TIỂU LUẬN MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ GIÁO DỤC

10 16 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/11/2018, 15:42

MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ GIÁO DỤC Câu 1. Vai trò của thông tin trong quản lý? Phân tích tại sao thông tin lại là nguồn lực của một tổ chức? 1. Vai trò của thông tin trong quản lý Trước khi nêu vai trò của thông tin trong quản lý, chúng ta có thể hiểu một số khái niệm như sau: * Quản lý: Hiểu một cách khái quát là sự tác động hợp quy luật, có chủ đích, có định hướng của chủ thể quản lý tới đối tượng quản lý nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức đã đề ra. Hay: Quản lý là quá trình đạt tới mục tiêu của tổ chức bằng cách vận dụng các chức năng: Kế hoạch – Tổ chức – Chỉ đạo – Kiểm tra. * Quản lý nhà trường: là hệ thống những tác động có chủ đích, có kế hoạch, hợp quy luật của chủ thể quản lý nhà trường làm cho nhà trường vận hành theo đường lối, quan điểm giáo dục của Đảng, thực hiện được các tính chất của nhà trường, mà tiêu điểm hội tụ là quá trình dạy học – giáo dục, đưa nhà trường tới mục tiêu dự kiến, tiến lên trạng thái mới về chất, góp phần thực hiện mục tiêu chung của giáo dục: Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. * Thông tin: có thể được hiểu là nội dung những trao đổi giữa hệ thống và môi trường được sử dụng nhằm mục đích điều khiển hoạt động của hệ thống đó. Thông tin được coi là những tín hiệu mới được thu nhận, được hiểu và được đánh giá là có ích cho việc ra các quyết định quản lý. Hay, thông tin chính là những hiểu biết về tự nhiên, con người và xã hội; về những sự kiện diễn ra trong không gian, thời gian; là những dự đoán, dự kiến, kế hoạch… là những gì mà con người cần biết cho hoạt động của mình. Mỗi loại thông tin có tính chất riêng. Có những thông tin nội dung chậm thay đổi theo thời gian (nhà xưởng, thiết bị, máy móc…) có những thông tin nội dung thay đổi hàng ngày (lượng sản phẩm đã sản xuất, đã tiêu thụ…) * Thông tin quản lý: là tất cả những tin tức nảy sinh trong quá trình cũng như trong môi trường quản lý và cần thiết cho việc ra quyết định hoặc để giải quyết một vấn đề nào đó trong hoạt động quản lý ở một tổ chức nào đó. * Thông tin quản lý giáo dục: là thông tin khoa học phản ánh trạng thái của hệ giáo dục (hiện tại và quá khứ) phục vụ cho việc ra các quyết định quản lý để thực hiện các chức năng quản lý. BÀI KIỂM TRA MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ GIÁO DỤC Câu Vai trò thơng tin quản lý? Phân tích thơng tin lại nguồn lực tổ chức? Vai trò thơng tin quản lý Trước nêu vai trò thơng tin quản lý, hiểu số khái niệm sau: * Quản lý: Hiểu cách khái quát tác động hợp quy luật, có chủ đích, có định hướng chủ thể quản lý tới đối tượng quản lý nhằm đạt mục tiêu tổ chức đề Hay: Quản lý trình đạt tới mục tiêu tổ chức cách vận dụng chức năng: Kế hoạch – Tổ chức – Chỉ đạo – Kiểm tra * Quản lý nhà trường: hệ thống tác động có chủ đích, có kế hoạch, hợp quy luật chủ thể quản lý nhà trường làm cho nhà trường vận hành theo đường lối, quan điểm giáo dục Đảng, thực tính chất nhà trường, mà tiêu điểm hội tụ trình dạy học – giáo dục, đưa nhà trường tới mục tiêu dự kiến, tiến lên trạng thái chất, góp phần thực mục tiêu chung giáo dục: Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước * Thơng tin: hiểu nội dung trao đổi hệ thống mơi trường sử dụng nhằm mục đích điều khiển hoạt động hệ thống Thơng tin coi tín hiệu thu nhận, hiểu đánh giá có ích cho việc định quản lý Hay, thơng tin hiểu biết tự nhiên, người xã hội; kiện diễn không gian, thời gian; dự đoán, dự kiến, kế hoạch… mà người cần biết cho hoạt động Mỗi loại thơng tin có tính chất riêng Có thơng tin nội dung chậm thay đổi theo thời gian (nhà xưởng, thiết bị, máy móc…) có thông tin nội dung thay đổi hàng ngày (lượng sản phẩm sản xuất, tiêu thụ…) * Thông tin quản lý: tất tin tức nảy sinh q trình mơi trường quản lý cần thiết cho việc định để giải vấn đề hoạt động quản lý tổ chức * Thông tin quản lý giáo dục: thông tin khoa học phản ánh trạng thái hệ giáo dục (hiện khứ) phục vụ cho việc định quản lý để thực chức quản lý * Vai trò thơng tin quản lý Thơng tin có vai trò to lớn quản lý Nhiều cơng trình nghiên cứu rằng, tổ chức muốn hoạt động quản lý có hiệu điều khơng thể thiếu xây dựng hệ thống thông tin tốt Hơn hiệu quản lý phụ thuộc vào việc đầu tư cho hệ thống thông tin Chính ngày tổ chức cố gắng trang bị phương tiện kỹ thuật điện tử đại nhằm nâng cao hiệu chất lượng hệ thống thông tin quản lý Vai trò quan trọng thơng tin quản lý thể rõ phương diện sau: a.Trong việc định Ra định cơng việc phức tạp, khó khăn quan trọng nhà quản lý Để định đắn, nhà quản lý cần nhiều thông tin Thông tin giúp cho nhà quản lý giải đắn có hiệu vấn đề sau: Nhận thức vấn đề cần phải định; xác định hội mối hiểm nguy hoạt động tổ chức; xác định sở, tiền đề khoa học cần thiết để định; lựa chọn phương án b Trong thực chức quản lý: Thơng tin có vị trí trung tâm chức quản lý KẾ HOẠCH KIỂM TRA THÔNG TIN TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO - Vai trò thơng tin chức kế hoạch: Chức kế hoạch chức trình quản lý, ý nghĩa tiên nhà quản lý Để có kế hoạch định đắn, nhà quản lý cần nhiều thơng tin Nhờ có thơng tin mà nhà quản lý giải đắn hiệu vấn đề sau: + Nhận thức vấn đề cần phải lập kế hoạch định + Xác định hội thách thức tổ chức + Xác lập sở tiền đề khoa học cần thiết để xây dựng mục tiêu + Lựa chọn phương án để thực kế hoạch quản lý - Vai trò thơng tin chức tổ chức: Trong trình thực chức tổ chức, thơng tin có vai trò quan trọng phương diện sau: + Nhận thức vấn đề liên quan tới việc thiết kế mơ hình cấu tổ chức, phân công phân nhiệm giao quyền + Cung cấp liệu cần thiết nhân lực, vật lực, tài lực + Xây dựng phương án để bố trí, xếp, sử dụng nhân lực phân bổ nguồn lực khác + Giải vấn đề liên quan tới công tác tổ chức + Cung cấp liệu để làm sở cho việc xây dựng nội quy, quy chế sách tổ chức + Lựa chọn phương pháp phong cách quản lý hiệu - Vai trò thơng tin chức đạo: Khi thực chức đạo, thông tin giúp nhà quản lý giải đắn hiệu nội dung sau: + Nhận thức vấn đề liên quan tới động thúc đẩy nhân viên + Biết điểm mạnh, điểm yếu khó khăn, vướng mắc nhân viên q trình thực cong việc - Vai trò thơng tin hức kiểm tra: Trong lĩnh vực kiểm tra, thơng tin có vai trò quan trọng phương diện: + Nhận thức vấn đề cần phải kiểm tra + Cung cấp liệu cho việc xây dựng tiêu chuẩn + Xây dựng phương án để đo lường giải pháp sửa chữa, điều chinh kịp thời sai lệch - Trong phân tích, dự báo phòng ngừa rủi ro: Trong hoạt động giáo dục, việc phòng ngừa rủi ro có tầm quan trọng đặc biệt Để phòng ngừa rủi ro có hiệu thơng tin lại có ý nghĩa lớn lao việc phân tích, dự báo xây dựng phương án phòng ngừa rủi ro - Trong quản lý trường học: thơng tin có vai trò để: Để làm báo cáo, lưu trữ cho hoạt động sau này; Để phục vụ công tác dạy – học nhà trường; Để phục vụ cho định quản lý Thông tin nguồn lực tổ chức Nguồn lực hiểu điều kiện mà người quản lý khai thác, sử dụng để hoàn thành mục tiêu Trong tổ chức có nguồn lực bản: Nhân lực, vật lực, tài lực, tin lực, thời lực + Nhân lực nhà trường lực lượng giáo viên, cán nhân viên, với lực chuyên môn người bố trí vị trí cơng tác định, tham gia trình dạy học phục vụ dạy học nhà trường + Vật lực toàn sở vật chất nhà trường bao gồm: đất đai, phòng học lý thuyết, tài sản, trang thiết bị, công cụ, dụng cụ, sân chơi, bãi tập, thư viện, tài sản hữu hình,… phần mềm, quyền sáng chế, phát minh, danh tiếng, uy tín nhà trường + Tài lực nguồn tài nhà trường Nguồn tài nhà trường bao gồm ngân sách nhà nước cấp nguồn ngân sách nhà nước + Tin lực (nguồn lực thông tin) liệu phân tích, xử lý để phục vụ cho việc định giải nhiệm vụ nhằm phát triển nhà trường + Thời lực: Là thời điểm, thời nhà trường bối cảnh định - Đặc trưng thông tin: + Dung lượng thông tin phản ánh nhiều đối tượng + Chất lượng thông tin phản ánh mặt chất đối tượng + Số lượng thông tin đem lại nhiều hiểu biết cho người nhận + Giá trị thông tin: Phản ánh mức độ thỏa mãn nhu cầu người nhận thơng tin Từ vai trò, đặc trưng thơng tin ta thấy rằng, thơng tin nguồn lực quan trọng tổ chức Thông tin xem công cụ quản lý, mạch máu tổ chức, điều kiện, sức mạnh để tổ chức tồn tại, phát triển hoạt động hiệu Thơng tin có vai trò quan trọng, khơng công tác quản lý mà hoạt động tổ chức Nếu thiếu thơng tin tổ chức hoạt động không hiệu quả, đưa định thiếu tính xác, chí sai lệch Câu Những lưu ý ứng dụng công nghệ thông tin quản lý nhà trường dạy học (phân tích sở giáo dục anh chị)? - Công nghệ thông tin hiểu là: Công nghệ thông tin tập hợp phương pháp khoa học, phương tiện công cụ kĩ thuật đại - chủ yếu kĩ thuật máy tính viễn thông - nhằm tổ chức khai thác sử dụng có hiệu nguồn tài ngun thơng tin phong phú tiềm lĩnh vực hoạt động người xã hội - Công nghệ thơng tin ảnh hưởng đến khía cạnh hoạt động người đồng thời có vai trò quan trọng lĩnh vực dạy, học giáo dục CNTT mang đến hội lợi ích tiềm việc nâng cao chất lượng dạy hiệu việc học Nó xem công cụ để quản lý trường học, giúp người giảng viên xây dựng nên tiết giảng thú vị, lơi cuốn, đồng thời phương tiện giúp người học mở rộng tư nâng cao khả sàng lọc kiến thức liên quan - Tại Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng, việc ứng dụng công nghệ thông tin thực tốt, góp phần mang lại hiệu hoạt động nhà trường Nhà trường ứng dụng công nghệ thông tin mặt sau: + Trong cơng tác quản lý + Trong q trình dạy học + Trong công tác đào tạo nghiên cứu khoa học, quản lý thư viện… + Trong công tác tổ chức cán bộ, quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức,đánh giá viên chức, thi đua, khen thưởng… + Trong cơng tác tài kế tốn - Trong cơng tác hành chính, quản trị * Một số hạn chế việc ứng dụng công nghệ thông tin quản lý giảng dạy - Trong quản lý: Phương tiện quản lý, phần mềm quản lý đầy đủ thói quen sử dụng làm cho cơng tác quản lý trường học trở nên thuận tiện, tiến hành trường, nhà Công tác thống kê báo cáo, liên hệ nhà trường gia đình thơng qua hệ thống CNTT nhanh chóng, kịp thời Tuy nhiên, số phần mềm quản lý bộc lộ nhiều hạn chế, không đồng cấp quản lý trường học; cán sử dụng quản lý phần mềm giảng viên kiêm nhiệm, bồi dưỡng, tập huấn công nghệ thông tin, sử dụng, nâng cấp phần mềm - Trong dạy học: + Một số giáo viên chưa phân biệt rõ phương pháp giảng dạy công cụ giảng dạy, họ cho sử dụng CNTT giảng dạy áp dụng phương pháp giảng dạy Nhưng thực tế hồn tồn khơng phải vậy, giảng điện tử, giáo án điện tử (CNTT) công cụ hỗ trợ cho phương pháp giảng dạy + Một số giáo viên thói quen dạy học theo kiểu truyền thụ kiến thức chiều Khi tiến hành đổi phương pháp dạy học, khơng giáo viên lo lắng, băn khoăn việc ứng dụng phương pháp không thành công phương pháp cũ; sợ nêu nhiều câu hỏi cho học sinh trả lời không đủ thời gian thực kế hoạch giảng dạy, ngại cho học sinh thảo luận + Một số giáo viên thiết kế giảng PowerPoint chưa đạt yêu cầu, sử dụng hình ảnh, font chữ, màu chữ lòe loẹt, hiệu ứng ẩn nhảy múa không hợp lý gây phản cảm làm cho học sinh ý nhiều vào hiệu ứng mà nhãng nội dung * Những lưu ý ứng dụng công nghệ thông tin quản lý giảng dạy Bên cạnh ưu điểm vô lớn ứng dụng công nghệ thông tin quản lý giảng dạy trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng tồn số hạn chế Để tận dụng tối đa ưu điểm việc ứng dụng công nghệ thông tin khắc phục hạn chế cần lưu ý vài điếm sau: Thứ nhất, công tác quản lý mảng hoạt động nhà trường, nhà trường cần sử dụng có hiệu phần mềm đồng bộ, kịp thời nâng cấp, đổi Cán phụ trách phần mềm phải không ngừng nâng cao khả sử dụng, khai thác công nghệ thông tin cách hiệu quả, thành thạo Thứ hai, để thực tốt nội dung chuẩn bị trước nhờ công nghệ thông tin, Trường đòi hỏi phải sở hạ tầng phù hợp hệ thống máy tính, máy chiếu, tivi, … Tuy nhiên, trình dạy giáo viên thuyết trình sinh viên, xảy cố điện, trang thiết bị, người dạy người học cần có phương án dự phòng tốt nhất, tránh rơi vào trạng thái thụ động, ảnh hưởng đến nội dung giảng thuyết trình Thứ ba, việc soạn giáo án điện tử powerpoint sử dụng phần mềm hỗ trợ trình chuẩn bị nội dung học đòi hỏi người dạy phải có trình độ tin học tốt, kỹ thiết kế tốt không phản lại tác dụng khoa học mà CNTT mang lại nội dung truyền tải nhiều slide, font chữ không đồng nhất, khơng có hiệu ứng cho nội dung riêng biệt, … điều làm cho người học cảm giác học dài, “nhàm chán”, ghi chép cách máy móc … Thứ tư tiện ích tích hợp từ CNTT khiến người dạy chủ quan, linh động việc tạo mối tương tác người học, khả quan sát lớp học bị hạn chế Chẳng hạn số giáo viên lười di chuyển, “xoay quanh” máy tính trình giảng dạy; sử dụng CNTT với nội dung chuẩn bị trước trình diễn khiến học bị đơn độc, thiếu chiều sâu không kết hợp với việc giải thích bảng đen Một số trường hợp, người dạy thể nhiều màu sắc, hiệu ứng đặc biệt hiệu ứng động, bắt mắt, vui nhộn slide khiến người học tập trung quan sát hiệu ứng mà “bỏ quên” nội dung giảng – mục tiêu tiết học Thứ năm việc sử dụng giáo án điện tử khiến số giáo viên “ỷ lại”, lệ thuộc trình giảng dạy môn học khiến công nghệ “copy, cut paste” trở nên thơng dụng, từ hạn chế khả tư duy, tính sáng tạo việc dẫn dắt vấn đề bắt đầu giảng Bên cạnh đó, việc “vay mượn” giáo án điện tử người khác khiến người dạy “đi lệch” với ý tưởng gốc, mục tiêu ban đầu tác giả số trường hợp thực giảng khơng hồn hảo khơng thể tìm thấy file gốc Câu Để thiết kế giáo án điện tử (giáo án dạy học tích cực) nhà trường cần chuẩn bị để nâng cao hiệu ứng dụng CNTT dạy học? Để thiết kế giáo án điện tử (giáo án dạy học tích cực) trước tiên nhà trường cần phải làm cho giáo viên hiểu rõ khái niệm giáo án điện tử gì, tránh quan niệm sai lầm như: + Bất nội dung cho vào máy vi tính kết nối với máy chiếu đa Chiếu lên Thế thành giáo án dạy học tích cực điện tử + Thiết kế Giáo án dạy học tích cực điện tử dễ (ai thiết kế được) khó (chỉ có kỹ sư tin học thiết kế được) Vậy hiểu giáo án dạy học tích cực điện tử tập hợp giảng điện tử người dạy thiết kế để người học giao tiếp trực tiếp với thiết bị (ở máy tính) hoạt động dựa người dạy lập trình trước, người dạy lúc khơng cần phải giao tiếp trực tiếp với người học Qua người học tự rút kiến thức cho thân * Thiết kế giáo án điện tử (giáo án dạy học tích cực) Mức 1: CNTT mức độ bản, mức độ phổ cập (mức độ thấp) (Bước đầu có tích hợp ảnh, biểu đồ kỹ thuật số, Video Clip…vào giáo án) Qua khảo sát thấy rằng: Phần lớn Cán QLGD Giáo viên thực tốt việc ứng dụng CNTT Mức 2: Ứng dụng CNTT mức độ cao (Mức độ nâng cao) Tích hợp thí nghiệm ảo, thí nghiệm mơ vào giáo án dạy học tích cực Ứng dụng CNTT mức tạo tương tác cao SV với máy tính, SV với GV SV với SV thông qua mạng máy tính LAN nhà trường Biến q trình dạy học trở thành q trình Dạy học tích cực điện tử Một phận Cán quản lý Giáo viên (20%) có tâm học sử dụng phần mềm Macromedia Flash để thiết kế thí nghiệm ảo, thí nghiệm mơ phỏng, tạo tương tác SV với máy tính (Ví dụ: SV thay đổi liệu: nhiệt độ, ánh sáng… thay đổi trình phát triển, sinh trưởng cà chua) Như giáo viên, cán quản lý thiết kế Giáo án dạy học tích cực có ứng dụng CNTT mức độ cao (Mức độ nâng cao) gọi Giáo án dạy học tích cực điện tử (Giáo án điện tử) Giáo án dạy học tích cực có ứng dụng CNTT Giáo án dạy học tích cực điện tử Như vậy, Giáo án dạy học tích cực có ứng dụng CNTT Giáo án dạy học tích cực điện tử mặt chất giống (cùng chất) Giáo án dạy học tích cực có ứng dụng CNTT song khác mức độ ứng dụng CNTT Để soạn giảng điện tử đòi hỏi phải tư trang bị nhiều kiến thức Nội dung đưa lên slide phải ngắn gọn, xúc tích, có chọn lọc Ngồi ra, phải chọn lựa phần mềm, tiện ích phù hợp với nội dung cần truyền đạt theo hướng dẫn dắt, minh hoạ trình chiếu kết tóm tắt Chú ý tốc độ tiết giảng cho phù hợp với tiếp thu học sinh nội dung giáo án phải cập nhật Đồng thời, ln dự kiến cố xảy mặt kỹ thuật có chuẩn bị để không ảnh hưởng đến chất lượng giảng Có thể nói việc vận dụng CNTT lúc, chỗ nhằm tạo hiệu cao cho học nghệ thuật * Để nâng cao hiệu ứng dụng công nghệ thông tin dạy học, nhà trường cần: - Quán triệt, phổ biến khái niệm "giáo án dạy học tích cực điện tử" cho giáo viên Khuyến khích giáo viên ứng dụng CNTT giảng dạy, đưa việc ứng dụng CNTT giảng dạy tiêu chí đánh giá, xét khen thưởng - Thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng kiến thức CNTT cho đội ngũ giáo viên - Trang bị cho họ số công cụ hỗ trợ soạn giáo án dạy học tích cực điện tử - Tăng cường quản lý, kiểm tra đánh giá việc ứng dụng công nghệ thông tin giảng dạy./ HỌC VIÊN Nông Mỹ Hà 10 ... sáng chế, phát minh, danh tiếng, uy tín nhà trường + Tài lực nguồn tài nhà trường Nguồn tài nhà trường bao gồm ngân sách nhà nước cấp nguồn ngân sách nhà nước + Tin lực (nguồn lực thông tin) liệu... hoạch: Chức kế hoạch chức trình quản lý, ý nghĩa tiên nhà quản lý Để có kế hoạch định đắn, nhà quản lý cần nhiều thơng tin Nhờ có thơng tin mà nhà quản lý giải đắn hiệu vấn đề sau: + Nhận thức vấn... Nhân lực nhà trường lực lượng giáo viên, cán nhân viên, với lực chuyên môn người bố trí vị trí cơng tác định, tham gia trình dạy học phục vụ dạy học nhà trường + Vật lực toàn sở vật chất nhà trường
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ GIÁO DỤC, TIỂU LUẬN MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay