Phương trình luong giac co ban

5 8 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2018, 14:00

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN câu nhận biết Nội dung kiến thức Đơn vị kiến thức Cấp độ HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN Thời gian …/8/2018 Trường THPT Nguyễn Thái Bình.… Tổ trưởng Lời dẫn phương án Đáp án C Lời giải chi tiết Câu 1: Trong phương trình sau, phương trình vô nghiệm ? A cot x  2 B sin( x   )   C cos x  3 D 2sin x    � PTVN Giải thích phương án nhiễu + Phương án A: Học sinh nhầm phương trình cotx=a với cosx=a + Phương án B: Học sinh biến đổi thành pt sin x    + Phương án D: Học sinh thấy  biến đổi thành sinx = Lời dẫn phương án Đáp án C Lời giải chi tiết Câu 2: Nghiệm đặc biệt sau sai ?  A sin x  1 � x    k 2 B sin x  � x  k Dựa vào trường hợp đặc biệt PT sinx = a C sin x  � x  k 2  D sin x  � x   k 2 Giải thích phương án nhiễu + Phương án A, B, D: Học sinh nhầm phương trình sinx=a với cosx=a Lời dẫn phương án Câu 3: Phương trình nghiệm là: tan x  có Đáp án C Lời giải chi tiết , tan x  � x  arctan  k k � A vô nghiệm  B x   k , k � Giải thích phương án nhiễu + Phương án A: Học sinh nhầm phương trình tanx = a với pt sinx=a, cosx=a + Phương án B, D: Học sinh nhớ sai công thức Lời dẫn phương án Câu 4: Chọn đáp án câu sau: x  y  k 2 � (k �) A sin x  sin y � � x    y  k 2 � x  y  k � ( k �) B sin x  sin y � � x    y  k � x  y  k 2 � (k �) C sin x  sin y � � x   y  k 2 � x  y  k � (k �) D sin x  sin y � � x   y  k � Đáp án A Lời giải chi tiết Dựa vào công thức nghiệm PT x  y  k 2 � sin x  sin y � � (k �) x    y  k 2 � Giải thích phương án nhiễu + Phương án B, C, D: Học sinh nhớ sai công thức câu thông hiểu Nội dung kiến thức Đơn vị kiến thức Cấp độ HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN Lời dẫn phương án Câu 5: Phương trình cos 2x  m có nghiệm m là: A 2 �m �2 B m �1 C 1 �m �1 D m  Thời gian …/8/2018 Trường THPT … Tổ trưởng Đáp án C Lời giải chi tiết Phương trình cos 2x  m có nghiệm m �1 � 1 �m �1 Giải thích phương án nhiễu m + Phương án A: Học sinh chia cosx= áp dụng điều kiện có nghiệm pt + Phương án B: Học sinh nhớ điều kiện m �1 + Phương án D: Học sinh giải sai Lời dẫn phương án Câu 6: Nghiệm phương trình cosx = - là:  A x = �  k 2 , k � 2 B x = �  k , k � 2 C x = �  k 2 , k �  D x = �  k 2 , k � Đáp án C Lời giải chi tiết 2 cosx = - �۱cosx  = cos x= 2 k 2 Giải thích phương án nhiễu   + Phương án A: Học sinh nhầm = cos � - = cos 3 + Phương án B: Học sinh viết sai công thức nghiệm  + Phương án D: Học sinh nhầm = cos Lời dẫn phương án Đáp án  C Câu Cho biết x    k 2 họ Lời giải chi tiết nghiệm phương trình sau ? 3   A sin x  cos x  �۱  cosx = cos x = 2 6 B sin x   C cosx  D cosx   Giải thích phương án nhiễu  = sin   + Phương án D: Học sinh nhầm = cos � = cos 6 + Phương án A, B: Học sinh nhầm câu vận dụng thấp Nội dung kiến thức HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC Thời gian …/8/2018 k 2 Đơn vị kiến thức PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN Trường THPT … Cấp độ Tổ trưởng Lời dẫn phương án Câu 8: Nghiệm phương trình cot x   là: Đáp án C Lời giải chi tiết    k , k �  B x    k , k � 12   C x    k , k � 12 D x  arccot( )  k , k � cot x    � x    k   � x k 12 A x   Giải thích phương án nhiễu + Phương án A: Học sinh nhầm cotang với tang + Phương án B: Học sinh giải bước cuối quên chia k cho + Phương án D: Học sinh giải sai: cot x   � cot x   Lời dẫn phương án Câu 9: Số nghiệm phương trình sin(2 x  300 )  khoảng 0 (180 ;180 ) là: Đáp án C Lời giải chi tiết sin(2 x  300 )  � x  300  900  k 3600 A B C D � x  1200  k 3600 � x  600  k1800 x �(1800 ;1800 ) � k  1, Giải thích phương án nhiễu + Phương án A: Học sinh không tìm nghiệm thuộc khoảng + Phương án B, D: Học sinh tìm nghiệm thiếu dư câu vận dụng cao Nội dung kiến thức Đơn vị kiến thức Cấp độ HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN Lời dẫn phương án Thời gian …/8/2018 Trường THPT … Tổ trưởng Đáp án Câu Phương 10: D Lời giải chi tiết trình 3cos x  2sin x -  có nghiệm là:  s inx 2 A x  k  B x   k C x    k 2  D x    k 2  x �  k 2 PT � 3cos 2 x  2sin x -  Đk � 3cos 2 x  cos2x -  � cos2x  1 � 2x    k 2  � x   k Kết hợp điều kiện nghiệm x   Giải thích phương án nhiễu c os2x  1 � 2x  k 2 � x  k + Phương án A: Học sinh nhầm : + Phương án B: Học sinh giải bước cuối quên điều kiện có nghiệm + Phương án C: Học sinh giải sai: cos2x  1 � x    k 2   k 2 ... nhầm = cos Lời dẫn phương án Đáp án  C Câu Cho biết x    k 2 họ Lời giải chi tiết nghiệm phương trình sau ? 3   A sin x  cos x  �۱  cosx = cos x = 2 6 B sin x   C cosx  D cosx... k 2 , k � Đáp án C Lời giải chi tiết 2 cosx = - �۱cosx  = cos x= 2 k 2 Giải thích phương án nhiễu   + Phương án A: Học sinh nhầm = cos � - = cos 3 + Phương án B: Học sinh viết sai công... Trường THPT … Tổ trưởng Đáp án Câu Phương 10: D Lời giải chi tiết trình 3cos x  2sin x -  có nghiệm là:  s inx 2 A x  k  B x   k C x    k 2  D x    k 2  x �  k 2 PT � 3cos
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương trình luong giac co ban, Phương trình luong giac co ban

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay