Bài giảng điện tử Cộng 2 phân số lớp 4

8 59 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2018, 10:05

Tốn Cộng hai phân số TRỊ CHƠI “Ai Nhanh Ai Khéo” Hãy chia băng giấy thành phần (không cắt) XIN CHÚC MỪNG NGƯỜI THẮNG CUỘC Hãy tô màu phần băng giấy Tiếp tục tô phần băng giấy THẢO LUẬN NHÓM Câu 1: Băng giấy chia làm phần nhau? Câu 2: Lần thứ tô màu phần băng giấy? Câu 3: Lần thứ hai tô màu phần băng giấy? Câu 4: Cả hai lần tô màu phần băng giấy? THẢO LUẬN NHÓM Câu 1: Băng giấy chia làm phần Câu 2: Lần thứ tô màu băng giấy Câu 3: Lần thứ hai tô màu băng giấy Câu 4: Cả hai lần tô màu băng giấy Bài Tốn: Có băng giấy, bạn Nam tơ màu băng giấy Sau đó, Nam tơ màu tiếp băng giấy Hỏi bạn Nam tô màu phần băng giấy? ... phần nhau? Câu 2: Lần thứ tô màu phần băng giấy? Câu 3: Lần thứ hai tô màu phần băng giấy? Câu 4: Cả hai lần tô màu phần băng giấy? THẢO LUẬN NHÓM Câu 1: Băng giấy chia làm phần Câu 2: Lần thứ tô
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng điện tử Cộng 2 phân số lớp 4, Bài giảng điện tử Cộng 2 phân số lớp 4

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn