logarit HÀM SỐ mũ HÀM SỐ logarit

18 8 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2018, 14:04

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN Mã câu hỏi GT 12_C2.4_1_HNH01 Nội dung kiến thức Chương II : Hàm số lũy thừa, hàm số mũ hàm số lôgarit Thời gian …/8/2018 Đơn vị kiến thức Hàm số lôgarit Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Cấp độ Tổ trưởng Nguyễn Hồng Sinh NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Câu 1: Với a số thực dương bất kì, ln(4a )  ln(2a ) A ln  8a  B ln  8a  Đáp án A Lời giải chi tiết ln(4a )  ln(2a )  ln(4a.2a )  ln  8a  C ln  6a  D 2ln(8a ) Giải thích phương án nhiễu + Phương án B : ln(4a )  ln(2a )  ln  4.2.a   ln(8a ) + Phương án C : ln(4a )  ln(2a )  ln  4a  2a   ln(6a ) + Phương án D : ln(4a )  ln(2a )  ln8a  2ln8a SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN Mã câu hỏi GT 12_C2.4_1_HNH02 Nội dung kiến thức Chương II : Hàm số lũy thừa, hàm số mũ hàm số lôgarit Thời gian …/8/2018 Đơn vị kiến thức Hàm số lôgarit Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Cấp độ Tổ trưởng Nguyễn Hồng Sinh NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Câu 2: Với a số thực dương , a �1 P  log a Mệnh đề a đúng? A P  B P  C P  1 D P  Đáp án A Lời giải chi tiết P  log a a  3log a a  Giải thích phương án nhiễu + Phương án B : Học sinh nhớ nhầm công thức log a  nên giải sau: P  log a  3log a  a a a + Phương án C : Học sinh giải sai: P  log a a  log a a  + Phương án D : Học sinh nhớ nhầm công thức nhớ nhầm công thức log a x  3 nên giải sau: P  log a a  log a a  log a x  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Môn: TOÁN Mã câu hỏi GT 12_C2.4_1_HNH03 Nội dung kiến thức Chương II : Hàm số lũy thừa, hàm số mũ hàm số lôgarit Thời gian …/8/2018 Đơn vị kiến thức Hàm số lôgarit Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Cấp độ Tổ trưởng Nguyễn Hồng Sinh NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Câu 3: Mệnh đề sai ? A log  B log 2  1 C log  D log  Giải thích phương án nhiễu Phương án A, B, D: học sinh nhầm chưa nắm vững tính chất lôgarit Đáp án C Lời giải chi tiết SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN Mã câu hỏi GT 12_C2.4_1_HNH04 Nội dung kiến thức Chương II : Hàm số lũy thừa, hàm số mũ hàm số lôgarit Thời gian …/8/2018 Đơn vị kiến thức Hàm số lôgarit Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Cấp độ Tổ trưởng Nguyễn Hồng Sinh NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Câu 4: Với số thực a, b dương khác Mệnh đề đúng? a ln a  b ln b B ln  a.b   ln a.ln b A ln ln a  log a b ln b ln a D  log b a ln b C Giải thích phương án nhiễu Các phương án nhiễu A, B, C: sử dụng công thức sai Đáp án D Lời giải chi tiết Theo công thức đổi số : ln a  log b a ln b SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN Mã câu hỏi GT 12_C2.4_2_HNH05 Nội dung kiến thức Chương II : Hàm số lũy thừa, hàm số mũ hàm số lôgarit Thời gian …/8/2018 Đơn vị kiến thức Hàm số lôgarit Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Cấp độ Tổ trưởng Nguyễn Hồng Sinh NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án �� Câu 2: Với a số thực dương bất kì, log � �bằng a �� A  log a B  log a C log a Đáp án B Lời giải chi tiết �4 � log � � log  log a   log a �a � D  log a Giải thích phương án nhiễu �� + Phương án A : log � � log  log a   log2 a a �� �4 � log + Phương án C : log � �  a log a log �� 2a �a � �� + Phương án D : log � �  log a SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN Mã câu hỏi GT 12_C2.3_2_HNH06 Nội dung kiến thức Chương II : Hàm số lũy thừa, hàm số mũ hàm số lôgarit Thời gian …/8/2018 Đơn vị kiến thức Hàm số mũ Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Cấp độ Tổ trưởng Nguyễn Hồng Sinh NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án x Câu 6: Tập xác định D hàm số y  x 1  32 A D  R \  4 B D  R \  5 C D  R \  6 D D  R \  0; 6 Giải thích phương án nhiễu + Phương án A : �� 32 0�۹ x x x 1 + Phương án B : �� 32 0�۹ x x �x �0 + Phương án D : � x 1 �۹ 32 x � x 1 Đáp án C Lời giải chi tiết Hàm số xác định x 1 �۹ 32 x 1 � x  �5 ۹ x SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN Mã câu hỏi GT 12_C2.3_2_HNH07 Nội dung kiến thức Chương II : Hàm số lũy thừa, hàm số mũ hàm số lôgarit Thời gian …/8/2018 Đơn vị kiến thức Hàm số lôgarit Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Cấp độ Tổ trưởng Nguyễn Hồng Sinh NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Câu 7: Tập xác định D hàm số y  log x  Đáp án A Lời giải chi tiết A D  R \  0; �2 Hàm số xác định �x �0 log x  �0 � � �x �4 �x �0 �� �x ��2 B D  R \  2 C D   0;  � \  2 D D  R \  �2 Giải thích phương án nhiễu 2 log x log x x + Phương án B : log x �۹۹۹ + Phương án C : �x  log x  �0 � � log x �1 � �x  �� �x �2 2 x2 + Phương án D : log x �۹۹� x SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN Mã câu hỏi GT 12_C2.4_3_HNH08 Nội dung kiến thức Chương II : Hàm số lũy thừa, hàm số mũ hàm số lôgarit Thời gian …/8/2018 Đơn vị kiến thức Hàm số lôgarit Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Cấp độ Tổ trưởng Nguyễn Hồng Sinh NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Câu 8: Cho hàm số Đáp án A Lời giải chi tiết f  x   x  m  log � mx  2(m  2) x  2m  1� � � (m tham số) Tìm tất giá trị m để hàm số f(x) xác định với x �R A m  B m  4 C m �4 m �1 D m  4 m  Điều kiện mx  2( m  2) x  2m   x �R (1) m = (1) không thỏa m0 � � m �0 (1) � � � '   m    m(2m  1)  m0 � m0 � � ��2 � �� m  4 m  3m   � �� m 1 �� � m 1 Giải thích phương án nhiễu + Phương án B : Điều kiện mx  2( m  2) x  2m   x �R (1) m = (1) không thỏa m0 � m0 � m0 � � � m �0 (1) � � ��2 � �� m   � m  4 m  3m   � '   m    m(2m  1)  � �� m 1 �� + Phương án C : Điều kiện mx  2( m  2) x  2m  �0 x �R (1)  '   m    m(2m  1) �0 � m  3m  �0 � m �4 m �1 + Phương án D : Điều kiện mx  2(m  2) x  2m   x �R (1)  '   m    m(2m  1)  � m  3m   � m  4 m  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN Mã câu hỏi GT 12_C2.4_3_HNH09 Nội dung kiến thức Chương II : Hàm số lũy thừa, hàm số mũ hàm số lôgarit Thời gian …/8/2018 Đơn vị kiến thức Hàm số lôgarit Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Cấp độ Tổ trưởng Nguyễn Hồng Sinh NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Đáp án Câu 9: Một tên lửa bay vào không trung với quãng đường D s(t) (km) hàm phụ thuộc theo biến t (giây) theo quy tắc sau: Lời giải chi tiết s(t )  e t 3 2t.e3t 1 (km) Hỏi vận tốc tên lửa sau giây ? Ta có cơng thức tính vận tốc A 8e (km/s) v (t )  s '(t )  ( e t 3 ) ' (2t.e 3t 1 ) ' B 3e (km/s)  2tet   (6t  2).e 3t 1 C 9e (km/s) Với t =1 ta có: 10e4 (km/s) D 10e (km/s) Giải thích phương án nhiễu + Phương án A : Đạo hàm sai : 2 v (t )  s '(t )  ( et 3  2te ) ' (2t.e 3t 1 ) ' t 3  6t.e Với t =1 ta có: 8e4 (km/s) 3t 1 + Phương án B : Đạo hàm sai nghĩ e x không đổi : v (t )  s '(t )  ( et e 3 t 3 ) ' (2t.e 3t 1 ) '  2.e 3t 1 Với t =1 ta có: 3e4 (km/s) + Phương án C : Đạo hàm sai đạo hàm et : v (t )  s '(t )  (e t e 3 t2 3 )' (2t.e 3t 1 ) '  (6t  2).e 3t 1 Với t =1 ta có: 9e (km/s) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Môn: TOÁN Mã câu hỏi GT 12_C2.4_4_HNH10 Nội dung kiến thức Đơn vị kiến thức Chương II : Hàm số lũy thừa, hàm số mũ hàm số lôgarit Thời gian …/8/2018 Hàm số mũ Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Cấp độ Tổ trưởng Nguyễn Hồng Sinh NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Với giá trị m hàm số y  đồng biến  2;   ? A m  B m �1 e � �e  2;   ta có y'  C e �m  e e e 1 ex  m 1� � x � �1 Đặt t  e ; �t �� ; �� Để hàm số cho đồng biến D m �1 �m  Đáp án D Lời giải chi tiết x e� � m  1 1�  0; t �� ; � � 2 (t  m ) �e e � � �m   � � �1 �1 � �m �m � � � �e2 e2 �� ��  m   � � � �m  � � e � �1 �m � � �e � Giải thích phương án nhiễu m  �1 � + Phương án A : Để hàm số cho đồng biến  2;   ta có y '  (t  m)2  0; t � � ; � �e e� � m   � m  m  �1 � + Phương án B : Để hàm số cho đồng biến  2;   ta có y '  (t  m)2  0; t �� ; � �e e � � m   � � �1 �m � �e m e2 m  �1 � + Phương án C: Để hàm số cho đồng biến  2;   ta có y '  (t  m)2  0; t �� ; � �e � m   � � �1  �m � �e e m e�
- Xem thêm -

Xem thêm: logarit HÀM SỐ mũ HÀM SỐ logarit , logarit HÀM SỐ mũ HÀM SỐ logarit

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay