HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG

1 3 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/11/2018, 11:45

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ‒ Tự ‒ Hạnh phúc HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG VỐN (V/v chủ sở hữu cơng ty chuyển nhượng tồn vốn điều lệ cho cá nhân) Căn Bộ luật dân số 91/2015/QH13; Căn Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Hôm nay, ngày tháng năm 20 , trụ sở Cơng ty TNHH , địa chỉ: , Thành phố Hà Nội, MSDN: , gồm: Người chuyển nhượng (Bên A): Ơng: Nguyễn Văn A – Chủ sở hữu Cơng ty TNHH Địa chỉ: , Thành phố Hà Nội CMND số: ., Công an thành phố Hà Nội cấp ngày Người nhận chuyển nhượng (Bên B): Ông: Nguyễn Văn B Địa chỉ: CMND số: ., Công an thành phố Hà Nội cấp ngày Nội dung: Bên A chuyển nhượng tồn vốn điều lệ Cơng ty TNHH sở hữu cho Bên B, giá trị chuyển nhượng 1.000.000.000 đồng Bên B toán cho Bên A Bên A nhận toán đủ số tiền nêu Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký./ BÊN B BÊN A Nguyễn Văn B Nguyễn Văn A
- Xem thêm -

Xem thêm: HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG, HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay