Chuyên đề hóa học lớp 11

92 3,721 30
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/08/2013, 20:30

1. Ion Cách 1 : Tẩm thuốc thử lên một dây platin sạch, đem đi đốt trên đèn khí : ngọn lửa màu đỏ tíaCách 2 : Quan sát màu quang phổ, cho quang phổ vạch màu đỏ 671 nm 2. Ion Cách 1 : Tẩm thuốc thử lên một dây platin sạch, đem đi đốt trên đèn khí : ngọn lửa màu vàng Cách 2 : phản ứng với uranyl kẽm acetat, cho kết tủa vàng nhạt : - MT không nên cho có độ acid quá cao-Các ion khác như phản ứng ở nồng độ cao là 0,1M - Khi có các chất tạo phức mạnh thì dùng dư thuốc thử 3. Ion Cách 1 : Tẩm thuốc thử lên một dây platin sạch, đem đi đốt trên đèn khí : ngọn lửa tímCách 2 : Phản ứng với natri cobalt tinitrit        ! """#$  %"$&"'"() *+,-.,/0123114 /567823279:;2<   Yahoo: tat_trung151   Yahoo: tat_trung151 2""=> ?@ "A"B " C%D  !" #$%&'() *+,-./#0%1 2 #$%&'() *+,-./%1-  #$%&'() *+,-./3.  #$%&'() *+,-./#04&-  #$%&'() *+,-./3.+5& 6 7 8 +  44 %9 &(&:"-+*"%;<<<<=8 44 %9 / #>&? %944-./@'9  -./A/8)+B  #>&?C/ #?&'D+3.D44 %9 9:E%%F%G / 'H'IJ44 #>&3.+#>&&'K %'6D%L+M%'N%1&'O %9P Q-./%1-#6R 'S%"'8K% 'S%"'8K%&'/)T%'' -./@' Q-./3.R #?%%D &?:'1 -U"'G&8) +B Q-./#0'D>&%GR #$%VCWJ'X-'Y% 3.DZ[&Q%'\]/^%1-R ]/^'?#0 Q-./#6R #?%&'() &? 8)+B+.-#5& Z[&3_"%D Z[&Q-./A/R '`%./ /Q#0RV'"M%#* '?#6Q/PR /PQ#6RV'"M%#* '?#0Q/R   +E79FG<, E7 (&'X-%'/$&%'\+B-K%4A)J+%"C`&'V#6-#"#$%%B#a:'1*+\ -./#0%1 (&'b/C(%-./]/J'cV&'D]/J'c3`&'-./#0de-  E7 (&'X-%'/$&%'\+B-K%4A)J+%"C`&'V#6-#"#$%%B#a:'1*+\ -./3.  (&'J'W;3["/)+:f-&6%%V&'D:E%%F3.'`% <:'_B&'D&?#K&"4]/(&D <(&"D:'(&'Z J'W;gS#K&D+.hV  Yahoo: tat_trung151   <2'"&?&(&&'i%%`DJ';&-`'%'j4U4Z%'/$&%'\  E7 (&'X-%'/$&%'\+B-K%4A)J+%"C`&'V#6-#"#$%%B#a:'1*+\ %1- (&''W;3["%"&D8+%%""%"% &'D:E%%F3. <k/4l&'&?&"4)E/V%/%1' <2'"&?->%&(&&'i%D@"'?-`'')&(&&'i%:'\-`'V&m4U4Z%'/$&%'\ <(&"D &W%gJ'W;V&m&'6 8nok  E7 Yahoo: tat_trung151   (&'kU4/4l&':"p-V#/?q/#?V+i)-K%"i)%'\V%X--K%1% J'6D+J'%+6"3.#Z+`"m-"M$'"M-Q%('#53.D-"M$Rq"i) &'/)TC-./'S (&''W;3["%'/$&%'\6C%+6Q+.4/4l&':"p-&F-/$":+" "D4D-6&/"%    E7 (&''D:E%%F%G3["4/4l&'&';"D   Yahoo: tat_trung151   (&'4U V&'D:E%%F3.   <J%D:'DW<r <'s&%EV%'Zt4U#M-&6%%  E7 (&''D:E%%F%G3["4/4l&'&';"D   (&'4U V&'D:E%%F%G  Yahoo: tat_trung151    'D3.""*%+3.D:E%%FQC/:'"+"%A-RV:E%%F%  -E7 (&''D:E%%F%G3["4/4l&'&';"D   (&'4U V&'D:E%%F%G   'D3.""*%+3.D:E%%FQC/:'"+"%A-RV:E%%F%  E7 4U4/4l&'+')4/4l&'-/$"&';"D&+D/VCf&'D:E%%F%G Yahoo: tat_trung151    HE7 (&'kU4/4l&'+V&'D:E%%F%GV%%DZ[&C_"q  (&'&u'Z&(&'V:'"#/C_"V:E%%F%q'B-3.D4/4l&'8vD'Y .)-K%1%2%'jCf&?:E%%F-./3.   E7 'DJ'W;3["4/4l&'+V&'D:E%%F%GV'?#6:'"&'D%(&453[" 4/4l&'   Yahoo: tat_trung151    E7 (&''D%(&453["4/4l&'Pq+w&#m/V%'i)&?:E%%F%G:6DqE/ 4U4ZPV:E%%F%4m&'D#E'E%Q:'"+G&'xR   (&''W;3[" Q&'D:E%%F%GR')3[" Q&'D:E%%F%GR   E7 Yahoo: tat_trung151   (&''D%(&453["4/4l&'Pq+w&#m/V%'i)&?:E%%F%G:6DqE/ 4U4ZPV:E%%F%4m&'D#E'E%Q:'"+G&'xR    (&' 'DJ'W;3["+/-"DQ&"4/"%"&&8D&)+"&R')+"y"#0V&U&'D 'IJ&'i%K"J';&-./#0 <'s&'"M%D&"4)E/VJ%z<r <U)S#K"D'_-VCf&'D:E%%F')4/4l&'-./#0  E7 (&''D%(&453["4/4l&'Pq+w&#m/V%'i)&?:E%%F@(-V4`:6Dq E/4U4ZPV:E%%F%4m&'D#E'E%Q:'"+G&'xR  Yahoo: tat_trung151 [...]... -> x = 0,2 y = 0,3 Vậy đáp án đúng là đáp án A Vớ d 3: un 132,8 gam hn hp 3 ancol no, n chc vi H2SO4 c thu dc 111 ,2 g Hn hp 6 ete cú s mol bng nhau Tớnh s mol mỗi ete A 0,2 mol B 0,1 mol C 0,3 mol D 0,25 mol Gii Theo LBT khi lng: m ancol = m (ete) + mH2O -> mH2O = m(ru) - m(ete) = 132,5 - 111 ,2 = 21,6 g Yahoo: tat_trung151 Nguyn Tt Trungvocalcords T:05002461803 trong PU ete húa thỡ: nete = nH2O =... thõy khụi lng binh tng 11, 8g Lõy dd trong binh cho tỏc dung vi dd AgNO3/NH3 thu c 21,6g Ag Khụi lng CH3OH tao ra trong phan ng hp H2 cua HCHO l: A 8,3g B 9,3g C 10,3g D 1,03g Ni Suy luõn: H-CHO + H2 CH3OH t0 ( mCH3OH + mHCHO ) cha phan ng l 11, 8g NH 3 HCHO + 2Ag2O CO2 + H2O + 4 Ag 1 1 21,6 nHCHO = nAg = ì = 0,05mol 4 4 108 MHCHO = 0,05.30 = 1,5g ; mCH3OH = 11, 8 1,5 = 10,3 g Vi du 2:... ng vi cỏc acid Sau ú dựng nc vụi trong nhn ra 9 Ion cyanur Hũa tan CuS : 10 Ion thiocyanat Yahoo: tat_trung151 do cú kt ta trng Nguyn Tt Trungvocalcords T:05002461803 To phc vi ion cho phc mu mỏu : 11 Ion acetat To phc vi ion cho phc mu Khi un núng, xut hin kt ta nõu acetat base 12 Ion ocalat Phn ng vi dung dch thuc tớm (lm mt mu), un núng s cho bt khớ : 13 Ion Phn ng vi thuc th Griess (l hn hp... cua V l: A 4,84 lớt B 4,48 lớt C 2,24 lớt D 2,42 lớt Suy luõn: Goi cụng thc trung binh cua 2 axit l: R COOH Ptpu: 2 R COOH + Na2CO3 2 R COONa + CO2 + H2O Theo pt: 2 mol 2 mol m = 2.(23 - 11) = 44g Theo ờ bi: Khụi lng tng 28,96 20,15 = 8,81g Yahoo: tat_trung151 1 mol Nguyn Tt Trungvocalcords T:05002461803 Sụ mol CO2 = 8,81 = 0,2mol Thờ tớch CO2: V = 0,2.22,4 = 4,48 lớt 44 Thi du 2:... nguyờn t C thi 2 chõt cú sụ mol bng nhau Yahoo: tat_trung151 Nguyn Tt Trungvocalcords T:05002461803 Vi du 1: Hụn hp 2 ankan l ụng ng liờn tiờp cú khụi lng l 24,8g Thờ tớch tng ng cua hụn hp l 11, 2 lớt (ktc) Cụng thc phõn t ankan l: A CH4, C2H6 B C2H6, C3H8 B C3H8, C4H10 D C4H10, C5H12 Suy luõn: M hh = 24,8 = 49,6 ; 14n + 2 = 49,6 n = 3,4 0,5 2 hidrocacbon l C3H8 v C4H10 Ví dụ 2: Cho 14g
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề hóa học lớp 11 , Chuyên đề hóa học lớp 11 , Chuyên đề hóa học lớp 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn