TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ CRIME AND PUNISHMENT

9 9 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2018, 12:09

CRIME AND PUNISHMENT To commit (serious) crimes Meaning: to break the law (to something wrong or illegal) Example: Those who have committed serious crimes such as murder, drug trafficking… cannot be tolerated Dịch đại ý To commit (serious) crimes: phạm tội (nghiêm trọng) Nghĩa: phá luật (làm điều sai trái bất hợp pháp) Ví dụ: Những người phạm tội nghiêm trọng giết người, buôn bán ma túy… dung thứ To be tough/soft on crime Meaning: To punish crime severely/mildly Example: The crime rate is likely to fall if governments take strong measures to be tough on crime In order to deter criminals effectively, governments must not follow policies which are soft on crime Dịch đại ý To be tough/soft on crime: phạt nặng/nhẹ Nghĩa: đưa hình phạt nghiêm khắc/nhẹ với tội phạm Ví dụ: Tỉ lệ tội phạm chắn giảm phủ có biện pháp mạnh tay đưa hình phạt nghiêm khắc với kẻ phạm tội Để giảm thiểu tội phạm cách hiệu quả, phủ khơng nên nhẹ tay với kẻ phạm tội + Để tìm hiểu thơng tin khóa học IELTS Package (Khóa học online bao gồm dịch vụ chữa speaking, writing) thầy Bách bạn vào www.ngocbach.com mục “Khóa học IELTS Package nhé” + Liên hệ với IELTS Ngoc Bach, bạn vào www.ngocbach.com mục “Liên hệ.” To face/ receive (capital/corporal) punishment Meaning: punishment by death/ the physical punishment of people, especially by hitting them Example: In some states of America, those who commit murder sometimes receive capital punishment In the past, students who misbehaved faced corporal punishment and were given extra work and detention after school Dịch đại ý To face/ receive (capital/corporal) punishment: tử hình/hành hạ thể xác Nghĩa: trừng phạt chết / trừng phạt thể xác, đặc biệt cách đánh người vi phạm luật Ví dụ: Ở số bang Mỹ, người phạm tội giết người nhận án tử hình Trong q khứ, học sinh có cư xử sai trái phải đối mặt việc bị hành hạ thể xác giao việc làm thêm giam giữ sau học To be found guilty of something/doing something Meaning: the court decided that the person did commit the crime Example: If people are found guilty of committing serious offences, heavy punishments should be imposed Dịch đại ý To be found guilty: có tội Nghĩa: Tòa án tun bố người phạm tội Ví dụ: Nếu phạm tội nghiêm trọng cần trừng phạt thích đáng To arrest suspects + Để tìm hiểu thơng tin khóa học IELTS Package (Khóa học online bao gồm dịch vụ chữa speaking, writing) thầy Bách bạn vào www.ngocbach.com mục “Khóa học IELTS Package nhé” + Liên hệ với IELTS Ngoc Bach, bạn vào www.ngocbach.com mục “Liên hệ.” Meaning: to stop and hold people who the police think may have committed a crime Example: The government should give the police greater powers to arrest suspects Dịch đại ý To arrest suspects: tạm giam đối tượng tình nghi Nghĩa: bắt giữ người mà cảnh sát cho kẻ phạm tội Ví dụ: Chính phủ cần trao quyền hạn nhiều cho cảnh sát để bắt tạm giam kẻ tình nghi To convict a criminal Meaning: to find an offender guilty and to punish them Example: Once the courts have convicted a criminal, the punishment should be severe Dịch đại ý To convict a criminal: kết án tù Nghĩa: tuyên bố có tội đưa hình phạt Ví dụ: Một tòa tun án, hình phạt phải thực thi To face/ receive/ be given a non-custodial sentence Meaning: to get a sentence/punishment which is not served in prison Example: Those who commit petty crimes may face non-custodial sentences which are given by a court, including: fines, probation orders or community service orders Dịch đại ý A non-custodial sentence: khơng phải tù Nghĩa: hình phạt/ án mà người chịu tù + Để tìm hiểu thơng tin khóa học IELTS Package (Khóa học online bao gồm dịch vụ chữa speaking, writing) thầy Bách bạn vào www.ngocbach.com mục “Khóa học IELTS Package nhé” + Liên hệ với IELTS Ngoc Bach, bạn vào www.ngocbach.com mục “Liên hệ.” Ví dụ: Tội phạm khơng nghiêm trọng phải đối mặt với án khơng giam giữ tòa án đưa ra, bao gồm: tiền phạt, án lệnh quản chế lệnh dịch vụ cộng đồng Juvenile delinquency Meaning: bad or criminal behaviour of young people Example: The increase in juvenile delinquency recently can be explained by the fact that the mass media focus too much on violent and sensational crimes Dịch đại ý Juvenile delinquency: tội phạm vị thành niên Nghĩa: hành vi xấu xa phạm pháp người trẻ tuổi Ví dụ: Sự gia tăng tội phạm vị thành niên gần giải thích thực tế phương tiện thơng tin đại chúng tập trung truyền tải nhiều tội ác bạo lực tội phạm giật gân To serve a prison sentence Meaning: to be confined in prison as a punishment Example: They are serving long prison sentences for their part in the assassination Dịch đại ý To serve a prison sentence: thi hành án Nghĩa: thực hình phạt tù tội lỗi gây Ví dụ: Họ phải chịu mức tù phạt dài tham gia vào vụ ám sát 10 To pose a considerable threat to social security Meaning: to cause trouble or danger to society in general Example: Not only hardened criminals pose a considerable threat to social security, but they also create a fear of crime among the public Dịch đại ý + Để tìm hiểu thơng tin khóa học IELTS Package (Khóa học online bao gồm dịch vụ chữa speaking, writing) thầy Bách bạn vào www.ngocbach.com mục “Khóa học IELTS Package nhé” + Liên hệ với IELTS Ngoc Bach, bạn vào www.ngocbach.com mục “Liên hệ.” To pose a considerable threat to society: tạo mối đe dọa đáng kể an toàn an ninh xã hội Nghĩa: gây rắc rối nguy hiểm cho xã hội nói chung Ví dụ: Những tên tội phạm cứng đầu không tạo mối đe dọa đáng kể an tồn an ninh xã hội mà tạo nỗi sợ tội phạm cộng đồng 11 To ensure the safety of other citizens Meaning: to make sure that other citizens are safe and protected Example: The job of the police is to prevent crimes and catch criminals as well as ensure the safety of other citizens Dịch đại ý To ensure the safety of other citizens: đảm bảo an toàn người khác Nghĩa: đảm bảo cơng dân khác an tồn bảo vệ Ví dụ: Cơng việc cảnh sát ngăn chặn tội phạm bắt tội phạm đảm bảo an tồn cho cơng dân khác 12 To turn to crime/ drugs Meaning: To start committing crimes or using drugs Example: During periods of high youth unemployment, some youngsters turn to crime to obtain money Dịch đại ý To turn to crime/ drugs: bắt đầu phạm tội/ dùng thuốc Nghĩa: bắt đầu phạm tội Ví dụ: Trong thời gian trẻ mà thất nghiệp, nhiều người trẻ bắt đầu dấn thân vào đường tội phạm để kiếm tiền 13 A chance of rehabilitation Meaning: a chance of helping someone to have a normal life after serving a prison sentence + Để tìm hiểu thơng tin khóa học IELTS Package (Khóa học online bao gồm dịch vụ chữa speaking, writing) thầy Bách bạn vào www.ngocbach.com mục “Khóa học IELTS Package nhé” + Liên hệ với IELTS Ngoc Bach, bạn vào www.ngocbach.com mục “Liên hệ.” Example: I believe, if given a chance of rehabilitation, ex-offenders can be reformed and become law-abiding and productive members of society Dịch đại ý A chance of rehabilitation: hội tái hòa nhập Nghĩa: hội giúp có sống bình thường sau thời gian tù Ví dụ: Tơi tin rằng, trao hội để tái hòa nhập, cựu tù nhân cải tạo trở thành cơng dân tn thủ luật pháp có ích xã hội 14 To release back into society Meaning: to give freedom to prisoners who have finished their sentences Example: He was released back into society after serving two years of a five-year sentence Dịch đại ý To release back into society: thả tự Nghĩa: trả tự cho người hết hạn tù Ví dụ: Anh ta trả tự sau giảm án, thực 2/5 năm tù 15 To make a fresh start Meaning: to try something new after making mistakes in one’s life Example: I believe that people should have the opportunity to make a fresh start after they are released from prison Dịch đại ý To make a fresh start: khởi đầu Nghĩa: bắt đầu mẻ sau lầm lỡ đời Ví dụ: Tơi tin có hội làm lại đời sau tù 16 To enforce the law Meaning: to make sure that the law is obeyed + Để tìm hiểu thơng tin khóa học IELTS Package (Khóa học online bao gồm dịch vụ chữa speaking, writing) thầy Bách bạn vào www.ngocbach.com mục “Khóa học IELTS Package nhé” + Liên hệ với IELTS Ngoc Bach, bạn vào www.ngocbach.com mục “Liên hệ.” Example: The role of the police and the courts is to enforce the law Dịch đại ý To enforce the law: thực thi pháp luật Nghĩa: đảm bảo pháp luật thực thi Ví dụ: Vai trò cảnh sát tòa án thực thi pháp luật 17 To act as a deterrent Meaning: a measure which makes somebody less likely to something Example: Longer prison sentences would act as a deterrent and would be one useful measure to tackle rising crime Dịch đại ý To act as a deterrent: rào cản Nghĩa: phương pháp làm giảm khả làm việc Ví dụ: Thời gian thi hành án dài rào cản biện pháp hữu hiệu để giải vấn đề tệ nạn gia tăng 18 To deter teenagers from committing crimes Meaning: to make adolescents decide not to anything illegal, especially by making them understand the difficulties and unpleasant results of their wrongdoings Example: Having police officers to visit schools and talk to young people about the dangers of a criminal lifestyle can really help to deter teenagers from committing crimes Dịch đại ý To help to deter teenagers from committing crimes: (giúp) ngăn ngừa niên phạm tội Nghĩa: làm cho định khơng làm điều bất hợp pháp, đặc biệt cách làm cho họ hiểu khó khăn hậu hành vi sai trái Ví dụ: + Để tìm hiểu thơng tin khóa học IELTS Package (Khóa học online bao gồm dịch vụ chữa speaking, writing) thầy Bách bạn vào www.ngocbach.com mục “Khóa học IELTS Package nhé” + Liên hệ với IELTS Ngoc Bach, bạn vào www.ngocbach.com mục “Liên hệ.” Việc mời cảnh sát đến thăm trường nói chuyện với người trẻ nguy hiểm lối sống tội phạm thực giúp ngăn chặn thiếu niên phạm tội 19 To impose a ban on sth Meaning: to enforce an official rule which says that something is not allowed Example: Most governments have imposed a ban on the sale of tobacco to those aged under 16 Dịch đại ý To impose a ban on sth: ban hành lệnh cấm với Nghĩa: bắt buộc thực luật thức khơng phép Ví dụ: Hầu hết phủ ban hành lệnh cấm bán thuốc cho người 16 20 To install surveillance cameras Meaning: to put cameras in a place where a crime is likely to be committed Example: The security company has installed surveillance cameras at all the entrances and exits of the shopping mall Dịch đại ý To install surveillance cameras: cài đặt camera giám sát Nghĩa: đặt camera nơi chắn có tội phạm Ví dụ: Công ty an ninh cài đặt camera giám sát tất cửa vào cửa hiểm khu mua sắm + Để tìm hiểu thơng tin khóa học IELTS Package (Khóa học online bao gồm dịch vụ chữa speaking, writing) thầy Bách bạn vào www.ngocbach.com mục “Khóa học IELTS Package nhé” + Liên hệ với IELTS Ngoc Bach, bạn vào www.ngocbach.com mục “Liên hệ.” KÊNH CHÍNH THỨC DUY NHẤT CỦA THẦY NGỌC BÁCH IELTS Hiện tại, thầy Ngọc Bách sử dụng kênh sau, khơng có kênh khác: Website ngocbach.com: www.ngocbach.com Page Tuhocielts8.0 (398k thành viên) https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0/ Group IELTS Ngoc Bach (201k thành viên) https://www.facebook.com/groups/ieltsngocbach/ Facebook cá nhân thầy Ngọc Bách (97k follows) https://www.facebook.com/nguyenngoc.bach.77 Liên hệ: Nếu có câu hỏi bạn liên hệ IELTS Ngoc Bach đây: http://ngocbach.com/chuyen_muc/view/70000261/Lien-he.html Các bạn nên liên lạc với ĐỊA CHỈ DUY NHẤT để đăng ký học mua sách từ thầy Ngọc Bách Chúc bạn học tốt ! IELTS Ngoc Bach + Để tìm hiểu thơng tin khóa học IELTS Package (Khóa học online bao gồm dịch vụ chữa speaking, writing) thầy Bách bạn vào www.ngocbach.com mục “Khóa học IELTS Package nhé” + Liên hệ với IELTS Ngoc Bach, bạn vào www.ngocbach.com mục “Liên hệ.” ... (capital/corporal) punishment Meaning: punishment by death/ the physical punishment of people, especially by hitting them Example: In some states of America, those who commit murder sometimes receive capital punishment. .. punishment In the past, students who misbehaved faced corporal punishment and were given extra work and detention after school Dịch đại ý To face/ receive (capital/corporal) punishment: tử hình/hành... adolescents decide not to anything illegal, especially by making them understand the difficulties and unpleasant results of their wrongdoings Example: Having police officers to visit schools and talk
- Xem thêm -

Xem thêm: TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ CRIME AND PUNISHMENT, TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ CRIME AND PUNISHMENT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay