Hoạt động xúc tiến thương mại hỗ trợ xuất khẩu hàng hoá của việt nam Thực trạng và giải pháp

74 4 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2018, 08:33

Lê Thị Xuân Vinh: A1 - CN Mục Lục Lời mở đầu Ch¬ ng I - Khái quát chung hoạt động XTTM kinh nghiệm cđa mét sè níc B¶n chất nội dung hoạt động XTTM 1.1 Khái niệm hoạt động XTTM 1.2 Nội dung hoạt động XTTM: 1.2.1 Hoạt động XTTM phạm vi quốc gia quan cấp bộ, vụ .9 1.2.2 Hoạt động XTTM phạm vi doanh nghiƯp 10 Kinh nghiƯm cđa mét sè nớc trình thực chơng trình XTTM 11 2.1 NhËt B¶n 11 2.1.1 Các tổ chức liên quan đến XTTM Nhật 11 2.1.2 Vai trò phủ Nhật Bản chơng trình XTTM .13 2.1.3 Thùc tiƠn ho¹t ®éng XTTM cđa NhËt 15 2.1.4 Bµi häc kinh nghiƯm ®èi víi ViƯt Nam 18 2.2 Thuỵ Điển 19 2.2.1 C¸c tỉ chøc XTTM cđa Thơy Điển 19 2.2.2 Quản lý điều hành hoạt động tổ chức XTTM Thuỵ §iÓn: 20 2.2.3 Bài học kinh nghiệm Việt Nam 24 2.3 Ailen 25 2.3.1 C¸c tỉ chøc dịch vụ XTTM Ailen 25 2.3.2 Công tác kiểm soát điều chỉnh mục đích, mục tiêu hoạt động XTTM Ailen 26 2.3.3 Thực tiễn hoạt động XTTM cđa Ailen 28 2.3.4 Bµi häc kinh nghiƯm ®èi víi ViƯt Nam 29 Lê Thị Xuân Vinh: A1 - CN Chơng II - thực trạng hoạt động xúc tiến thơng mại hỗ trợ xuất hàng hoá Việt Nam 30 Các tổ chức quan tham gia vào hoạt động xúc tiến thơng mại Việt Nam 30 1.1 Bộ Thơng mại quan chức 30 1.2 Các tỉ chøc phi ChÝnh phđ .32 1.3 Các đơn vị doanh nghiệp chuyên doanh 33 1.4 Các đơn vị không chuyên 36 Thực trạng hoạt động xúc tiến thơng mại Việt nam .37 2.1 Thùc tr¹ng xúc tiến thơng mại số ngành hàng xuất chủ đạo Việt Nam .37 2.1.1 VỊ kim ng¹ch xt khÈu .37 2.1.2 VỊ thÞ trêng xt khÈu 38 2.2.3 VỊ c¬ cÊu, chủng loại hàng hoá xuất 43 2.2.4 Hiệu hoạt động xúc tiến thơng mại sè ngµnh hµng 46 2.3 Đánh giá chung hoạt động xúc tiến thơng mại Việt Nam 52 2.3.1 VÒ phân công chức .52 2.3.2 Về chức khuyến khích xuất .55 2.3.3 Về chiến lợc, thị trờng, mặt hàng, ngành hàng 56 2.3.4 Về sở hạ tầng, vật chÊt kü thuËt 57 2.3.5 VÒ nguån nh©n lùc 58 2.3.6 Về hiệu công tác xúc tiến thơng mại .59 Chơng III - Một số giải pháp nhằm tăng cờng hiệu công tác XTTM Việt Nam 61 Định hớng mục tiêu cho hoạt động XTTM Việt Nam 61 1.1 Yêu cầu công tác xúc tiến xuất cấp, ngµnh 61 Lê Thị Xuân Vinh: A1 - CN 1.2 Khuyến khích thành phần kinh tế .62 1.3 Thèng nhÊt ®iỊu tiÕt 62 1.4 Nắm bắt xu phát triển khoa học kỹ thuật 63 Giải pháp hoàn thiện hoạt động XTTM Việt Nam .64 2.1 Nâng cao hiệu hoạt động XTTM tầm vĩ mô 64 2.1.1 Hoàn thiện sách quản lý, khuyến khích hoạt động XTTM 64 2.1.2 Hoµn thiƯn, tỉ chức lại cấu XTTM 65 2.1.3 Xây dựng nguồn ngân sách cho hoạt động XTTM .66 2.1.4 Cung cấp, nghiên cứu thông tin thơng mại phục vụ hoạt động XTTM 66 2.1.5 Nâng cao khả cạnh tranh kinh tế khuếch trơng hình ảnh Việt Nam thị trờng Quốc tế 68 2.2 Nâng cao hiệu hoạt động XTTM tầm vi mô 68 2.2.1 Công tác đào tạo bồi dỡng nghiệp vụ 68 2.2.2 Tăng cờng áp dụng khoa học kỹ thuật 69 2.2.3 Tăng cờng trợ giúp quan chức 70 2.2.4 Tăng cờng trợ giúp Hội đồng T vấn 71 2.2.5 Hỗ trợ doanh nghiƯp më réng thÞ trêng 71 KÕt ln 72 Danh mục tài liệu tham khảo 74 Lª Thị Xuân Vinh: A1 - CN Lời mở đầu Nghị đại hội đảng VIII Đảng cộng sản Việt Nam nhấn mạnh: Phát triển kinh tế thị trờng theo định hớng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hoá định hớng xuất Điều khẳng định giai đoạn xuất manh mún lẻ tẻ kết thúc, cần phải có chiến lợc công nghiệp hoá chiến lợc thị trờng rõ ràng với biện pháp tích cực hỗ trợ xuất Hoặc nói cách khác, đẩy mạnh xuất mà sách hỗ trợ biện pháp hỗ trợ mà đợc gọi xúc tiến xuất Xác định đợc tầm quan trọng công tác xúc tiến thơng mại (XTTM), tháng 6/1997 Bộ Thơng mại định thành lập Tổ XTTM, đợc gọi Ban XTTM Một nhiệm vụ Ban nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm nớc công tác XTTM Kết nghiên cứu cho thấy, nớc, việc nghiên cứu XTTM đợc tổ chức tốt Trung tâm Thơng mại Quốc tế (ITC) cho phát hành nhiều tài liƯu cã liªn quan bao gåm vỊ thĨ chÕ, tỉ chức hoạt động nghiệp vụ, v.v Qua nghiên cứu khảo sát Ban thực cho thấy nớc phát triển thành công nhờ xuất khẩu, công tác xúc tiến xuất đợc coi trọng Các sách biện pháp xúc tiến xuất hình thành với sách công nghiệp hoá định hớng xuất Việt Nam, thời kỳ đầu hoạt ®éng xóc tiÕn xt khÈu tù ph¸t qui lt khách quan, cha đợc xếp vào mối quan tâm hàng đầu phủ, dừng dịch vụ tản mạn, định hớng kế hoạch Hiện nay, công tác xúc tiến xuất ngày trở nên cấp bách Đã đến lúc phải triển khai nghiên cứu vấn đề cách hệ thống, đồng thời nhanh chóng triển khai kết việc nghiên cứu vào sống Vấn đề nêu rộng lớn, Khoá luận tập trung vào việc nghiên cứu số vấn đề lý luận chung đánh giá thực trạng hoạt động xúc tiến xuất Việt Lê Thị Xuân Vinh: A1 - CN Nam, sở đa kiến nghị giải pháp khắc phục Đề tài lựa chọn làm Khoá luận tốt nghiệp hoạt động xúc tiến thơng mại hỗ trợ xuất hàng hoá Việt nam: thực trạng giải pháp Nội dung Khoá luận phần mở đầu kết luận gồm ba chơng nh sau: Chơng I: Khái quát chung hoạt động xúc tiến thơng mại kinh nghiệm thực tiễn số nớc Chơng II: Thực trạng hoạt động xúc tiến thơng mại hỗ trợ xuất hàng hoá Việt Nam Chơng III: Một số giải pháp nhằm tăng cờng hiệu công tác xúc tiến thơng mại Việt Nam Do thời gian khả có hạn, đề tài nhiều sai sót, mong Khoa thầy, cô đóng góp ý kiến Tôi xin phép đợc cảm ơn thầy, cô khoa Kinh tế Ngoại thơng, khoa Quản trị kinh doanh trờng Đại học Ngoại thơng Hà nội truyền đạt cho kiến thức sở Tôi mong muốn đợc gửi lời cảm ơn cô Nguyễn Thu Thuỷ giúp đỡ tận tình để hoàn thành khoá luận Hà Nội, ngày 25/05/2003 Lê Thị Xuân Vinh Lê Thị Xuân Vinh: A1 - CN Chơ ng I Khái quát chung hoạt động Xúc tiến thơng mại kinh nghiệm số nớc Bản chất nội dung hoạt động xúc tiến thơng mại 1.1 Khái niệm hoạt động XTTM Trong năm gần đây, khái niệm XTTM đợc nhiều ngời nhắc đến, Luật Thơng mại nớc CHXHCN Việt Nam đợc kỳ họp XI Quốc hội Khoá thông qua ngày 10/5/1997, qui định XTTM hoạt động tìm kiếm, thúc đẩy hội mua bán hàng hoá dịch vụ thơng mại Dới góc độ nghiên cứu khoa học XTTM hoạt động nghiên cứu bàn giấy, khảo sát dịch vụ liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến hành vi mua bán, nhng không thuộc hành vi mua - bán, mà hỗ trợ cho hành vi nhằm đem lại hiệu cao Các công trình nghiên cứu quốc tế cho thấy XTTM trình bao gồm nhiều khâu từ đầu t, sản xuất lu thông Có thể hiểu XTTM bao gồm khâu xúc tiến đầu t, sản xuất, tài chính, bao bì mẫu mã sản phẩm, hạ tầng sở marketing Nếu nh môn Marketing trang bị cho doanh nghiệp kiến thức nghệ thuật, làm để sản xuất mặt hàng có giá cạnh tranh, bán đợc nhiều có hiệu nhất, XTTM nhằm trang bị kiÕn thøc vµ nghƯ tht tỉ chøc, thùc hiƯn cđa cộng đồng doanh nghiệp phủ lĩnh vực Marketing Hay nói cách khác trang bị kiến thức cho cộng đồng doanh nghiệp Chính phủ Marketing, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ để đạt hiệu cao Dới góc độ quản lý nhà nớc, quan Chính phủ bao gồm bộ, ngành quan ngang bộ, có chức năng: Lê Thị Xuân Vinh: A1 - CN Hoạch định sách Xóc tiÕn thùc hiƯn c¸c chÝnh s¸ch Gi¸m s¸t thùc trạng việc thực sách Nh vậy, XTTM ba chức quản lý nhà nớc Đây điều kiện đủ để đảm bảo sách hoạch định đợc đa vào thực thi Nhìn từ góc độ nghiệp độ kinh doanh quốc tế, XTTM cã thĨ lµ xóc tiÕn xt khÈu, xóc tiÕn nhập phát triển thơng mại nội địa Khái niệm XTTM chừng mực hiểu nh phát triển thơng mại, nhiên XTTM thờng đợc dùng môi trờng kinh doanh ổn định lành mạnh, quốc gia trải qua thời kỳ sản xuất thay nhập khẩu, bắt đầu chuyển sang sản xuất định hớng xuất Khái niệm phát triển thơng mại dợc dùng quốc gia trải qua giai đoạn đầu thời sản xuất định hớng xuất khẩu, bắt đầu giai đoạn "công nghiệp hoá đẩy mạnh xuất Khái niệm đặt biệt phù hợp bối cảnh hội nhập quốc tế, phong phú đa dạng kinh tế đối ngoại Hoạt ®éng XTTM bao trïm mét diƯn rÊt réng, chÝnh v× ta có cảm giác phơng hớng tìm hiểu vấn đề Do chuyên gia Trung tâm Thơng mại Quốc tế chia hoạt động XTTM làm hai cấp: hoạt động XTTM phạm vi quốc gia ngành, hoạt động XTTM ë ph¹m vi doanh nghiƯp 1.2 Néi dung cđa hoạt động XTTM Hoạt động Tổ chức XTTM nớc khác, phù hợp với tính chất tổ chức đợc thành lập luật pháp nớc ®ã NÕu Tỉ chøc XTTM lµ mét bé phËn hay Phòng, Ban quan nh Bộ Thơng mại, phải có Nghị định Chính phủ, hay định cấp để thành lập tổ chức Lê Thị Xuân Vinh: A1 - CN Thùc tÕ ë mét sè níc cho thÊy r»ng tÝnh chất tổ chức nh qui định hành cuả Nhà nớc định hình thức khuôn khổ pháp lý yêu cầu để đảm bảo thông suốt hoạt động chức XTTM, nh phối hợp hoạt động XTTM với quan khác Chính phủ Khi nói đến vị trí quan XTTM máy quản lý Nhà nớc, trớc tiên ngời ta thờng đề cập đến toàn bé hƯ thèng XTTM ®Ĩ qua ®ã cã thĨ thÊy đợc vị trí cuả quan nh máy quản lý Nhà nớc Hệ thống bao gồm: Cơ quan Chính phủ quan quản lý quan thực Các quan phi Chính phủ: gồm phòng thơng mại, hiệp hội ngành, đơn vị, tổ chức t nhân Các quan bán Chính phủ gồm liên minh, tổ chức kinh tế Tại nhiều nớc phát triển thờng bắt đầu nỗ lực XTTM sở thí điểm c¸ch lËp mét bé phËn Xóc tiÕn xt khÈu trực thuộc Thông thờng Bộ Thơng mại quan chủ quản, số đơn vị trực thuộc Bộ Kinh tế, Bộ Ngoại giao Tại nhiều nớc phát triển việc xem nhẹ kênh thông tin tổ chức XTTM với quan chøc chÝnh phđ cÊp cao liªn quan nhiỊu nhÊt tới công việc thờng không đầy đủ, dẫn đến việc giảm hiệu tổ chức XTTM Tại nhiều nớc phát triển việc xem nhẹ kênh thông tin tổ chức XTTM với quan chức phủ cấp cao liên quan nhiều tới công việc thờng không đầy đủ, dẫn đến việc giảm hiệu tổ chức XTTM Các hoạt động tổ chức XTTM đảm nhiệm bao gồm: Kiến nghị sách phát triển thơng mại Các hoạt động nhằm thúc đẩy tham gia mạnh vào hoạt động xuất nhà nhà sản xuất Lê Thị Xuân Vinh: A1 - CN nớc nh tổ chức đối thoại doanh nghiệp Chính phủ Các hoạt động nghiên cứu nhằm xác định khối lợng sản phẩm hàng hoá cung cấp cho xuất khẩu, tiềm thách thức Nghiên cứu thị trờng thu thập thông tin thị trờng nớc ngoài, thị trờng mặt hàng Các dịch vụ hỗ trợ t vấn chuyên môn cho nhà xuất khẩu: - Điều chỉnh, thiết kế phát triển sản phẩm - Đóng gói, bao bì, mẫu mã sản phẩm - Các ấn phẩm thị trờng, mặt hàng, qui định thể chế, danh bạ nhà sản xuất, nhập - Phát triển nguồn nhân lực Làm công tác Đại diện thơng mại nớc ngoài, thờng cách cử đại diện phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Các hoạt ®éng xóc tiÕn thĨ nh tham dù c¸c héi chợ thơng mại tổ chức phái đoàn thơng mại tham quan, khảo sát thị trờng nớc 1.2.1 Hoạt động XTTM phạm vi quốc gia quan cấp bộ, vụ Hoạt động XTTM phạm vi quốc gia đợc hiểu nh hoạt động quản lý nhà nớc XTTM, hoạt động đợc thực quan cấp Vụ tổ chức tơng đơng Bộ Thơng mại, Bộ Công nghiệp Bộ Ngoại giao Hoạch định chiến lợc thị trờng, mặt hàng, sách hỗ trợ xuất Tham gia đàm phán tiếp cận thị trờng, ký kết hiệp định thơng mại song đa phơng Kế hoạch hỗ trợ xuất Lê Thị Xuân Vinh: A1 - CN Chính sách hỗ trợ tài xuất Xây dựng chơng trình quốc gia để hỗ trợ xuất XTTM Bảo hiểm xuất Tổ chức hệ thống quan xóc tiÕn xt khÈu, ph¸t triĨn thĨ chÕ  Phèi hợp liên ngành việc thực chiến lợc xuÊt khÈu  X©y dùng uy tÝn quèc gia, khuÕch trơng nhãn hiệu hàng hoá "sản xuất Việt Nam Sự can thiệp nhà nớc thông qua hoạt động XTTM ngày lớn cho thấy tầm quan trọng quản lý nhà nớc XTTM, nh nỗ lực Chính phủ dẫn đến vấn đề lợi ích cuối phải thuộc nhà xuất khẩu, bổi họ ngời mang lại lợi ích cho xã hội quốc gia 1.2.2 Hoạt động XTTM phạm vi doanh nghiệp Phần lớn doanh nghiệp xuất Việt Nam doanh nghiệp vừa nhỏ, thách thức từ xu toàn cầu hoá khu vực hoá buộc doanh nghiệp Việt Nam phải cải cách, đổi để nâng cao sức cạnh tranh doanh nghiệp Bên cạnh hỗ trợ phủ công tác XTTM hoạt ®éng XTTM còng ®ỵc thùc hiƯn trùc tiÕp bëi chÝnh doanh nghiÖp nh:        Tìm kiếm đầu t T vấn marketing cho c¸c doanh nghiƯp T vÊn kinh doanh vỊ nghiƯp vơ xuất nhập khẩu, toán quốc tế, vận tải, hợp đồng ngoại thơng, v.v Trợ giúp quảng cáo Tiếp cận nguồn tài trợ xuất Tìm kiếm hội kinh doanh Các mẫu hợp đồng, v.v Trợ giúp đàm phán ký kết hợp đồng Giao nhận, vận tải bảo hiểm hàng hoá quốc tế 10 Lê Thị Xuân Vinh: A1 - CN Cũng theo kết khảo sát chuyên gia ITC, đại phận nhà xuất Việt Nam lúng túng việc tìm kiếm nguồn thông tin kinh doanh thơng mại đáng tin cậy nh nghiên cứu cung/cầu thị trờng mà doanh nghiệp Việt Nam quan tâm Mặt khác, thông tin có sẵn doanh nghiệp biết cách xử lý hiệu Nói cách khác, doanh nghiệp Việt Nam cha hiểu rõ giá trị chiến lợc việc xử lý thông tin cho hoạt động xuất Đây vấn đề lớn cần khắc phục gấp, lạc hậu kiến thức không gây tác hại cho hoạt động XTTM mà làm nguy hại đến toàn kinh tế 2.3.6 Về hiệu công tác xúc tiến thơng mại Kết điều tra 50 doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế toàn quốc, chuyên gia ITC- dự án UNDP VIE/98/021 cho thấy hầu hết doanh nghiệp phản ánh không nhận đợc hỗ trợ thông tin, t vấn Phòng Thơng mại Bộ Thơng mại nói chung Doanh nghiệp thị trờng đầu ra, thiếu vốn, công nghệ thiếu kinh nghiệm quản lý Có thể hiểu, quan có nỗ lực, song hỗ trợ khó dàn trải toàn quốc, cha phát triển tốt ngành công nghiệp phụ trợ Chính phủ nhìn nhận chỗ yếu kinh tế hiệu søc c¹nh tranh cha cã chun biÕn tÝch cùc (Thêi kinh tế số 2/12/2002) Những tiến triển gần cho thấy lực cạnh tranh Việt Nam có tiến so với năm trớc nhng yếu phần doanh nghiệp cha có chiến lợc kinh doanh hiệu trình độ khoa học, công nghệ sản xuất thấp (Diễn đàn kinh tế giới) Điều gợi ý cho chóng ta r»ng XTTM lµ sù nghiƯp cđa toµn dân, bộ, ngành, Chính phủ địa phơng Muốn công tác XTTM phát triển tốt, cần có điều phối sách thoả đáng Nhà níc bao gåm tỉ chøc hƯ thèng XTTM, chiÕn lỵc XTTM, nhân lực, thân doanh nghiệp cần chủ động phát huy tính sáng tạo v.v 60 Lê Thị Xuân Vinh: A1 - CN Chơng III Một số giải pháp nhằm tăng cờng hiệu công tác Xúc tiến thơng mại Việt Nam Định hớng mục tiêu cho hoạt động xúc tiến thơng mại Việt Nam 1.1 Yêu cầu công tác xúc tiến xuất cấp vĩ mô Hiện Bộ Thơng mại cha có Bộ phận độc lập quản lý Nhà nớc XTTM Việc cần thiết, gắn liền việc thực chức nhiệm vụ Chính Phủ giao Bộ phận phải Cục quản lý, giai đoạn công tác quản lý hành nội dung vạch chiến lợc ngành, lập kế hoạch định hớng, tạo nguồn Ngân sách quản lý Ngân sách, cần tập trung hớng dẫn, điều phối kiểm soát quan trực thuộc, phối hợp liên ngành, tận dụng hợp tác quốc tế Có thể sau 10 năm-20 năm vai trò quản lý Cục tập trung đạo chiến lợc, định hớng quản lý Ngân sách Song tình hình phát triển chung đòi hỏi phải có Cục nêu Yêu cầu chung công tác XTTM cấp vĩ mô là: Tổ chức lại hệ thống quản lý Nhà nớc XTTM xếp quan trực thuộc Vạch định hớng phát triển hệ thống XTTM Xây dựng kế hoạch trung hạn (5 năm) ngắn hạn (1 năm) cho công tác XTTM định hớng xuất Phối hợp với quan chức năng, với Bộ Kế hoạch Đầu t để thực xúc tiến xuất Thu hút khuyến khích nhà nhập khẩu, nhà đầu t, tổ chức nớc chủ ®éng XTTM víi ViƯt Nam th«ng qua viƯc tỉ chøc đoàn khảo sát thị 61 Lê Thị Xuân Vinh: A1 - CN trờng, sản xuất mặt hàng xuất mở văn phòng đại diện thờng trú v.v, nói cách khác đơn giản hoá thủ tục cho hoạt động vào Việt Nam, c trú ngắn hạn Việt Nam, việc mở văn phòng đại diện 1.2 Khuyến khích thành phần kinh tế Marketing môn khoa học đợc hình thành kinh tế thị trờng nhằm hoàn thiện kinh tế thị trờng Nó kết khách quan phát triển sản phẩm trí tuệ xã hội loài ngời Do đó, lý thuyết nh thực tiễn, hoạt động XTTM hình thành cách khách quan từ tự phát, đợc ý thức đợc khái quát dới nhiều giác độ Nếu nh kinh tế thị trờng đợc hình thành từ xa xa đợc phát triển sau cách mạng công nghiệp, hoạt động XTTM nh hội chợ, quảng cáo, khuyến mãi, nghiên cứu marketing đợc hình thành dần theo mức độ phát triển kinh tế Cho đến nay, ITC tổng kết, có tới 1200 tổ chức XTTM giới tồn Các hoạt động chủ yếu thuộc doanh nghiệp t nhân Nh vậy, xu phát triển hoạt động XTTM đợc khái quát mang tính quy luật Từ chỗ phát triển tự phát nh hoạt động dịch vụ sinh lời doanh nghiệp hoạt động đợc tập trung mang tính cộng đồng, có can thiệp Nhà nớc Đến nay, xu hớng cho thấy hoạt động chuyển sang hoạt động có ý thức nhng đợc t nhân hoá thuộc điều tiết nhiều thành phần kinh tế theo chế thị trờng số nớc Châu Âu, quan XTTM Nhà nớc đợc cổ phần hoá, có trợ cấp Nhà nớc thông qua dự án khuôn khổ chơng trình phát triển kinh tế - x· héi cđa tõng níc ë nh÷ng níc cã quan XTTM đời thời gian gần đây, quan đợc thành lập với tham gia đại diện khu vực t nhân Nh vậy, kết luận hoạt động XTTM phải đợc tự hoá, khuyến khích phát triển thành phần kinh tế 62 Lê Thị Xuân Vinh: A1 - CN 1.3 Thèng nhÊt ®iỊu tiÕt Khi nỊn kinh tế đợc đa dạng hoá nhiều thành phần, phân công chức quan tự phát mà cần có điều tiết Nhà nớc sở quy luật khách quan Trong hoạt động XTTM, vai trò điều tiết Nhà nớc rõ nét Các hoạt động XTTM cần có hành lang pháp lý để hình thành phát triển, Nhà nớc đóng vai trò chủ đạo Tuy nhiên, nghiệp phải toàn dân Hạ tầng sở hệ thống XTTM phải Nhà nớc đảm nhiệm đợc xây dựng từ ngân sách dành cho hoạt động phúc lợi công cộng, thuế, quỹ phát triển hoạt động kinh tế đặc biệt Khi đất nớc bớc sang giai đoạn công nghiệp hoá đẩy mạnh xuất khẩu, sách liên quan đến hoạt động XTTM phải định hớng vào xuất Đôi có thay đổi chiến lợc phát triển kinh tế Điều ảnh hởng tới chiến lợc XTTM thể rõ khu vực châu phải đối mặt với lốc tài tiền tệ, công tác XNK gặp khó khăn Để đảm bảo ổn định, tăng trởng kinh tế Việt Nam áp dụng biện pháp đẩy mạnh cung cầu nớc Công tác XTTM thực chất phải tập trung vào việc kích cầu nớc, thông qua khuyến khích đầu t, tăng vòng quay hàng tiêu dùng cần thiết Chiến lợc XTTM thay đổi cách un chun nh»m phï hỵp víi chiÕn lỵc kinh tÕ - xã hội 1.4 Nắm bắt xu phát triển khoa häc kü thuËt Trong xu thÕ héi nhËp nÒn kinh tÕ víi khu vùc vµ qc tÕ, khoa häc phát triển nhanh, khái niệm "thơng mại quốc tế" thay đổi Hoạt động XTTM cần ăn nhập vào cộng đồng quốc tế Hiện nay, ASEAN, AFTA, WTO có tiểu ban XTTM Hoạt động thơng mại bao hàm khuyến khích thơng mại hàng hoá, dịch vụ, đầu t, sở hữu trí tuệ v.v Do đó, khái niệm phạm vi hoạt động XTTM thay đổi Nền kinh tế tri thức phát triển kéo theo thay đổi hình thức hoạt động XTTM Đặc biệt lĩnh vực quảng cáo, nghiên cứu marketing thông tin thơng mại nói chung 63 Lê Thị Xuân Vinh: A1 - CN Tất yêu cầu chi phối toàn việc hoàn thiện hệ thống XTTM đợc kiến nghị dới Giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến thơng mại Việt Nam 2.1 Nâng cao hiệu hoạt động XTTM tầm vĩ mô 2.1.1 Hoàn thiện sách quản lý, khuyến khích hoạt động XTTM Nh tất hoạt động kinh tế khác, muốn phát triển đợc hoạt động XTTM, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 10 năm trớc mắt, Nhà nớc ta cần có văn pháp luật đồng quy định tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quản lý, nội dung quản lý hoạt động XTTM Luật Thơng mại năm 1997 giải phần vấn đề bao gồm: quan đầu mối tổ chức quản lý hoạt động XTTM, nội dung hoạt động XTTM Tuy nhiên, Luật Thơng mại đời sớm, quy định hoạt động XTTM nh dịch vụ hội chợ thơng mại, triển lãm, quảng cáo thơng mại Ngay khái niệm thơng mại Luật Thơng mại đợc hiểu theo khái niệm "cũ" hẹp không bao hàm thơng mại dịch vụ Điều gây khó khăn cho công tác quản lý Cho đến nay, Bộ Thơng mại Bộ Văn hoá Thông tin cha thống để trình Chính phủ phơng án hợp lý quản lý công tác quảng cáo thơng mại Các văn dự thảo phủ nhận nhau, chí phủ nhận số điều Luật Thơng mại Do cần có biện pháp tổng thể nhằm hoàn thiện công tác quản lý hoạt động XTTM Việc đồng hành với việc sửa đổi Luật Thơng mại, gia nhập tổ chức kinh tế quốc tế Các khái niệm hệ thống quản lý cần phù hợp với thông lệ quốc tế Trớc yêu cầu khuyến khích thành phần kinh tế tham gia đẩy mạnh hoạt động XTTM, theo định hớng chung kinh tế, yêu cầu khác ®Ỉt nh mét ®iỊu kiƯn ®đ thiÕt lËp biện pháp hoàn thiện hệ thống XTTM, việc tự hoá hoạt động XTTM Sự quản lý Nhà nớc phải 64 Lê Thị Xuân Vinh: A1 - CN dựa hệ thống pháp luật đồng Các biện pháp điều tiết thông qua công tác quy hoạch, kế hoạch, tài v.v Đã đến lúc phải áp dụng việc đăng ký hoạt động, giới thiệu hình thức cấp phát giấy phép hoạt động Cho đến hình thức hội chợ thơng mại nớc đòi hỏi có giấy phép, hình thức quảng cáo Việc tự hoá hoạt động XTTM, phơng pháp quản lý, kiểm tra cần phải áp dụng soạn thảo pháp lệnh hoạt động hội chợ thơng mại, quảng cáo Luật Thơng mại sửa đổi 2.1.2 Hoàn thiện, tổ chức lại cấu XTTM Do tính chất liên ngành công tác XTTM cần thành lập Hội đồng XTTM quốc gia mà đầu mối Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch Đầu t Bộ Thơng mại Hội đồng Thủ tớng Phó Thủ tớng Chính phủ chủ trì, thành viên Bộ trởng kinh tế Nhiệm vụ Hội đồng đa chơng trình xây dựng mặt hàng chủ lực, thị trờng điểm thống đạo thực chơng trình Bộ Thơng mại chịu trách nhiệm sách có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ Bộ Các đơn vị thuộc tầm vĩ mô vi mô chịu trách nhiệm trực tiếp hoạt động XTTM Phòng Thơng mại Công nghiệp, Hiệp hội ngành, công ty hội chợ quảng cáo, viện nghiên cứu đóng vai trò lớn hoạt động cụ thể Trên thực tế chơng trình XTTM quốc gia bao gồm nhiều khâu từ xúc tiến đầu t, hỗ trợ tài chÝnh, mÉu m· s¶n phÈm, b¶o hiĨm xt khÈu khâu marketing Tuy khoá luận đề cập nhiều đến khâu Marketing xuất khẩu, song đôi lúc tách rời khâu cách riêng biệt Trên thực tế có nhiều chơng trình quốc gia sản xuất dịch vụ v.v Các chơng trình có mặt mạnh tập trung đợc nhiều chuyên gia từ bộ, ngành Song mặt yếu chỗ chơng trình tổ chức không chặt chẽ, mang tính chất lâm thời Nh đề cập việc thành lập Hội đồng XTTM Quốc gia nâng cao hiệu đảm bảo tính ổn định 65 Lê Thị Xuân Vinh: A1 - CN chế hoạt động thể chế Khi chơng trình quốc gia sản xuất - dịch vụ nằm dới đạo Hội đồng XTTM quốc gia Tuỳ theo đặc thù chơng trình mà có phân công hoạt động ngân sách cho quan cụ thể Đối với chơng trình ngắn hạn cần có kế hoạch phân công từ đầu năm tài Cách phân công giảm thiểu máy hành chính, nhng đảm bảo phối hợp chặt chẽ bộ, ngành đẩy mạnh đợc hoạt động XTTM tầm quốc gia 2.1.3 Xây dựng nguồn ngân sách cho hoạt động XTTM Tuy hoạt động XTTM rộng nhiều thành phần kinh tế đảm trách, nhiên sở hạ tầng hệ thống XTTM phải Nhà nớc đảm nhiệm Nhất giai đoạn đầu công nghiệp hoá, đại hoá đất nớc Điều hoàn toàn phù hợp với quy luật khách quan kinh tế thị trờng Các nguồn ngân sách đợc phân bổ nh khoản nghiệp kinh tế, hoạt động kinh tế đặc biệt để xây dựng hạ tầng sở, thông tin, chí dành riêng cho XTTM Mặt khác nguồn kinh phí đợc xây dựng nh quỹ khen thởng xuất đợc trích từ khoản thuế xuất v.v Các quỹ nguồn ngân sách đợc quản lý thông qua quan đầu mối cấp Bộ, Bộ KH & ĐT Bộ Tài Chế độ sử dụng quỹ đợc quy định thông qua thông t liên 2.1.4 Cung cấp, nghiên cứu thông tin th ơng mại phục vụ hoạt động XTTM Những thông tin cần thiết để phục vụ hoạt động XTTM nh: Thông tin đầu t nớc nớc quan trọng cho doanh nghiệp, đầu t nớc nớc trực tiếp góp phần mở rộng sản xuất nớc, lợng hàng hoá đợc sản xuất ngày nhiều, đa dạng phong phú 66 Lê Thị Xuân Vinh: A1 - CN chủng loại, chất lợng đợc nâng lên, chi phí giảm cải tiến kỹ thuật, bớc đáp ứng yêu cầu thị trờng nớc Khả bán hàng thị trờng nớc tăng lên Thông tin chất lợng sản phẩm, tiêu chuẩn y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trờng phù hợp yêu cầu tiêu chuẩn quốc tế Thông tin hạ tầng sở hỗ trợ cho hoạt động xuất nh thị trờng tiền tệ, hệ thống ngân hàng, tín dụng xuất khÈu, vËn chun qc tÕ, b¶o hiĨm xt khÈu, hƯ thống toán quốc tế phơng thức toán Thông tin tập quán thơng mại, sở thích tâm lý tiêu dùng pháp luật thị trờng nuớc Các qui định quản lý hoạt động kinh doanh xuất nhập nớc Thông tin đánh giá, dự báo biến động giá thị trờng nớc ngoài, biến động tỷ giá hối đoái Thông tin thiết bị, công nghệ nhằm giúp doanh nghiệp việc đổi thiết bị công nghệ để nâng cao chất lợng sản phẩm Thông tin hình thức XTTM (nh quảng cáo, hội chợ, triển lãm, khảo sát thị trờng.v.v.) Thông tin sách khuyến khích xuất Chính phủ nh: thông tin hình thức trợ cớc, trợ giá đợc vay vốn để đẩy mạnh xuất khẩu, có sách u tiên doanh nghiệp thâm nhập thị trờng xuất sản phẩm Thông tin phát triển thơng mại điện tử cho phép doanh nghiệp tiến hành kinh doanh toàn giới, nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp, rút ngắn chu trình cung cấp hàng hoá, dịch vụ, giảm chi phí, giá thành Việc nhà nớc quan tâm, tài trợ hoạt động cung cấp thông tin xúc tiến xuất cần thiết nhiều nớc làm, coi hỗ trợ, trợ cấp xuất đợc nớc công nhận trình hội nhập kimh tế giới Thông tin th- 67 Lê Thị Xuân Vinh: A1 - CN ơng mại nói chung thông tin phục vụ xúc tiến xuất hạ tầng sở quan trọng cho việc đẩy mạnh xuất nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp Bản thân doanh nghiệp phải trọng đầu t cho hạ tầng sở công nghệ thông tin, sử dụng hình thức cung cấp thông tin để nâng cao khả xử lý thu nhận thông tin 2.1.5 Nâng cao khả cạnh tranh kinh tế khuếch trơng hình ảnh Việt Nam thị trờng Quốc tế Khái niệm cạnh tranh đợc hiểu khả cạnh tranh kinh tế Trên giới, nhà khoa học đa khoảng 90 tiêu để đánh giá khả cạnh tranh kinh tế Khoá luận không sâu vào vấn đề đó, mà sâu vào góc độ Marketing xúc tiến xuất Muốn đẩy mạnh xuất khẩu, quốc gia phải tận dụng đợc lợi so sánh đẩy mạnh nội lực, nâng cao sức cạnh tranh từ chất lợng hàng hoá, mặt giá, tỷ giá, hạ tầng sở phục vụ xuất v.v việc nâng cao khả cạnh tranh kinh tế chơng trình lớn nhằm đa ViƯt Nam héi nhËp víi khu vùc vµ qc tÕ, trì mức tăng trởng cao đa nớc ta đuổi kịp nớc khu vực Một nhân tố ®Èy m¹nh søc c¹nh tranh cđa nỊn kinh tÕ ®ã việc khuếch trơng hình ảnh Việt Nam thị trờng quốc tế Việc khuếch trơng phải Chính phủ chủ trì bao gồm chiến dịch quảng cáo, khuếch trơng nớc nớc có nội dung hấp dẫn Các chơng trình phải có đầu t tài trí tuệ Các chơng trình khuếch trơng thờng đợc gắn với công tác ngoại giao, du lịch, văn hoá dùng phơng tiện thông tin đại chúng đại nh vô tuyến, internet chơng trình phát triển tổ chức quốc tế 2.2 Nâng cao hiệu hoạt động XTTM tầm vi mô 2.2.1 Công tác đào tạo bồi dỡng nghiệp vụ Phân tích chơng II cho thấy, hệ thống XTTM nớc ta hình thành, nhiên hoạt động tản mạn, tự phát, 68 Lê Thị Xuân Vinh: A1 - CN hiệu quả, song phần phát huy tác dụng Việc thiếu vắng chuyên gia chuyên sâu lĩnh vực XTTM đặc biệt rõ nét, lĩnh vực nghiên cứu Marketing, phân tích hội thị trờng, chuyên gia tài xuất khẩu, chuyên gia sản phẩm v.v Hiện nớc ta, trờng đại học dạy môn học có liên quan đến XTTM Tuy nhiên cần có hình thức bồi dỡng chuyên sâu cho cán nghiệp vụ làm công tác XTTM Hình thức đào tạo đào tạo chuyên gia Ví dụ, chuyên gia thị trờng cần phải biết tiếng nớc đối tác sang khảo sát chỗ thị trờng mặt hàng từ - tháng thị trờng quan tâm Chuyên gia mặt hàng kiến thức phải nghiên cứu sâu thơng phẩm học, nhận dạng đánh giá tiềm xuất khẩu, nghiên cứu marketing, nhận dạng thị trờng Trớc mắt tuyển chọn chuyên viên tổ chức nghiên cứu thị trờng, sản phẩm, hiệp hội ngành để cử nớc nghiên cứu chuyên sâu mặt hàng quan tâm Từng bớc nhân rộng số lợng chuyên gia Cã thĨ tËn dơng sù trỵ gióp kü tht cđa ITC/UNDP, JETRO, SIPPO để phát triển nguồn nhân lực §èi víi c¸c doanh nghiƯp, viƯc tỉ chøc båi dìng kiến thức thị trờng, mặt hàng, cách tiếp cận với ngân hàng, nguồn tài trợ xuất khẩu, hội kinh doanh vô cần thiết quan trọng Nếu dịch vụ tổ chức XTTM phát triển việc hớng dẫn sử dụng dịch vụ quan trọng không Trên thùc tÕ, nhiỊu doanh nghiƯp kh«ng biÕt lÊy th«ng tin từ đâu họ cần thông tin Vì vậy, tổ chức XTTM phải có phận đào tạo chi tiết hớng dẫn sử dụng dịch vụ riêng 2.2.2 Tăng cờng áp dụng khoa học kỹ thuật Công nghệ tin học làm ®¶o nhiỊu lÜnh vùc ®êi sèng x· héi Trong lĩnh vực XTTM Các công ty quảng cáo, hội chợ, quan thông tin phải đối đầu với thay đổi nhanh kỹ thuật thông tin Do đó, cần xây dựng mô hình Quỹ phát triển thông tin thơng mại hoạt động theo 69 Lê Thị Xuân Vinh: A1 - CN phơng châm Nhà nớc nhân dân xây dựng Nhà nớc hỗ trợ cho dự án phát triển thông tin thơng mại nhằm phát triển, nghiên cứu nhu cầu thông tin doanh nghiệp để hỗ trợ cung cấp thông tin miễn phí Bên cạnh việc đầu t công nghệ cách thoả đáng cho hoạt động XTTM, cần đảm bảo chất lợng sản phẩm thông tin, lu trữ phát triển kho thông tin, đạt hiệu cao công tác XTTM 2.2.3 Tăng cờng trợ giúp quan chức Sự đa dạng quan hỗ trợ xuất nhiều dẫn đến chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, dẫn tới việc hoạt động hiệu quan vai trò Cục XTTM quan trọng Sự điều phối, ràng buộc quan hoạt động theo định hớng chiến lợc chung chức cục XTTM, hoạt động tác nghiệp cụ thể Vì hoạt động tác nghiệp cụ thể phải quan thuộc thành phần kinh tế tham gia chơi bình đẳng Các chức nội dung hoạt động XTTM tầm vi mô cần đợc đẩy mạnh gồm: Đối thoại Chính phủ doanh nghiệp Đánh giá tiềm xuất doanh nghiệp Điều chế, thiết kế phát triển sản phẩm Đóng gói, bao bì Tiêu chuẩn chất lợng kiểm tra Thông tin thơng mại Danh bạ doanh nghiệp Các ấn phẩm đất nớc thị trờng Các phái đoàn thơng mại Hội chợ triển lãm thơng mại Phát triển nguồn nhân lực Qua khảo sát nhu cầu cho thấy, tổ chức xúc tiến cần hỗ trợ doanh nghiệp nhiều dịch vụ nh: 70 Lê Thị Xuân Vinh: A1 - CN         Tìm kiếm đầu vào, đầu cho doanh nghiệp T vÊn marketing cho doanh nghiƯp T vÊn kinh doanh Trỵ giúp quảng cáo Tiếp cận nguồn tài trợ Tiếp cận hội kinh doanh T vấn hợp đồng chuẩn Hỗ trợ việc tranh chấp thị trờng 2.2.4 Tăng cờng trợ giúp Hội đồng T vấn Hiện khó khăn việc thiết lập kênh thông tin liên lạc Tổ chøc XTTM víi giíi doanh nghiƯp xt khÈu, c¸c nhà xuất cha tin tởng vào khả Tổ chức XTTM việc hỗ trợ cho hoạt động xuất họ, số nguyên nhân khác Tình hình đợc khắc phục cách hiệu thông qua việc thành lập Hội đồng t vấn gồm thành viên đợc lựa chọn từ nhà xuất Hội đồng t vấn đợc thành lập để phụ trách vấn đề liên quan đến nhóm sản phẩm cụ thể để xem xét lĩnh vực chức ảnh hởng tới hoạt động xuất Hội đồng với tổ chức XTTM nghiên cứu vấn đề phát sinh kiến nghị giải pháp cho quan chức Cơ quan Chính phủ Hội đồng hoạt động nh nhóm T vấn cho Tổ chức XTTM vấn đề chung 2.2.5 Hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trờng Để tồn tại, cạnh tranh, phát triển đợc ®iỊu kiƯn hiƯn nay, c¸c doanh nghiƯp kinh doanh qc tế cần phải hiểu biết nắm thị trờng nh mở rộng thị trờng Các doanh nghiệp tích cực tìm kiếm đối tác thông qua hội thảo, chuyến tham quan với giúp đỡ ngành đóng vai trò nh nhà tổ chức, cầu nối nhầm đạt đợc lợi ích tơng lai 71 Lê Thị Xuân Vinh: A1 - CN KÕt ln Víi mơc tiªu chiÕn lợc năm 2001 - 2020 là: Đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá, tập trung xây dựng có chọn lọc số sở công nghiệp nặng quan trọng với công nghệ cao, sản xuất t liệu sản xuất cần thiết để trang bị trang bị lại kỹ thuật, công nghệ tiên tiến cho ngành nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ đáp ứng nhu cầu quốc phòng, đa đất nớc khỏi tình trạng phát triển xây dựng tảng để đến năm 2020 nớc ta trở thành nớc công nghiệp (trích dự thảo Văn kiện trình Đại hội IX Đảng), Nhà nớc ta cần có sách biện pháp cụ thể áp dụng cho thời kỳ để đảm bảo đợc mục tiêu Thơng mại phận kinh tế, chiến lợc phát triển thơng mại phận cần thiết Tuỳ theo yêu cầu khách quan, Nhà nớc cần áp dụng chiến lợc xóc tiÕn xt khÈu, xóc tiÕn nhËp khÈu hay ph¸t triển thị trờng nội địa Thực tế cho thấy, nhiều nớc thành công đẩy mạnh xuất khẩu, cần thiết họ thay đổi sang chiến lợc xúc tiÕn nhËp khÈu mét c¸ch un chun Trong thêi kú đổi 10 năm gần đây, không máy móc đẩy mạnh xuất mà có chiến lợc khác tơng đối phù hợp Điều giúp tránh khỏi vòng xoáy khủng hoảng tài châu vừa qua "Kích cầu" thực chất đẩy mạnh thơng mại nội địa, đảm bảo tăng trởng toàn cục Chiến lợc chiến lợc xuyên suốt, song giải pháp cục thành công thời gian qua Tuy nhiên, để thực có hiệu quả, cần phải đẩy mạnh hoạt động XTTM, cấp vĩ mô, vĩ mô - vi mô, vi mô Trớc mắt cần phải tổ chức lại hệ thống XTTM, phân công lại chức năng, phát triển mặt thể chế, vạch chiến lợc, kế hoạch dài hạn trung hạn; bớc nâng cấp phát triển hệ thống quan hỗ trợ thơng mại, có sách hành lang pháp lý để hoạt động đợc phát triển tốt Đặc 72 Lê Thị Xu©n Vinh: A1 - CN biƯt quan träng công tác việc phát triển nhân lực Do hoạt động XTTM mang tính chất liên ngành nên cần có đội ngũ cán có kiến thức tổng hợp chuyên sâu khác Trong chế thị trờng dần hình thành, hệ thống giáo dục cải cách, chơng trình đào tạo thay đổi để đáp ứng yêu cầu phát triển, việc tổ chức bồi dỡng đào tạo lại biện pháp thích hợp Trong phạm vi Khoá luận tốt nghiệp này, tác giả đề cập tới khía cạnh rộng lớn liên quan đến vấn đề XTTM, song nỗ lực phần thu thập số kiến thức, kinh nghiệm số nớc; mô tả đôi nét thực tiễn XTTM số giải pháp hoàn thiện Tác giả mong nhận đợc bảo, đóng góp thầy cô giáo bạn 73 Lê Thị Xuân Vinh: A1 - CN Danh mục tài liệu tham khảo Hớng dẫn phơng pháp đánh giá chơng trình xúc tiến thơng mại (ICTC) 1996 Báo cáo tóm tắt cung cấp thông tin thơng mại phục vụ hoạt động xúc tiến xuất doanh nghiệp Việt Nam (Bộ thơng mại) 2001 Báo cáo hội th¶o vỊ xóc tiÕn xt khÈu rau qu¶ ViƯt Nam sang Nhật Bản (Vietrade) tháng 8/2000 Báo cáo tổng kết tình hình thực kế hoạch năm 2001 định hớng kế hoạch năm 2002 ngành công nghiệp (Bộ công nghiệp) 12/2001 Tạp chí công nghiệp thơng mại số 7/2003 Báo cáo thực nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2002 (Tổng công ty than Việt Nam) 12/2002 Trang chủ Bộ Thơng mại 3/2003 WWW.mot.gov.vn Nguồn niên giám thống kê năm 2001(trang thơng mại, giá du lịch) Thời báo Kinh tế Việt Nam (các số năm 2002 2003) 74 ... Chơng II - thực trạng hoạt động xúc tiến thơng mại hỗ trợ xuất hàng hoá Việt Nam 30 Các tổ chức quan tham gia vào hoạt động xúc tiến thơng mại Việt Nam 30 1.1 Bộ Thơng mại quan... Khái quát chung hoạt động xúc tiến thơng mại kinh nghiệm thực tiễn số nớc Chơng II: Thực trạng hoạt động xúc tiến thơng mại hỗ trợ xuất hàng hoá Việt Nam Chơng III: Một số giải pháp nhằm tăng... phủ doanh nghiệp Việt Nam tiến hành nhiều hoạt động nhằm xúc tiến giao lu kinh tế thơng mại hai nớc Hoạt động chủ yếu JETRO Việt Nam gồm: a Hỗ trợ xúc tiến đẩy mạnh xuất hàng Việt Nam sang thị trờng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động xúc tiến thương mại hỗ trợ xuất khẩu hàng hoá của việt nam Thực trạng và giải pháp, Hoạt động xúc tiến thương mại hỗ trợ xuất khẩu hàng hoá của việt nam Thực trạng và giải pháp

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay