Nghiên cứu đột biến gen β globin và chẩn đoán trước sinh bệnh β thalassemia tại bệnh viện nhi trung ương

164 12 0
  • Loading ...
1/164 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2018, 15:47

i VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC LÝ THỊ THANH HÀ LÝ THỊ THANH HÀ NGHIÊN CỨU ĐỘT BIẾN GEN  GLOBIN VÀ CHẨN ĐOÁN TRƯỚC SINH BỆNH  THALASSEMIA TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ SINH HỌC Hà Nội - 2018 ii VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC L LÝ THỊ THANH HÀ THANH HÀ NGHIÊN CỨU ĐỘT BIẾN GEN  GLOBIN VÀ CHẨN ĐOÁN TRƯỚC SINH BỆNH  THALASSEMIA TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG Chuyên ngành: Di truyền học Mã số: 42 01 21 LUẬN ÁN TIẾN SĨ SINH HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Vân Khánh Trường Đại học Y Hà Nội GS.TS Trương Nam Hải Viện Công nghệ sinh học Hà Nội - 2018 i LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận án tơi nhận hỗ trợ, tạo điều kiện nhiều người thông cảm, sẻ chia, động viên giúp đỡ Tôi xin trân trọng cảm ơn luôn ghi nhớ! Tôi vô biết ơn PGS TS Trần Vân Khánh, Phó giám đốc Trung tâm gen protein, Trường đại học Y Hà Nội giúp đỡ góp ý tận tình cho tơi q trình thực luận án Tôi xin trân trọng cảm ơn GS.TS Trương Nam Hải, Viện Công nghệ sinh học-Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam hướng dẫn, bảo cho thời gian qua Tôi xin cảm ơn vị lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung Ương Khoa Di truyền Sinh học phân tử, tạo điều kiện giúp đỡ trình thực nghiên cứu Tơi xin chân thành cảm ơn tập thể Phòng cơng nghệ gen Viện nghiên cứu tế bào gốc công nghệ gen Vinmec giúp đỡ chặng đường qua Tôi thực xúc động tự hào hỗ trợ nhiệt tình, động viên, chia sẻ các đồng nghiệp nơi công tác, giúp tơi hồn thành nhiệm vụ nghiên cứu này! Bố, mẹ người mang đến với sống;chồng động viên yêu thương vô bờ bến! Tôi xin chia sẻ thành với bố, mẹ gia đình Họ động lực để luôn cố gắng không ngừng Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả Lý Thị Thanh Hà ii sLỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan: Đây cơng trình nghiên cứu số kết cộng tác với cộng khác Các số liệu kết trình bày luận án trung thực, phần cơng bố tạp chí khoa học chuyên ngành với đồng ý cho phép đồng tác giả Phần lại chưa cơng bố cơng trình khác Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả Lý T Lý Thị Thanh Hà hị Thanh Hà iii MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cấu trúc dạng phân tử Hemoglobin 1.1.1 Cấu trúc phân tử Hb người bình thường 1.1.2 Các dạng phân tử hemoglobin 1.2 Bệnh  thalassemia 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Dịch tễ học bệnh  thalassemia 1.2.3 Cơ chế bệnh sinh 1.2.4 Đặc điểm lâm sàng bệnh β thalassemia 1.2.5 Đặc điểm cận lâm sàng bệnh  thalassemia 10 1.2.6 Chẩn đoán bệnh  thalassemia 10 1.3 Đột biến gen  globin 11 1.3.1 Cấu trúc gen  globin 11 1.3.2 Các dạng đột biến gen  globin vài chế đột biến tổng hợp chuỗi  globin 13 1.3.3 Tương quan kiểu gen kiểu hình 15 1.3.4 Các kỹ thuật sinh học phân tử xác định đột biến gen β globin 16 1.3.5 Phát người lành mang gen bệnh 22 1.4 Chẩn đoán trước sinh bệnh  thalassemia 23 1.4.1 Dịch nước ối (Amniotic fluid sampling) 24 1.4.2 Mẫu gai rau (Chorionic villus sampling - CVS) 24 1.4.3 Chẩn đốn tiền phơi (Pre-implantation genetic diagnosis - PGD) 26 1.5 Tình hình nghiên cứu bệnh  thalassemia Việt Nam 26 CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 2.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 28 iv 2.2 Đối tượng nghiên cứu 28 2.2.1 Nhóm bệnh nhân bị bệnh  thalassemia thể nặng 28 2.2.2 Nhóm người mang gen bệnh  thalassemia 28 2.2.3 Nhóm làm chẩn đốn trước sinh 29 2.3 Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân 29 2.4 Trang thiết bị cần thiết 29 2.4.1 Trang thiết bị 29 2.4.2 Hóa chất 29 2.5 Phương pháp nghiên cứu 32 2.6 Quy trình xác định đột biến gen  globin 32 2.6.1 Thu thập mẫu máu tách DNA từ mẫu máu ngoại vi 32 2.6.2 Kỹ thuật tách DNA tổng số từ máu ngoại vi tế bào ối 33 2.6.3 Phương pháp điện di DNA gel agarose 33 2.6.4 Kỹ thuật PCR xác định đột biến gen β globin 34 2.6.5 Kỹ thuật giải trình tự gen xác định đột biến gen β globin 36 2.6.6 Kỹ thuật Gap PCR 37 2.6.7 Nuôi cấy tế bào ối 37 2.7 Vấn đề đạo đức 38 2.8 Sơ đồ nghiên cứu 39 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 40 3.1 Đặc điểm nhóm nghiên cứu 40 3.2 Kết xác định đột biến gen β globin 40 3.2.1 Kết tách chiết DNA 40 3.2.2 Kết xác định đột biến bệnh nhân mắc  thalassemia thể nặng 48 3.2.3 Kết xác định đột biến gen β globin người mang gen bệnh  thalassemia 67 v 3.2.4 Kết chẩn đoán trước sinh bệnh β thalassemia 81 CHƯƠNG BÀN LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 88 4.1 Vai trò kỹ thuật Multiplex ARMS PCR, giải trình tự gen Gap PCR chẩn đốn xác định bệnh  thalassemia 88 4.1.1 Kỹ thuật Multiplex ARMS PCR 88 4.1.2 Kỹ thuật giải trình tự gen Sanger 90 4.1.3 Kỹ thuật Gap PCR 91 4.2 Đặc điểm tỷ lệ đột biến đột biến gen  globin nhân  thalassemia bệnh viện Nhi Trung ương 91 4.2.1 09 đột biến sàng lọc kỹ thuật Multiplex PCR 91 4.2.2 Đặc điểm tỷ lệ đột biến gen β globin bệnh nhân  thalassemia bệnh viện Nhi Trung ương 92 4.2.3 Một số ca khơng điển hình có lâm sàng đặc biệt 93 4.3 Đặc điểm tỷ lệ đột biến gen  globin người mang gen  thalassemia bệnh viện Nhi Trung ương 97 4.4 Chẩn đoán trước sinh bệnh  thalassemia 100 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 103 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 104 TÓM TẮT LUẬN ÁN BẰNG TIẾNG ANH 105 TÀI LIỆU THAM KHẢO 116 PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT PCR Polymerase Chain Reaction, phản ứng đồng trùng hợp C-ARMS-PCR Combine-Amplification Refractory Mutation System-PCR, GAP-PCR PCR khoảng cách RT-PCR Reverse transcrip PCR MLPA Multiplex ligation dependent probe amplification Sequencing Giải trình tự gen Multiplex Phản ứng đa mồi ASO Allele specific oligonucleotide dot blot, lai đặc hiệu oligo RDB Reserve dot blot, lai ngược RE - PCR Restriction enzyme – PCR, phản ứng PCR sử dụng enzyme cắt giới hạn Hb Hemoglobin CO2 Carbon dioxide CO Carbon monoxide NO Nirtric oxide O2 Oxygen  Chuỗi alpha β Chuỗi beta γ Chuỗi gamma δ Chuỗi delta vii ε Chuỗi epsilon ζ Chuỗi zeta (2β2) Hemoglobin A (2δ2) Hemoglobin A2 (ζ2ε2) Hemoglobin Gower1 (2ε2) Hemoglobin Gower2 (ζ2γ2) Hemoglobin Porland (2γ2) Hemoglobin F HPFH Hội chứng tồn dư huyết sắc tố bào thai di truyền HPLC Điện di hemogobin sắc ký lỏng cao áp / Người mang gen  kết hợp mang gen  thalassemia /E Người mang gen  kết hợp mang gen HbE RBC (1012/L) Red Blood Cells, số lượng hồng cầu HGB (g/dL) Khối lượng hemoglobin (g/dL) HCT (%) Hematocrit (%) MCV (fL) Mean Corpuscular Volume, thể tích trung bình hồng cầu MCH (pg) Mean Corpuscular Hemoglobin, số lượng hemoglobin trung bình hồng cầu (pg) MCHC (%) Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration, nồng độ hemoglobin trung bình hồng cầu (%) cffDNA Cell free fetal DNA, ADN tự thai nhi NIPD Non invasive Prenatal Diagnosis, chẩn đoán trước sinh không xâm lấn viii PGD Pre-implantation genetic diagnosis, chẩn đoán tiền làm tổ IVF In vitro fertilization, thụ tinh ống nghiệm EQA External Quality Assessment, tổ chức ngoại kiểm WHO World Health Organization, tổ chức y tế giới TIF Thalassemia International Fondation, Hiệp hội Thalassemia quốc tế BV Nhi TƯ Bệnh Viện Nhi Trung Ương DT-SHPT Khoa Di truyền - Sinh Học Phân Tử PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI MANG GEN BỆNH BETA THALASSEMIA THAM GIA NGHIÊN CỨU VÀ NỒNG ĐỘ DNA STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Labcode WBbT07004 WBbT08002 WBbT08003 WBbT08006 WBbT08007 WBbT08008 WBbT08009 WBbT080901 WBbT080902 WBbT080101 WBbT080102 WBbT081102 WBbT081103 WBbT081104 WBbT081105 WBbT081201 WBbT081202 WBbT090202 WBbT090203 WBbT090301 WBbT090302 WBbT090305 WBbT090306 WBbT090502 WBbT090803 WBbT090804 WBbT090805 WBbT090901 WBbT090903 WBbT090904 WBbT091102 WBbT091103 Họ tên Bùi Công T Đồng Thị M Bùi Đức Th Phạm Văn Đ Phạm Thị Đ Thân Văn K Giáp Thị M Bùi Thu Th Đinh Văn T Đồn Hồng Ng Nơng Thị Th Hồng Thị H Nguyễn Trung C Nguyễn Thị C Đào Quốc Đ Đỗ Văn C Đỗ Thị T Trương Thị H Hà Văn T Phạm Thị Minh H Đặng Xuân M Nguyễn Thanh Tr Bùi Xuân Trung K Ngô Uyên Nh Phạm Thế L Dương Thanh H Đào Mai H Nguyễn Văn D Lý Chí Ph Dương Thị H Lại Thị Bích L Trần Minh Kh CD41/42 (-TCTT) CD17 (AAG-TAG) IVS1-1 -28 (A- IVS1-5 (G-T) G) (G-T) CD71/72 (+A) HbE (GAGAAG) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 IVS2654(C-T) CD95 (+A) Khác Nồng độ ADN (ng/ul) Tỷ lệ A260/280 56 58 68 67 65 56 58 59 70 54 55 58 56 67 69 62 61 64 65 66 68 56 67 65 56 58 57 59 70 54 55 58 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 2 1.9 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 2 1.9 1.8 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 WBbT091105 WBbT091106 WBbT100102 WBbT100103 WBbT100201 WBbT100202 WBbT100203 WBbT100204 WBbT100302 WBbT100303 WBbT100401 WBbT100402 WBbT100601 WBbT100602 WBbT100604 WBbT100605 WBbT100607 WBbT100705 WBbT100707 WBbT100708 WBbT100709 WBbT100710 WBbT100801 WBbT100802 WBbT100902 WBbT100903 WBbT101102 WBbT101104 WBbT101105 PWBbT101102 PWBbT101103 WBbT101107 WBbT101108 WBbT101201 WBbT101202 WBbT101203 WBbT101204 Vũ Công Th Nguyễn Thị Thu H Đinh Đức M Vũ Thị Như H Bùi Hồng Ph Nguyễn Hương Gi Nguyễn Mai L Nguyễn Thanh H Hoàng Lê Qu Lê Thị Th Lê Thị V Lý Văn L Trần Ánh H Trần Nho H Cầm Văn T Bạc Thị L Nguyễn Thị L Mông Trường G Giang Văn M Đỗ Thị H Dương Thị T Phạm Văn T Lê Khắc L Phạm Thị H Lê Đức B Lê Thị Thu H Lê Minh T Nguyễn Bá L Nguyễn Thị T Hoàng Thị Ngọc H Nguyễn Văn N Lê Văn H Vi Thị H Nguyễn Thắng L Nguyễn Thu U Nguyễn Văn Đ Nguyễn Thi H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 56 67 69 62 61 64 69 62 61 68 56 58 59 52 63 67 70 65 67 65 56 58 59 70 54 55 58 56 67 69 62 61 64 65 66 68 56 1.8 1.8 1.9 1.9 2 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 2 1.9 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 2 1.9 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 PWBbT101205 PWBbT101206 PWBbT101207 PWBbT101209 WBbTT101213 WBbTT101214 WBbT110101 WBbT110102 WBbT110201 WBbT110202 WBbT110203 WBbT110204 WBbT110205 WBbT110301 WBbT110302 PWBbT110304 PWBbT110305 WBbT110305 WBbT110306 PWBbT110402 PWBbT110403 WBbT110407 WBbT110408 WBbT110409 WBbT110410 WBbT110501 WBbT110505 WBbT110506 PWBbT110605 PWBbT110606 PWBbT110610 PWBbT110611 PWBbT110612 PWBbT110613 WBbT110601 PWBbT110701 PWBbT110702 Lê Vĩnh C Nguyễn Thị Khánh C Phạm Ngọc T Vũ Trường G Linh Văn H Lý Thị M Dương Hồng T Nguyễn Văn L Dương Hồng T Nguyễn Thị Thu H Nguyễn Đức H Vũ Thị Hồng H An Mai Th Đào Hồng T Hồng Thị T Lò Văn H Hồng Thị M Bùi Văn L Bùi Thị V Nguyễn Tuấn D Nơng thị Ng Nguyễn Thị V Vũ Chí C Đinh Duy T Chu Thị H Phùng Văn Á Phan Nhật S Hoàng Thị Huyền T Trần Thị Kim B Đỗ Bá L Nguyễn Hữu H Nguyễn Thị H Phạm Văn S Đặng Thu P Trương Văn H Nguyễn Danh T Nguyễn Thị P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 58 59 52 67 65 56 58 59 70 54 55 58 69 62 61 69 62 61 64 65 66 68 56 67 65 56 66 68 56 58 59 52 63 67 70 65 67 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 2 1.9 1.8 1.9 2 1.9 1.8 1.8 1.8 1.9 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 (P)WBbT110701 (P)WBbT110702 WBbT110707 WBbT110710 WBbT110714 WBbT110715 WBbT110805 WBbT110806 WBbT110807 WBbT110808 WBbT111004 WBbT111005 WBbT111006 WBbT111101 WBbT111102 WBbT111103 WBbT111106F WBbT111106M WBbT111107F WBbT111107M WBbT111108F WBbT111108M WBbT111202F WBbT111202M WBbT111204M WBbT111204F WBbT120211F WBbT120211M PWBbT120214F PWBbT120214M WBbT120215 WBbT120307M WBbT120307F WBbT120308 PWBbT120314M PWBbT120314F WBbT120401F Quang H Ứng Thi Phương T Phạm Thị N Lã Xuân S Ngô Quốc K Hoàng Thị S Hoàng Văn T Nguyễn Thị H Bùi Phương N Nguyễn Văn Đ Phạm Thị H Nguyễn Văn L Lương Đinh Cẩm H Lê Tiến H Lê Văn C Khuất Thị X Bùi Văn Đ Ngần Thị N Lò Văn T Quàng Thị D Phan Anh T Nguyễn Thị H Tô Mạnh H Nông Thị T Trần Đăng D Vũ Thị Thanh H Phạm Văn T Phạm Mai H Đồng Văn T Cầm THị D Bế Hồng M Đỗ Thị H Vũ Văn H Qch Đình A Vũ Thị L Hà Công H Bùi Anh S 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 65 56 58 59 70 54 55 58 56 67 69 62 61 64 65 66 70 54 55 58 56 67 69 62 61 64 65 66 68 56 58 59 52 63 67 70 65 2 1.9 1.8 1.9 2 1.9 1.8 1.8 1.8 1.9 2 1.9 1.8 1.9 2 1.9 1.8 1.8 1.8 1.9 2 1.9 1.8 1.9 2 1.9 1.8 1.9 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 WBbT120401M WBbT120404 PWBbT120405M PWBbT120405F WBbT120407F WBbT120407M WBbT120410F WBbT120410M WBbT120411F WBbT120411M WBbT120412F WBbT120412M WBbT120501F WBbT120501M WBbT120505F PWBbT120507F PWBbT120507M WBbT120607F WBbT120607M PWBbT120703F PWBbT120703M WBbT120801 WBbT120803 PWBbT120804F PWBbT120804M WBbT120807 PWBbT120808F PWBbT120808M WBbT120905 PWBbT121001M PWBbT121001F PWBbT121002F PWBbT121002M WBbT121005 PWBbT121101F PWBbT121101M PWBbT121105F Nguyễn Thuận Á Nguyễn Thanh Đ Ninh Thị H Nguyễn Quốc V Dương Văn K Nguyễn THị N Đinh Đức L Nguyễn THị T Diệp Ngọc C Mạc Thị N Nguyễn Xuân C Hoàng THị S Hán Văn V Ngơ Thị H Hồng Văn A Lương Khắc C Nguyễn Thị Kim T Nguyễn Văn H Vũ Thị T Tô Ngọc N Phùng Mỹ L Đỗ Duy T Lữ An B Nông Văn B Bế Thị D Hà Phương N Đinh Kim T Phạm Thị T Tống Việt D Lưu Thị L Đào Văn T Trần Văn Q Nguyễn Thị T Đặng Tuấn N Nguyễn Quang T Đặng Thị M Lý Văn T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 67 65 56 58 70 54 55 58 56 67 69 62 61 64 65 66 68 56 58 59 52 63 67 70 65 67 65 56 58 52 63 67 70 65 67 65 56 1.9 1.8 1.8 1.8 1.9 2 1.9 1.8 1.9 2 1.9 1.8 1.9 2 1.9 1.8 1.8 1.8 1.9 2 1.9 1.8 1.9 2 1.9 1.8 1.9 2 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 PWBbT121105M PWBbT121108F PWBbT121108M PWBbT121109F PWBbT121201F PWBbT121201M PWBbT121202 PWBbT121204 WBbT130101 WBbT130108M WBbT130108F WBbT130110 PWBbT130203F WBbT130203 WBbT130204F WBbT130204M PWBbT130301F PWBbT130301M PWBbT130306F PWBbT130306M PWBbT130401F PWBbT130401M PWBbT130403 WBbT130404 PWBbT130502F PWBbT130502M WBbT130504F WBbT130504M WBbT130601 WBbT130602F WBbT130602M WBbT130603 PWBbT130604F PWBbT130604M PWBbT130606F PWBbT130606M WBbT130702 Hoàng Thị Ngọc H Nguyễn Thế A Nguyễn Thị H Trần Minh Đ Ngô Xuân Đ Hà Thị V Hà Mai P Nguyễn Thị Mỹ L Phan Ngọc B Hồ Thị T Nguyễn Văn C Nguyễn Duy A Nguyễn Văn T Nguyễn Thị Thu H Bùi Duy H Nguyễn Thị Thu O Lê Xuân T Đinh Thị T Vũ Đình P Hồng Thị D Hồng Văn Đ Hồng Thị B Bùi Duy M Nguyễn Đức T Vũ Xuân H Nguyễn Thị L Đào Đ Phạm Thị Thu T Tô Hồng P Bế Văn H Hà Thị S Long Gia H Hà Phúc T Nông Thị Mai P Bùi Văn T Bùi Thị T Lưu Huyền T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 58 59 70 54 55 58 56 67 69 62 61 64 65 66 68 56 58 59 52 67 65 56 58 59 70 54 55 58 56 67 69 62 61 64 65 52 63 1.9 1.8 1.8 1.8 1.9 2 1.9 1.8 1.9 2 1.9 1.8 1.9 2 1.9 1.8 1.8 1.8 1.9 2 1.9 1.8 1.9 2 1.9 1.9 2 1.9 1.8 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 WBbT130702M WBbT130703F WBbT130703M PWBbT130705F PWBbT130705M PWBbT130706F PWBbT130706M PWBbT130707F PWBbT130707M PWBbT130708F PWBbT130708M WBbT130802F WBbT130802M WBbT130804 WBbT130805 WBbT130807 WBbT130901 WBbT131001 PWBbT131002F PWBbT131002M PWBbT131003F PWBbT131003M PWBbT131004M WBbT131005F WBbT131005M PWBbT131008F WBbT131009F WBbT131009M PWBbT131103F PWBbT131103M WBbT131105 WBbT131106M WBbT131107F WBbT131107M WBbT131110F WBbT131110M WBbT131111F Bùi Thị T Trần Minh C Trần Thị Thanh M Cầm Ngọc P Hà Thị Kim Ch Nguyễn Tuấn Đ Hà Hồng Đ Nguyễn Thế N Đào Thị H Trần Anh K Nguyễn Thị N Nguyễn Văn T Nguyễn Thị Đ Lâm Gia B Mai Đức T Hoàng Cẩm C Hà Văn T Hà Văn T Bùi Văn T Bùi Thị S Nguyễn Văn M Nguyễn Thị H Quách Thị T Lăng Văn N Mông Thị N Nguyễn Xn T Lương Đình T Hồng Thị L Bùi Xuân Đ Nguyễn Thì H Nguyễn Mạnh T Đỗ Thanh N Tạ Quang D Lầu Thị T Nguyễn Đình T Diệp Thị M Lý Văn Đ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 67 70 65 67 65 56 58 59 70 54 55 58 56 67 69 62 61 64 65 66 68 56 58 59 52 67 65 56 58 59 70 54 55 58 56 67 69 1.9 2 1.9 1.8 1.9 2 1.9 1.8 1.8 1.8 1.9 2 1.9 1.8 1.9 2 1.9 1.8 1.9 2 1.9 1.8 1.9 2 1.9 1.8 1.8 1.8 1.9 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 WBbT131111M WBbT131112F WBbT13112M WBbT131202F WBbT131202M PWBbT131204F PWBbT131204M PWBbT131206F PWBbT131206M WBbT131207 WBbT131209F WBbT131209M WBbT140611 WBbT141207M WBbT141208F WBbT141209 WBbT141211F WBbT150103F WBbT150104M WBbT1501005 WBbT150201 WBbT150301F WBbT150302M WBbT150307 WBbT150308 WBbT150403 WBbT150404 WBbT150405F WBbT150406 WBbT150503 WBbT150504 WBbT150505 WBbT150506 WBbT150603M WBbT150605 WBbT150606 WBbT150701 Lý Thị T Lý Sìu M Phòng Thị L Nguyễn Văn C Dđinh Thị H Bùi Văn Đ Bùi Thị T Lân Văn H Lương Thị H Đinh Ngọc T Giang Văn Đ Lò Thị T Hồng Danh K La Thị O Trần Nhất L Nguyễn Minh A Nguyễn Hữu T Lê Thế S Nguyễn Lan A Nguyễn Minh Q Phan Tuệ M Lê Xuân H Mai Thị D Phạm Tố Q Nguyễn Bá D Nguyễn Trí K Lê Thị Minh T Đinh Lý T Kha Thị H Vũ Thi Á Ngô Minh H Vũ Huy B Ngô Nguyên G Dương Phương Th Lê Bảo L Nguyễn Văn T Lê Chấn Thiên B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 62 61 64 65 52 63 67 70 65 67 65 56 58 59 70 54 55 58 56 67 69 62 61 64 65 66 68 56 58 59 52 67 65 56 58 59 70 2 1.9 1.8 1.9 2 1.9 1.8 1.9 2 1.9 1.8 1.9 2 1.9 1.8 1.8 1.8 1.9 2 1.9 1.8 1.9 2 1.9 1.8 1.9 2 1.9 1.8 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 WBbT150709 WBbT150710M WBbT150712 WBbT150805 WBbT150806 WBbT150809 WBbT150810 WBbT150815 WBbT150902 WBbT150903 WBbT150913M WBbT150912F WBbT150914 WBbT150916 WBbT150919 WBbT150923 WBbTS150926 WBbT151006 WBbTS151101 WBbT151103 WBbT151106 WBbT151107F WBbT151108M WBbT160105F WBbT160106M WBbT160110F WBbT160111M WBbT160202 WBbT160203 WBbT160204 WBbT160308 WBbT160401 WBbT160402 WBbT160404 WBbT160501 WBbT160603M WBbT160604F Phạm Khánh M Mẹ Võ Xuân C Nguyễn Trần Bảo C Hoàng Xuân T Bùi Việt H Lê Trần Linh A Hà Thị Bích T Phạm Anh Đ Nguyễn Thị H Nguyễn Đình N Nguyễn Thị M Đỗ Ngọc T Vi Phương L Hoàng Minh Q Đinh Thị Thùy L Dương Hồng T Hà Thị Bích T Triệu Thừa N Dương Hoàng T Lầu Bảo T Nguyễn Minh T Lê Anh D Nguyễn Thị N Bùi Văn Q Nguyễn Thị T Trần Văn H Nguyễn Thị T Lê Thị Phương A Nguyễn Thị C Nguyễn Văn H Dương Văn T Lý Ngọc H Nguyễn Minh A Nguyễn Bảo T Trần Kim A Hồng Thi H Lục Ích Q 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 54 55 58 56 67 69 62 61 64 65 67 65 56 58 59 70 54 55 58 56 67 69 62 61 64 65 66 68 56 58 59 52 67 65 56 58 59 1.9 2 1.9 1.8 1.8 1.8 1.9 2 1.9 1.8 1.9 2 1.9 1.8 1.9 2 1.9 1.8 1.9 2 1.9 1.8 1.8 1.8 1.9 2 1.9 1.8 1.9 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 WBbT160607 Phạm Anh Đ WBbT160708 Bùi Quang T WBbT160801 Lương Đức K WBbT160802 Tô Văn B WBbT160803 Dương Thị Đà WBbT160805 Lê Đức M WBbT160901 Nguyễn Quốc P WBbT160902 Lò Thị T WBbT160903 Bùi Thị Anh Th WBbT160905 Nguyễn Hoàng Anh T WBbT161001F Vương Quốc A WBbT161002M Nguyễn Thị Hoa M WBbT161004 Vũ Gia A WBbT161006 Bùi Minh N WBbT161007 Bùi Thị P WBbT161008 Bùi Thị M WBbT161101 Nguyễn Phước T WBbT161102 Phạm Thanh X WBbT161103 Lê Thị Thúy H WBbT161201F Trần Thị R WBbT161202M Nguyễn Văn Q WBbT161203 Tô Nguyên H PWBbT170305F Mai Huy H WBbT110706M Nguyễn Thu U WBbT150929M Nguyễn Như M WBbTS150926 Cao Hồng Phong Chú thích: 1: dị hợp tử đột biến, khác: đột biến gặp nằm 09 đột biến sàng lọc kỹ thuật ARMS PCR 1 1 1 1 70 54 55 58 56 67 69 62 61 64 65 58 59 52 67 65 56 58 59 70 67 56 2.3kb deletion 65 c.-138 C>T 58 c.-140 C>T 59 c.441-442ins AC52 2 1.9 1.8 1.9 2 1.9 1.8 1.9 2 1.9 1.8 1.8 1.8 1.9 2 1.9 1.8 1.9 2 1.9 PHỤ LỤC 03 DANH SÁCH THAI PHỤ LÀM CHẨN ĐOÁN TRƯỚC SINH VÀ NỒNG ĐỘ DNA STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Labcode AFbT110101 AFbT110102 AFbT110103 AFbT110201 AFbT110301 AFbT110302 AFbT110303 AFbT110401 AFbT110402 AFbT110601 AFbT110703 AFbT110702 AFbT110705 AFbT110706 AFbT110707 AFbT110801 AFbT110803 AFbT110805 AFbT110901 AFbT110903 AFbT111001 AFbT111101 AFbT111203 AF120101 PAF120102 PAF120105 PAF120201 PAF120202 AF120203 PAF120205 PAF120206 PAF120302L Họ tên Nguyễn Thị Th Nguyễn Thị Khánh Ch Vi Thị H Nguyễn Thi Thu H Hoàng Thị M Hoàng Thị Ngọc H Hoàng thị T Nguyễn Thi H Nguyễn Thị Thu H Nguyễn Thị M Trần Thị Kim B Chu Thị H Hà Thị V Phạm Thị L Vũ Thị Hồng H Phạm Thị Ng Lang Thị Ch Ứng Thị Phương Th Nguyễn Thị H Nguyễn Thị H Hoàng Thị S Nguyễn Thị Hồng Nh Ngần Thị Ng Khuất Thị X Nguyễn Thị C Đinh Thị H Nông Thị Th Nguyễn Thị Th Vũ Thị Thanh H Nguyễn Thị H Nơng Thị Ng Hồng Thị H CD41/42 (TCTT) CD17 (AAGTAG) IVS1-1 -28 (A- IVS1-5 (G-T) G) (G-C) CD71/72 (+A) HbE (GAGAAG) 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 IVS2Số alen Nồng Tỷ lệ CD95 654 (C- Khác bị đột độ ADN A260/2 (+A) T) biến (ng/ul) 80 0 2 1 2 1 1 0 1 1 1 1 65 56 58 59 70 54 55 58 56 67 69 62 61 64 65 66 68 56 58 59 52 67 65 56 58 59 70 54 55 58 56 67 1.8 1.9 2 1.9 1.8 1.8 1.8 1.9 2 1.9 1.8 1.9 2 1.9 1.8 1.9 2 1.9 1.8 1.9 2 1.9 1.8 1.8 1.8 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 PAF120302R Hồng Thị H PAFbT120303 Ngơ Thị T PAFbT120403 Cầm thị D PAFbT120404 Dương THị H AFbT120408 Lê Thị Ng PAFbT120409 Đỗ THị H PAFbT120410 Ninh Thị H PAFbT120501 Phạm Mai H PAFbT120502 Trịnh Thị Q PAFbT120504 Nguyễn Thuận Á PAFbT120601 Phạm THị Thảo Ng PAFbT120602 Mạc Thị Thu N PAFbT120604 Nguyễn Thị N AFbT120605 Nguyễn Thị T PAFbT120606 Nguyễn Thị Kim T PAFbT120701 Nguyễn Hương G PAFbT120702 Vũ Thị L PAFbT120703 Hoàng THị S PAFbT120709 Liễu THị T PAFbT120801 Phùng Mỹ L PAFbT120802 Đặng Thu P PAFbT120803 Vũ Thị Th PAFbT120804 Ngô Thị H PAFbT120806-TrênĐinh Thị T PAFbT120806- DướiNguyễn Văn B PAFbT120902 Bế Thị D PAFbT120904 Phạm Thị T PAFbT121201 Đặng Thị M PAFbT121202 Nguyễn Thị T PAFbT121203 Hoàng Thị Ngọc H PAFbT130104 Nguyễn Thị H PAFbT1300201 Nguyễn THị V PAFbT130302 Hồ Thị T PAFbT130303 Hà Thị V PAFbT130306 Nguyễn Thị Th PAFbT130305 Trần Thị Kim B PAFbT130403 Hồng Thị D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 0 0 0 1 2 69 62 61 61 64 65 66 68 56 58 55 58 56 67 69 62 61 61 64 65 62 61 61 64 65 66 68 56 58 55 58 56 67 69 62 61 64 1.9 2 1.9 1.8 1.9 2 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 2 1.9 1.8 1.9 2 1.9 1.8 1.9 2 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 1.8 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 PAFbT130405 PAFbT130407 PAFbT130408 PAFbT130501 PAFbT130502 PAFbT130705 PAFbT130706 AFbT130707 AFbT130710 AFbT130711 AFbT130712 AFbT130713 AFbT130718 AFbT130719 AFbT130720 AFbT130804 AFbT130805 AFbT130806 AFbT130903 AFbT130907 AFbT130906 AFbT131009 AFbT131010 AFbT131011 AFbT131012 AFbT131013 AFbT131104 AFbT131201 AFbT131202 AFbT131205 AFbT131207 AFbT131208 AFbT131209 AFbT131210 AFbT131213 AFbT140102 AFbT140104 Hoàng Thị B Nguyễn Thị Thu H Trương Thị Bích H Đinh Thị Th Nguyễn Thị L Hà Thị S Nguyễn Thị Thu H Bùi Thị T Đỗ Văn A Trần Thị Thanh M Nông Thị Mai P Nguyễn Thanh Tr Hà Kim Ch Mạc Kim O Nguyễn Thị Hương G Phạm Thị mai H Phạm Thu T Đào Thị H Nguyễn Thị Đ Nguyễn Thị N Lưu Thị L Hà Hồng Đ Dương Thị V Bùi Thị X Tăng Thị B Mơng Thị N Hồng Thị Ngọc H Hoàng Thị L Nguyễn Thị H Lầu Thị T Đinh Thị H Phùng Thị L Bùi Thị T Lý Thị T Lương Thị H Diệp Thị M Lò Thị T 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 2 1 1 2 2 0 1 1 1 65 66 68 56 58 59 52 67 65 56 58 59 70 54 55 58 56 67 69 58 56 67 69 62 61 64 65 66 68 56 58 59 52 67 65 56 58 1.9 2 1.9 1.8 1.9 2 1.9 1.8 1.9 2 1.9 1.8 1.8 1.8 1.9 1.8 1.8 1.9 1.9 1.8 1.9 2 1.9 1.8 1.9 2 1.9 1.8 1.9 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 AFbT140204 PAFbT140205 AFbT14 AFbT1413 AFbT1414 AFbT1415 PAFbT140417 PAFbT140505 AFbT140507 PAFbT140602 PAFbT140605 PAFbT14140604 AFbT140608 PAFbT140609 PAFbT140610 AFbT140612 PAFbT140703 PAFbT14140801 AFbT140802 PAFbT14140910 AFbT140916 PAFbT140917 AFbT141005 PAFbT141006 PAFbT14141007 PAFbT141009 AFbT141205 PAFbT141206 AFbT140408 PAFbT150106 AFbT150203 AFbT150302 AFbT150308 AFbT150309 AFbT150310 AFbT150311 AFbT150312 Lê Thị N Phạm Thị T Dương Thị C Lò Thị D Lê Thị T Trần Thị Kim B Nguyễn Thị B Bùi Thị P Phạm Thị Thúy N Phạm Thị L Lò Thị Bích T Nguyễn Thị Thu H Mông Thị T Trần Thị O Nguyễn Thị H Nguyễn Thị Minh H Hồ Thị Hồng T Nông Thị N Hoàng Thụy M Chu Thị M Nguyễn Thị T Nguyễn Thị H Trương Thị Bích H Nơng Thị Q Trần Thị Th Lê Thị Ng Phạm Thị N Dương Thị B Bùi Thị Ch Hà Hồng Đ La Thị O Lò Thị Bích Th Nguyễn Thị H Nguyễn Lan A Mơng Thị Th Khuất Thi X Lò Thị T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 2 0 2 2 2 1 1 1 1 54 55 58 56 67 67 69 62 61 64 65 66 68 56 58 59 52 67 65 56 58 54 55 58 56 67 66 68 56 58 59 52 67 58 59 70 54 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 1.8 1.9 2 1.9 1.8 1.9 2 1.9 1.8 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 2 1.9 1.8 1.9 2 1.9 2 1.9 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 AFbT150409 Kha Thị H PAFbT150608 Lê Thị N AFbT150802 Hoàng Thị Nh AFbT151009 Trần Thị O AFbT151201 Lèo Tố Ng PAFbT150202 Chu Thị Hồng N PAFbT150502 Tòng Thị T AFbT150702 Dương PHương T AFbT150902 Phạm Thị N AFbT151102 Hoàng Thị Hồng PAFbT151202 Phùng Thị Ng AFbT160101 Phạm Thị Ng 1 AFbT160205 Mạc Thị Thu N 1 AFbT160305 Nông Thị N 1 AFbT160402 Ngô Thi Th AFbT160402 Nguyễn Thị T AFbT160704 Nguyễn Thị C AFbT160803 Hà Thị Thi AFbT160404 Diệp Thị M AFbT160703 Hoàng Thị H AFbT160706 Triệu Thị L AFbT161101 Lò Thi T AFbT161103 Dương Thị Đ AFbT161209 Nguyễn Thị Hoa M AFbT171310 Đỗ Thị T 1 AFbT181411 Hoàng Thị H AFbT191412 Nguyễn Thị C AFbT142315 Đỗ Diệu Th AFbT142216 Dương Thị H 1 AFbT142217 Dương Thanh H AFbT141218 Nguyễn Thanh Tr AFbT161219 La Thị V AFbT121059 Lã Phương Ng AFbT121060 Hà Thị Bích Th AFbT121061 Nguyễn Phương D Chú giải: 0: thai nhi không bị đột biến, 1: thai nhi bị đột biến, 2: thai nhi bị đột biến 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 2 2 0 2 1 1 55 58 56 67 69 62 61 64 56 58 67 65 58 54 56 67 67 61 64 68 56 67 65 56 58 58 56 56 58 59 58 59 55 58 67 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 1.8 1.9 1.8 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.9 1.8 1.9 1.9 1.8 1.9 1.8 1.9 1.8 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 ...ii VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC L LÝ THỊ THANH HÀ THANH HÀ NGHIÊN CỨU ĐỘT BIẾN GEN  GLOBIN VÀ CHẨN ĐOÁN TRƯỚC SINH BỆNH  THALASSEMIA TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG. ..  globin 1.3.2.1 Đột biến gen  globin a Đột biến điểm 14 Khác với đột biến gen  globin chủ yếu đột biến đoạn lớn, đột biến gen  globin chủ yếu đột biến điểm Các đột biến phân bố vùng khác gen. .. tỷ lệ đột biến đặc trưng người Việt Nam nói chung người miền Bắc nói riêng Vì vậy, đề tài: Nghiên cứu đột biến gen β globin chẩn đoán trước sinh bệnh β thalassemia bệnh viện Nhi Trung ương
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đột biến gen β globin và chẩn đoán trước sinh bệnh β thalassemia tại bệnh viện nhi trung ương, Nghiên cứu đột biến gen β globin và chẩn đoán trước sinh bệnh β thalassemia tại bệnh viện nhi trung ương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay