Giáo án Sinh học 8 bài 20: Hô hấp và các cơ quan hô hấp

4 30 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/11/2018, 21:27

GIÁO ÁN SINH HỌC BÀI 20: HẤP CÁC QUAN HẤP A Mục tiêu: Sau học xong này, HS phải:  Kiến thức: - Trình bày khái niệm hấp vai trò hấp với thể sống - Xác định hình quan hấp người nêu chức chúng  Kĩ năng: - Rèn kĩ quan sát kênh hình, sơ đồ phát kiến thức  Thái độ: - Giáo dục ý thức giữ gìn bảo vệ quan hấp B Phương pháp: - Quan sát nghiên cứu tìm tòi - Hoạt động nhóm C Chuẩn bi: * GV: - Mơ hình cấu tạo hệ hấp - Tranh phóng to H20.1 Sơ đồ giai đoạn chủ yếu q trình hấp H20.2 Cấu tạo tổng thể hệ hấp người H20.3 Cấu tạo chi tiết phế nang nơi diễn trao đổi khí * HS: Nghiên cứu kĩ D Tiến trình lên lớp: I Ổn đinh: Vắng(1') II Kiểm tra cũ: Không III Bài mới(37') Đặt vấn đề(1') GV : Mọi hoạt động thể cần tiêu dùng lượng TaiLieu.VN Page ? Nhờ đâu máu lấy O2 để cung cấp cho tế bào thải CO2 khỏi thể HS: hấp GV: Vậy hấp gì? Nó vai trò thể Triển khai bài(36') a Hoạt động 1:(16') Khái niệm hấp GV: Treo tranh H20.1 giới thiêu khái quát HS: Độc lập nghiên cứu→ thảo luận nhóm ? hấp ? hấp liên quan ntn với hoạt động sống tế bào thể * hấp q trình khơng ngừng cung cấp ? hấp gồm giai đoạn chủ yếu oxi cho tế bào thể thải khí CO ngồi ? Sự thở ý nghĩa với hấp GV: Gọi đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung - hấp gồm giai đoạn: Sự thở, trao đổi khí phổi, trao đổi khí tế bào GV: Đánh giá, rút KL - Vai trò: Nhờ hấp mà O2 lấy vào để xi hóa hợp chất hữu tạo lượng cần cho hoạt động sống thể * Y/cầu: 1, G,L,P + O2→ NL + CO2 + H2O 2, giai đoạn 3, Giúp thơng khí phổi tạo điều kiện TĐK diễn liên tục tế bào b Hoạt động 2:(20') Các quan hệ hấp chức chúng GV: Yêu cầu hs n/c thông tin + quan sát H20.2 + H20.3 HS: Độc lập quan sát + nghiên cứu thông tin bảng trả lời câu hỏi ? Hệ hấp gồm quan Cấu TaiLieu.VN Page tạo quan * quan hấp gồm: GV: Tiếp tục cho HS n/c chức - Đường dẫn khí đường dẫn khí hai phổi thảo luận nhóm - Hai phổi (4') ? Những đặc điểm cấu tạo quan đường dẫn khí tác dụng làm ẩm, ấm khơng khí bảo vệ ? Đặc điểm cấu tạo phổi làm tăng diện tích bề mặy trao đổi khí * Y/cầu: 1, - Mao mạch→ làm ấm khơng khí - Chất nhầy→ làm ẩm khơng khí - Lơng mũi→ ngăn bụi 2, Phế nang → làm tăng diện tích trao đổi khí GV: Gọi đại diện hs trình bày, hs khác nhận xét, bổ sung rút kết luận ? Chức đường dẫn khí hai phổi Gv giảng thêm + Trong đường dẫn khí hệ thống mao mạch lớp chất nhầy * Chức năng: - Đường dẫn khí: Dẫn khí vào ra, ngăn + Cấu tạo phế nang hoạt động trao đổi khí bụi, làm ẩm, làm ấm khơng khí phế nang - Hai phổi: Thực hiên trao đổi khí GV: hỏi thêm thể mơi trường ngồi ? Đường dẫn khí chức làm ấm khơng khí, mùa đông bị nhiễm lạnh vào phổi ? Chúng ta cần biện pháp để bảo vệ quan hấp TaiLieu.VN Page IV Củng cố: (4') ? Thế hấp Vai trò hấp với hoạt động thể ? Cấu tạo quan hấp phù hợp với chức V Dặn dò, tập nhà (3')  Bài cũ: + Học cũ + Trả lời câu hỏi sgk + Đọc mục " Em biết"  Bài mới: - Tìm hiểu thơng khí phổi - Trao đổi khí phổi tế bào diễn E Bổ sung: TaiLieu.VN Page ... động 2:(20') Các quan hệ hô hấp chức chúng GV: Yêu cầu hs n/c thông tin + quan sát H20.2 + H20.3 HS: Độc lập quan sát + nghiên cứu thông tin bảng trả lời câu hỏi ? Hệ hô hấp gồm quan Cấu TaiLieu.VN... đơng bị nhiễm lạnh vào phổi ? Chúng ta cần có biện pháp để bảo vệ quan hô hấp TaiLieu.VN Page IV Củng cố: (4') ? Thế hơ hấp Vai trò hô hấp với hoạt động thể ? Cấu tạo quan hô hấp phù hợp với chức... HS: Hô hấp GV: Vậy hô hấp gì? Nó có vai trò thể Triển khai bài( 36') a Hoạt động 1:(16') Khái niệm hô hấp GV: Treo tranh H20.1 giới thiêu khái quát HS: Độc lập nghiên cứu→ thảo luận nhóm ? Hơ hấp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Sinh học 8 bài 20: Hô hấp và các cơ quan hô hấp, Giáo án Sinh học 8 bài 20: Hô hấp và các cơ quan hô hấp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay