Tiểu luận môn lý luận quản lý giáo dục: Tổng thuật lý luận và liên hệ thực tiễn về chủ đề: Phát triển năng lực quản lý của CBQL trường học.

20 1 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/11/2018, 15:45

HỌC PHẦNLÝ LUẬN QUẢN LÝ GIÁO DỤC Đề bài: Tổng thuật lý luận và liên hệ thực tiễn về chủ đề: Phát triển năng lực quản lý của CBQL trường học. Bài làm I. Đặt vấn đề Cuộc cách mạngcông nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) đang đặt tất cả các lĩnh vực trong xã hội trước nhiều thách thức lớn, trong đó có giáo dục và đào tạo. Để thích ứng với bối cảnh của cuộc CMCN 4.0, giáo dục và đào tạo cần đổi mới căn bản và toàn diện, một trong những vấn đề then chốtđó là nâng cao chất lượng cán bộ quản lý giáo dục. Muốn đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo, đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục ngoài những phẩm chất, năng lực cần thiết thì cần có những phẩm chất mới, năng lực mới theo chuẩn năng lực nghề nghiệp. Để có được những phẩm chất, năng lực mới đó, người cán bộ quản lý giáo dục phải thay đổi tư duy, tự học tập, tự bồi dưỡng và được bồi dưỡng thông qua những chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục tại các cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ bồi dưỡng theo phân cấp quản lý.Theo đó, để nâng cao chất lượng cán bộ quản lý giáo dụctrước bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 thì công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục cần được đổi mới. Với chủ đề này, em xin tập trung nghiên cứu, tìm hiểu vấn đề đổi mới công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý trường học nhằm phát triển năng lực cán bộ quản lý trường học trước yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo và cuộc cách mạng 4.0 hiện nay. BÀI KIỂM TRA GIỮA KỲ HỌC PHẦN LÝ LUẬN QUẢN LÝ GIÁO DỤC Đề bài: Tổng thuật lý luận liên hệ thực tiễn chủ đề: Phát triển lực quản lý CBQL trường học Bài làm I Đặt vấn đề Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) đặt tất lĩnh vực xã hội trước nhiều thách thức lớn, có giáo dục đào tạo Để thích ứng với bối cảnh CMCN 4.0, giáo dục đào tạo cần đổi toàn diện, vấn đề then chốt nâng cao chất lượng cán quản lý giáo dục Muốn đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục đào tạo, đội ngũ cán quản lý giáo dục phẩm chất, lực cần thiết cần có phẩm chất mới, lực theo chuẩn lực nghề nghiệp Để có phẩm chất, lực đó, người cán quản lý giáo dục phải thay đổi tư duy, tự học tập, tự bồi dưỡng bồi dưỡng thơng qua chương trình bồi dưỡng cán quản lý giáo dục sở giáo dục giao nhiệm vụ bồi dưỡng theo phân cấp quản lý Theo đó, để nâng cao chất lượng cán quản lý giáo dục trước bối cảnh cách mạng cơng nghiệp 4.0 cơng tác bồi dưỡng cán quản lý giáo dục cần đổi Với chủ đề này, em xin tập trung nghiên cứu, tìm hiểu vấn đề đổi công tác bồi dưỡng cán quản lý trường học nhằm phát triển lực cán quản lý trường học trước yêu cầu đổi giáo dục đào tạo cách mạng 4.0 II Tổng thuật lí luận phát triển lực quản lý cán quản lý trường học Khái niệm Quản lý trình tác động có chủ định, hướng đích chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý nhằm tạo hoạt động hướng tới đạt mục đích chung tổ chức tác động môi trường [9] Quản lý giáo dục cấp độ hệ thống, hiểu tác động có hệ thống, có ý thức, hợp quy luật chủ thể quản lý cấp khác đến tất mắt xích hệ thống giáo dục nhằm đảm bảo cho hệ thống giáo dục vận hành bình thường liên tục phát triển, mở rộng số lượng chất lượng Quản lý giáo dục cấp độ quản lý trường học, hệ thống tác động có mục đích, có kế hoạch, hợp quy luật chủ thể quản lý nhà trường làm cho nhà trường vận hành theo đường lối, quan điểm giáo dục Đảng, thực tính chất nhà trường, mà tiêu điểm hội tụ trình dạy học – giáo dục, đưa nhà trường tới mục tiêu dự kiến, tiến lên trạng thái chất, góp phần thực mục tiêu chung giáo dục: nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước [3] Quản lý nhà trường (một sở giáo dục) hiểu tác động tự giác (có ý thức, có mục đích, có kế hoạch, có hệ thống hợp quy luật chủ thể quản lý nhà trường (hiệu trưởng) đến khách thể quản lý nhà trường (giáo viên, nhân viên người học…) nhằm đưa hoạt động giáo dục dạy học nhà trường đạt mục tiêu giáo dục [2] Cán quản lý giáo dục tập hợp người làm công tác quản lý quan quản lý giáo dục cấp sở giáo dục đào tạo hệ thống giáo dục quốc dân Đội ngũ cán quản lý giáo dục có vai trò quan trọng thành bại nghiệp giáo dục, người định chất lượng sở giáo dục mà họ quản lý Cán quản lý nhà trường hiểu người làm công tác quản lý nhà trường, người thực điều hành hoạt động giáo dục diễn trường, chủ thể quản lý bên nhà trường quan có thẩm quyền bổ nhiệm, công nhận Năng lực khả làm chủ hệ thống kiến thức, kĩ năng, thái độ vận hành chúng cách hợp lý, giúp người giải có hiệu hay số lĩnh vực hoạt động thực tiễn định Năng lực quản lý người quản lý khả làm chủ hệ thống kiến thức, kĩ năng, thái độ hoạt động quản lý vận hành chúng cách hợp lý, nhằm giải có hiệu chức năng, nhiệm vụ người quản lý [6] Năng lực quản lý giáo dục tổng hợp thuộc tính người cán đáp ứng yêu cầu việc lãnh đạo, điều hành hoạt động sở giáo dục đảm bảo cho hoạt động đạt kết mong muốn Bồi dưỡng theo Từ điển Việt Nam năm 1994: bồi dưỡng làm cho tăng thêm lực phẩm chất "Bồi dưỡng cán bộ, bồi dưỡng đạo đức, bồi dưỡng giáo viên, " " Bồi dưỡng làm cho tốt hơn, giỏi hơn" Theo Từ điển giáo dục học (NXB Từ điển Bách khoa Hà Nội (2001)), bồi dưỡng: Nghĩa rộng: trình giáo dục, đào tạo nhằm hình thành nhân cách phẩm chất riêng biệt nhân cách theo định hướng mục đích chọn Thí dụ : bồi dưỡng cán bộ, bồi dưỡng chí khí chiến đấu, bồi dưỡng đức tính cần, kiệm, liêm, chính, v.v… Nghĩa hẹp: trang bị thêm kiến thức, kỹ nhằm mục đích nâng cao hồn thiện lực hoạt động lĩnh vực cụ thể Thí dụ : bồi dưỡng kiến thức, bồi dưỡng lý luận, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, v.v… Như vậy, mục đích bồi dưỡng nhằm nâng cao lực, phẩm chất lực chun mơn để người lao động có hội củng cố, mở rộng nâng cao hệ thống tri thức, kỹ năng, kỹ xảo chuyên môn - nghiệp vụ có, từ nâng cao chất lượng, hiệu công việc làm Trong hoạt động bồi dưỡng yếu tố định đến chất lượng hoạt động vai trò chủ thể người bồi dưỡng thông qua đường tự học, tự đào tạo, tự bồi dưỡng nhằm phát huy nội lực cá nhân Một số yêu cầu đổi quản lý nhà trường giai đoạn 2.1 Phải nhận thức xu hướng chung đổi quản lý giáo dục tồn cầu Q trình giáo dục phải hướng tới người học Quá trình giáo dục phải hướng tới người học thể yêu cầu: - Tính cá thể người học đề cao - Coi trọng mối quan hệ lợi ích người học với mục tiêu phát triển xã hội mục tiêu phát triển cộng đồng, xã hội - Nội dung giáo dục phải sáng tạo theo nhu cầu người học - Phương pháp giáo dục cộng tác, hợp tác người dạy người học, công nghệ hóa sử dụng tối đa tác dụng cơng nghệ thơng tin - Hình thức tổ chức giáo dục đa dạng, linh hoạt, phù hợp với kỷ nguyên thông tin kinh tế tri thức nhằm tạo khả tối ưu cho người học lựa chọn hình thức học tập xã hội học tập - Đánh giá kết học tập trường học phải đổi để thực có phán xác kiến thức, kỹ thái độ người học Hoạt động giáo dục tập trung vào thực trụ cột giáo dục triết lí học suốt đời a Học để biết Giáo dục nhà trường phải để người học tiếp cận thay đổi nhanh chóng tiến khơng ngừng KH&CN biến đổi hình thức hoạt động KT-XH Biết nguyên vấn đề, biết vận dụng tri thức vào việc tạo việc làm làm việc, biết cách ứng xử sống để chung sống xã hội (nói chung môi trường xã hội) luôn biến động b Học để làm Giáo dục nhà trường phải để việc người học học nghề lực giúp họ xử lí nhiều tình cụ thể mà thường thấy trước được; đồng thời giúp cho người học thích ứng với biến đổi thời đại Vấn đề phương pháp dạy học ý chưa mức thực mà dạy học đôi với hoạt động tập thể, lao động gắn với sống thực tiễn Như vậy, hoạt động dạy học trường phải tiến hành giáo dục đủ rộng (học nhiều mơn học với nhiều hình thức) nhằm tạo cho người học khả làm việc có kỹ kĩ xảo với nghề chọn lọc; biết thêm phương pháp tư để biết thích ứng với thay đổi nghề tương lai c Học để chung sống (học để sống với người khác) Giáo dục nhà trường phải để người (công dân giới) hiểu biết về: kế mưu sinh, lịch sử - văn hóa, truyền thống giá trị tinh thần người khác, cộng đồng khác dân tộc khác Từ người học biết riêng chung, biết bảo vệ riêng, biết tơn trọng xây dựng chung tồn nhân loại; đồng thời biết, hòa nhập vào chung (giá trị chung nhân loại) để phát triển bền vững d Học để làm người Giáo dục nhà trường người kỷ XXI có lực tự chủ xét đốn cao nhằm gắn bó cá nhân với nỗ lực đạt chung Làm không để tài (như lực tiềm ẩn người) không khai thác Cụ thể trí nhớ, lập luận, trí tưởng tượng, khả thể lực, thẩm mĩ, thái độ giao tiếp với người khác, uy tín người phát huy Hiện “xã hội thông tin” phát triển làm cho hội tiếp cận liệu kiện gia tăng, nên dạy học cần giúp cho người sử dụng thông tin; biết thu thập, chọn lọc, xếp, quản lý sử dụng Có người thời đại ngày “làm người” cách ý nghĩa e Học suốt đời Triết lí học suốt đời xem chìa khóa mở cửa cho người tiếp tục đến cập nhật thành tựu khoa học, công nghệ; nét phát triển văn hóa Nó vượt phân biệt truyền thống giáo dục ban đầu giáo dục liên tục Nó tạo xã hội học tập, tất người có hội học tập phát huy tiềm người; đồng thời mở khả học tập cho người Như giáo dục nhà trường thời phải mục tiêu kép: + Trang bị kiến thức, kỹ thái độ cho người học để sau thời gian học ban đầu tiếp tục học lên cao để có nghề chuyên sâu + Trang bị lực cần thiết thời gian học ban đầu để người học hòa nhập vào thị trường lao động; chờ hội tiếp tục học lên thực học tập suốt đời Đổi quản lý nhà trường theo hướng lấy nhà trường làm sở Với quan điểm “Giáo dục cho tất - Tất cho giáo dục (Education for All – All for Education)”, quốc gia phát triển giới luôn thực cải cách giáo dục mà KT-XH có chuyển đổi Thực tiễn cải cách giáo dục (trong có đổi quản lý giáo dục đổi quản lý nhà trường) số quốc gia phát triển cho thấy giáo dục họ thực chất đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH Đó việc thực đổi tư duy, phương thức chế quản lý giáo dục quản lý nhà trường Cụ thể: - Đổi tư quản lý giáo dục: chuyển từ tư tưởng mệnh lệnh hành sang quản lý chủ yếu pháp luật - Đổi phương thức quản lý giáo dục: chuyển từ chiều, từ xuống sang tương tác, lấy đơn vị sở giáo dục (nhà trường) làm trung tâm - Đổi chế quản lý giáo dục: chuyển từ tập trung, quan liêu bao cấp sang phân cấp, dân chủ, tự chủ tự chịu trách nhiệm - Chuyển từ mơ hình quản lý cũ sang mơ hình quản lý mới: Mơ hình quản lý quản lý giáo dục mơ hình trọng đến lãnh đạo để thay đổi; sở giáo dục định lấy tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu giá trị cần đạt tới sở xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường; tập trung vào rèn luyện kĩ học tập, kĩ làm việc, kĩ sống kĩ xã hội khác cho người học; sở giáo dục (nhà trường) tự chịu trách nhiệm xã hội tổ chức nhân lực, giáo dục dạy học, tài tài sản sở đào tạo theo nhu cầu xã hội Như vậy, chất đổi quản lý nhà trường chỗ quản lý lấy nhà trường làm sở (School – Based Management) Đây xu tất yếu đổi nhà trường xu xuất thách thức chủ yếu sau: - Quản lý lấy nhà trường làm sở đòi hỏi CBQL nhà trường phải có lực định phù hợp với quyền tự chủ nhân tài chính; đòi hỏi đội ngũ nhà giáo phải có lực làm việc tập thể, giải vấn đề, hoạch định kế hoạch phát triển; đòi hỏi tập thể giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường phải có lực đóng góp tham gia công tác quản lý - Quản lý lấy nhà trường làm sở đòi hỏi thành viên nhà trường dành thêm thời gian hàng ngày cho công việc nhà trường Điều thách thức không nhỏ, giáo viên họ phải chịu gánh nặng thời gian yêu cầu đổi nội dung, chương trình phương pháp - Quản lý nhà trường làm sở đòi hỏi chế phối hợp mới, quản lí giáo dục cấp cần giảm bớt tính đạo chiều để tăng cường tính khuyến khích, hỗ trợ, động viên, tạo điều kiện cho nhà trường phát huy vai trò chủ động quản lý, điều hành hoạt động 2.2 Phải nhận thức rõ vai trò lãnh đạo quản lí người Hiệu trưởng Lãnh đạo quản lý yếu tố tiền đề để đảm bảo cho phát triển bền vững tổ chức nói chung trường học nói riêng Ngồi vai trò quản lý, Hiệu trưởng có vai trò lãnh đạo nhà trường hai vai trò có mối quan hệ biên chứng với quản lý hoạt động nhà trường Hiệu trưởng nhà trường cán quản lý cán lãnh đạo nhà trường - Cán người có vai trò cốt lõi, có tài làm việc quan, tổ chức xã hội để phục vụ cho nghiệp chung nhân dân - Cán lãnh đạo cán có trọng trách định hướng, thu hút, thuyết phục dẫn dắt người khác theo triết lí, tư tưởng chủ nghĩa Đối với trường học, việc định hướng hoạt động thực chất hoạch định phát triển nhà trường kế hoạch chiến lược; vạch tầm nhìn, sứ mạng, giá trị mục tiêu giải pháp phát triển nhà trường Việc đồng nghĩa với việc đưa triết lí, tư tưởng chủ nghĩa mà thành viên nhà trường cần noi theo Hoạch định phát triển nhà trường trách nhiệm chung thành viên nhà trường, hiệu trưởng lại hạt nhân, hiệu trưởng cán lãnh đạo nhà trường - Cán quản lý cán có trách nhiệm coi sóc, can thiệp tu chỉnh hoạt động để khơng vượt q khn khổ tốt lên, sở nhờ vào luận luận chứng Việc coi sóc, can thiệp tu chỉnh hoạt động trường học hiệu trưởng thực chất thực chức quản lí (kế hoạch, tổ chức, đạo, kiểm tra) hoạt động chủ yếu nhà trường đào tạo, nghiên cứu khoa học nhằm hình thành phát triển nhân cách người học Nhìn chung CBQL cán mà hoạt động nghề nghiệp họ hoàn toàn hay chủ yếu gắn với việc thực chức quản lí; “Hiệu trưởng người chịu trách nhiệm quản lí hoạt động nhà trường” [7], người Hiệu trưởng đương nhiên CBQL nhà trường Các vai trò lãnh đạo quản lý hiệu trưởng - Các vai trò lãnh đạo hiệu trưởng có ý nghĩa định hướng cho nhà trường luôn thay đổi để phát triển bền vững Các vai trò gồm: + L1: Hoạch định phát triển nhà trường (vạch tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu, giá trị giải pháp chiến lược phát triển); + L2: Đề xướng thay đổi nhà trường nhà trường (chỉ lĩnh vực cần thay đổi để phát triển nhà trường) + L3: Thu hút phát triển nguồn lực nhà trường (thu hút phát triển nhân lực, huy động tài sở vật chất cho hoạt động); + L4: Thúc đẩy phát triển nhà trường (đánh giá, động viên, phát huy thành tích) + L5: Duy trì phát triển bền vững cho nhà trường (uốn nắn củng cố thay đổi nhà trường) - Vai trò quản lý hiệu trưởng có ý nghĩa làm cho nhà trường luôn vận hành ổn định để đạt tới mục tiêu Vai trò thể việc thực chức quản lý sở tuân theo định nhà trường Các vai trò gồm: + Q1: Đại diện cho quyền xây dựng thực thi pháp luật, sách, điều lệ, quy chế quy định hoạt động giáo dục hoạt động QLGD + Q2: Hạt nhân xếp máy tổ chức, phát triển đội ngũ, điều hành nhân lực, hỗ trợ sư phạm hỗ trợ quản lí cho thành viên nhà trường + Q3: Chủ huy động quản lí việc sử dụng có hiệu nguồn lực vật chất nhà trường + Q4: Tác nhân phối hợp lực lượng tổ chức nhằm phát huy mạnh hạn chế bất thuận môi trường giáo dục nhà trường + Q5: Chủ thể việc thiết lập vận hành EMIS nhà trường Vai trò lãnh đạo quản lý hiệu trưởng có quan hệ biện chứng với nhau, hiệu trưởng cần thể kết hợp vai trò cách chặt chẽ, đồng tất lĩnh vực hoạt động nhà trường Vai trò cán quản lý giáo dục trước yêu cầu đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo Trong bối cảnh giới ngày nay, tác động trình tồn cầu hóa, bước chuyển sang kinh tế tri thức, phát triển vũ bão công nghệ thông tin truyền thông, đặc biệt cách mạng công nghiệp 4.0 tạo cho giáo dục có thêm vai trò mới: giáo dục vừa động lực cho việc vận hành nên kinh tế tri thức, vừa hạ tầng xã hội cho việc hình thành xã hội tri thức – giáo dục đặt sở thích ứng với điều kiện, khả nhu cầu phát triển xã hội mới; tạo tranh đa dạng hệ thống giáo dục giới có thống xu vận động phát triển, là: phổ cập hóa giáo dục, quốc tế hóa giáo dục ; đồng thời tạo sức ép cho hệ thống giáo dục phải có thay đổi đào tạo – bồi dưỡng cung cấp cho xã hội người có khả năng: làm việc theo nhóm, làm cơng dân, làm lãnh đạo, động sáng tạo phù hợp với nhu cầu xã hội đại Cán quản lý giáo dục có vai trò người điều hành hệ thống lớn phức tạp, đồng thời thực thi sách giáo dục đa dạng mềm dẻo để giải cách chủ động sáng tạo vấn đề nảy sinh như: phân cấp quản lý, trách nhiệm xã hội, huy động nguồn lực, dân chủ hóa giáo dục, tin học hóa quản lý Cán quản lý giáo dục đóng vai trò định việc đảm bảo thực thành cơng sách giáo dục nâng cao hiệu hoạt động giáo dục Vai trò cán quản lý giáo dục thay đổi cách bản: - Nếu mục tiêu trước cán quản lý giáo dục trước hướng tới ổn định trật tự cán quản lý giáo dục ngày hướng tới đổi phát triển - Cán quản lý giáo dục trước quản lý mệnh lệnh; cán quản lý giáo dục ngày phải đóng vai trò nhà trị để tạo đồng thuận đội ngũ tổ chức - Cán quản lý giáo dục trước khơng biết đến sức ép tài chính, Cán quản lý giáo ngày có vai trò doanh nhân… - Cán quản lý giáo dục quan giáo dục trước thường huy, mệnh lệnh kiểm sốt ngày cần hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ, tạo điều kiện - Cán quản lý giáo cấp trường trước đây: thực mệnh lệnh cấp trên lĩnh vực: chun mơn, tổ chức, nhân sự, tài ngày nay: định, tổ chức thực hiện, minh bạch hóa hoạt động chun mơn, tổ chức, nhân kĩ chủ yếu họ giải vấn đề Tất thay đổi đòi hỏi cán quản lý giáo phải chuẩn bị chu đáo thường xuyên chuyên môn – nghiệp vụ quản lí chủ yếu thơng qua đào tạo – bồi dưỡng CBQLGD phải trang bị kiến thức lí luận quản lý đại, nghiệp vụ quản lý thiết thực mang tính chun nghiệp, đặc biệt cần có kĩ quản lý kỷ XXI: kĩ giao tiếp liên nhân cách; định hướng đạo đức trí tuệ; kĩ quản lý thay đổi; khả khơi dậy nuôi dưỡng động lực; có tầm nhìn chiến lược, kĩ phân tích giải vấn đề; kĩ xây dựng tư toàn cầu; dám nghĩ, dám làm; nhạy bén với xu thị trường; sử dựng công nghệ thông tin, có lực hoạt động thực tiễn, lực đối ngoại để trở thành nhà quản lý đủ lĩnh biến chủ trương, sách thành thực, trở thành nhà quản lý thạo việc, việc thực chức trách cách chuyên nghiệp, hoạt động theo nguyên tắc minh bạch hiệu Một số yêu cầu lực cán quản lý trường học bối cảnh Để đáp ứng yêu cầu đòi hỏi giáo dục đại bối cảnh nay, người cán quản lý trường học có nhiệm vụ: định hướng, dẫn dắt phát triển, đặc biệt quan tâm tới việc phát triển đội ngũ giáo viên sáng tạo; điều hành, phối kết hợp thúc đẩy, lôi nguồn lực nhà trường hoạt động hiệu quả; kết nối nhà trường với xã hội, với cộng đồng Để thực tốt nhiệm vụ ấy, người CBQL nhà trường, đặc biệt người đứng đầu/hiệu trưởng nhà trường cần phát triển cho hệ thống lực tương ứng Đó nhóm lực: Năng lực chun mơn, sư phạm; lực quản lý, điều hành; lực lãnh đạo nhà trường Với đặc điểm bối cảnh cách mạng 4.0, người CBQL trường học, hiệu trưởng cần đặc biệt lưu tâm tự bồi dưỡng số lực thành phần sau: - Phải có tầm nhìn xây dựng chiến lược, sách giáo dục: Người CBQL cần phải trang bị kiến thức, kỹ thái độ để xác định vị trí, vai trò, tầm nhìn, sứ mệnh giáo dục sở giáo dục, từ xây dựng chiến lược, sách phát triển nhà trường/cơ sở giáo dục - Phải có lực quản lý nguồn nhân lực giáo dục: CBQL cần phải thay đổi tư vai trò nội dung sách phát triển quản lý nguồn nhân lực giáo dục sở giáo dục.Vấn đề đặt cho CBQL biết vận dụng lí luận, sở pháp lí để triển khai nội dung quản lý nguồn nhân lực sở từ tuyển dụng, bố trí cơng việc, phân cơng nhiệm vụ, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, sách đãi ngộ - Năng lực chuyên môn thể ở: Khả phân tích giải vấn đề tình huống, phát thách thức, hội, nguy cơ, đề xuất giải pháp tận dụng hội tập trung nguồn lực để giải vấn đề xung yếu, đột phá hệ thống tổ chức; khả xác định phương hướng phát triển hệ thống tổ chức Phải có lực đổi tư duy; lực thích ứng hòa nhập hội nhập; lực hợp tác; lực kiểm tra đánh giá; nắm vững luật giáo dục hiểu biết pháp luật có liên quan; có kỹ phân tích tổng hợp; có lòng nhân ái, tính trung thực khiêm tốn, có tác phong cơng nghiệp; có tính đốn; biết ứng dụng ngoại ngữ, tin học giúp cho việc quản lý - Năng lực thích ứng với thay đổi: Năng lực thích ứng với thay đổi khả phản ứng điều chỉnh để thích nghi với thay đổi môi trường xã hội, môi trường giáo dục, môi trường kinh tế, văn hóa mà họ tồn Đó lực hành động thay đổi, điều chỉnh chiến lược tư hành động đáp ứng thay đổi hồn cảnh dựa kiến thức có liên quan Năng lực thích ứng người CBQL nhà trường bao gồm lực tạo thức tỉnh nhà trường (tạo tâm lý sẵn sàng thay đổi), lực thực thay đổi, lực xây dựng văn hóa chấp nhận thay đổi nhà trường [8] - Năng lực sáng tạo: Sáng tạo chất hoạt động tạo khác biệt sản phẩm đươc tạo độc đáo có giá trị Năng lực sáng tạo thuộc tính nhân cách, khả hành động tạo kết mới, vượt trội, giá trị Thành phần lực sáng tạo gồm: (1) trí tưởng tượng, (2) khả thích nghi ứng biến, (3) tò mò, linh hoạt nhìn nhận viêc cách đa dạng Năng lực sáng tạo lực cần thiết giúp CBQL đối mặt giải tình nảy sinh để làm tốt nhiệm vụ chức Với chức quản lý trường học sáng tạo, người CBQL, đặc biệt hiệu trưởng phải có lực 10 sáng tạo để nhận thức sáng tạo đối tượng sáng tạo, tạo ý tưởng sáng tạo hoạt động quản lý, định sáng tạo điều hành định hướng phát triển nhà trường - Năng lực định hướng, điều chỉnh phối hợp nguồn lực sáng tạo nhà trường: Năng lực định hướng đòi hỏi CBQL có tầm nhìn, hoạch định chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn; xây dựng kỳ vọng niềm tin cho giáo viên, cho người học; tạo dựng đồng lòng, trí, cam kết tự nguyện lực lượng giáo dục trường phấn đấu mục tiêu chung Năng lực điều hành phối kết hợp nguồn lực sáng tạo đòi hỏi CBQL phải am hiểu chuyên môn, am hiểu mặt sư phạm nhà trường để cố vấn cho giáo viên tập thể sư phạm trình giáo dục dạy học sáng tạo; am hiểu công tác quản lý nhân sự, quản lý tài quản lý mặt khác nhà trường; hiểu biết làm chủ ứng dụng công nghệ tiên tiến giáo dục nhà trường; nắm vững chức năng, nhiệm vụ, đánh giá mức trình độ phát triển, khả thực có để phân chia công việc, giao việc, định hiệu quả; có chiến lược đào tạo huấn luyện giáo viên sáng tạo; có phương thức tiếp nhận xử lý thông tin sáng tạo, phù hợp; tin tưởng trao quyền cho giáo viên lực lượng giáo dục nhà trường Đánh giá khách quan khuyến khích việc tạo ý tưởng hành động sáng tạo; xây dựng chế làm việc sáng tạo khuyến khích sáng tạo; phát triển kỹ cơng nghệ, hợp tác - Năng lực xây dựng môi trường trường học đồn kết, sáng tạo: mơi trường đồn kết, sáng tạo tất yếu để nuôi dưỡng, phát triển thực mục tiêu giáo dục nhà trường, tất yếu để khuyến khích cống hiến giữ chân người tài Năng lực xây dựng môi trường học đường đoàn kết, sáng tạo thể người CBQL làm việc sau: (1) Xây dựng sách, chế tạo bầu khơng khí tích cực nhà trường, (2) Phát triển nghiên cứu khoa học ứng dụng khoa học nhà trường, đặc biệt phong trào nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cho giáo viên, cán quản lý nghiên cứu khám phá cho học sinh, (3) Huy động hỗ trợ nguồn lực (tài lực, tin lực, vật lực ), từ cha mẹ học sinh, từ cộng đồng xã hội, doanh nghiệp để tạo điều kiện tốt đầu tư cho hoạt động dạy học sáng tạo, (4) kết nối chặt chẽ nhà trường với sở sản xuất, doanh nghiệp, tổ chức văn hóa – xã hội địa bàn để tổ chức hoạt động giao lưu, học hỏi, hoạt động trải nghiệm Để hình thành phát triển lực quản lý trên, đòi hỏi người CBQL nhà trường phải không ngừng học tập bồi dưỡng để nâng cao trình độ chun mơn, lực quản lý, nắm bắt biến đổi liên tục thời đại 11 mới, từ có phương pháp, cách thức quản lý sở cách tốt nhất, đạt hiệu cao Bên cạnh việc tự học, tự nghiên cứu, tự tìm tòi cần phải thường xuyên tham gia hoạt động bồi dưỡng Thực trạng công tác bồi dưỡng đội ngũ cán quản lý trường học Hiện nay, nước ta có nhiều sở đào tạo bồi dưỡng cán quản lý giáo dục theo chức nhiệm vụ giao Trong nhiều năm qua, hoạt động bồi dưỡng cho đội ngũ CBQL nhà trường được nhiều kết quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng trình độ chun mơn, nghiệp vụ, kỹ quản lý cho CBQL Các sở đào tạo, bồi dưỡng CBQL thường xuyên có thay đổi, cập nhật nội dung, chương trình bồi dưỡng; Phương pháp giảng dạy có linh hoạt đa dạng Trong khóa bồi dưỡng, học viên tham gia chuyến thực tế xuống sở để tìm hiểu tình hình thực tế địa phương Kết thúc khóa học, hầu hết học viên đánh giá cao chuyên đề bồi dưỡng chất lượng giảng dạy học viên Tuy nhiên, bên cạnh đó, cơng tác nhìn chung nhiều hạn chế: - Về nội dung, chương trình: Chương trình bồi dưỡng cán QLGD ban hành theo Quyết định 382/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2012 Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo Nội dung, chương trình, đổi chậm chưa trọng khảo sát tìm hiểu mong muốn người học Việc bồi dưỡng theo kiểu đồng loạt với nội dung cho tất học viên; thiếu khảo sát trình độ nhu cầu để tổ chức lớp học phân hóa theo lực, nguyện vọng người học làm giảm hiệu trình bồi dưỡng - Về phương pháp bồi dưỡng: Hiện nay, phương pháp bồi dưỡng chủ yếu thuyết trình kết hợp số nội dung thảo luận nhóm Có số nội dung người học thực hành, nhiên nội dung chưa nhiều, chưa có gắn kết nhiều nội dung lý thuyết vào thực hành tình cụ thể - Về phương pháp bồi dưỡng chủ yếu tập trung chỗ Học viên bắt buộc phải có mặt lớp để tiếp cận học dẫn đến khó khăn cho nhiều học viên việc lại giải công việc thuộc nhiệm vụ phân công sở - Về kiểm tra, đánh giá người học mang tính hình thức, nhiều chưa phản ánh chất lượng học tập Những hạn chế ảnh hưởng lớn đến chất lượng khóa bồi dưỡng cho CBQL nhà trường, tác động không nhỏ đến hiệu quản lý họ chất 12 lượng hoạt động giáo dục nói chung Nâng cao chất lượng dạy học cho khóa bồi dưỡng, đảm bảo phù hợp với yêu cầu thời đại trở thành vấn đề trọng tâm, cấp thiết ngành giáo dục nói chung, sở bồi dưỡng nói riêng, đặc biệt CMCN 4.0 Đổi công tác bồi dưỡng cán quản lý giáo dục - Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng Từ việc nắm nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng CBQL, sở đào tạo bồi dưỡng xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn công tác bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thời đại Các sở bồi dưỡng cán QLGD phải ý lập kế hoạch tốt nhiều nội dung khảo sát nhu cầu địa phương, phương thức tuyển sinh, thời gian địa điểm mở lớp, tài chính, nhân phục vụ lớp học Đặc biệt cần tăng cường công tác thông tin, quảng cáo, giới thiệu hình thức, địa điểm thời gian học linh hoạt cho đối tượng học viên - Xây dựng phát triển nội dung chương trình Chương trình bồi dưỡng cần thiết kế dựa vào yêu cầu, tiêu chuẩn CBQL cấp trường nhu cầu họ để đáp ứng công việc giao trước yêu cầu đổi giáo dục Để chương trình có nội dung thiết thực, nâng cao lực CBQL sau khóa học cần xuất phát từ chuẩn kiến thức, kỹ năng, thái độ gắn với yêu cầu tác nghiệp bối cảnh xã hội để xây dựng chương trình Nội dung chương trình phải theo hướng phục vụ người học tăng cường tính chủ động, sáng tạo người học Khung chương trình thiết kế theo hướng mở, đòi hỏi nâng cấp, phát triển cải tiến liên tục sau khóa bồi dưỡng Phát triển chương trình bồi dưỡng CBQL cần theo hướng cập nhật vấn đề quản trị trường học, tham khảo chương trình bồi dưỡng CBQL tiên tiến giới Và cần bồi dưỡng tất lực cho CBQL cần trọng đến lực mang tính thời đại như: ngoại ngữ, tin học, triển khai chương trình sách giáo khoa - Xây dựng lựa chọn máy tham gia hoạt động bồi dưỡng Lựa chọn đội ngũ giảng viên phải đảm bảo đạt chuẩn trình độ đào tạo, vừa có đức, vừa có tài, có lực tìm hiểu học viên, đặc biệt họ phải người tích cực đổi mới, sáng tạo, đầu việc ứng dụng thành tựu công nghệ đại vào giảng dạy - Đổi phong pháp hình thức bồi dưỡng 13 Lớp bồi dưỡng nên mở theo đối tượng nên có từ 30 đến 40 học viên, nhằm tạo điều kiện cho giảng viên có điều kiện sử dụng phương pháp dạy học tích cực, học viên có hội trao đổi, chia sẻ, nâng cao chất lượng bồi dưỡng Phương pháp bồi dưỡng phải đa dạng: thuyết trình, minh họa, thảo luận nhóm, thực hành, đóng vai, giải tình Trong trình bồi dưỡng cần dành nhiều thời gian cho việc trao đổi, giải đáp thắc mắc thực hành đổi phương pháp dạy học như: tổ chức học viên thực hành tình quản lý, chia sẻ học kinh nghiệm Bước đầu thực phát triển hình thức bồi dưỡng trực tuyến, vừa tận dụng thành tựu khoa học đại, vừa giải khó khăn học viên thời gian, lại, giải công việc Phương hướng đổi công tác bồi dưỡng phải coi trọng trình tự học, tự bồi dưỡng chỗ, bồi dưỡng thông qua công việc hàng ngày đội ngũ CBQL nhà trường Do thân CBQL phải ý thức rõ điều không ngừng cố gắng, nỗ lực tìm hiểu, nghiên cứu để nâng cao lực, hồn thành tốt cơng việc nhiệm vụ giao - Tích cực ứng dụng cơng nghệ thông tin truyền thông để nâng cao hiệu bồi dưỡng Thời đại CMCN 4.0, việc học tập không lớp mà phải học nơi, lúc; học qua trải nghiệm, nghiên cứu khoa học Việc sử dụng công nghệ thông tin truyền thông biện pháp nhanh chóng hữu hiệu để giúp đạt yêu cầu Cơng nghệ thơng tin truyền thơng có vai trò quan trọng, yếu tố thiếu thời đại ngày Áp dụng công nghệ thông tin truyền thông công tác bồi dưỡng giúp giảng viên đổi phương pháp dạy, học viên đổi phương pháp học với nhiều hình thức phong phú - Đổi kiểm tra – đánh giá hoạt động bồi dưỡng Kiểm tra – đánh giá nhân tố quan trọng đảm bảo cho công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng thành công Qua đánh giá kết bồi dưỡng nhà QLGD kịp thời phát vướng mắc, tồn đọng việc xây dựng chuẩn đầu ra, thiết kế chương trình, phương thức bồi dưỡng kịp thời điều chỉnh, bổ sung đưa giải pháp phù hợp cho lần bồi dưỡng sau Đặc biệt đánh giá CBQL nhà trường không đánh giá qua viết luận đơn 14 mà đánh giá kết thông qua thực dự án thực tế sở giáo dục họ Ngoài ra, việc thu thập thông tin phản hồi trước sau bồi dưỡng hoạt động có ý nghĩa quan trọng thiết thực giúp nâng cao chất lượng bồi dưỡng III Liên hệ thực tiễn công tác bồi dưỡng cán quản lý giáo dục trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng Thực trạng công tác bồi dưỡng cán quản lý giáo dục Một chức Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng Bồi dưỡng cán quản lý giáo dục cho trường Mầm non, Tiểu học, Trung học sở tỉnh Cao Bằng, chức Khoa Bồi dưỡng trực tiếp thực theo chức năng, nhiệm vụ giao - Hiện nhà trường thực công tác bồi dưỡng CBQLGD năm học 02 khóa, khóa học mở cho đối tượng CBQLGD từ cấp Mầm non, Tiểu học, Trung học sở Hình thức tuyển sinh: nhà trường gửi thơng báo tới phòng giáo dục nêu rõ khóa bồi dưỡng CBQL cấp nào; Phòng Giáo dục huyện gửi cử cán quản lý theo đối tượng tham gia bồi dưỡng - Chương trình, nội dung, hình thức giảng dạy: Được thực theo tài liệu Bồi dưỡng nhà trường biên soạn năm 2013 dựa chương trình quy định Bộ Giáo dục Đào tạo, nhiên đến tài liệu chưa cập nhật, điều chỉnh, bổ sung nội dung, quy định, văn - Số lượng giảng viên khoa Bồi dưỡng có: 05 giảng viên hữu 07 giảng viên lãnh đạo trường, lãnh đạo số đơn vị trường tham gia giảng dạy bồi dưỡng Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy có trình độ đạt chuẩn, nhiệt tình, có trách nhiệm cao giảng dạy, phát huy kinh nghiệm chun mơn, kinh nghiệm quản lý góp phần nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng nhà trường - Từ thành lập Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng (năm 2000) đến năm 2018, Trường mở 31 khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục cho 1300 cán quản lý trường trường Mầm non, Tiểu học, Trung học sở tỉnh (Bảng cụ thể sau) 15 Bồi dưỡng TT Năm học Khóa học CBQLGD trường Mầm non 16 Tiểu học THCS Tổng số H/v 2000 - 2001 Khóa 0 41 41 2001 - 2002 Khóa 10 0 31 31 2002 - 2003 Khóa 11, 12 41 35 76 2003 - 2004 Khóa 13, 14 38 26 64 2004- 2005 Khóa 15 42 42 2005 - 2006 Khóa 16 37 37 2006- 2007 Khoa 17, 18 25 35 60 2007 - 2008 Khóa 19, 20 41 27 68 2008 - 2009 Khóa 21, 22 46 39 85 10 2009- 2010 Khóa 23, 24 44 24 68 11 2010 - 2011 Khóa 25, 26 45 61 106 12 2011- 2012 Khóa 27, 28 36 56 92 13 2012 - 2013 Khóa 29, 30 50 41 91 14 2013 - 2014 Khóa 31, 32 43 46 89 15 2014 - 2015 Khóa 33, 34 38 52 90 16 2015 - 2016 Khóa 35, 36 49 43 92 17 2016 - 2017 Khóa 37, 38 40 32 72 18 2017 - 2018 Khóa 39, 40 53 43 96 Tổng cộng: 32 khóa 352 553 395 1300 - Các học viên cán quản lý, cán nguồn quy hoạch trường sau học xong khóa học đạt mục tiêu theo yêu cầu, hình thành kiến thức, kỹ quản lý vận dụng có hiệu hoạt động quản lý đơn vị Những hạn chế cơng tác bồi dưỡng cán quản lý giáo dục Bên cạnh kết đạt được, công tác bồi dưỡng quản lý giáo dục Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng tồn số hạn chế: - Chương trình, tài liệu, phương pháp bồi dưỡng CBQLGD chậm đổi mới, chưa xuất phát từ nhu cầu cán quản lý, chưa đáp ứng yêu cầu đổi QLGD diễn địa phương 17 - Các giảng viên chưa kịp thời việc cập nhật kiến thức lí luận quản lý giáo dục mới, đại, việc gắn lý luận với giáo dục địa phương hạn chế Việc bồi dưỡng giảng viên làm nhiệm vụ bồi dưỡng chưa quan tâm thường xuyên, mức - Thiếu phối hợp nhà trường với địa phương việc xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng QLGD cách cụ thể - Nội dung, hình thức bồi dưỡng chưa trọng đến phương pháp thực hành, chưa gắn lí luận với việc giải vấn đề, tình cụ thể - Phương pháp kiểm tra, đánh giá chủ yếu qua kiểm tra lí luận, chưa đánh giá khả vận dụng lực quản lý vào vấn đề, tình thực tế Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng CBQLGD trường MN, TH, THCS tỉnh Cao Bằng Từ đòi hỏi, nhu cầu thực tiễn nay, để nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng CBQLGD cần phải giải tốt vấn đề sau đây: - Chủ động đổi mới, chuẩn bị điều kiện tốt (tài liệu, đội ngũ giảng dạy, sở vật chất, thiết bị dạy học…) để thực công tác Bồi dưỡng theo hướng dẫn Bộ Giáo dục đào tạo Đặc biệt chuẩn bị cho việc triển khai thực chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán quản lý trường (Thông tư số 26/TT-BGDĐT Thông tư số 27/TT-BGDĐT Bộ giáo dục Đào tạo bồi dưỡng thường xuyên cán quản lý trường Tiểu học, trường THCS, THPT trường THPT có nhiều cấp học) - Xác định nhu cầu bồi dưỡng CBQLGD sở giáo dục toàn tỉnh số lượng bồi dưỡng, nội dung bồi dưỡng; khảo sát nhu cầu, nguyện vọng cá nhân CBQLvề khóa học, phù hợp với tình hình thực tế đơn vị, địa phương học - Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên thực hoạt động bồi dưỡng - Xây dựng chế hỗ trợ, phối hợp Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng với cấp quản lý công tác bồi dưỡng CBQLGD; - Xây dựng phương thức kiểm tra, đánh giá học viên phù hợp, hiệu - Bổ sung điều kiện sở vật chất, thiết bị cần thiết cho công tác bồi dưỡng CBQLGD Kết luận 18 Trong bối cảnh đổi giáo dục đào tạo nay, đội cán quản lý giáo dục có vai trò quan trọng, định đến chất lượng giáo dục Hoạt động bồi dưỡng nâng cao lực phẩm chất đội ngũ cán quản lý yêu cầu cấp thiết, mang tính thời Đổi hoạt động bồi dưỡng cần phải trọng nội dung, hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá, đặc biệt việc sử dụng công nghệ thơng tin truyền thơng để tiện ích hóa, nâng cao hiệu bồi dưỡng huy động nguồn lực phục vụ bồi dưỡng, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động bồi dưỡng, từ nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL nhà trường./ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Nghị số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 “Đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế” Nguyễn Phúc Châu (2010), Quản lý nhà trường, NXB Đại học Sư phạm Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (2015), Giáo trình khoa học Quản lý giáo dục, NXB Giáo dục Việt Nam Đặng Xuân Hải (chủ biên) (2016), Năng lực thích ứng cán quản lý nhà trường bối cảnh đổi giáo dục, NXB Giáo dục Việt Nam Nguyễn Duy Hưng (2013), Quản lý chất lượng bồi dưỡng cán quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục nay, Luận án tiến sĩ quản lý giáo dục Học viện Quản lý giáo dục, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế “Phát triển lực cán quản lý giáo dục Việt Nam bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, năm 2017 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Luật Giáo dục 19 Nguyễn Thành Vinh (2012), Khoa học quản lý đại cương, NXB Giáo dục Việt Nam 20 ... 2 012 - 2 013 Khóa 29, 30 50 41 91 14 2 013 - 2 014 Khóa 31, 32 43 46 89 15 2 014 - 2 015 Khóa 33, 34 38 52 90 16 2 015 - 2 016 Khóa 35, 36 49 43 92 17 2 016 - 2 017 Khóa 37, 38 40 32 72 18 2 017 - 2 018 ... Khoa 17 , 18 25 35 60 2007 - 2008 Khóa 19 , 20 41 27 68 2008 - 2009 Khóa 21, 22 46 39 85 10 2009- 2 010 Khóa 23, 24 44 24 68 11 2 010 - 2 011 Khóa 25, 26 45 61 106 12 2 011 - 2 012 Khóa 27, 28 36 56 92 13 ... 16 Tiểu học THCS Tổng số H/v 2000 - 20 01 Khóa 0 41 41 20 01 - 2002 Khóa 10 0 31 31 2002 - 2003 Khóa 11 , 12 41 35 76 2003 - 2004 Khóa 13 , 14 38 26 64 2004- 2005 Khóa 15 42 42 2005 - 2006 Khóa 16
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận môn lý luận quản lý giáo dục: Tổng thuật lý luận và liên hệ thực tiễn về chủ đề: Phát triển năng lực quản lý của CBQL trường học., Tiểu luận môn lý luận quản lý giáo dục: Tổng thuật lý luận và liên hệ thực tiễn về chủ đề: Phát triển năng lực quản lý của CBQL trường học.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay