Phân biệt công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên và doanh nghiệp tư nhân

3 7 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2018, 17:18

1, Khái niệm Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên tổ chức kinh doanh (cá nhân) tổ chức làm chủ sở hữu, chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm hữu hạn khoản nợ nghĩa vụ tài sản công ty phạm vi số vốn điều lệ công ty 2, Khái niệm Doanh nghiệp tư nhân Theo Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2005: “1, Doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp cá nhân làm chủ tự chịu trách nhiệm tồn tài sản hoạt động doanh nghiệp 2, Doanh nghiệp tư nhân không phát hành loại chứng khoán 3, Mỗi cá nhân quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân.“ 3, Phân biệt Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Doanh nghiệp tư nhân : Tiêu chí Doanh nghiệp tư nhân Chủ thể (Chủ sở hữu) Chế độ Công ty trách nhiệm hữu hạn - Do cá nhân - Phải đáp ứng điều kiện thành viên - Tổ chức cá nhân - Phải đáp ứng điều kiện tại Điều 13 – Luật Doanh nghiệp Điều 13 – Luật Doanh nghiệp 2005 2005 Chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách Chịu trách nhiệm hữu hạn thuộc trách nhiệm vô hạn trước khoản nợ phạm vi tài sản công ty nhiệm phát sinh trình hoạt động CSH Cty chịu trách nhiệm tài sản doanh nghiệp tư nhân khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác công ty phạm vi số vốn điều lệ Tư cách Doanh nghiệp tư nhân khơng có tư Cơng ty trách nhiệm hữu hạn pháp lý cách pháp nhân kể mặt khoa học thành viên có tư cách pháp nhân Quyền pháp lý Doanh nghiệp tư nhân khơng có Công ty trách nhiệm hữu hạn phát quyền phát hành chứng khốn hành chứng khốn thành viên khơng có quyền phát hành cổ phiếu Quyền Chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân có Chủ sở hữu trực tiếp quản lý có chủ quyền hạn: sở hữu - Cho thuê doanh nghiệp (Đ144 Luật Doanh nghiệp 2005) Việc cho quyền định: • Chủ sở hữu tổ chức: - Quyết định nội dung điều lệ công thuê doanh nghiệp không làm chấm ty, sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty dứt tư cách pháp lý doanh nghiệp - Tổ chức giám sát, đánh giá hoạt chủ sở hữu thời động kinh doanh cuả công ty gian cho thuê phải chịu trách - Quyết định thành lập công ty con, nhiệm trước pháp luật bên thứ góp vốn vào cơng ty khác ba hoạt động doanh - Quyết định giải pháp phát triển nghiệp với tư cách chủ sở hữu thị trường, tiếp thị công nghệ doanh nghiệp tư nhân - Bán doanh nghiệp (Đ145 Luật Doanh nghiệp 2005) Bên mua doanh nghiệp phải đăng kí kinh doanh lại hồn tồn có khả sử dụng giá trị doanh nghiệp (cơ sở vật chất, tên doanh nghiệp, đối tác chủ doanh nghiệp cũ… ) - Tạm ngưng doanh nghiệp (nhưng - Quyết định tổ chức lại, giải thể yêu cầu phá sản cơng ty… • Chủ sở hữu cá nhân: - Quyết định nội dung điều lệ công ty, sửa đổi bổ sung điều lệ công ty - Quyết định tổ chức lại, giải thể yêu cầu phá sản cơng ty - Thu hồi tòan giá trị tài sản chủ doanh nghiệp phải thực cơng ty sau cơng ty hồn thành đầy đủ nghĩa vụ Nhà giải thể phá sản… Nước bên thứ ba ), phải báo (Đ64 Luật Doanh nghiệp 2005) cáo với quan ĐKKD quan thuế văn trước 15 ngày Hạn chế Khơng hạn chế, có tồn quyền Có số hạn chế: quyền định vấn đề liên quan đến tài - CSH Cty quyền rút vốn chủ hoạt động doanh nghiệp cách chuyển nhượng phần sở hữu toàn số vốn điều lệ cho tổ chức cá nhân khác… - CSH Cty không rút lợi nhuận cơng ty khơng tốn đủ khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác đến hạn (Đ66 Luật Doanh nghiệp 2005) - Tài sản cá nhân trở thành tài - Phải tách biệt tài sản chủ sở Vốn sản doanh nghiệp Không phân biệt hữu công ty với tài sản công ty rõ ràng phần vốn tài sản Đối với chủ sở hữu công ty cá thuộc chủ sở hữu doanh nghiệp - Để thành lập DNTN, chủ đầu nhân phải tách biệt chi tiêu tư khơng phải đáp ứng yêu cầu vốn tối thiểu phải có doanh cá nhân gia đình với chi tiêu cương vị chủ tịch công ty nghiệp không đăng ký kinh doanh giám đốc công ty - Trong trường hợp ngành nghề thuộc danh yêu cầu vốn pháp định Tăng, mục phải có vốn pháp định - Chủ doanh nghiệp có tồn quyền - Chủ cơng ty khơng phép giảm việc tăng giảm vốn điều lệ, giảm vốn điều lệ, tăng vốn điều giảm nhỏ mức đăng ký phải khai cách: Chủ sở hữu đầu tư người lệ Phân báo cho quan đăng kí kinh doanh - Vấn đề phân chia lợi nhuận khơng khác góp vốn - Chỉ phân chia lợi nhuận cho phối lợi đặt DNTN Toàn lợi thành viên Cty kinh doanh có lãi, nhuận nhuận thu từ hoạt động kinh hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước doanh doanh nghiệp thuộc chủ đảm bảo toán đủ khoản doanh nghiệp sau thực nợ nghĩa vụ đến hạn phải trả đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước khác • bên thứ ba Luật Doanh nghiệp năm 2005 lại ghi nhận thêm loại hình Cơng ti trách nhiệm hữu hạn thành viên vì: Cty TNHH thành viên giúp giải việc làm đem lại lợi nhuận cho tổ chức, cá nhân Bên cạnh đó, chế độ chịu trách nhiệm hữu hạn Cty TNHH lôi kéo nhà đầu tư, tạo điều kiện cho họ góp vốn, khơng hạn chế rủi ro cho nhà đầu tư Cty TNHH thành viên loại hình sở hữu thuận lợi cho chủ sở hữu, tổ chức cá nhân, có nhiều lựa chọn cho người Cá nhân tự độc lập thành lập cơng ty TNHH, có tư cách pháp nhân để tham gia vào thương trường Tóm lại, luật Doanh nghiệp 2005 ghi nhận Cty TNHH thành viên yêu cầu khách quan, cần thiết việc xây dựng chế định pháp luật kinh doanh Khơng có ý nghĩa việc bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư mà tạo điều kiện thuận lợi cho cơng tác quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh ... Cơng ti trách nhiệm hữu hạn thành viên vì: Cty TNHH thành viên giúp giải việc làm đem lại lợi nhuận cho tổ chức, cá nhân Bên cạnh đó, chế độ chịu trách nhiệm hữu hạn Cty TNHH lôi kéo nhà đầu tư, ... nghiệp 2005) - Tài sản cá nhân trở thành tài - Phải tách biệt tài sản chủ sở Vốn sản doanh nghiệp Không phân biệt hữu công ty với tài sản công ty rõ ràng phần vốn tài sản Đối với chủ sở hữu công. .. trường, tiếp thị công nghệ doanh nghiệp tư nhân - Bán doanh nghiệp ( 14 5 Luật Doanh nghiệp 2005) Bên mua doanh nghiệp phải đăng kí kinh doanh lại hồn tồn có khả sử dụng giá trị doanh nghiệp (cơ sở
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân biệt công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên và doanh nghiệp tư nhân , Phân biệt công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên và doanh nghiệp tư nhân

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay