CHUYÊN ĐỀ: HƯỚNG DẪN HỌC VÀ LÀM BÀI TRẮC NGHIỆM PHẦN KỸ NĂNG SỬ DỤNG ATLAT ĐỊA LÍ VIỆT NAM, BIỂU ĐỒ, BẢNG SỐ LIỆU ĐỊA LÝ 12

30 297 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2018, 12:02

MỤC LỤC Đề mục Trang I PHẦN MỞ ĐẦU chọn đề tài Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài Đối tƣợng nghiên cứu .6 Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu II PHẦN NỘI DUNG Việc sử dụng Atlat học tập làm tập trắc nghiệm Địa Bài tập trắc nghiệm Địa với bảng số liệu biểu đồ Hƣớng dẫn cách học làm tập trắc nghiệm sử dụng Atlat địa Việt Nam, biểu đồ bảng sốliệu……………………………………………………………………………………7 3.1 Cách học làm tập trắc nghiệm sử dụng Atlat Địa Việt Nam: 3.2 Cách học làm tập trắc nghiệm với biểu đồ bảng số liệu Phân loại, định dạng câu hỏi trắc nghiệm Atlat địa Việt Nam, biểu đồ bảng số liệu……………………………………………………………………………………… 11 Ứng dụng thực tế chƣơng trình Địa lớp 12 trƣờng THPT Việt Đức tỉnh Đăk Lăk………………… 12 5.1 Làm tập trắc nghiệm sử dụng Atlat Địa Việt Nam: (một số câu trắc nghiệm minh họa) 12 5.2 Làm tập trắc nghiệm với biểu đồ bảng số liệu (một số câu trắc nghiệm minh họa) 17 Cách học làm thi trắc nghiệm sử dụng Atlat, biểu đồ bảng số liệu hiệu 24 Kết 26 Hạn chế 27 III KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 28 Kết luận 28 Kiến nghị .28 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT GV Giáo viên DH Dạy học HS Học sinh THPT Trung học phổ thông SGK Sách giáo khoa VN Việt Nam I PHẦN MỞ ĐẦU chọn đề tài Trong định hƣớng chiến lƣợc phát triển, giáo dục phổ thơng đóng vai trò quan trọng, điều thể mặt trình độ dân trí quốc gia, lẽ chất lƣợng giáo dục phổ thông định đến phát triển đất nƣớc Trong nội dung giáo dục phổ thơng, kỳ thi tốt nghiệp có ý nghĩa quan trọng, thƣớc đo đánh giá chất lƣợng giáo dục Trƣớc xu hƣớng giáo dục giới thay đổi ngành giáo dục Việt Nam, mơn Địa đóng vai trò quan trọng trƣờng trung học Mơn Địa cung cấp kiến thức tự nhiên, dân cƣ, xã hội, kinh tế đặc biệt lĩnh vực Địa trị quốc phòng Nhằm đóng góp vào việc nâng cao nhận thức cho HS tình yêu quê hƣơng đất nƣớc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam Từ năm học 2016 -2017 ngành Giáo dục nƣớc ta phát triển với phƣơng hƣớng áp dụng thi trắc nghiệm cho mơn có mơn Địa Trong mơn Địa phần trắc nghiệm: thuyết, sử dụng Atlat, biểu đồ bảng số liệu Để học tốt làm tập trắc nghiệm Địa hiệu kết hợp trắc nghiệm thuyết với trắc nghiệm kỹ sử dụng Atlat, biểu đồ bảng số liệu Trong đó, kỹ trắc nghiệm sử dụng Atlat, biểu đồ bảng số liệu lĩnh vực ứng dụng, vận dụng tƣơng đối khó với học sinh Mà lĩnh vực có vai trò quan trọng, giúp HS hiểu học Địa sâu sắc đa dạng hơn, hồn thiện hơn, rèn luyện đƣợc nhiều kỹ Địa Theo cách dạy Atlat Địa Việt Nam, biểu đồ bảng số liệu, thông thƣờng giáo viên hƣớng dẫn học sinh theo phƣơng pháp tự luận nhƣ trƣớc Từ năm học 20162017 đến nay, hƣớng dẫn sử dụng Atlat, biểu đồ bảng số liệu theo hình thức trắc nghiệm hình thức hồn tồn với giáo viên học sinh Trƣớc đây, có đợt làm trắc nghiệm mơn Địa nhƣng đa số trắc nghiệm lĩnh vực thuyết thơi lĩnh vực Át lat, biểu đồ bảng số liệu chƣa có CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA ĐỀ CHÍNH THỨC CỦA BỘ NĂM HỌC 2016-2017: - Địa tự nhiên: câu - Địa dân cƣ: câu - Địa ngành kinh tế: 10 câu - Địa vùng kinh tế: 10 câu - Thực hành: + Đọc atlat Địa Việt Nam: câu + Làm việc với biểu đồ cho: câu + Làm việc với bảng số liệu: câu TỔNG CỘNG: 40 câu CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ NĂM HỌC 2017-2018: - Địa tự nhiên: câu - Địa dân cƣ: câu - Địa ngành kinh tế: câu - Địa vùng kinh tế: 11 câu - Địa 11: câu - Thực hành: + Đọc atlat Địa Việt Nam: 10 câu + Làm việc với biểu đồ cho: câu + Làm việc với bảng số liệu: câu TỔNG CỘNG: 40 câu Trong ma trận đề thi Quốc gia lĩnh vực trắc nghiệm Atlat, biểu đồ bảng số liệu chiếm 1/4 (10/40) năm học 2016-2017(tính tốn dựa theo đề mẫu Bộ GD & ĐT) Trong tổng số 10 câu trắc nghiệm chia theo mức độ nhận thức nhƣ sau: câu nhận biết, câu thông hiểu, câu vận dụng thấp, câu vận dụng cao Trong năm học 2017-2018, lĩnh vực trắc nghiệm Atlat, biểu đồ bảng số liệu chiếm 15/40 câu (tính tốn dựa theo đề mẫu đề minh họa Bộ GD & ĐT) Trong tổng số 15 câu trắc nghiệm chia theo mức độ nhận thức nhƣ sau: câu nhận biết, câu thông hiểu, câu vận dụng thấp, câu vận dụng cao Vì thế, với kinh nghiệm kiến thức tác giả nghiên cứu áp dụng rèn luyện kỹ trắc nghiệm sử dụng Atlat, biểu đồ bảng số liệu cho học sinh lớp 12 năm học 2016-2017 học kỳ năm học 2017-2018 vừa qua có hiệu Điều giúp cho em học sinh tự tin u thích mơn Địa đặc biệt lớp 12 lớp cuối cấp giúp ích cho học sinh việc thi tốt kỳ thi học kỳ kỳ thi Quốc gia tới Tất khía cạnh trên, thực tế đối tƣợng dạy học, chọn đề tài: “HƯỚNG DẪN HỌC LÀM BÀI TRẮC NGHIỆM PHẦN KỸ NĂNG SỬ DỤNG ATLAT ĐỊA VIỆT NAM, BIỂU ĐỒ, BẢNG SỐ LIỆU NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ TRONG KÌ THI THPT QUỐC GIA” Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài Mục tiêu - Đƣa phƣơng pháp hƣớng dẫn kỹ trắc nghiệm sử dụng Atlat Địa Việt Nam, biểu đồ bảng số liệu - Đƣa phƣơng pháp định dạng câu hỏi trắc nghiệm theo mức độ nhận thức đem lại hiệu lĩnh vực học làm tập trắc nghiệm sử dụng Atlat Địa Việt Nam, biểu đồ bảng số liệu Địa Nhiệm vụ: - Tìm hiểu sở luận học làm tập trắc nghiệm sử dụng Atlat Địa Việt Nam, biểu đồ bảng số liệu Địa - Tìm hiểu sở thực tiễn việc dạy học tích hợp mơn Địa trƣờng THPT Việt Đức tỉnh Đăk Lăk - Tiến hành quan sát, khảo sát, lấy ý kiến giáo viên, học sinh phƣơng pháp dạy học làm tập trắc nghiệm sử dụng Atlat Địa Việt Nam, biểu đồ bảng số liệu Địa dành cho học snh lớp 12 trƣờng THPT Việt Đức - Tiến hành thực nghiệm sƣ phạm để bƣớc đầu kiểm nghiệm tính khoa học tính khả thi, hiệu việc vận dụng thực tiễn dạy học trƣờng THPT Việt Đức tỉnh Đăk Lăk, cụ thể lớp 12a2 12a12 năm học 2016-2017 lớp 12a2,3,4,11,12 năm học 2017-2018 Đối tượng nghiên cứu Hƣớng dẫn học làm tập trắc nghiệm sử dụng Atlat Địa Việt Nam, biểu đồ bảng số liệu Địa dành cho học sinh khối lớp 12 Giới hạn phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung nghiên cứu: Đề tài chủ yếu ứng dụng vào chƣơng trình Địa lớp 12 - Phạm vi đối tƣợng nghiên cứu: Quá trình dạy - học giáo viên học sinh trƣờng THPT Việt Đức tỉnh Đăk Lăk Phương pháp nghiên cứu - Nghiên cứu luận: Nghiên cứu tài liệu đƣờng lối đổi giáo dục Đảng Chính phủ, ngành Giáo dục - Nghiên cứu thực tiễn: Điều tra, quan sát, vấn, thực nghiệm sƣ phạm trƣờng THPT Việt Đức tỉnh Đăk Lăk - Phƣơng pháp xử thống kê số liệu thực nghiệm r t kết luận đề tài - Phƣơng pháp so sánh đối chiếu II PHẦN NỘI DUNG Việc sử dụng Atlat học tập làm tập trắc nghiệm Địa Về chất, coi Atlat Địa Việt Nam sách giáo khoa Địa Việt Nam đƣợc thể kênh hình, chủ yếu đồ, biểu đồ, bảng số liệu Atlat đƣợc xây dựng dựa chƣơng trình địa Việt Nam, diễn giải vấn đề địa từ chung đến riêng, từ tự nhiên đến kinh tế xã hội, từ tổng thể đến phận Atlat Địa Việt Nam đƣợc coi tài liệuhọc sinh đƣợc sử dụng tất kỳ thi Nó "bạn đồng hành" thiếu sĩ tử bƣớc vào phòng thi mơn Địa Trong q trình học làm tập trắc nghiệm dựa vào Atlat, cần sử dụng Atlat Atlat “cuốn sách thứ địa lý”, tài liệu quan trọng mà học sinh đƣợc sử dụng phòng thi Việc sử dụng Atlat thƣờng xuyên không gi p ghi nhớ khắc sâu kiến thức mà củng cố kỹ sử dụng Atlat huy động kiến thức làm thi đạt kết cao Ngƣợc lại, cần tránh tƣ tƣởng ỷ lại vào Atlat, không rèn luyện kỹ khai thác Atlat l ng t ng cộng với tâm căng thẳng thi làm cho học sinh không khai thác đƣợc nhiều nội dung Atlat Bài tập trắc nghiệm Địa với bảng số liệu biểu đồ Trong học tập thi tốt nghiệp THPT thƣờng có câu hỏi phân tích số liệu, biết dựa vào bảng số liệu để tìm thơng tin Địa kĩ quan trọng học tập nghiên cứu Địa Loại câu hỏi yêu cầu phân tích số liệu thống kê cho phép đánh giá đƣợc mức độ am hiểu, vận dụng kiến thức ngƣời học vào trƣờng hợp cụ thể, đánh giá đƣợc kĩ chọn lọc, xác định kiến thức địa Ngồi ra, từ bảng số liệu làm tập trắc nghiệm chọn dạng biểu đồ thích hợp Với mơn thi Địa lý, câu hỏi biểu đồ vô quan trọng Trong đề thi Địa năm có phần trắc nghiệm kỹ phân tích bảng số liệu biểu đồ, HS cần nắm cụm từ khóa, lời dẫn dạng để đọc câu hỏi lên có cụm từ ta nhận biết dạng biểu đồ Mà để có đƣợc kỹ đó, thí sinh cần rèn luyện nhiều kỹ phân tích câu hỏi, nhận biết nhận định dạng biểu đồ thơng qua cụm từ khóa, lời dẫn nhận biết để xác định loại hình biểu đồ cách xác Cũng nhƣ làm câu hỏi trắc nghiệm sau phân tích nội dung bảng số liệu biểu đồ Hướng dẫn cách học làm tập trắc nghiệm sử dụng Atlat Địa Việt Nam, biểu đồ bảng số liệu 3.1 Hướng dẫn cách học làm tập trắc nghiệm sử dụng Atlat Địa Việt Nam - Nắm cấu trúc Atlat Địa Việt Nam: Cần phải nắm đƣợc cấu tr c Atlat Địa Việt Nam gồm trang, mục nào, xếp sao? Cấu tr c theo sách giáo khoa Địa lớp 12 Atlat tƣơng tự nhƣ Nếu sách giáo khoa Địa lớp 12 đƣợc cấu tr c thành đơn vị kiến thức là: Địa tự nhiên, Địa dân cƣ, Địa ngành kinh tế, Địa vùng kinh tế Atlat Địa Việt Nam đƣợc cấu tr c tƣơng tự nhƣ Cấu tr c đƣợc thể rõ trang cuối Atlat (mục lục trang 31) Trong Atlat Địa Việt Nam chia thành: Phần 1: Địa tự nhiên (từ trang đến trang 14) Phần 2: Địa dân cƣ (từ trang 15 đến trang 16) Phần 3: Địa ngành kinh tế (từ trang 17 đến trang 25) Phần 4: Địa vùng kinh tế (từ trang 26 đến trang 30) - Đọc, học kí hiệu: Đọc, đƣợc cấu, số lƣợng phân bố đối tƣợng đồ Các kí hiệu đồ quan trọng, em cần nắm kí hiệu trang Atlat số đồ khơng có ch thích kèm Kí hiệu chung trang ba (3) Atlat Nên thuộc số kí hiệu chung tự nhiên, kinh tế-xã hội + hiệu địa hình: phân tầng địa hình + hiệu khống sản: chủng loại, phân bố + hiệu công nghiệp: trung tâm cơng nghiệp, khai thác khống sản, ngành cơng nghiệp + hiệu nông nghiệp, lâm, ngƣ nghiệp + hiệu yếu tố khác Ngồi ra, có bảng ch giải trang Atlat - Phân biệt tên tỉnh với tên thành phố, trung tâm công nghiệp: Tên tỉnh màu đỏ chữ IN HOA lớn Về tỉnh xem Atlat trang 4, Về vùng xem Atlat trang 17, 18 - Biết phối hợp tìm nhanh thơng tin trang Atlat để tìm đáp án - Biết phân loại, định dạng câu hỏi Atlat từ hình đồ, hay từ hình biểu đồ trang Atlat - Cách chọn đáp án theo phạm vi câu hỏi: Câu hỏi nƣớc trả lời vùng; câu hỏi vùng trả lời tỉnh, nên nhớ kỹ quy tắc ta chọn đáp án trắc nghiệm nhanh xác - Biết khai thác biểu đồ có đồ Atlat Thƣờng đồ dân cƣ, ngành kinh tế có từ đến biểu đồ (cột, đƣờng, tròn, miền) thể tăng, giảm giá trị tổng sản lƣợng, diện tích (đối với ngành nông-lâm nghiệp…), cấu, xu hƣớng chuyển dịch cấu ngành kinh tế Ví dụ: Căn vào Atlat Địa Việt Nam trang 15, nhận xét sau không với biểu đồ Cơ cấu lao động làm việc phân theo khu vực kinh tế: a Tỉ trọng công nghiệp – xây dựng tăng b Tỉ trọng nông – lâm thủy sản giảm c Tỉ trọng nông -lâm -thủy sản thấp d Tỉ trọng nông -lâm -thủy sản cao Các biểu đồ gi p em giảm bớt việc ghi nhớ nhiều số phần trắc nghiệm thuyết - Biết sử dụng kết hợp đồ Atlat cho câu hỏi trắc nghiệm địa Cần xác định mối quan hệ địa lý, kết hợp số trang Atlat cần thiết để trả lời Các em nhớ tìm thơng tin liên quan đến câu hỏi trắc nghiệm mục lục trang 31 3.2 Hướng dẫn cách học làm tập trắc nghiệm biểu đồ bảng số liệu * Cách nhận dạng loại biểu đồ câu hỏi trắc nghiệm: - Biểu đồ tròn: đề yêu cầu thể cấu, tỉ lệ, tỉ trọng (%) đối tƣợng mà dƣới năm Ví dụ thể cấu ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ Việt Nam năm 2012 - Biểu đồ cột (đơn, đôi ): đề yêu cầu thể biến động đối tƣợng qua nhiều năm so sánh đối tƣợng có đơn vị năm Ví dụ thể biến động dân số, diện tích đất đai - Biểu đồ đường biểu diễn (đồ thị): đề yêu cầu thể thay đổi, tăng trƣởng, diễn biến đối tƣợng khác đơn vị qua nhiều năm Ví dụ thể tốc độ tăng trƣởng kinh tế, gia tăng dân số… - Biểu đồ kết hợp đường cột: đề yêu cầu thể đối tƣợng khác đơn vị nhƣng có mối quan hệ với Hoặc đề có từ ba loại số liệu trở lên mà cần biểu diễn biểu đồ Ví dụ thể sản lƣợng khai thác, nuôi trồng giá trị sản xuất Việt Nam vẽ cột thể sản lƣợng khai thác nuôi trồng, đƣờng thể giá trị sản xuất - Biểu đồ miền: đề yêu cầu thể rõ thay đổi cấu, tỉ trọng hai ba nhóm đối tƣợng mà có từ năm trở lên Ví dụ thể cấu ngành kinh tế Việt Nam cấu nội ngành nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ từ năm 1990 - 2005 - Biểu đồ cột chồng: đề yêu cầu thể tốt quy mô cấu đối tƣợng (theo tỉ lệ % tuyệt đối) - Ngồi có dạng biểu đồ miền kết hợp với đường: thƣờng dùng biểu đồ trƣờng hợp đặc biệt: ví dụ tỉ lệ xuất khẩu, nhập khẩu, cán cân xuất nhập khẩu, tỉ lệ sinh, tỉ lệ tử, tỉ lệ gia tăng tự nhiên… * Hướng dẫn phần kiến thức biểu đồ với bảng ghi nhớ ngắn gọn: BẢNG GHI NHỚ VỀ BIỂU ĐỒ (có từ khố cần nhớ: Cơ cấu – tỉ trọng, tăng trưởng – phát triển – biến động ) Mốc thời gian ≤ NĂM > năm TỪ KHOÁ TRONG BÀI VẼ BIỂU ĐỒ - Có “CƠ CẤU ” hay “TỈ TRỌNG” TRỊN - Khơng có “Cơ cấu” “tỉ trọng” CỘT - Có “CƠ CẤU ” hay “TỈ TRỌNG” MIỀN - Khơng có ”cơ cấu” hay “tỉ trọng” ĐƢỜNG Nhƣng có “tăng trƣởng” hay “phát triển” hay (đồ thị ) biến động - Khơng có từ khoá 10 CỘT Câu: Căn vào Atlát Địa Việt Nam trang 22, cho biết nhà máy nhiệt điện sau có c ng suất 1000MW: a Hòa Bình - Trị An - Phú Mỹ b Phả Lại - Hòa Bình - Đa Nhim c Phả Lại - Phú Mỹ - Cà Mau d Phú Mỹ - Na Dƣơng - Cà Mau Ví dụ trang Atlat minh họa 16 Dạng 3: Tính tốn, đo tính, thống kê số liệu… tìm hình biểu đồ mức quy ƣớc trang Atlat, kiểm chứng chọn đáp án trắc nghiệm xác Câu: Dựa vào Atlat trang 20, tỉnh nằm v ng đồng sơng Cửu Long có giá tri sản xuất thủy sản tổng giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản từ 5,0 - 10% (2007): a Kiên Giang b An Giang c Hậu Giang Ví dụ trang Atlat minh họa 17 d Cà Mau 5.2 Làm tập trắc nghiệm với bảng số liệu biểu đồ (một số câu trắc nghiệm minh họa) Dạng 1: Mức nhận biết: Chọn đáp án loại biểu đồ xác cho bảng số liệu Hướng dẫn: Câu Bài có từ khóa cấu năm, ta vẽ biểu đồ a đƣờng c miền b tròn d cột Câu Bài có năm có từ tỉ trọng, vẽ biểu đồ a cột c miền b tròn d đƣờng Câu Bài có từ tăng tr ởng năm ta vẽ biểu đồ a miền c đường b cột d tròn Câu Bài khơng có từ khóa nào, có năm, vẽ biểu đồ a tròn c đƣờng b cột d miền Câu Bài có năm có đơn vị, phải vẽ biểu đồ a miền c cột b tròn d kết hợp cột, đường Câu Bài có đơn vị năm, ta vẽ biểu đồ a cột c đƣờng b kết hợp cột, đƣờng d tròn Câu Bài có năm đơn vị ta vẽ biểu đồ a Kết hợp cột, đƣờng c Cột b Miền d Đường (tốc độ tăng trưởng) Câu Bài có năm có từ cấu ta vẽ biểu đồ a cột c miền b đƣờng d tròn 18 Câu Bài có năm có từ tăng tr ởng, phát triển ta vẽ biểu đồ a cột c miền b đường d tròn Ví dụ minh họa: Câu: Cho bảng s liệu: S l ợt khách doanh thu từ du lịch n ớc ta Năm 1991 1997 2000 2005 Khách nội địa (triệu lượt khách) 1,5 8,5 11,2 16,0 Khách quốc tế (triệu lượt khách) 0,3 1,7 2,1 3,5 Doanh thu từ du lịch (nghìn tỉ đồng) 0,6 10,0 17,0 30,3 Qua bảng số liệu cho biết, biểu đồ thích hợp thể số lƣợt khách doanh thu từ du lịch nƣớc ta từ 1991 – 2005 a Biểu đồ cột c Biểu đồ kết hợp cột đường b Biểu đồ đƣờng d Biểu đồ miền Câu: Cho bảng s liệu: ơng m a, l ợng b c cân ẩm s địa điểm (đơn vị: mm) Địa điểm Lƣợng mƣa Lƣợng bốc Cân ẩm Hà Nội 1676 989 + 687 Huế 2868 1000 + 1868 TP Hồ Chí Minh 1931 1686 + 245 Biểu đồ thích hợp thể lƣợng mƣa, bốc cân ẩm ba địa điểm là: a Biểu đồ cột biểu đồ đƣờng b Biểu đồ kết hợp cột đƣờng c Biểu đồ miền biểu đồ tròn d Biểu đồ cột nhóm biểu đồ cột chồng 19 Câu: Cho bảng s liệu: Cơ cấu giá trị xuất hàng hóa phân theo nhóm hàng n ớc ta (Đơn vị: %) Năm 1995 1999 2000 2001 2005 Hàng công nghiệp nặng 25,3 31,3 37,2 34,9 36,1 36,8 33,8 35,7 41,0 31,9 29,0 29,4 22,9 Nhóm Hàng khống sản Hàng cơng nghiệp nhẹ 28,5 tiểu thủ công nghiệp Hàng nông, lâm, thủy sản 46,2 Chọn dạng biểu đồ thích hợp thể thay đổi cấu giá trị xuất hàng hóa phân theo nhóm hàng nƣớc ta a Biểu đồ tròn b Biểu đồ miền c Biểu đồ đƣờng d Biểu đồ cột Câu: Cho bảng s liệu diện tích lúa đồng sơng Hồng đồng sông Cửu Long từ 2005 - 2010 Năm (Đơn vị: Nghìn ha) 2005 2008 2010 Đồng sông Hồng 1139 1110 1105 Đồng sông Cửu Long 3826 3859 3946 Để vẽ biểu đồ thích hợp thể diện tích gieo trồng lúa Đ SH Đ SCL qua năm, biểu đổ thích hợp là: a Biểu đồ tròn b Biểu đồ cột ghép c Biểu đồ miền d Biểu đồ đƣờng Dạng 2: Mức thơng hiểu: Cho hình biểu đồ, chọn đáp án đ ng với câu yêu cầu nhận xét, cho bảng số liệu chọn đáp án đ ng với câu nhận xét 20 Câu: Qua bảng s liệu: Kh i l ợng hàng hóa đ ợc vận chuyển qua cảng biển n ớc ta (Đơn vị: nghìn tấn) Năm 2000 2003 2005 2007 Tổng số 21.903 34.019 38.328 46.247 Hàng xuất 5.461 7.118 9.916 11.661 Hàng nhập 9.293 13.575 14.859 17.856 Hàng nội địa 7.149 13.326 13.553 16.730 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2008, NXB Thống kê, 2009) Nhận xét sau đâu xác nhất: a Tổng khối lƣợng hàng hóa đƣợc vận chuyển qua cảng biển giảm nhanh chóng b Hàng nhập chiếm khối lượng vận chuyển qua cảng biển nước ta cao nhất, tăng chậm c Hàng xuất chiếm khối lƣợng vận chuyển qua cảng biển nƣớc ta thấp nhất, tăng nhanh d Hàng nội địa chiếm khối lƣợng vận chuyển qua cảng biển cao thứ 2, tăng trung bình Dạng 3: Mức vận dụng vận dụng cao: phân tích, tính tốn, giải thích thơng qua hình biểu đồ, bảng số liệu chọn đáp án xác Câu: Quan sát biểu đồ thể tỉ lệ tăng dân s trung bình qua giai đoạn n ớc ta Nhận xét a Tỉ lệ tăng dân số trung bình nƣớc ta qua giai đoạn giảm nhanh 21 b Tỉ lệ tăng dân số trung bình nước ta qua giai đoạn có nhiều biến động giảm khơng liên tục c Tỉ lệ tăng dân số trung bình giai đoạn 1939-1943 đến giai đoạn 1951-1954 giảm mạnh thực kế hoạch hóa d Tỉ lệ tăng dân số trung bình giai đoạn 1954-1960 đến giai đoạn 1970-1976 cao, bùng nổ dân số thực kế hoạch hóa Câu: Dựa vào bảng s liệu d ới đây, h y chọn câu nhận xét khơng xác tình hình sản xuất nơng nghiệp n ớc ta giai đoạn 1991 – 1996 Tổng sản lƣợng lƣơng thực Đơn vị 1991 Triệu 21,98 24,21 25,5 1992 1993 1994 1995 1996 26,19 27,15 29,0 Trong sản lƣợng lúa 19,62 21,59 22,83 23,52 24,96 26,30 Lƣơng thực bình quân đầu Kg/ngƣời 324,9 348,9 359,0 360,9 372,5 386,6 ngƣời Tổng đàn lợn Triệucon 12,19 13,89 14,87 15,58 16,30 16,87 Gạo xuất Triệu 1,032 1,95 1,75 1,95 2,1 3,0 Giá gạo xuất USD/tấn 187 250 280 320 330 200 a Tốc độ tăng của sản lƣợng lƣơng thực, sản lƣợng l a tăng liên tục nên sản lƣợng gạo xuất tăng nhanh b Tổng số đàn lợn tăng liên tục, tăng khoảng 1,4 lần tăng nhanh nhất, sản lƣợng lúa tăng nhanh nhì (1,34 lần) c Sản lƣợng lƣơng thực bình quân đầu ngƣời có tăng nhƣng chậm nhất, tổng sản lƣợng lƣơng thực tăng chậm nhì d Giá gạo xuất tăng nhanh, thu nhập từ gạo xuất năm 1996 tăng gấp lần năm 1991 22 Câu: S dân sản l ợng lúa n ớc ta Tính bình qn l ơng thực tr n đầu ng ời (kg/ng ời) Năm 1990 1996 1999 Số dân (triệu ngƣời) 66,2 75,4 76,3 Sản lƣợng lúa (triệu tấn) 19,2 26,4 31,4 Chọn đáp số theo thứ tự a 280kg/ngƣời; 350kg/ ngƣời ; 411,5kg/ ngƣời b 290kg/người; 350kg/ ngƣời ; 411,5kg/ ngƣời c 290kg/ ngƣời ; 380kg/ ngƣời; 411,5kg/ ngƣời d 290kg/ ngƣời; 350kg/ ngƣời; 1999: 413kg/ ngƣời Câu: Sản l ợng thủy sản n ớc ta năm 1990 năm 2003 (Đơn vị: nghìn tấn) Tính tỉ trọng ngành đánh bắt nuôi trồng năn 1990 2003 Năm Tổng số Đánh bắt Nuôi trồng 1990 890,6 728,5 162,1 2003 2.859,2 1.856,1 1.003,1 Chọn đáp án (đơn vị: %) a 1990: 91,86%và 8,14%; 1999: 64,9% 35,1% b 1990: 92,86%và 7,14%; 1999: 64,9% 39,1% c 1990: 91,86%và 8,14%; 1999: 64,9% 35,1% d 1990: 7,14% 91,86%; 1999: 66,5% 35,1% Câu: Giá trị xuất nhập n ớc ta giai đoạn 2000 – 2004 (Đơn vị: tỉ USD) Tính bán kính biểu đồ tròn năm 2000 2000: Năm 2000 2004 Xuất 14,5 26,5 Nhập 15,6 32,0 Chọn đáp án đ ng a R2000= 2,0 đvbk; R2004= 3,88 đvbk b R2000= 2,0 đvbk; R2004= 4,55 đvbk c R2000= 2,0 đvbk; R2004= 4,88 đvbk d R2000= 2,0 đvbk; R2004= 5,0 đvbk 23 Câu: Diện tích s công nghiệp lâu năm n ớc ta (nghìn ha) Năm Chè Cà phê Cao su Hồ tiêu 1995 66,7 186,4 278,4 7,0 1999 84,8 477,7 394,9 17,6 2000 87,7 561,9 412,0 27,9 2003 116,3 510,2 440,8 50,5 2005 122,5 497,4 482,7 49,1 2006 122,9 497,0 522,2 48,5 Chọn câu nhận xét xác a Nhìn chung giai đoạn 1995 – 2006 diện tích trồng chè, cà phê, cao su hồ tiêu tăng, cao su cà phê tăng nhanh hồ tiêu chè b Cà phê tăng nhanh có từ lâu đời, ln có diện tích trồng cao c Nhìn chung cơng nghiệp lâu năm tăng nhằm phuc vụ xuất phát triển công nghiệp chế biến d Chè tăng chậm chè khó tiêu thụ khó trồng loại khác Cách học làm thi trắc nghiệm sử dụng Atlat, biểu đồ bảng số liệu hiệu Nếu nhƣ trƣớc đây, hình thức thi tự luận, Hs cần nắm thật kiến thức học cách trình bày theo bƣớc cho đ ng trình tự u cầu thêm phải học kiến thức rộng Tùy môn có đặc thù khác nhau, nhƣng sở phải nắm kiến thức biết vận dụng Ở thi trắc nghiệm, thƣờng yêu cầu giải nhanh không rƣờm rà, yêu cầu kiến thức rộng bao quát Trƣớc HS theo phƣơng pháp "chậm chắc" bạn phải đổi từ "chậm" thành "nhanh" Giải nhanh chìa khóa để bạn có đƣợc điểm cao mơn trắc nghiệm Với thi nặng thuyết yêu cầu ghi nhớ nhiều hơn, bạn nên ch trọng phần liên hệ xu hƣớng học nhƣ đề ộ * Phải tìm từ "chìa khóa" câu hỏi Từ chìa khóa hay gọi "key" câu hỏi mấu chốt để giải vấn đề Mỗi bạn đọc câu hỏi xong, điều phải tìm đƣợc từ chìa khóa nằm đâu Điều gi p HS định hƣớng đƣợc câu hỏi liên quan đến vấn đề 24 đáp án gắn liền với từ chìa khóa Đó đƣợc xem cách để bạn giải câu hỏi cách nhanh tránh bị lạc đề hay nhầm liệu đáp án Đặc biệt với mơn Địa lí, phần kỹ làm trắc nghiệm với bảng số liệu-biểu đồ Ví dụ: Câu: Cho bảng số liệu : DIỆN TÍCH LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SƠNG CỬU LONG(Đơn vị : nghìn ha) Năm Tổng số Chia L a đông xuân Lúa hè thu Lúa mùa 1976 2061,0 189,0 442,0 1430,0 2011 4093,9 1567,5 2151,0 375,4 Để thể cấu diện tích l a phân theo mùa vụ đồng sông Cửu Long năm 1976 năm 2011, biểu đồ sau thích hợp nhất? a biểu đồ tròn b biểu đồ miền c biểu đồ cột d biểu đồ đƣờng ->Từ khóa câu hỏi từ: cấu * Tự trả lời trước… đọc đáp án sau Trong mơn Địa lí, mà đáp án (phƣơng án trắc nghiệm) thƣờng "na ná" khiến HS dễ bị rối Sau đọc xong câu hỏi, HS nên tự trả lời đọc tiếp phần đáp án xem có phƣơng án giống với câu trả lời đƣa hay khơng Chớ vội đọc đáp án nhƣ bạn dễ bị phân tâm nhƣ kiến thức khơng thực chắn * Dùng phương pháp loại trừ Một bạn khơng có cho đáp án thực xác phƣơng pháp loại trừ cách hữu hiệu gi p HS tìm câu trả lời đ ng Mỗi câu hỏi thƣờng có đáp án, đáp án thƣờng không khác nhiều nội dung, nhiên có sở để bạn dùng phƣơng án loại trừ "mẹo" cộng thêm ch t may mắn Thay đì tìm đáp án đ ng, HS thử tìm phƣơng án sai… cách hay loại trừ nhiều phƣơng án tốt Khi bạn khơng đủ sở để loại trừ dùng cách đốn, nhận thấy phƣơng án khả thi đủ tin cậy khoanh vào phiếu trả lời… cách cuối dành cho bạn * Phân bổ thời gian nhớ không bỏ trống đáp án 25 Việc đọc qua lƣợt tất câu hỏi, xem câu biết nên khoanh đáp án vào phiếu trả lời (bạn nhớ dùng b t chì để sửa đáp án cần thiết) Sau làm hết câu hỏi "tr ng tủ" chọn câu hỏi đơn giản làm trƣớc, thi trắc nghiệm câu hỏi có thang điểm nhƣ khơng giống nhƣ thi tự luận Chính câu hỏi khó hay dễ có chung phổ điểm, nên HS làm câu dễ trƣớc để đảm bảo đạt tối đa số điểm Ch ý phân bổ thời gian để khơng bỏ sót câu hỏi nào, khơng biết đáp án dùng đốn hay kể may mắn đƣợc, điều bạn cần không đƣợc để trống đáp án, hội dành cho bạn * "Trăm hay không tay quen" Không tài giỏi ai, quan trọng cần thời gian để tích lũy kinh nghiệm, thi vậy, thiết nghĩ HS nên giải nhiều đề thi trắc nghiệm hơn, giải giải lại, tập dần với câu hỏi trắc nghiệm, nhiều dạng đề trăc nghiệm khác HS tìm đƣợc lỗi mà thƣờng gặp phải nhƣ tìm đƣợc phƣơng pháp giải tối ƣu cho trắc nghiệm * Chỉ nên sử dụng Atlat Khi sử dụng Atlat thân sử dụng lâu ngày, HS thấy quen thuộc Trang có liên quan tới câu hỏi, HS nhanh chóng tìm ra, chí nhớ “ngóc ngách” Atlat…nhƣ dễ dàng nhanh nhiều làm trắc nghiệm Kết Các em hiểu thấy đƣợc đặc trƣng mơn địa Kỹ trắc nghiệm Atlat, biểu đồ - bảng số liệu đa dạng nhiều hình thức thơng qua q trình học tập môn địa đem lại hiệu , u thích hứng thú mơn học Hầu hết học sinh lớp 12 nắm vững kiến thức, vận dụng kỹ trắc nghiệm Atlat địa Việt Nam, biểu đồ - bảng số liệu cách thành thạo hiệu năm học 2016-2017, kì thi TNTHPT Quốc gia năm 2017 học kỳ vừa qua Các em tự tin hơn, khơng lo ngại lĩnh vực trắc nghiệm Atlat, biểu đồ - bảng số liệu, hành trang vững bƣớc cho em vƣợt qua kỳ thi tới năm học 26 Kết thi học kì I năm học 2017-2018 Lớp Sĩ số > điểm % < điểm % 12a2 37 37 100 0 12a3 40 40 100 0 12a4 39 37 94 12a11 39 37 94 12a12 37 36 97 Hình ảnh: Học sinh lớp 12A12 năm học 2017-2018-Làm tập trắc nghiệm với Atlat Hạn chế + Thời gian tiết giới hạn 45 phút, giáo viên vừa giảng dạy thuyết vừa rèn luyện kỹ trắc nghiệm Atlat, biểu đồ bảng số liệu, nội dung dài bị cháy giáo án + Môn Địa bị xem môn phụ khơng cần thiết, nên em tập trung quan tâm 27 III KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Kết luận Sau thời gian thực đề tài đạt đƣợc kết sau: Hệ thống hóa đƣợc sở luận thực tiễn việc hƣớng dẫn học sinh học làm tập trắc nghiệm sử dụng Atlat địa Việt Nam, biểu đồ bảng số liệu Địa Xây dựng nguyên tắc lựa chọn nội dung quy trình thiết kế giáo án dạy học hƣớng dẫn HS học làm tập trắc nghiệm sử dụng Atlat địa Việt Nam, biểu đồ bảng số liệu Địa Kết dạy học học làm tập trắc nghiệm sử dụng Atlat Địa Việt Nam, biểu đồ bảng số liệu Địa lớp 12 lớp lớp 12a2 12a12 năm học 2016-2017 lớp 12a2,3,4,11,12 năm học 2017-2018, sau xử thống kê cho thấy việc dạy học học làm tập trắc nghiệm sử dụng Atlat Địa Việt Nam, biểu đồ bảng số liệu Địa gi p phát triển lực tự học lực hợp tác, lực giải vấn đề thực tiễn sống HS, kết học tập mơn Địa kết kì thi THPT Quốc gia đạt kết cao Kiến nghị Qua trình nghiên cứu thực đề tài “HƯỚNG DẪN HỌC LÀM BÀI TRẮC NGHIỆM PHẦN KỸ NĂNG SỬ DỤNG ATLAT ĐỊA VIỆT NAM, BIỂU ĐỒ, BẢNG SỐ LIỆU NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ TRONG KÌ THI THPT QUỐC GIA”tơi có vài kiến nghị: - Cần tổ chức cho GV tiếp cận thực hành đề, phƣơng pháp dạy học kỹ Atlat, bảng số liệu- biểu đồ nhằm nâng cao hiệu dạy học - Các tổ chun mơn, giáo viên cần tích cực tận dụng tài khoản Trường học kết nối để làm đề minh họa cho học sinh làm trắc nghiệm Atlat địa Việt Nam, biểu đồ - bảng số liệu Địa lớp 12 trực tuyến - Việc nghiên cứu phát triển lực cho HS nhiệm vụ quan trọng cần đƣợc trọng hoạt động GV - GV nên phối hợp với gia đình ch trọng đến việc bồi dƣỡng khả tự học hoàn thành tập nhà 28 Trên nghiên cứu ban đầu tơi mảng đề tài này, kinh nghiệm hạn chế nên khơng thể tránh khỏi sai sót Tơi mong nhận đƣợc góp ý thầy giáo đồng nghiệp để tiếp tục phát triển đề tài 29 TÀI LIỆU THAM KHẢO Atlat địa Việt Nam – NXB Giáo Dục Việt Nam, năm 2016 Hƣớng dẫn luyện kĩ trắc nghiệm Địa 12 (chƣơng trình chuẩn nâng cao) – TS Phạm Thị Xuân Thọ, Trần Văn Quang, Dƣơng Hiển Chữ, Lê Đức Tài NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2009 Phân tích bảng số liệu, vẽ biểu đồ, lƣợc đồ, đọc Atlat địa Việt Nam – PGS.TS Nguyễn Đức Vũ, NX Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2011 SGK Địa 12 – NXB Giáo dục, năm 2014 Sổ tay biên tập sách giáo dục – TS Nguyễn Quý Thao, TS Lê Hữu Tỉnh, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 201 Sách giáo khoa Địa 10 – NX giáo dục Sách giáo viên Địa 10 – NX giáo dục Các Website: - http://www.idialy.com - http://onthidialy.wordpress.com 30 ... dạy học hƣớng dẫn HS học làm tập trắc nghiệm sử dụng Atlat địa lý Việt Nam, biểu đồ bảng số liệu Địa lí Kết dạy học học làm tập trắc nghiệm sử dụng Atlat Địa lý Việt Nam, biểu đồ bảng số liệu Địa. .. Atlat, biểu đồ bảng số liệu Để học tốt làm tập trắc nghiệm Địa lí hiệu kết hợp trắc nghiệm lý thuyết với trắc nghiệm kỹ sử dụng Atlat, biểu đồ bảng số liệu Trong đó, kỹ trắc nghiệm sử dụng Atlat, biểu. .. cách học làm tập trắc nghiệm sử dụng Atlat Địa lý Việt Nam, biểu đồ bảng số liệu 3.1 Hướng dẫn cách học làm tập trắc nghiệm sử dụng Atlat Địa lý Việt Nam - Nắm cấu trúc Atlat Địa lý Việt Nam: Cần
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN ĐỀ: HƯỚNG DẪN HỌC VÀ LÀM BÀI TRẮC NGHIỆM PHẦN KỸ NĂNG SỬ DỤNG ATLAT ĐỊA LÍ VIỆT NAM, BIỂU ĐỒ, BẢNG SỐ LIỆU ĐỊA LÝ 12, CHUYÊN ĐỀ: HƯỚNG DẪN HỌC VÀ LÀM BÀI TRẮC NGHIỆM PHẦN KỸ NĂNG SỬ DỤNG ATLAT ĐỊA LÍ VIỆT NAM, BIỂU ĐỒ, BẢNG SỐ LIỆU ĐỊA LÝ 12

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn