TL NCKH TRONG GIAO DUC: Đề bài: Xây dựng một đề cương nghiên cứu đối với một vấn đề cụ thể mà anh chị quan tâm

16 7 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/11/2018, 15:57

Đề bài: Xây dựng một đề cương nghiên cứu đối với một vấn đề cụ thể mà anh chị quan tâm BÀI LÀM: Tên đề tài: Quản lý chương trình đào tạo ngành Công nghệ May – Trường Cao đẳng nghề Long Biên 1. PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tổng quan nghiên cứu Vấn đề nghiên cứu : “Quản lý chương trình đào tạo” đã có tác giả ở một số trường Đại học, Cao đẳng đã nghiên cứu, nhưng trong phạm vi khái quát chung của một trường, chưa nghiên cứu cụ thể ở một chuyên ngành mang tính chất đặc thù riêng biệt. Quản lý chương trình giáo dục đào tạo chuyên ngành Công nghệ May tại Trường Cao đẳng nghề Long Biên đã được nhà trường, Khoa xây dựng trong mục tiêu chất lượng hàng năm, chương trình đã được ban lãnh đạo khoa xem xét cập nhật, điều chỉnh 1 lần/ 1 khóa học, xong mới chỉ dừng ở mức (điều chỉnh kế hoạch thực hiện, bổ sung những nội dung/tên học phần cho phù hợp, được rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện, thông qua ý kiến đóng góp của các giảng viên trực tiếp giảng dạy, nhà sử dụng lao động và quá trình công tác thực tiễn, chưa được đầu tư nghiên cứu, tổng hợp từ các chương trình tiên tiến mang tính quốc tế để phát triển chương trình ngành học vừa mang tính thực tiễn, vừa phải định hướng và dự báo về sản phẩm đầu ra để (đi trước, đón đầu sự phát triển của khoa học công nghệ), nguồn nhân lực được đào tạo là những hạt nhân có thể tư vấn giúp các nhà sử dụng lao động định hướng và xây dựng kế hoạch thực hiện cho sự phát triển của các doanh nghiệp. Do đó chương trình đào tạo vẫn còn nhiều bất cập, quá tải về khối lượng, việc phân bổ khối lượng giữa các phần trong chương trình chưa cân đối, xa rời thực tế. Chính vì vậy cần phải tiếp tục nghiên cứu về vấn đề thiết kế chương trình và quản lý chương trình. Trong đề tài này tác giả mong muốn sẽ giải quyết được những vấn đề còn tồn tại mà hiện nay Khoa Công nghệ May & Thiết kế Thời trang – Trường Cao đẳng nghề Long Biên chưa giải quyết được, để chương trình đào tạo được cải thiện theo đúng nghĩa của nó là: “Quản lý chương trình đào tạo”. Bằng việc nghiên cứu: “Quản lý chương trình đào tạo”. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC - - BÀI TIỂU LUẬN Môn học: Phương pháp nghiên cứu khoa học Giảng viên : TS, GVC Ngô Viết Sơn Học viên : Phạm Thị Huyền Đơn vị công tác : Trường CĐN Long Biên Hà Nội, 2017 Đề bài: Xây dựng đề cương nghiên cứu vấn đề cụ thể mà anh chị quan tâm BÀI LÀM: Tên đề tài: Quản lý chương trình đào tạo ngành Cơng nghệ May – Trường Cao đẳng nghề Long Biên PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tổng quan nghiên cứu Vấn đề nghiên cứu : “Quản lý chương trình đào tạo” có tác giả số trường Đại học, C a o đ ẳ n g nghiên cứu, phạm vi khái quát chung trường, chưa nghiên cứu cụ thể chuyên ngành mang tính chất đặc thù riêng biệt Quản lý chương trình giáo dục đào tạo chuyên ngành Công nghệ May Trường Cao đẳng nghề Long Biên nhà trường, Khoa xây dựng mục tiêu chất lượng hàng năm, chương trình ban lãnh đạo khoa xem xét cập nhật, điều chỉnh lần/ khóa học, xong dừng mức (điều chỉnh kế hoạch thực hiện, bổ sung nội dung/tên học phần cho phù hợp, rút kinh nghiệm q trình thực hiện, thơng qua ý kiến đóng góp giảng viên trực tiếp giảng dạy, nhà sử dụng lao động q trình cơng tác thực tiễn, chưa đầu tư nghiên cứu, tổng hợp từ chương trình tiên tiến mang tính quốc tế để phát triển chương trình ngành học vừa mang tính thực tiễn, vừa phải định hướng dự báo sản phẩm đầu để (đi trước, đón đầu phát triển khoa học công nghệ), nguồn nhân lực đào tạo hạt nhân tư vấn giúp nhà sử dụng lao động định hướng xây dựng kế hoạch thực cho phát triển doanh nghiệp Do chương trình đào tạo nhiều bất cập, tải khối lượng, việc phân bổ khối lượng phần chương trình chưa cân đối, xa rời thực tế Chính cần phải tiếp tục nghiên cứu vấn đề thiết kế chương trình quản lý chương trình Trong đề tài tác giả mong muốn giải vấn đề tồn mà Khoa Công nghệ May & Thiết kế Thời trang – Trường Cao đẳng nghề Long Biên chưa giải được, để chương trình đào tạo cải thiện theo nghĩa là: “Quản lý chương trình đào tạo” Bằng việc nghiên cứu: “Quản lý chương trình đào tạo” 1.2 Lý chọn đề tài Thế kỷ 21 kỷ khoa học kỹ thuật công nghệ phát triển mạnh mẽ, đặc biệt Công nghệ thông tin, hội nhập khu vực giới tất lĩnh vực tạo cạnh tranh khốc liệt, đòi hỏi nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu đó, yêu cầu xã hội khoa học công nghệ Xu hướng hội nhập tồn cầu hóa buộc quốc gia phải có định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước mình, chiến lược phát triển Giáo dục đào tạo đóng vai trò định phát triển bền vững Chương trình giáo dục trở thành tâm điểm cải cách tất nước Việt Nam Nền văn minh giới nói chung thời kỳ văn minh kinh tế tri thức, Việt Nam văn minh Công nghiệp hậu Công nghiệp Điều tạo nhiều hội khơng thách thức hệ thống giáo dục Việt Nam ta Giai đoạn đẩy mạnh Cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước hội nhập quốc tế, nguồn lực người Việt Nam trở nên có ý nghĩa quan trọng, định thành công công phát triển đất nước Giáo dục (đặc biệt giáo dục nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp-nơi cung cấp lực lượng lao động trực tiếp quan trọng) ngày có vai trò nhiệm vụ quan trọng việc xây dựng hệ người Việt Nam mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội Điều đòi hỏi giáo dục phải có chiến lược phát triển hướng, hợp quy luật với xu xứng tầm thời đại Đứng trước thuận lợi thách thức nói Đảng nhà nước ta đặt chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2009-2020 Đặc biệt nhấn mạnh: Đổi mới: “Mục tiêu, nội dung, phương pháp” Vấn đề cốt lõi nội dung là: “chương trình đào tạo”, cấn tiến hành đổi mạnh mẽ chương trình đào tạo theo hướng đa dạng hóa, chuẩn hóa đại hóa có tiếp thu chọn lọc chương trình đào tạo tiên tiến nước phát triển, phù hợp với điều kiện yêu cầu đất nước, xã hội Chương trình phải đảm bảo yếu tố (Đức – Trí – Thể - Mỹ), mang tính liên thơng (dọc, ngang), kế thừa phát triển Hiên hầu hết trường cao đẳng nói chung trường Cao đẳng nghề Long Biên nói riêng chuyển từ hình thức đào tạo nên chế sang hình thức đào tạo theo mơ đun, mơn học; Chương trình đào tạo phải mềm dẻo để người học dễ dàng đáp ứng nhu cầu biến động thị trường nhân lực Xong chương trình giáo dục nghề nghiệp số ngành đào tạo trường Cao đẳng Việt Nam nói chung, ngành Cơng nghệ May & TKTT – Trường Cao đẳng nghề Long Biên nói riêng bất cập (khơng phải đào tạo kỹ nghề mà nghiên cứu chuyên mơn sâu, mơn học/ học phần mang tính chắp vá không sát với mục tiêu ngành học, chưa trang bị cho sinh viên kỹ mềm, thụ động, mơn học tự chọn mang tính chun sâu mang tính hình thức ), chương trình số ngành học không cập nhật kịp thời bị lạc hâu so với khoa học kỹ thuật, không đáp ứng yêu cầu xã hội Trong ngành May thu hút nhiều lực lượng lao động, kim ngạch xuất toàn ngành Dệt May năm 2009 (9,1/56,6) tỷ USD; năm 2010 (10,5/71,63) tỷ USD chiếm tỷ lệ đáng kể so với tổng kim ngạch xuất tất ngành nước Với tất lý trách nhiệm người tham gia xây dựng chương trình, tác giả muốn lựa chọn nội dung: “ Quản lý chương trình đào tạo chun ngành Cơng nghệ May Trường Cao đẳng nghề Long Biên” làm đề tài nghiên cứu Đề tài nghiên cứu nhằm đưa phương pháp quản lý chương trình đào tạo chun ngành Cơng nghệ May Trường Cao đẳng nghề Long Biên có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo Trường Cao đẳng nghề Long Biên nói chung, Khoa Công nghệ May & Thiết Thời trang nhà trường nói riêng, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao cho ngành May – Thời trang đất nước, đáp ứng triết lý hệ thống tín chiến lược Đảng nhà nước đề 1.3 Mục tiêu nghiên cứu Đề tài nghiên cứu nhằm đưa số biện pháp quản lý chương trình đào tạo nhằm nâng cao hiệu chương trình đào tạo - chun ngành cơng nghệ May – Trường Cao đẳng nghề Long Biên 1.4 Khách thể đối tượng nghiên cứu 1.4.1 Khách thể nghiên cứu Chương trình đào tạo ngành Cơng nghệ May Trường Cao đẳng nghề Long Biên 1.4.2 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp quản lý Chương trình đào tạo ngành Cơng nghệ May Trường Cao đẳng nghề Long Biên 1.5 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ May Trường Cao đẳng nghề Long Biên quản lý chương trình theo mục tiêu nghiên cứu 1.6 Vấn đề nghiên cứu Câu hỏi 1: Quản lý chương trình đào tạo dựa lý thuyết nào? Câu hỏi 2: Quản lý chương trình đào tạo Trường Cao đẳng nghề Long Biên có mặt mạnh, mặt yếu gì? Câu hỏi 3: Những mặt yếu việc quản lý chương trình đào tạo Trường Cao đẳng nghề Long Biên thay đổi khơng? 1.7 Giả thuyết nghiên cứu Nếu có biện pháp quản lý lộ trình thực việc quản lý chương trình đào tạo, chun ngành Cơng nghệ May – Trường Cao đẳng nghề Long Biên cách khoa học hiệu khóa đào tạo, chắn nâng cao chất lượng chương trình đào tạo 1.8 Phương pháp nghiên cứu - Nghiên cứu xu hướng phát triển xã hội, ngành nghề đào tạo - Điều tra bảng hỏi: Dự kiến tiến hành nghiên cứu định lượng với đối tượng (cựu sinh viên khoa, nhà sử dụng lao động, cán - giảng viên, chuyên gia kỹ thuật có chuyên ngành đào tạo số trường nước ) - Quan sát, tổng hợp từ thực tiễn: nước 1.9 Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở dầu, kết luận khuyến nghị, mục lục tài liệu tham khảo, luận văn trình bày chương: Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý chương trình đào tạo Chương 2: Thực trạng chương trình quản lý chương trình đào tạo ngành Công nghệ May - Trường Cao đẳng nghề Long Biên Chương 3: Một số biện pháp quản lý chương trình đào tạo chun ngành Cơng nghệ May - Trường Cao đẳng nghề Long Biên lộ trình thực CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1.1 Các khái niệm liên quan 1.1.1 Khái niệm “quản lý” Thuật ngữ quản lý định nghĩa theo nhiều cách khác dựa sở cách tiếp cận khác Mỗi khuynh hướng lĩnh vực cho đời định nghĩa quản lý dựa vào cách thức xâm nhập vào hệ thống quản lý, cách thức xâm nhập vào hệ thống quản lý, đường lối xử lý vấn đề quản lý: F.W.Taylor (Frederich Winslow Taylor: nhà thực hành quản lý lao động nghiên cứu trình lao động phận ): xuất phát từ nhu cầu khai thác tối đa thời gian lao động, sử dụng hợp lý công cụ phương tiện lao động, nhằm tăng suất lao động, cho rằng: “Quản lý nghệ thuật hiểu biết rõ ràng, xác cần làm làm phương pháp tốt rẻ nhất” Với nhà lý luận quản lý kinh tế Pháp A.Fayon thì: “Quản lý đưa xí nghiệp tới đích, cố gắng sử dụng tốt nguồn lực (nhân tài, vật lực) nó” Với góc độ điều khiển học, A.I.Berg cho rằng: “Quản lý trình chuyển hệ động lực phức tạp từ trạng thái sang trạng thái khác nhờ tác động vào phần tử biến thiên nó” Nhà tốn học A.N.Kolmorgorow cho rằng: “Quản lý gia cơng thơng tin thành tín hiệu điều chỉnh hoạt động máy móc hay thể sống” Nhà triết học V.G.Afanatsev lại cho rằng: “Quản lý xã hội cách khoa học có nghĩa nhận thức, phát qui luật, khuynh hướng phát triển xã hội hướng (kế hoạch hóa, tổ chức điều chỉnh kiểm tra) vận động xã hội cho phù hợp với khuynh hướng ấy; Phát giải kịp thời mâu thuẫn phát triển, khắc phục trở ngại; trì thống chức cấu hệ thống; Tiến hành đường lối đắn dựa sở tính tốn nghiêm túc khả khách quan, mối tương quan lực lượng xã hội, đường lối gắn bó chặt chẽ với kinh tế phát triển tinh thần xã hội” Tóm lại: “Quản lý q trình tác động có định hướng (có chủ đích), có tổ chức, có lựa chọn số tác động có thể, dựa thơng tin tình trạng đối tượng môi trường nhằm giữ cho vận hành đối tượng ổn định làm cho phát triển đến mục tiêu định” 1.1.2 Quản lý giáo dục đào tạo Quản lý giáo dục nhà lý luận quản lý thực tiễn đưa số định nghĩa góc độ khác nhau: Theo Đặng Quốc Bảo (1997): “Quản lý giáo dục theo nghĩa tổng quan hoạt động điều hành, phối hợp lực lượng xã hội nhằm đẩy mạnh công tác đào tạo hệ trẻ theo yêu cầu xã hội” Theo tác giả Nguyễn ngọc Quang (1989): “Quản lý giáo dục hệ thống tác động có mục đích, có kế hoạch, hợp qui luật chủ thể quản lý nhằm làm cho hệ vận hành theo đường lối nguyên lý giáo dục Đảng, thực tính chất nhà trường xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà tiêu điểm hội tụ trình dạy học-giáo dục hệ trẻ, đưa hệ thống giáo dục tới mục tiêu dự kiến, tiến lên trạng thái chất” Tóm lại: “ Quản lý giáo dục q trình tác động có ý thức, kế hoạch, tổ chức hợp qui luật chủ thể quản lý (các quan Quản lý giáo dục cấp: Bộ Giáo dục, Sở Giáo dục, Phòng Giáo dục) tới khách thể quản lý (các khâu hệ thống giáo dục) nhằm làm cho sở giáo dục vận hành bình thường đạt tới mục tiêu giáo dục đề ra” 1.1.3 Quản lý nhà trường Quản lý nhà trường trình tác động chủ thể quản lý tới hoạt động cấu trúc nhà trường, nhằm vận hành hệ thống tổ chức nhà trường đạt tới mục tiêu Nhà trường đề mục tiêu Nhà nước, xã hội yêu cầu 1.1.4 Khái niệm “ngành” Ngành lĩnh vực khoa học, kỹ thuật văn hóa, cho phép người học tiếp nhận kiến thức kỹ mang tính hệ thống cần có để thực kỹ lao động khuông khổ nghề cụ thể Ngành phải ghi văn tốt nghiệp 1.1.5 Khái niệm “chuyên ngành” Chuyên ngành đào tạo chuyên sâu kiến thức kỹ cho người học phạm vị hẹp ngành, thu nhận kiến thức kỹ ngành khác 1.1.6 Khái niệm: “Công nghệ”; “Cơng nghệ May” Có số khái niệm “Cơng nghệ”: Theo Bách khoa tồn thư mở Wikipedia, thì: “Cơng nghệ” (có nguồn gốc từ technology) tập hợp phương pháp, quy trình, kỹ năng, bí quyết, cơng cụ, phương tiện dùng để biến đổi nguồn lực thành sản phẩm Như công nghệ việc phát triển ứng dụng dụng cụ, máy móc, nguyên liệu quy trình để giúp đỡ giải vấn đề người Theo Uỷ ban Kinh tế Xã hội khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (ESCAP): “Cơng nghệ” kiến thức có hệ thống quy trình kỹ thuật dùng để chế biến vật liệu thơng tin Nó bao gồm kiến thức, thiết bị, phương pháp hệ thống dùng việc tạo hàng hoá cung cấp dịch vụ “Công nghệ May” tập hợp phương pháp, quy trình, kỹ năng, bí quyết, cơng cụ, phương tiện dùng để biến đổi nguyên vật liệu (vải, chỉ…) thành sản phẩm (quần, áo, mũ…) Những yếu tố cấu thành Công nghệ Kỹ thuật (T): bao gồm máy móc thiết bị Thành phần kỹ thuật cốt lõi cơng nghệ Nhờ máy móc, thiết bị, phương tiện mà người giảm sức mạnh bắp tăng trí tuệ hoạt động sản xuất Con người (H): Bao gồm kiến thức, kinh nghiệm, kỹ học hỏi, tích luỹ q trình hoạt động, bao gồm tố chất người tính sáng tạo, khơn ngoan, khả phối hợp, đạo đức lao động Thông tin (I): Bao gồm liệu phần kỹ thuật, người tổ chức Các thông số đặc tính thiết bị, số liệu vận hành thiết bị, để trì bảo dưỡng, liệu để nâng cao liệu để thiết kế phận phần kỹ thuật Thành phần thông tin biểu tri thức tích luỹ cơng nghệ, giúp trả lời câu hỏi "làm gì" "làm nào" Tổ chức (O): Tố chức sản xuất, quản lý sản xuất tiêu thụ sản phẩm 1.2 Chương trình đào tạo quản lý chương trình đào tạo 1.2.1.Chương trình đào tạo (curriculum – gọi tắt CTĐT) : có nhiều quan niệm khác CTĐT cách tiếp cận có định nghĩa khác CTĐT: - Cách tiếp cận nội dung (the content approach): CTĐT phác thảo nội dung đào tạo, qua người dạy biết phải dạy người học biết cần phải học - Cách tiếp cận mục tiêu (the objective approach - định nghĩa White –1995): CTĐT kế hoạch đào tạo phản ánh mục tiêu đào tạo mà nhà trường theo đuổi, cho biết nội dung, phương pháp dạy học cần thiết để đạt mục tiêu đề - Cách tiếp cận phát triển (developmental approach - định nghĩa Time Wentling -1993): CTĐT thiết kế tổng thể cho hoạt động đào tạo (có thể kéo dài vài giờ, ngày, tuần vài năm) Bản thiết kế tổng thể cho biết tồn nội dung cần đào tạo, rõ ta trơng đợi người học sau khóa học, phác họa qui trình cần thiết để thực nội dung đào tạo, cho ta biết phương pháp đào tạo cách thức kiểm tra đánh giá kết học tập tất xếp theo thời gian biểu chặt chẽ Ngồi số định nghĩa dựa vào cách tiếp cận khác nhau, theo: Định nghĩa hồn chỉnh (Nguyễn Hữu Chí, Viện KHGD 2002): CTĐT trình bày có hệ thống kế hoạch tổng thể hoạt động đào tạo thời gian xác định, nêu lên mục tiêu học tập mà người học cần đạt được, đồng thời xác định rõ phạm vi, mức độ nội dung học tập, phương pháp, phương tiện, cách thức tổ chức học tập, cách đánh giá kết học tập…nhằm đạt mục tiêu học tập đề Còn cấu trúc chương trình, Tyler (1949) cho CTĐT phải bao gồm thành tố bản, là: Mục tiêu đào tạo; Nội dung đào tạo; Phương pháp hay qui trình đào tạo; Đánh giá kết đào tạo CTĐT Bao gồm: chương trình đào tạo khung chương trình đào tạo chi tiết Chương trình đào tạo KHUNG (Curriculum standard): văn Nhà nước ban hành cho ngành đào tạo cụ thể, qui định cấu nội dung môn học, thời gian đào tạo, tỷ lệ phân bổ thời gian đào tạo môn học chuyên môn; lý thuyết với thực hành, thực tập Nó bao gồm khung chương trình với nội dung cốt lõi, chuẩn mực, tương đối ổn định theo thời gian bắt buộc phải có chương trình đào tạo tất trường đại học cao đẳng Do đặc thù nhà trường phép đào tạo nhiều ngành, nhiều hệ mơn học khung phân loại theo dạng: Cơ chung cho nhiều hệ đào tạo, Đại cương - chung cho nhiều ngành, Cơ sở ngành chung cho nhiều chuyên ngành Chun ngành Chương trình đào tạo CHI TIẾT chương trình đào tạo khung phân theo học phần chi tiết phân bổ cho học kỳ sinh viên theo khoa ngành Do học phần kế thừa từ môn học chương trình khung nên học phần phân loại theo Cơ - Đại cương - Cơ sở ngành Chuyên ngành môn học chương trình khung qui định 1.2.2 Quản lý chương trình đào tạo Quản lý chương trình đào tạo trình liên tục nhằm hồn thiện khơng ngừng chương trình đào tạo Theo quan điểm này, chương trình đào tạo thực thể thiết kế lần dùng cho mãi, mà phát triển, bổ sung, hồn thiện tùy theo thay đổi trình độ phát triển kinh tế - xã hội, thành tựu khoa học kỹ thuật công nghệ, yêu cầu thị trường sử dụng lao động Nói cách khác, mục tiêu giáo dục quốc dân thay đổi để đáp ứng nhu cầu xã hội, chương trình đào tạo phải thay đổi theo, mà trình diễn liên tục nên chương trình phải khơng ngừng phát triển hoàn thiện Nhu cầu xã hội thay đổi theo phát triển chương trình đào tạo phải liên tục cập nhật Những lý cần quản lý chương trình đào tạo đại học, cao đẳng Thứ nhất: Để cải thiện nội dung giáo dục nghề nghiệp thông qua việc sửa đổi bổ sung nội dung phù hợp Thứ 2: Làm cho giáo dục nghề nghiệp phù hợp với hoàn cảnh nhu cầu đất nước đảm bảo xu hội nhập vùng giới Thứ 3: Lấp khiếm khuyết tồn chương trình giáo dục nghề nghiệp Thứ 4: Đáp ứng nhu cầu xã hội Thứ 5: Đáp ứng với chứng nghiên cứu từ việc đánh giá hiệu hiệu giáo dục nghề nghiệp 1.2.2.1 Những mơ hình quản lý chương trình đào tạo Tuỳ theo cách tiếp cận thiết kế chương trình mà có quan niệm quản lý chương trình đào tạo, xong hoạt động đánh giá phải sở mục tiêu chương trình đào tạo đồng thời phải trả lời câu hỏi: Chương trình giáo dục có đạt mục tiêu xác định hay không? (về kiến thức, kỹ năng, thái độ) Làm để cải tiến chương trình đào tạo? Từ mơ hình tham khảo ta xem phát triển CTĐT q trình hồ quyện vào trình đào tạo, bao gồm bước: Bước 1: Phân tích tình hình Bước 2: Xác định mục đích chung mục tiêu Bước 3: Thiết kế Bước 4: Thực thi Bước 5: Đánh giá Quá trình hiểu trình liên tục khép kín, bước không xếp thẳng hàng mà phải xếp theo vòng tròn 1.2.2.2 Quản lý chương trình đào tạo Đại học điều kiện Việt Nam *Chương trình đào tạo đại học trước thời kỳ đổi Trước năm 1975: CTĐT trường đại học Việt Nam Pháp thiết kế, giảng vỉên đại học phần lớn người Pháp Từ năm 1954 đến 1975: Hệ thống GDĐH Miền Bắc bắt đầu phát triển Từ năm 1975 đến 1986: Hệ thống GDĐH Việt Nam phát triển thống nước theo mơ hình Liên Xơ Thời kỳ CTĐT bậc đại học không coi trọng giáo dục đại cương, ý giáo dục ý thức hệ cộng sản chủ nghĩa đào tạo nghề nghiệp theo diện hẹp, cung cấp nguồn nhân lực cho kinh tế quốc doanh biên chế nhà nước theo kế hoạch, chương trình đào tạo theo niên chế đến năm theo hướng chuyên sâu, đào tạo tiến sĩ phân làm hai bậc (phó tiến sĩ tiến sĩ) Từ năm 1987 đến nay: đổi GDĐH, CTĐT bậc đại học chia làm hai phần, phần GDĐC ý phần GDCN thiết kế theo diện rộng, phát triển lên bậc cao học chương trình đào tạo cung cấp giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu liên ngành lại bậc tiến sĩ * Chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp thời kỳ đổi + Trình độ cao đẳng thiết kế thời gian đào tạo thường năm, nhấn mạnh kiến thức kỹ hoạt động nghề nghiệp kiến thức tiềm trình độ đại học, hai phần kiến thức GDĐC GDCN thấp trình độ đại học - CTĐT trình độ cao đẳng có cấu trúc khác chia thành loại hình chính: + Cao đẳng thực hành (như Cao đẳng kỹ thuật, Cao đẳng Nông nghiệp, Cao đẳng Nghệ thuật, Cao đẳng Y tế…): cung cấp cho người học kiến thức kỹ nghề nghiệp chủ yếu, kiến thức giáo dục đại cương giới hạn mức vừa đủ để người học tiếp thu kiến thức nghề nghiệp, kiến thức GDCN bố trí dạng học phần thực hành (chiếm 50% nhiều hơn) + Cao đẳng (như Cao đẳng Sư phạm số Cao đẳng nghhiệp vụ…): CTĐT có cấu trúc ngành tương ứng với trình độ đại học, mơn học chứa trọn vẹn phần khối kiến thức GD ĐC GDCN CTĐT đại học tương ứng (thông thường chiếm 72 đến 75% khối lượng kiến thức đại học), thiết kế CTĐT cần lưu ý để người học học tiếp để hồn thiện trình độ đại học 1.3 Quản lý chương trình đào tạo 1.3.1 Nội dung quản lý chương trình đào tạo 1.3.1.1.Xác định nhu cầu đào tạo 1.3.1.2.Tổ chức quản lý chương trình 1.3.1.3 Tổ chức thẩm định chương trình 1.3.1.4 Tổ chức thực thi chương trình 1.3.1.5 Định kỳ tổng hợp đánh giá, cải tiến chương trình đào tạo 1.3.2 Một số mơ hình quản lý chương trình đào tạo CHƯƠNG THỰC TRẠNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH VÀ QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY - HỆ CAO ĐẲNG – TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG BIÊN 2.1 Đặc điểm tình hình trường Cao đẳng nghề Long Biên 2.1.1 Chiến lược phát triển giáo dục đào tạo nhà trường 2.1.2.Công tác quản lý máy hoạt động nhà trường 2.1.3 Qui mơ hình thức đào tạo nhà trường 2.1.3.1.Các ngành/chuyên ngành đào tạo 2.1.3.2.Các loại hình đào tạo nhà trường 2.1.3.3 Số lượng học sinh – sinh viên tồn trường 2.1.4 Mơ hình quản lý chương trình đào tạo nhà trường 2.1.5 Quản lý việc đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nhà trường 2.2 Thực trạng quản lý chương trình đào tạo ngành Cơng nghệ May - Trường Cao đẳng nghề Long Biên 2.2.1 Qui mơ hình thức đào tạo ngành Công nghệ May 2.2.2 Thực trạng quản lý chương trình đào tạo 2.3 Thực trạng quản lý chương trình đào tạo - ngành Cơng nghệ May Trường Cao đẳng nghề Long Biên 2.3.1 Hiện trạng 2.3.2 Những vấn đề rút từ trạng CHƯƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY- TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG BIÊN VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN 3.1 Nguyên tắc xây dựng phương pháp quản lý chương trình đào tạo 3.1.1.Quản lý chương trình đào tạo phải phù hợp với điều kiện nhà trường, đất nước 3.1.2 Quản lý chương trình đào tạo phải phù hợp với nhu cầu ngành Cơng nghệ May 3.1.3 Quản lý chương trình đào tạo phải đảm bảo tính khoa học, đại, hiệu khả thi 3.2 Một số biện pháp quản lý chương trình đào tạo 3.2.1 Thành lập tiểu ban quản lý chương trình Khoa Cơng nghệ May& Thiết kế Thời trang 3.2.2 Hoàn thiện hệ thống văn 3.2.3 Xây dựng đội ngũ chuyên gia chương trình đào tạo (tập huấn kỹ xây dựng quản lý chương trình) 3.2.4 Tăng cường đánh giá thực thi đánh giá chất lượng chương trình 3.2.5.Thiết lập mối liên hệ với sở tiếp nhận sinh viên thực tập sử dụng lao động, cựu sinh viên; chuyên gia nước quốc tế để thu thập xử lý thơng tin đóng góp cho chương trình đào tạo 3.3 Lộ trình thực quản lý chương trình đào tạo 3.4 Khảo sát tính khả thi biện pháp đề xuất 3.4.1 Mô tả cách thức khảo sát 3.4.2 Kết khảo sát KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Quốc Bảo Tài liệu môn học, “Quản lý nhà trường” Bài giảng cho hệ Cao học Chuyên ngành Quản lý giáo dục, Khoa Sư phạm, ĐHQG Hà Nội Đặng Quốc Bảo (1997), Một số khái niệm Quản lý giáo dục, Trường cán quản lý GD & ĐT, Hà Nội Đặng Quốc Bảo, Nguyễn Đắc Hưng, Hoạt động quản lý vận dụng vào quản lý Nhà trường phổ thơng Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội Vũ Cao Đàm (2010, 2011), Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam Nguyễn Đức Chính (2006), Thiết kế đánh giá chương trình giáo dục Bài giảng cho hệ Cao học chuyên ngành Quản lý giáo dục, Khoa Sư phạm, ĐHQG Hà Nội Nguyễn Đức Chính (2008) Thiết kế đánh giá chương trình giáo dục Nhà xuất Đại học quốc gia Hà Nội Nguyễn Quốc Chí - Nguyễn Thị Mỹ Lộc (1996), Bài giảng lý luận đại cương quản lý Nguyễn Hữu Châu (2005) Những vấn đề chương trình trình dạy học Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội Trần Khánh Đức (2009), Giáo dục phát triển nguồn nhân lực kỷ 21 nhà xuất giáo dục Việt Nam 10 Quyết định Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt chiến lược phát triển số chế, sách hỗ trợ thực Chiến lược phát triển ngành Dệt May Việt Nam đến năm 2010 (Số: 55/2001/QĐ-TTg; Ngày 23 tháng năm 2001 KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU TT Thời gian 01/12/2017 – 30/12/2017 10 11 03/01/2018 – 20/01/2018 21/01/2018 – 30/01/2018 01/2/2018 – 28/02/2018 01/03/2018 – 30/3/2018 01/5/2018 – 30/5/2018 01/6/2018 – 30/6/2018 01/7/2018 – 30/7/2018 01/8/2018 – 30/8/2018 01/9/2018 – 30/9/2018 01/10/2018 – 30/10/2018 Nội dung thực Xây dựng đề cương nghiên cứu, bải vệ đề cương Tìm hiểu nghiên cứu tài liệu chương trình đào tạo quản lý chương trình đào tạo Tìm đọc luận văn, báo khoa học có liên quan đến vấn đề nghiên cứu Xây dựng sở lý luận đề tài nghiên cứu Xây dựng bảng hỏi, phiếu điều tra Tiến hành khảo sát, láy ý kiến Tổng hợp, xử lý bảng hỏi, phiếu điều tra Tổng hợp vấn đề thực trạng xây dựng chương Đề xuất giải pháp chương hồn thiện Hồn thiện đề tài trình Hội đồng xin bảo vệ Bảo vệ đề tài chỉnh sửa, hoàn thiện thủ tục theo quy định Dự kiến kết Đề cương phê duyệt Nắm bắt, hiểu rõ khái niệm, nội dung chương trình đào tạo quản lý chương trình đào tạo Tìm đọc tối thiểu luận văn, báo khoa học có liên quan đến vấn đề nghiên cứu Hồn thiện chương Bảng hỏi GVHG góp ý duyệt Thu thập phiếu khảo sát Hoàn thiện bảng biểu để rình bày đề tài Hồn thiện chương ý kiến góp ý GVHD Hồn thiện chương ý kiến góp ý GVHD Đề tài thông qua Đề tài bảo vệ thành công ... Quản lý giáo dục, Khoa Sư phạm, ĐHQG Hà Nội Nguyễn Đức Chính (2008) Thiết kế đánh giá chương trình giáo dục Nhà xuất Đại học quốc gia Hà Nội Nguyễn Quốc Chí - Nguyễn Thị Mỹ Lộc (1996), Bài giảng... rời thực tế Chính cần phải tiếp tục nghiên cứu vấn đề thiết kế chương trình quản lý chương trình Trong đề tài tác giả mong muốn giải vấn đề tồn mà Khoa Cơng nghệ May & Thiết kế Thời trang – Trường... đun, mơn học; Chương trình đào tạo phải mềm dẻo để người học dễ dàng đáp ứng nhu cầu biến động thị trường nhân lực Xong chương trình giáo dục nghề nghiệp số ngành đào tạo trường Cao đẳng Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: TL NCKH TRONG GIAO DUC: Đề bài: Xây dựng một đề cương nghiên cứu đối với một vấn đề cụ thể mà anh chị quan tâm, TL NCKH TRONG GIAO DUC: Đề bài: Xây dựng một đề cương nghiên cứu đối với một vấn đề cụ thể mà anh chị quan tâm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay