9 - Cell phone: 0974806106 Tâì liệu ôn thi tốt nghiệp năm 2010 Lưu hành nội bộ D. 5.%&6#J=;I#I# Câu 12: ] 3 U Y O @I>6M=_bI.`5 A. O B. Z C. ] D. ^ Câu 13:R5  E•#?Iˆ@3 O 5?IEYY3<?Z?R$ab3 )6)?sUZ><,#.(/R5 A. 3 ] E3_@3 O `E3 O EYY3 B.  ] 3 U E3_@3 O `EYY3 C. 3 ] E3_@3 O `EYY3 D.  r 3 Z E3_@3 O `EYY3 Câu 14:K}S2#5675,)9_)b6)9`68#ap.5 6=A A. p)tp/B. po&/ C. p6,aj6 56,a!,Q/D. p/ Câu 15:3.%&(j$AB>3@5.k!,5.6 p)b„$ ab$33@Y O 5I7$ab)b(!"/<3.6II,#=;5 A.  ^ 3 ?O @ O B.  r 3 U @ C.  r 3 ?] @ D.  O 3 U @ Câu 16:X?_‰E(3 O @•YY3`C#"b3(???Z><5 A. q B. A C. | D.  Câu 17:+6>$A$6M6\/Ay7pRh| YO | 3OY "6)"5> )AB;=;d A. X^ŠRŠ? B. X^ŠRŠ?O C. XsŠRŠOZ D. XUZŠRŠ? Câu 18:'>$A55sUR_#?IE@3 O 5?IEYY3`J6)X]Y O - XOZ3 O Y5??Op_6!`/ !p&<,#=;/R5 A.  Z 3 ] Y@ O < B.  ] 3 Z Y O @< C.  O 3 Z Y O @< D.  ] 3 Z Y O @ O < Câu 19:_R`5.%&I,#=; Z 3 ?? Y O @<'Rb@Y36) V.I ,#=; O 3 ^ Y O @@5.%&_W`&_W`xYz  6).%&_f`I!Cn C#$)&<,#.(/_R`5 A. @3 O E3 O EYYE3_3 ] ` O B. @3 O E3 O YYE3 O E3 O E3 ] C. 3 O @E3 O E3 O EYY O 3 Z D. 3 ] _3 O ` ^ @Y O Câu 20:R5 .%&(j#$AB>3@6I@"O]UOv<R$ab Q3•??<R$6Q,#=;/R< A.  ] 3 T @ O B.  ] 3 U @ C.  ] 3 T @ D.  O 3 U @ Câu 21:1j€Ipo&A"&@3 ] 5 A. =;!>/b&b@3 ] < B. I@3 O I$a6PA*pSo5C6 /@ C. I@3 O S :)B!" D. q>AIC)j5C6 /AB;@ Câu 22:IO _6M6\/`5c_6M6\/A`<'>$A55]O? !pY O &3 O Y5]]r ] !p@ O _6!`<+6>$Ac.A| YO | 3OY hO]<c"F B/I"6D%‹‹B/5c5 A. EA5A B. EA5A C. EA5A D. EA5A Câu 23:OEkhông7C#b%.56=Ad A. @Y3B. KQ)bC. 3 ] Y3I:!p385 D. KQ3 Câu 24:GnD6 (po&/8A5)b6=Akhông60d A. @3 ] Š r 3 Z @3 O B. @3 ] Š3 ] @3 O Š3 ] 3 O @3 O C. p-Y O @ r 3 ^ @3 O Šp-3 ]  r 3 ^ @3 O D. 3 ] 3 O @3 O Š3 ] @33 ] Câu 25:R$6Q=;!>D60/ 3_MD/$`#X^v‚_V=; •#?AB;‚`d A. ?^XXX6 B. ?^X6 C. ?^XX6 D. ?^XXXX6 Câu 26:"CP6)!/A=55Q@Y3I) A. 3 O @Œ3 O • Z YY@ B. 3 O @Œ3 O • r YY3 C. 3 O @Œ3 O • r YY@ D. 3 O @Œ3 O • Z YY3 Câu 27:$.R3 O @E3 O EYY3-W3 ] E@3E3 O E3 ] -f r 3 Z E3_@3 O `EYY3-3 ] E 3 O EYY3-q3YYE3 O ˆ3_@3 O `YY3-3 O @E3 O E3 O E3 O E3_@3 O `YY3<5 A. RWf B. RWq C. Rf D. Rfq Câu 28:1G!"/F6)45 A. G)a B. G}) C. G6,a D. G=y Câu 29: E$a6)b.C$.8A56=Ad Giáo viên: Võ Chí Tín - 10 - Cell phone: 0974806106 [...]... chỉ chứa nitơ hoặc cacbon Giáo viên: Võ Chí Tín - 12 - Cell phone: 0974806106 Tâì liệu ôn thi tốt nghiệp năm 2010 Lưu hành nội bộ Câu 2: C4H9O2N có mấy đồng phân amino axit có nhóm amino ở vị trí α? A 4 B 3 C 2 D 5 Câu 3: Có bao nhiêu amino axit có cùng công thức phân tử C4H9O2N? A 3 chất B 4 chất C 5 chất D 6 chất Câu 4: Có bao nhiêu amino axit có cùng công thức phân tử C3H7O2N? A 3 chất B 4 chất C 2... Chất dẻo - Tính dẻo Câu 12: Câu nào không đúng trong các câu sau? A Protit không thuộc loại hợp chất polime B Polime là hợp chất có khối lượng phân tử rất cao và kích thước phân tử rất lớn C Polime là hợp chất mà phân tử gồm nhiều mắt xích liên kết với nhau D Các polime đều khó bị hoà tan trong các chất hữu cơ Giáo viên: Võ Chí Tín - 17 - Cell phone: 0974806106 Tâì liệu ôn thi tốt nghiệp năm 2010 Lưu hành... A Na2O B CaO C CuO D K2O Câu 62: Phương trình hoá học nào sau đây thể hiện cách điều chế Cu theo phương pháp thuỷ luyện ? A Zn + CuSO4 → Cu + ZnSO4 B H2 + CuO → Cu + H2O Giáo viên: Võ Chí Tín - 21 - Cell phone: 0974806106 Tâì liệu ôn thi tốt nghiệp năm 2010 Lưu hành nội bộ C CuCl2 → Cu + Cl2 D 2CuSO4 + 2H2O → 2Cu + 2H2SO4 + O2 Câu 63: Phương trình hóa học nào sau đây biểu diễn cách điều chế Ag từ AgNO3... clorua (PVC) điều chế từ vinyl clorua bằng phản ứng A trao đổi B oxi hoá - khử C trùng hợp D trùng ngưng Câu 18: Công thức cấu tạo của polibutađien là A (-CF2-CF2-)n B (-CH2-CHCl-)n C (-CH2-CH2-)n D (-CH2-CH=CH-CH2-)n Câu 19: Tơ được sản xuất từ xenlulozơ là Giáo viên: Võ Chí Tín - 15 - Cell phone: 0974806106 Tâì liệu ôn thi tốt nghiệp năm 2010 Lưu hành nội bộ A tơ tằm B tơ capron C tơ nilon-6,6 D... số polime hoá của PVC là A 12. 000 B 15.000 C 24.000 D 25.000 Câu 37: Phân tử khối trung bình của polietilen X là 420000 Hệ số polime hoá của PE là A 12. 000 B 13.000 C 15.000 D 17.000 Câu 38: Khối lượng của một đoạn mạch tơ nilon-6,6 là 27346 đvC và của một đoạn mạch tơ capron là 17176 đvC Số lượng mắt xích trong đoạn mạch nilon-6,6 và capron nêu trên lần lượt là A 113 và 152 B 121 và 114 C 121 và 152... axetilen Câu 5: Tính chất nào dưới đây không phải là tính chất của cao su tự nhiên? A Tính đàn hồi B Không thấm khí và nước C Không tan trong xăng và benzen D Không dẫn điện và nhiệt Câu 6: Loại cao su nào dưới đây là kết quả của phản ứng đồng trùng hợp? A Cao su clopren B Cao su isopren C Cao su buna D Cao su buna-N Câu 7: Qua nghiên cứu thực nghiệm cho thấy cao su thi n nhiên là polime của monome A Buta-... muối thu được là (Cho H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23) A 9,9 gam B 9,8 gam C 7,9 gam D 9,7 gam Câu 23: Cho m gam alanin phản ứng hết với dung dịch NaOH Sau phản ứng, khối lượng muối thu được 11,1 gam Giá trị m đã dùng là (Cho H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23) A 9,9 gam B 9,8 gam C 8,9 gam D 7,5 gam Giáo viên: Võ Chí Tín - 13 - Cell phone: 0974806106 Tâì liệu ôn thi tốt nghiệp năm 2010 Lưu hành nội bộ Câu... Liti C Kali D Rubidi Câu 19: Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là A tính bazơ B tính oxi hóa C tính axit D tính khử Câu 20: Hai kim loại đều phản ứng với dung dịch Cu(NO3)2 giải phóng kim loại Cu là A Al và Fe B Fe và Au C Al và Ag D Fe và Ag Câu 21: Cặp chất không xảy ra phản ứng là Giáo viên: Võ Chí Tín - 19 - Cell phone: 0974806106 Tâì liệu ôn thi tốt nghiệp năm 2010 Lưu hành nội bộ A Fe + Cu(NO3)2... đều bị ăn mòn điện hoá B cả Pb và Sn đều không bị ăn mòn điện hoá C chỉ có Pb bị ăn mòn điện hoá D chỉ có Sn bị ăn mòn điện hoá Câu 51: Cho các cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau : Fe và Pb; Fe và Zn; Fe và Sn; Fe và Ni Khi nhúng các cặp kim loại trên vào dung dịch axit, số cặp kim loại trong đó Fe bị phá hủy trước là A 4 B 1 C 2 D 3 Câu 52: Khi để lâu trong không khí ẩm một vật bằng... là A 3 B 1 C 2 D 4 - Giáo viên: Võ Chí Tín - 14 - Cell phone: 0974806106 Tâì liệu ôn thi tốt nghiệp năm 2010 Lưu hành nội bộ CHƯƠNG 4: POLIME - VẬT LIỆU POLIME Câu 1: Polivinyl clorua có công thức là A (-CH2-CHCl-)2 B (-CH2-CH2-)n C (-CH2-CHBr-)n D (-CH2-CHF-)n Câu 2: Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là A stiren B isopren C propen D toluen Câu 3: Chất có khả năng . liệu ôn thi tốt nghiệp năm 2010 Lưu hành nội bộ SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THỪA THI N - HUẾ TRƯỜNG THPT VINH XUÂN TRẮC NGHIỆM ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN:HOÁ. nghiệp năm 2010 Lưu hành nội bộ CẤU TRÚC ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC NĂM HỌC 2010 A. CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT − GIÁO DỤC THPT I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH
- Xem thêm -

Xem thêm: TRẮC NGHIỆM ôn THI tốt NGHIỆP THPT môn HOÁ học 12 , TRẮC NGHIỆM ôn THI tốt NGHIỆP THPT môn HOÁ học 12 , TRẮC NGHIỆM ôn THI tốt NGHIỆP THPT môn HOÁ học 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay