Giải pháp huy động nguồn lực của cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới tại huyện tân yên, tỉnh bắc giang

117 31 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/11/2018, 16:10

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM DIÊM ĐĂNG HOẠT GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN TÂN YÊN, TỈNH BẮC GIANG Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Ngô Thị Thuận NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, số liệu kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng Tác giả luận văn Diêm Đăng Hoạt i năm 2016 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Khoa Kinh tế Phát triển nông thôn, Bộ mơn Phân tích định lượng; cảm ơn thầy, giáo truyền đạt cho kiến thức quý báu suốt trình học tập nghiên cứu Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Ngơ Thị Thuận tận tình hướng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Huyện uỷ - UBND huyện Tân Yên, Ban đạo thực Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn huyện Tân Yên, Ban quản lý xây dựng Nông thôn xã Liên Sơn, Quang Tiến, Cao Xá, Cao Thượng, Quế Nham Lam Cốt; cán thuộc Hội Nơng dân, Đồn Thanh niên người dân huyện tiếp nhận nhiệt tình giúp, cung cấp thơng tin, số liệu cần thiết phục vụ cho trình nghiên cứu hồn thiện luận văn Cuối cùng, tơi xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, người thân, bạn bè chia sẻ, động viên, khích lệ giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thiện luận văn Trong trình nghiên cứu, có nhiều cố gắng để hồn thành luận văn, tham khảo nhiều tài liệu trao đổi, tiếp thu ý kiến thầy, cô bạn bè Song, điều kiện thời gian trình độ nghiên cứu thân nhiều hạn chế nên nghiên cứu khó tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, tơi mong nhận quan tâm đóng góp ý kiến thầy, bạn để luận văn hoàn thiện Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Diêm Đăng Hoạt ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt v Danh mục bảng vi Danh mục hình hộp viii Trích yếu luận văn ix Thesis Abstract xi Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Đóng góp đề tài Phần Cơ sở lý luận thực tiễn 2.1 Cơ sở lý luận huy động nguồn lực để xây dựng nông thôn 2.1.1 Khái niệm phân loại nguồn lực 2.1.2 Nông thôn yêu cầu nguồn lực cho nông thôn 2.1.3 Nội dung nghiên cứu giải pháp huy động nguồn lực cộng đồng XDNTM 17 2.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng tới huy động nguồn lực cộng đồng cho xây dựng nông thôn 20 2.2 Thực tiễn huy động nguồn lực để xây dựng nông thôn giới Việt Nam 23 2.2.1 Thực tiễn huy động nguồn lực để xây dựng nông thôn giới 23 2.2.2 Thực tiễn huy động nguồn lực để xây dựng nông thôn Việt Nam 28 iii Phần Phương pháp nghiên cứu 34 3.1 Đặc điểm huyện Tân Yên 34 3.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 34 3.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 35 3.1.3 Kết phát triển kinh tế - xã hội 37 3.2 Phương pháp nghiên cứu 39 3.2.1 Phương pháp chọn điểm khảo sát 39 3.2.2 Phương pháp thu thập liệu 39 3.2.3 Phương pháp xử lý phân tích thơng tin 42 3.2.4 Hệ thống tiêu nghiên cứu 43 Phần Kết nghiên cứu thảo luận 44 4.1 Thực trạng huy động nguồn lực cộng đồng xây dựng nông thôn huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 44 4.1.1 Tổng quan chương trình xây dựng nơng thơn huyện Tân n 44 4.1.2 Thực trạng huy động nguồn lực cộng đồng xây dựng nông thôn huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 48 4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến huy động nguồn lực cộng đồng xây dựng nông thôn huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 75 4.2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội huyện 75 4.2.2 Các yếu tố thuộc phía cộng đồng 76 4.2.3 Yếu tố thuộc chế sách Ban quản lý XDNTM 79 4.3 Các giải pháp tăng cường huy động nguồn lực cho xây dựng nông thôn huyện Tân Yên thời gian tới 85 4.3.1 Các đề giải pháp 85 4.3.2 Định hướng xây dựng nông thôn huyện Tân Yên 86 4.3.3 Các giải pháp tăng cường huy động nguồn lực cho XDNTM 87 Phần Kết luận kiến nghị 92 5.1 Kết luận 92 5.2 Kiến nghị 93 Tài liệu tham khảo 94 iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng việt BCĐ Ban đạo BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BTCQG Bộ tiêu chí quốc gia BTXM Bê tông xi măng CĐ Cố định CN Cơng nghiệp CNH - HĐH Cơng nghiệp hố - đại hoá CSHT Cơ sở hạ tầng ĐVT Đơn vị tính GTSX Giá trị sản xuất HĐND Hội đồng nhân dân HH Hiện hành HTX Hợp tác xã KT-XH Kinh tế xã hội MTTQ Mặt trận Tổ quốc MTQG Mục tiêu quốc gia N-LN-TS Nông lâm nghiệp thủy sản NN Nông nghiệp NTM Nông thôn NXB Nhà xuất NH Ngân hàng PTNT Phát triển nông thôn TNCS Thanh niên cộng sản TNTN Thanh niên tình nguyện TTCN Tiểu thủ công nghiệp v DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Thu thập số liệu thứ cấp 39 Bảng 3.2 Đối tượng số phiếu điều tra nhóm đối tượng 40 Bảng 4.1 Tổng hợp kết thực tiêu chí xây dựng nông thôn huyện Tân Yên đến năm 2015 47 Bảng 4.2 Quy định vốn nguồn vốn thực chương trình xây dựng NTM 48 Bảng 4.3 Kế hoạch tài cho XDNTM năm 2014 – 2015 49 Bảng 4.4 Kế hoạch tài cho xã điểm thực chương trình xây dựng nơng thơn 50 Bảng 4.5 Phương pháp huy động nguồn lực cho XDNTM 52 Bảng 4.6 So sánh kế hoạch kết thực huy động vốn ngân sách cho xây dựng nông thôn huyện Tân Yên 53 Bảng 4.7 So sánh kế hoạch kết thực huy động vốn ngân sách cho xây dựng nông thôn 55 Bảng 4.8 Vốn ngân sách huy động cho xây dựng sở hạ tầng xã điểm chương trình xây dựng nơng thơn (2014 – 2015) 56 Bảng 4.9 Kết huy động vốn ngân sách thực mơ hình phát triển sản xuất thuộc chương trình xây dựng nông thôn (2014 2015) 57 Bảng 4.10 Kết huy động vốn ngân sách thực chương trình xây dựng nơng thơn giai đoạn 2014 – 2015 huyện Tân Yên 58 Bảng 4.11 Đánh giá kết huy động nguồn lực từ ngân sách Nhà nước cho xây dựng nông thôn 60 Bảng 4.12 Kết huy động vốn đối ứng nhân dân cho xây dựng sở hạ tầng thuộc chương trình xây dựng nơng thơn 66 Bảng 4.13 Đánh giá kết huy động nguồn tài cho xây dựng NTM 69 Bảng 4.14 Kết huy động vốn từ chương trình phối hợp lồng ghép cho xây dựng nông thôn 61 Bảng 4.15 Đánh giá việc huy động nguồn lực cho xây dựng nông thôn huyện Tân Yên thời gian qua 62 Bảng 4.16 Đánh giá kết sử dụng nguồn lực cho xây dựng nông thôn huyện Tân Yên 64 vi Bảng 4.17 Đánh giá kết huy động nguồn lực đất đai cho xây dựng NTM so với kế hoạch đề 70 Bảng 4.18 Kết huy động nguồn nhân lực cho xây dựng nông thôn 71 Bảng 4.19 Kết huy động ngày công lao động từ Hội Nông dân cho xây dựng NTM 72 Bảng 4.20 Kết huy động ngày công lao động từ Đoàn Thanh niên cho XD NTM 74 Bảng 4.21 Ý kiến cán người dân huy động nguồn nhân lực cho xây dựng NTM 75 Bảng 4.22 Trình độ dân trí người dân 76 Bảng 4.23 Ảnh hưởng yếu tố phía cộng đồng đến huy động nguồn lực cho xây dựng nông thôn 78 Bảng 4.24 Ảnh hưởng thu nhập người dân đến kết huy động vốn cho xây dựng nông thôn 79 Bảng 4.25 Ảnh hưởng nhóm yếu tố chế, sách lực ban quản lý chương trình xây dựng NTM 81 Bảng 4.26 Trình độ chun mơn cán huyện 83 Bảng 4.27 Phân tích SWOT huy động nguồn lực xây dựng NTM huyện Tân Yên 85 vii DANH MỤC HÌNH VÀ HỘP Hình 3.1 Bản đồ hành huyện Tân Yên 34 Hình 3.2: Cơ cấu GTSX theo ngành kinh tế theo giá hành năm 2015 37 Hộp 4.1: Xuất phát điểm huyện xã nghèo 76 Hộp 4.2 Thiếu cán chuyên trách 82 Hộp 4.3 Thu chi chưa công khai minh bạch 84 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên đề tài: Giải pháp huy động nguồn lực cộng đồng xây dựng nông thôn huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang Học viên : Diêm Đăng Hoạt Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Ngô Thị Thuận Tên sở đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam Sau năm triển khai thực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nơng thôn mới, nhiều xã địa bàn huyện Tân Yên đạt kết đáng ghi nhận Tuy nhiên, bên cạnh nhiều vấn đề phát sinh trình huy động nguồn lực cho xây dựng nông thôn Xuất phát từ yêu cầu thực tế phát triển nông thôn địa phương tác giả tiến hành nghiên cứu đề tài: “Giải pháp huy động nguồn lực cộng đồng xây dựng nông thôn huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang” Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá thực trạng việc huy động nguồn lực cộng đồng xây dựng nông thôn huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang Từ đó, đề xuất số giải pháp tăng cường huy động nguồn lực để đẩy nhanh công tác xây dựng nông thôn huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang theo hướng hiệu quả, bền vững nâng cao chất lượng sống người dân Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu đề tài vấn đề lý luận thực tiễn huy động nguồn lực cộng đồng xây dựng nông thôn huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang; đề tài nghiên cứu xã điểm gồm: Liên Sơn, Quang Tiến, Cao Thượng, Ngọc Lý, Quế Nham Lam Cốt Các phương pháp nghiên cứu sử dụng  Sử dụng phương pháp chọn điểm khảo sát thực tế kết hợp với phân tích liệu thu thập  Áp dụng phương pháp thống kê kinh tế giám sát đánh giá có tham gia để xử lý số liệu đánh giá kết đảm bảo yêu cầu khách quan độ xác cho phép với hỗ trợ phần mềm Excel Đề tài nghiên cứu kết sau: Thứ nhất, nghiên cứu hệ thống hóa số vấn đề lý luận thực tiễn huy động nguồn lực cộng đồng xây dựng nông thôn mới: khái niệm phân loại nguồn lực, nông thôn yêu cầu nguồn lực cho nông thôn mới, huy động ix Do vậy, người dân có vai trò quan trọng việc kiểm tra, giám sát hoạt động xã, giúp cho việc thực hiên hoạt động mơ hình NTM đặc biệt trình huy động nguồn lực xây dựng NTM thành công 4.3.3.6 Tạo cơng việc hưởng lợi từ chương trình NTM Khác với trước đây, xây dựng NTM lần dựa vào đầu tư nhà nước, dự án xây dựng sở hạ tầng mà công thay đổi mặt vùng nông thôn tất lĩnh vực kinh tế, trị, văn hóa, xã hơi, an ninh quốc phòng Để thực hiên nhiệm vụ đòi hỏi vào hệ thơng quyền nỗ lực người dân Vì vậy, việc phải cơng khai minh bạch Với người dân người hưởng lợi trực tiếp chương trinh xây dựng NTM nên vấn đề họ quan tâm lợi ích mà họ hưởng, mà tất cơng việc cần phải bàn bạc với dân, dân định, giám sát thực Trong công tác lập quy hoạch cần gắn với lợi ích người dân, phân tích lợi ích mà chương trình NTM đem lại để người dân biết rõ vai trò nhiệm vụ Công hưởng lợi yếu tố định đến nhu cầu đóng góp người dân, để việc huy động nguồn lực hiệu cần tạo cơng việc hưởng lợi từ chương trình NTM 4.3.3.7 Phát động phong trào thi đua khen thưởng Các phong trào thi đua khen thưởng tạo động lực cho người dân,các tổ chức xã hôi, doanh nghiệp tham gia thi đua lao động, sản xuất xây dựng thơn, xã việc huy động nguồn lực có hiệu Các phong trào thi đua khen thưởng làm cho cộng đồng tham gia tích cực, phấn đấu, phát huy tính động sáng tạo Do làm cho suất lao động tăng lên, tạo điều kiện cho việc mở rộng sản xuất kinh doanh, học hỏi trao đổi kinh nghiệm làm giàu hộ Các phong trào thi đua khen thưởng khai thác hiệu tiềm năng, mạnh hộ, tổ chức, doanh nghiệp Từ mà mục tiêu xây dựng NTM đề đạt kết cao 4.3.3.8 Xây dựng chế huy động nguồn lực Vốn điều kiện quan trọng phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng NTM Một khó khăn địa phương nguồn vốn cho xây dựng NTM Tốc độ giải ngân nguồn vốn 90 chậm, cần phải có chế huy dộng nguồn vốn để người dân tin tưởng hưởng ứng phát động phong trào góp vốn Đây sở để người dân khơng hồi nghi mục đích khoản đóng góp, bên cạnh việc xây dựng chế huy động vốn giúp cán thực khơng rơi vào tình trạng lúng túng phái huy động nguồn vốn từ cộng đồng Huy động tối đa nguồn lực nhân dân, tổ chức doanh nghiệp địa bàn, ngồi huy động từ bà xa quê, chủ yếu người dân xã làm ăn xa người có trình độ ngồi làm ăn, sinh sống nơi khác gửi tiền đóng góp xây dựng thơn, xã Đây yếu tố quan trọng nhằm thúc đẩy tiến độ hiệu huy động nguồn lực từ cộng đồng 91 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Thứ nhất, xây dựng nông thôn hoạt động quan trọng chương trình mục tiêu quốc gia Để thực mục tiêu trên, Tân Yên cần nhiều nguồn lực bao gồm nguồn vốn, đất đai, công lao động Nghiên cứu giải pháp huy động nguồn lực cho xây dựng nông thôn cấp huyện bao gồm: Xây dựng quan điểm định hướng huy động nguồn lực cộng đồng, nguồn lực huy động cho XDNTM (tài chính, đất đai, công lao động…), phương pháp huy động nguồn lực, Cách thức sử dụng nguồn lực Thứ hai, nguồn lực huy động cho XDNTM: Trong năm 2014 – 2015 tổng số vốn huy động 34.846 triệu đồng, đạt 97,87% so với kế hoạch Trong vốn huy động từ tổ chức kinh tế xã hội 2.955 triệu đồng vượt kế hoạch 2,71%, vốn huy động từ người dân 9.125 triệu đồng vượt kế hoạch 5,76% Vốn ngân sách từ huyện huy động 6.922 triệu đồng giảm so với kế hoạch 11,91%, huy động từ ngân sách TW đạt 98,37% Tại xã điểm thực chương trình xây dựng nơng thơn có tổng số 14 mơ hình phát triển sản xuất với số vốn ngân sách 1.231 triệu đồng; vốn ngân sách Trung ương tỉnh 718 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 58,33%; vốn ngân sách huyện 329 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 26,3% Ngân sách xã 184 triệu chiếm 14,95% Tổng cộng có 181.850 ngày công lao động huy động năm (2014 2015), ngày cơng lao động từ dân 140.925 ngày công, chiếm tỷ lệ 77,5%; lại từ tổ chức đồn thể khác địa phương Hội Nơng dân, Đồn Thanh niên Diện tích đất huy động cho xây dựng nông thôn đạt 82,87% so với kế hoạch đề ra; số hộ tham gia hiến đất cho xây dựng nông thôn đạt 71,56% so với kế hoạch đề Thứ ba, nghiên cứu phân tích yếu tố ảnh hưởng đến kết huy động nguồn lực cho xây dựng nơng thơn mới, gồm có: ảnh hưởng chế, sách lực ban quản lý chương trình xây dựng NTM, ảnh hưởng yếu tố phía cộng đồng Thứ tư, nghiên cứu có đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu huy động nguồn lực cho xây dựng nông thôn huyện Tân Yên thời gian tới, bao gồm: đa dạng hóa hình thức huy động,huy động nguồn vốn, cần 92 minh bạch công khai việc thu chi, tạo công hưởng lợi từ chương trình, phát động phong trào thi đua khen thưởng, cần có chế huy động nguồn lực từ địa phương, đào tạo nâng cao chất lượng cán sở 5.2 KIẾN NGHỊ a Đối với Trung ương Đề nghị Trung ương bố trí tăng kinh phí hỗ trợ trực tiếp Chương trình năm tới, đồng thời bố trí kế hoạch vốn hàng năm sớm để huyện có kế hoạch giao vốn chi tiết cho đơn vị thực đảm bảo tiến độ thực kế hoạch Cần sớm có chế sách đặc thù, đồng quản lý nguồn lực thực Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nơng thơn nhằm đơn giản hóa trình tự, thủ tục quản lý nguồn lực đầu tư xây dựng tốn nguồn vốn Chương trình b Đối với tỉnh Tăng nguồn vốn nghiệp hỗ trợ cho xây dựng mơ hình phát triển sản xuất nhằm khuyến khích người dân tích cực tham gia áp dụng tiến khoa học kỹ thuật đưa giống trồng, vật ni có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, góp phần tăng thu nhập nâng cao đời sống nhân dân 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn - UBND huyện Tân Yên (2014) Báo cáo kết thực Chương trình MTQG xây dựng nông thôn năm 2014, Bắc Giang Ban đạo Chương trình MTQG xây dựng nơng thôn - UBND huyện Tân Yên (2015) Báo cáo kết thực Chương trình MTQG xây dựng nông thôn năm 2015, Bắc Giang Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2014) Văn Hướng dẫn phân bổ nguồn vốn Chương trình MTQG nơng thơn năm 2014, Hà Nội Bộ Tài (2004) Thông tư Số: 86/2004/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý nguồn vốn huy động để đầu tư sở hạ tầng ngân sách cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hà Nội Bùi Văn Hưng, Nguyễn Viết Thông, Phùng Hữu Phú (2009) Vấn đề nông nghiệp, nông dân, nơng thơn NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Chu Thị Khuyên (2015) Một số kinh nghiệm tổ chức, vận động nhân dân xây dựng nông thôn xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Học viện nông nghiệp Việt Nam Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang Khóa XVIII, kỳ hợp thứ (2015) Nghị Quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng số hạng mục cơng trình xã xây dựng nông thôn giai đoạn 2011 – 2015 địa bàn tỉnh Bắc Giang, Bắc Giang Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang – BCH huyện Tân Yên (2014) Kế hoạch thực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn đến năm 2020, Cao Xá, Bắc Giang Kinh nghiệm xây dựng nông thôn huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam (2015) Truy cập ngày 12 tháng năm 2016 từ http://phuninh.gov.vn/index.php/yban-nhan-dan/nong-thon-mi/2055-tai-li-u-h-i-dap-v-xay-d-ng-nong-thon-m-i 10 Liên hiệp Quốc (2000) Vấn đề nguồn lực Việt Nam, NXB Quốc Gia, Hà Nội 11 Nguyễn Hùng Minh (2014) Giải pháp huy động nguồn lực để xây dựng nông thôn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Học viện nông nghiệp Việt Nam 12 Nguyễn Thị Lan Hương (2012) Một số vấn đề phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước, khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 94 13 Nguyễn Văn Tiến (2015) Giải pháp huy động nguồn lực xây dựng nông thôn Việt Nam nay, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Học viện nông nghiệp Việt Nam 14 Phạm Huỳnh Thanh Vân (2007) Kỹ phát triển cộng đồng, Trường Đại học An Giang, NXB An Giang 15 Tạ Đặng Giang (2013) Đánh giá tình hình huy động sử dụng nguồn lực xây dựng nông thôn huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, luận văn thạc kỹ kinh tế, Học viện nông nghiệp Việt Nam 16 Tỉnh ủy Bắc Giang (2008) Chương trình hành động số 47-CTr/TU thực Nghị số 26-NQ/TƯ Hội nghị lần thứ bẩy Ban chấp hành Trung ương khoá X nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Bắc Giang 17 Trịnh Quang Hưng (2013) Nâng cao vai trò cấp hội nông dân xây dựng nông thôn tỉnh Hưng Yên, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Học viện nông nghiệp Việt Nam 18 Trương Văn Tuyển (2007) Giáo trình phát triển cộng đồng Nhà xuất nông nghiệp, Hà Nội 19 Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên (2014) Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đạo, điều hành UBND huyện năm 2014; mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, Cao Xá 20 Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên (2014) Kế hoạch xây dựng nông thôn huyện Tân Yên giai đoạn 2015 – 2020, tỉnh Bắc Giang 21 Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên (2015a) Báo cáo Tiến độ triển khai Chương trình MTQG xây dựng Nơng thơn mới, Huyện Tân Yên giai đoạn 2015-2020, Bắc Giang 22 Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên (2015b) Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đạo, điều hành UBND huyện năm 2015; mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, Cao Xá 23 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang (2015) Đề án xây dựng nông thôn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2010 – 2020, Bắc Giang 24 Vũ Đức Lập (2008) Vai trò người dân việc tham gia xây dựng NTM số điểm vùng đồng sông hồng Luận văn thạc sỹ kinh tế, trường đại học nông nghiệp Hà Nội 95 PHIẾU ĐIỀU TRA Cán thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM Phần I Thông tin chung Họ tên……………………… Tuổi……………… - Giới tính: Nam  Nữ  Nơi nay:……………………………………………………………… Đơn vị công tác: Chức vụ: Là cán thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn cấp: - Cán quản lý cấp xã  - Tiểu ban quản lý cấp thơn  - Vị trí đảm nhiệm cơng việc Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Trung cấp  Cao đẳng  Đại học  Trên đại học  Trình độ lý luận trị? Chưa qua bồi dưỡng  Trung cấp  Cao cấp  Số năm công tác………………………… năm Số năm giữ chức vụ tại……………… năm Phần II Nội dung điều tra Ơng/bà có đánh việc huy động nguồn lực cộng đồng cho xây dựng nông thôn huyện Tân Yên thời gian qua? Chỉ tiêu Ý kiến đồng ý Chủ động huy động nguồn lực cho xây dựng NTM Kết huy động nguồn lực đáp ứng kế hoạch đề Xây dựng kế hoạch huy động hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vốn cho xây dựng NTM Có phương pháp huy động hợp lý thu hút tham gia tổ chức cá nhân Huy động tinh thần tự nguyện Dân chủ công khai huy động nguồn lực Huy động nguồn lực từ doanh nghiệp thành phần kinh tế khác nhiều hạn chế 96 Ơng/bà có đánh kết huy động nguồn lực từ sức dân cho xây dựng nông thôn huyện TânYên? Chỉ tiêu Ý kiến đồng ý Tỷ lệ vốn đối ứng người dân cao Khó khăn việc thu vốn đối ứng Cơng tác thu vốn đối ứng chậm Tích cực đóng góp ngày cơng lao động Chủ động hiến đất Chủ động tháo dỡ tường rào để làm đường Ơng/bà có đánh kết huy động nguồn lực từ tổ chức đồn thể cho xây dựng nơng thơn huyện TânYên? Chỉ tiêu Ý kiến đồng ý Đóng góp nguồn lực hoạt động Kết huy động đảm bảo kế hoạch đề Chủ yếu đóng góp ngày cơng lao động Ơng/bà có đánh kết sử dụng nguồn lực cho xây dựng nông thôn huyện Tân Yên? Chỉ tiêu Ý kiến đồng ý Sử dụng nguồn lực hiệu quả, hợp lý hạng mục đầu tư theo mục đích Có kế hoạch sử dụng chi tiết hợp lý Sử dụng tiết kiệm, không tràn lan, không để xẩy tình trạng thất thốt, lãng phí Dân chủ công khai khoản chi Việc sử dụng vốn mang tầm nhìn dài hạn Năng lực người quản lý việc quản lý nguồn lực đáp ứng mục tiêu chương trình Chủ động, sáng tạo trình quản lý, sử dụng nguồn lực để phát huy hiệu cao Ông bà có đánh mức độ ảnh hưởng yếu tố sau đến công tác huy động nguồn lực cho xây dựng nông thôn huyện TânYên thời gian qua? Chỉ tiêu Rất ảnh hưởng Chính sách Nhà nước việc huy động nguồn lực cho xây dựng NTM Phương pháp huy động nguồn lực Khả đầu tư ngân sách tồn xã hội Cơng tác tun truyền, vận động, khuyến khích huy động nguồn lực Sự phối hợp ban, ngành việc huy động nguồn lực 97 Ảnh hưởng Ít ảnh hưởng Khơng ảnh hưởng Cơ chế gắn kết, lồng ghép chương trình, dự án địa bàn với việc huy động nguồn lực cho xây dựng nông thôn Nhận thức cán nhân dân nội dung, mục đích chương trình xây dựng Nơng thơn Chính quyền địa phương chủ động việc lập kế hoạch huy động nguồn lực Việc đạo thực huy động nguồn lực đơn vị 10 Điều kiện kinh tế người dân 11 Tâm lý trông chờ, ỷ lại địa phương vào đầu tư Nhà nước Đánh giá kết huy động nguồn lực từ ngân sách Nhà nước cho xây dựng nông thôn Chỉ tiêu Số ý kiến đồng ý Nguồn vốn thấp so với nhu cầu thực tế Nguồn vốn phân bổ chậm Định mức hỗ trợ thấp so với nhu cầu thực tế Trong trình thực việc huy động nguồn lực cộng đồng cho xây dựng nơng thơn mới, Ơng/bà thường gặp phải khó khăn gì? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Ngun nhân khó khăn gì? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Để nâng cao hiệu huy động lực cộng đồng cho xây dựng nơng thơn thời gian tới, theo Ơng/bà cần tập trung vào nội dung nào? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Ghi chú: Ơng/bà đánh dấu (X) vào  lựa chọn câu hỏi Xin chân thành cảm ơn Ông/Bà! Ngày tháng .năm 2016 Người vấn (Kí ghi rõ họ tên) Phỏng vấn viên (Ký ghi rõ họ tên) 98 PHIẾU ĐIỀU TRA Cán thuộc tổ chức đoàn thể Phần I Thông tin chung Phần I Thông tin chung Họ tên……………………… Tuổi……………… - Giới tính: Nam  Nữ  Nơi nay:……………………………………………………………… Chức vụ: Là cán tổ chức đồn thể: - Hội Nơng dân  - Hội Phụ nữ  - Đồn Thanh niên  Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Trung cấp  Cao đẳng  Đại học  Trên đại học  Trình độ lý luận trị: Chưa qua bồi dưỡng  Trung cấp  Cao cấp  Phần II Nội dung điều tra Ơng/bà có đánh việc huy động nguồn lực cộng đồng cho xây dựng nông thôn huyện Tân Yên thời gian qua: Chỉ tiêu Ý kiến đồng ý Chủ động huy động nguồn lực cho xây dựng NTM Kết huy động nguồn lực đáp ứng kế hoạch đề Xây dựng kế hoạch huy động hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vốn cho xây dựng NTM Có phương pháp huy động hợp lý thu hút tham gia tổ chức cá nhân Huy động tinh thần tự nguyện Dân chủ công khai huy động nguồn lực Huy động nguồn lực từ doanh nghiệp thành phần kinh tế khác nhiều hạn chế Ơng/bà có đánh kết huy động nguồn lực từ sức dân cho xây dựng nông thôn huyện Tân Yên: Chỉ tiêu Ý kiến đồng ý Tỷ lệ vốn đối ứng người dân cao Khó khăn việc thu vốn đối ứng Công tác thu vốn đối ứng chậm Tích cực đóng góp ngày cơng lao động Chủ động hiến đất Chủ động tháo dỡ tường rào để làm đường 99 Ơng/bà có đánh kết huy động nguồn lực từ tổ chức đoàn thể cho xây dựng nông thôn huyện TânYên: Chỉ tiêu Ý kiến đồng ý Đóng góp nguồn lực hoạt động Kết huy động đảm bảo kế hoạch đề Chủ yếu đóng góp ngày cơng lao động Ơng/bà có đánh kết sử dụng nguồn lực cho xây dựng nông thôn huyện Tân Yên: Chỉ tiêu Ý kiến đồng ý Sử dụng nguồn lực hiệu quả, hợp lý hạng mục đầu tư theo mục đích Có kế hoạch sử dụng chi tiết hợp lý Sử dụng tiết kiệm, không tràn lan, khơng để xẩy tình trạng thất thốt, lãng phí Dân chủ cơng khai khoản chi Việc sử dụng vốn mang tầm nhìn dài hạn Năng lực người quản lý việc quản lý nguồn lực đáp ứng mục tiêu chương trình Chủ động, sáng tạo trình quản lý, sử dụng nguồn lực để phát huy hiệu cao Ơng/bà có đánh mức độ ảnh hưởng yếu tố sau đến công tác huy động nguồn lực cho xây dựng nông thôn huyện TânYên thời gian qua: Chỉ tiêu Rất ảnh hưởng Chính sách Nhà nước việc huy động nguồn lực cho xây dựng NTM Phương pháp huy động nguồn lực Khả đầu tư ngân sách toàn xã hội Cơng tác tun truyền, vận động, khuyến khích huy động nguồn lực Sự phối hợp ban, ngành việc huy động nguồn lực Cơ chế gắn kết, lồng ghép chương trình, dự án địa bàn với việc huy động nguồn lực cho xây dựng nông thôn Nhận thức cán nhân dân nội dung, mục đích chương trình xây dựng Nơng thơn Chính quyền địa phương chủ động việc lập kế hoạch huy động nguồn lực 100 Ảnh hưởng Ít ảnh hưởng Khơng ảnh hưởng Việc đạo thực huy động nguồn lực đơn vị 10 Điều kiện kinh tế người dân 11 Tâm lý trông chờ, ỷ lại địa phương vào đầu tư Nhà nước Trong trình thực việc huy động nguồn lực cộng đồng cho xây dựng nông thôn mới, Ơng/bà thường gặp phải khó khăn gì: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Ngun nhân khó khăn gì? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Để nâng cao hiệu huy động lực cộng đồng cho xây dựng nông thôn thời gian tới, theo Ông/bà cần tập trung vào nội dung nào? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Ghi chú: Ông/bà đánh dấu (X) vào ô  lựa chọn câu hỏi Xin chân thành cảm ơn Ông/Bà! Ngày tháng .năm 2016 Người vấn (Kí ghi rõ họ tên) Phỏng vấn viên (Ký ghi rõ họ tên) 101 PHIẾU ĐIỀU TRA Hộ nông dân đóng góp xây dựng nơng thơn Phần I Thông tin chung Họ tên……………………… Tuổi……………… - Giới tính: Nam  Nữ  Là nơng dân xã: - Liên Sơn  - Ngọc Lý  - Lam Cốt  - Quang Tiến  - Quế Nham  - Cao Thượng  Trình độ học vấn: Phần II Nội dung điều tra Ơng/bà có đánh việc huy động nguồn lực cộng đồng cho xây dựng nông thôn huyện Tân Yên thời gian qua? Chỉ tiêu Ý kiến đồng ý Chủ động huy động nguồn lực cho xây dựng NTM Kết huy động nguồn lực đáp ứng kế hoạch đề Xây dựng kế hoạch huy động hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vốn cho xây dựng NTM Có phương pháp huy động hợp lý thu hút tham gia tổ chức cá nhân Huy động tinh thần tự nguyện Dân chủ công khai huy động nguồn lực Huy động nguồn lực từ doanh nghiệp thành phần kinh tế khác nhiều hạn chế Ơng/bà có đánh kết huy động nguồn lực từ sức dân cho xây dựng nông thôn huyện TânYên? Chỉ tiêu Ý kiến đồng ý Tỷ lệ vốn đối ứng người dân cao Khó khăn việc thu vốn đối ứng Cơng tác thu vốn đối ứng chậm Tích cực đóng góp ngày cơng lao động Chủ động hiến đất Chủ động tháo dỡ tường rào để làm đường Ơng/bà có đánh kết huy động nguồn lực từ tổ chức đồn thể cho xây dựng nơng thôn huyện TânYên? Chỉ tiêu Ý kiến đồng ý Đóng góp nguồn lực hoạt động Kết huy động đảm bảo kế hoạch đề Chủ yếu đóng góp ngày cơng lao động 102 Ơng/bà có đánh kết sử dụng nguồn lực cho xây dựng nông thôn huyện Tân Yên? Chỉ tiêu Ý kiến đồng ý Sử dụng nguồn lực hiệu quả, hợp lý hạng mục đầu tư theo mục đích Có kế hoạch sử dụng chi tiết hợp lý Sử dụng tiết kiệm, không tràn lan, khơng để xẩy tình trạng thất thốt, lãng phí Dân chủ cơng khai khoản chi Việc sử dụng vốn mang tầm nhìn dài hạn Năng lực người quản lý việc quản lý nguồn lực đáp ứng mục tiêu chương trình Chủ động, sáng tạo trình quản lý, sử dụng nguồn lực để phát huy hiệu cao Ơng bà có đánh mức độ ảnh hưởng yếu tố sau đến công tác huy động nguồn lực cho xây dựng nông thôn huyện TânYên thời gian qua? Chỉ tiêu Rất ảnh hưởng Chính sách Nhà nước việc huy động nguồn lực cho xây dựng NTM Phương pháp huy động nguồn lực Khả đầu tư ngân sách toàn xã hội Cơng tác tun truyền, vận động, khuyến khích huy động nguồn lực Sự phối hợp ban, ngành việc huy động nguồn lực Cơ chế gắn kết, lồng ghép chương trình, dự án địa bàn với việc huy động nguồn lực cho xây dựng nông thôn Nhận thức cán nhân dân nội dung, mục đích chương trình xây dựng Nơng thơn Chính quyền địa phương chủ động việc lập kế hoạch huy động nguồn lực Việc đạo thực huy động nguồn lực đơn vị 10 Điều kiện kinh tế người dân 11 Tâm lý trông chờ, ỷ lại địa phương vào đầu tư Nhà nước 103 Ảnh hưởng Ít ảnh hưởng Khơng ảnh hưởng Trong trình thực việc huy động nguồn lực cộng đồng cho xây dựng nông thôn mới, Ơng/bà thường gặp phải khó khăn gì? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Ngun nhân khó khăn gì? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Để nâng cao hiệu huy động lực cộng đồng cho xây dựng nông thôn thời gian tới, theo Ông/bà cần tập trung vào nội dung nào? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Ghi chú: Ông/bà đánh dấu (X) vào ô  lựa chọn câu hỏi Xin chân thành cảm ơn Ông/Bà! Phỏng vấn viên (Ký ghi rõ họ tên) Ngày tháng .năm 2016 Người vấn (Kí ghi rõ họ tên) 104 ... huy động nguồn lực cộng đồng để xây dựng nông thôn địa bàn huy n Tân Yên, tỉnh Bắc Giang - Đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường huy động nguồn lực cộng đồng xây dựng nông thôn địa bàn huy n Tân. .. lực cộng đồng để xây dựng nông thôn địa bàn huy n Tân Yên, tỉnh Bắc Giang? - Trong năm tới cần thực giải pháp để tăng cường huy động nguồn lực cộng đồng xây dựng nông thôn địa bàn huy n Tân Yên,. .. nguồn lực cộng đồng xây dựng nông thôn huy n Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 48 4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến huy động nguồn lực cộng đồng xây dựng nông thôn huy n Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 75
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp huy động nguồn lực của cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới tại huyện tân yên, tỉnh bắc giang , Giải pháp huy động nguồn lực của cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới tại huyện tân yên, tỉnh bắc giang , TRÍCH YẾU LUẬN VĂN, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn